????I TI???NG N??I VI???TNAM PH???NG V???N NH?? TH?? ????? HO??NG

Chủ nhật - 23/12/2018 07:36
K??nh g???i nh?? th?? ????? Ho??ngEm l?? Tuy???t Mai c??ng t??c t???i Ph??ng V??n ngh??? c???a ????i TNVN, mu???n m???i anh tham gia trong ch????ng tr??nh Th?? v?? cu???c s???ng v???i ch??? ????? ???Th?? Qu???ng B??nh qua nh???ng g????ng m???t ti??u bi???u???. Em mu???n gi???i h???n ph???m vi th?? c???a c??c nh?? th?? Qu???ng B??nh xu???t hi???n v?? tr?????ng th??nh t??? th???i ch???ng M??? (l?? nh???ng nh?? th?? c??ng th??? h??? v???i anh, nh???ng b???n b?? ?????ng nghi???p th??n thi???t), v?? e n???u n??i c??? th?? Qu???ng B??nh hi???n nay th?? r???ng qu??. Anh c?? nh???t tr?? v??? ??i???u n??y kh??ng? Sau ????y em xin g???i anh m???t v??i c??u h???i ????? anh d??? h??nh dung
????I TI???NG N??I VI???TNAM PH???NG V???N NH?? TH?? ????? HO??NG
????I TI???NG N??I VI???TNAM PH???NG V???N NH?? TH?? ????? HO??NG
K??nh g???i nh?? th?? ????? Ho??ng
Em l?? Tuy???t Mai c??ng t??c t???i Ph??ng V??n ngh??? c???a ????i TNVN, mu???n m???i anh tham gia trong ch????ng tr??nh Th?? v?? cu???c s???ng v???i ch??? ????? ???Th?? Qu???ng B??nh qua nh???ng g????ng m???t ti??u bi???u???. Em mu???n gi???i h???n ph???m vi th?? c???a c??c nh?? th?? Qu???ng B??nh xu???t hi???n v?? tr?????ng th??nh t??? th???i ch???ng M??? (l?? nh???ng nh?? th?? c??ng th??? h??? v???i anh, nh???ng b???n b?? ?????ng nghi???p th??n thi???t), v?? e n???u n??i c??? th?? Qu???ng B??nh hi???n nay th?? r???ng qu??. Anh c?? nh???t tr?? v??? ??i???u n??y kh??ng?  Sau ????y em xin g???i anh m???t v??i c??u h???i ????? anh d??? h??nh dung
1/ N??i ?????n m???t th??? h??? nh?? th?? Qu???ng B??nh (nh?? ???L??m Th??? M??? D???, L?? Th??? M??y, Ho??ng V?? Thu???t, H???i K???, Nguy???n ????nh Ty) nhi???u ng?????i g???i l?? m???t l???a b??n tr???i.  Nh???c?????n nh???ng t??n tu???i n??y d??? mang ?????n cho ?????c gi??? s??? ng???c nhi??n, v?? h??? ch??? ch??nh nhau m???t hai tu???i ?????u sinh ra t???i ?????t L??? Th???y Qu???ng B??nh, ?????u l?? nh?? th?? th??nh danh c?? t??n tu???i trong thi ????n Vi???t Nam. ??ng c?? th??? l?? gi???i g?? v??? ??i???u n??y kh??ng
Xin b??? sung th??m c?? m???t nh?? th?? h??ng ?????u trong th??? h??? ???y l?? nh?? th?? Tr???n Nh???t Thu. ??ng ??o???t gi???i ba cu???c thi th?? b??o V??n ngh??? n??m 1969 ??? 1970 v?? xu???t b???n t???p th?? N??I GI??P M???T -  in chung ba t??c gi??? l?? Tr???n Nh???t Thu, C???nh Tr??, Quang Huy trong n??m 1970 do nh?? xu???t b???n V??n h???c ???n h??nh,
    ??ng nh?? l?? b?? ????? cho c??c nh?? th?? L??m Th??? M??? D???, L?? Th??? M??y, ????? Ho??ng, H???i K???, Ho??ng V?? Thu???t...Sau Nh?? th?? Tr???n Nh???t Thu n??n k?? th??m nh?? th?? V??nh Nguy??n, H???ng Th??? v?? t??i - ????? Ho??ng.. H??? l?? th??? h??? nh?? th?? th??? hai ??? Qu???ng B??nh sau th??? h??? Xu??n Ho??ng, D????ng T??? Giang, H?? Nh???t, Nguy???n V??n Dinh???H??? s???ng , vi???t, v?? tr?????ng th??nh ng??y tr??n qu?? h????ng Qu???ng B??nh. H??? c?? m???t th???i ch???ng M??? tr??n ?????t l???a Qu???ng Binh   t??? th???i ???y c?? t??n trong tuy???n th?? Qu???ng B??nh 1964 ??? 1974, tuy???n th?? Qu???ng B??nh 1972!
C??n c??c nh?? th?? qu?? Qu???ng B??nh s???ng v?? vi???t c??c mi???n kh??c th?? r???t nhi???u.
Ch??ng t??i l???n l??n trong l???a ?????n s???ng v???i qu?? h????ng :
Xe ch??a qua nh?? kh??ng ti??c
Ti???ng h??t ??t ti ng bom
(Sinh ra t???i qu?? t??i v?? V?? Ninh)

Nh?? tan c???a n??t c??ng ???
Quy???t t??m ????nh M??? c???c ch???, s?????ng sau
l?? nh???ng c??u ca th???i ch??ng t??i.
.
H??? ?????u c??ng th??? h??? l???n l??n g???p cu???c kh??ng chi???n ch???ng M???. H??? th???c hi???n tr???n v???n ngh??a v??? c??ng nh??n v?? tr??ch nhi???m thi s???. Qu???ng B??nh v?? V??nh Linh ???????c m???nh danh l?? tuy???n l???a. Nh??n d??n tuy??n l???a l??m th??- T??n m???t tuy???n t???p th??. Nh?? th?? Ch??? Lan Vi??n Vi??n ???? vi???t b??i t???a gi???i thi???u tuy???n t???p th?? n??y.
  Ngh??a v??? T??? qu???c, tr??ch nhi???m c??ng d??n, t???t c??? l?? m???t n??n th?? h??? vi???t ra ?????ng l??ng, ?????ng ?? v???i qu???ng ?????i c??ng ch??ng.
2/ Ti???p c???n c??c s??ng t??c c???a h??? ??ng c?? nh???n ra nh???ng ??i???m chung c???a th??? h??? c??c nh?? th?? Qu???ng B??nh n??y khi s??ng t??c l?? g?? kh??ng? C?? ph???i h??? ?????u vi???t r???t hay v??? chi???n tranh, v??? qu?? h????ng,  v??? c??t, v??? bi??? , ?????c bi???t l?? v??? m???.
????ng v???y. H??? vi???t hay v??? chi???n tranh y??u n?????c v?? v??? qu?? h????ng m??nh.
L?? Th??? M??y, L??m Th??? M??? D?????? c?? nhi???u b??i hay v??? l??ng qu?? m??nh:

3/ Nh???c v??? ??i???u n??y ch??ng ta c?? th??? minh h???a b???ng m???t s??? nh???ng b??i th?? ti??u bi???u  n??o c???a c??c t??c gi???
B???c t?????ng v??? ????i c???a Tr???n Nh???t Thu, Kho???ng tr???i h??? bom c???a L??m Th??? M??? D??????

L??m Th??? M??? D???

KHO???NG TR????? H??? BOM

Chuy???n k??? r???ng: em, c?? g??i m??? ???????ng
????? c???u con ???????ng ????m ???y kh???i b??? th????ng
Cho ??o??n xe k???p gi??? ra tr???n
Em ???? l???y t??nh y??u T??? qu???c c???a m??nh th???p l??n ng???n l???a
????nh l???c h?????ng th??. H???ng l???y lu???ng bom...

????n v??? t??i h??nh qu??n qua con ???????ng m??n
G???p h??? bom nh???c chuy???n ng?????i con g??i
M???t n???m m???, n???ng ng???i bao s???c ????
T??nh y??u th????ng b???i ?????p cao l??n...

T??i nh??n xu???ng h??? bom ???? gi???t em
M??a ?????ng l???i m???t kho???ng tr???i nho nh???
?????t n?????c m??nh nh??n h???u
C?? n?????c tr???i xoa d???u v???t th????ng ??au

Em n???m d?????i ?????t s??u
Nh?? kho???ng tr???i ???? n???m y??n trong ?????t
????m ????m, t??m h???n em t???a s??ng
Nh???ng v?? sao ng???i ch??i, lung linh
C?? ph???i th???t da em m???m m???i, tr???ng trong
???? h??a th??nh nh???ng l??n m??y tr???ng?
V?? ban ng??y kho???ng tr???i ng???p n???ng
??i qua kho???ng tr???i em
- V???ng d????ng thao th???c
H???i m???t tr???i, hay ch??nh tr??i tim em trong ng???c
Soi cho t??i
Ng??y h??m nay b?????c ti???p qu??ng ???????ng d??i?

T??n con ???????ng l?? t??n em g???i l???i
C??i ch???t em xanh kho???ng-tr???i-con-g??i
T??i soi l??ng m??nh trong cu???c s???ng c???a em

G????ng m???t em, b???n b?? t??i kh??ng bi???t
N??n m???i ng?????i c?? g????ng m???t em ri??ng!

(1972)
(Kho???ng tr???i h??? bom)

Tr???n Nh???t Thu
Gi?? th??? n??y???
 
            "C?? bao gi??? h???t n???i bu???n v?? duy??n"
                        H??N M???C T???
 
Gi?? th??? n??y ???? c?? ch??o kh??ng em?
Hay ??ang ?????i b??n b??? s??ng l???nh
Chi???u th??? b???y anh mong tr???i h???ng n???ng
D?? bi???t n???i mong n??y l?? v?? duy??n
 
Gi?? th???i b???n b???, anh ng???i sao y??n
Khi bi???t em ph???i qua m???t d??ng s??ng l???nh
Tr???i ????? m??a, ch???c l?? ba ??ang b???n
C?? ai v??? ????n em l??n kh??ng?
 
Th????ng em nh?? l???a ?????t trong l??ng
Anh ng?????c nh??n bu???i chi???u m??y ??en v???n v???
?????c l??m sao tr???i th??i m??a, th??i gi??
????? con ???? em qua s??ng b??nh y??n.
 
M??a, m??a ho??i c?? ?????t ??o em kh??ng?
???????ng ??i tr??n, nh??? b???m ch??n, k???o ng??
Em b??i t??c g???n l??n, ?????ng ????? bay nh?? th???
?????ng ????? bay, nh?? th???. N???i bu???n ??i!
 
H???t tr??ng m??y anh l???i nh??n tr???i
??o??n h?????ng gi?? v?? mong tr???i h???ng n???ng
??i c??i b??ng nh??? nhoi b??n b??? s??ng l???nh
Hun h??t gi?? m??a n??y. ???? c?? ch??o kh??ng em?
(Tr???n Nh???t Thu)

T ??nh Y??u
Th??? n??o l?? t??nh y??u 
Em c??ng kh??ng bi???t n???a 

T??? bao gi??? anh ?????n 
C??t m???m kh??ng d???u ch??n 
Ch??? kh?? tr???i v?? l???a 
V?? m??y tr??i t???n ng???n 

Ch??? c?? anh v?? em 
Nh?? tr??ng v??i trong c??? 
V???ng ??nh s??ng l??n qua 
Gi???t n?????c m???t v?? gi?? 

Sao r???c ?????y l??n m???t 
C??y v???n d??ng l??ng thon 
Ch??? kh?? tr???i v?? l???a 
V?? v??ng tay ??m tr??n 

C??i v??ng tay nh?? qu??? 
M???i ban mai n???y m???m 
V?? tr??i ?????t l???i tr??? 
Nh?? em v?? nh?? anh 

M???i ban mai n???y l?? 
N??? sinh hai con ng?????i 
V?? tr??i ?????t l???i tr??? 
Trong t??nh y??u mu??n ?????i

L?? Th??? M??y

 
4/ Ch??ng ta v???a n??i ?????n nh???ng ??i???m chung trong th?? c???a h???. C??n nh???ng n??t ri??ng, n??t ?????c ????o t???o b???n s???c cho t???ng c??y b??t th?? sao?
Tr???n Nh???t Thu nghi??ng v??? tr?? tu???, L??m Th??? M??? D??? tr??? t??nh, L?? Th??? M??y tri???t l??, H???i K??? ?????m th???m, s??u l???ng...
5/Trong s??? c??c nh?? th?? n??y, theo ??ng nh?? th?? n??o t??i hoa nh???t,
T??i hoa nh???t c?? l??? l?? L??m Th??? M??? D???. Ch??? vi???t hay c??? v??? chi???n tranh v?? c??? ri??ng t??.
Nh???ng l??c anh khen
M???t em tr??? ?????p
L?? l??c em bu???n
V?? em th???y gh??t...

M???t n???i lo ??u
Bu???t trong ng???c tr???
L???i anh ng???t ng??o
L??ng em ??au x??

"Em t??i xinh ?????p"
Xin anh ?????ng khen
T??nh y??u kh??ng ???
Tr??n g????ng m???t em

N??m th??ng cu???n tr??i
M???t th???i con g??i
Tr??n g????ng m???t em
N??t bu???n ?????ng l???i
Em th??i xinh ?????p
Anh c??n y??u ai ?
(Em s???)
6/ Nh?? th?? n??o vi???t v??? qu?? h????ng Qu???ng B??nh hay nh???t
Tr???n Nh???t Thu - ?????ng H???i l???i v???.
7/ B??i th?? n??o ( t??c gi??? n??o ) ch???m ?????n n???i ni???m th??n ph???n nhi???u nh???t, th?? c???a h??? bu???n nh???t -
Nh?? th?? L??m Th??? M??? D???, L?? Thi M??y:
Em ??au ?????n d???i t??n h???t l???a
C??i nh??n anh th??i nhen nh??m l??ng em
L??? th??i ch???y nho?? anh l???n n???a

Ph???i l???n n???a em kh??ng ????nh m???t
S??? ph???n m??nh v??o tay ??o anh
V???t son ch???t b?? v?? tr??ng m???t
(C?? ?????c)
??i qua t??i n???i bu???n
Nh?? m???t l???n t??i nghe c??n run r???y
Chim v???a bay m???n ch??n ??o m??a ????ng

??i qua t??i t??nh y??u
Nh?? m???t l???n kh??ng k???p h??i ng???n ng??
Ch???t ngo??i l???i hoa n??? cho ng??y kh??c
(??i qua)
         
         
B??y gi??? ch??? m???t m??nh ta
M???t m??nh ta v???i bao la m???t m??nh
B??y gi??? ch??? m???t tr??i tim
M???t m??nh tung h???ng, m???t m??nh v???t th????ng
Kh??c ta h???t b???i v?? th?????ng
Mai kia t??m ch???n c???i ngu???n ngh??? ng??i
C?????i ta c??ng m???t ki???p ng?????i
C??y s???u ????ng l?? ngo??i t????i trong v??ng
Ai t??m ai gi???a m??nh mang
Ch??? c??n m??y tr???ng gi??ng h??ng khu???t che
M???t m??nh l???ng, m???t m??nh nghe
?? k??a c??i c??i - ??i - v??? gang tay!
M???t m??nh cho h???t ????m nay
Ta ng???i v???i ch??a ??m ?????y nh??n gian.
(M???t m??nh)
8/ T??c gi??? n??o c?? c??ch vi???t truy???n th???ng nh???t,
Nh?? th?? H???i K???.
L???c b??t th??? n??o anh?
C??u th?? sao n???a nh???ng thanh tr???c b???ng...
9/Nh?? th?? n??o c?? c??ch vi???t hi???n ?????i v?? c?? nh???ng d???u hi???u c??ch t??n nhi???u nh???t, ?????ng nh???t l?? nh?? th?? Tr???n Nh???t Thu. ??ng kh??ng vi???t ???????c l???c b??t. Sau ???? l??
Nh?? th?? Ho??ng V?? Thu???t. Ho??ng V?? Thu???t ??i qu?? th??nh t???c ty, b?? hi???m...( S??? kh???ng ?????nh h??y ?????i ch???)
10/Trong s??? c??c nh?? th?? k??? tr??n c?? hai nh?? th?? n???. Nh?? th?? L??m Th??? M??? D??? v?? nh?? th?? L?? Th??? M??y. H??? ?????u tr?????ng th??nh trong chi???n tranh, ?????u t???ng l?? nh???ng thanh ni??n xung phong, ?????u vi???t v??? chi???n tranh r???t hay. S??? kh??c bi???t v?? ?????ng ??i???u ??? hai nh?? th?? n??? n??y l?? ??? ch??? n??o v???y ?
Ch??? L?? Th??? M??y l?? thanh ni??n xung phong hay l?? ??i d??n c??ng h???a tuy???n? L??m Th??? M??? D??? t???t nghi???p c???p 3  v??? c??ng t??c t???i H???i v??n ngh??? Qu???ng B??nh cho ?????n gi???i ph??ng mi???n Nam.
Kh??c bi???t l?? th?? M??y ?????y suy t?? th??n ph???n ph??? n???, m???t m??t; th?? D??? n???ng v??? t??nh c???m, tr??? t??nh nh?? ???? n??i ??? tr??n.
11/ T??? nh???ng s??ng t??c c???a c??c nh?? th?? Qu???ng B??nh ??ng c?? s??? so s??nh ?????i chi???u ????? t??m ra n??t khu bi???t c???a th?? Qu???ng B??nh so v???i nh???ng v??ng th?? l??n c???n nh?? Thanh H??a, Ngh??? T??nh, hay Hu???...
N??n so v???i Ngh??? T??nh v?? Thanh H??a. Th?? Qu???ng B??nh c?? n??t t????ng ?????ng v???i hai v??ng qu?? tr??n, nh??ng c?? n??t kh??c bi???t l?? c??c nh?? th?? Qu???ng B??nh v?? ??? ngay tuy???n l???a n??n n??i s??u h??n n???i ??au c???a qu?? h????ng con ng?????i trong cu???c chi???n (B???c t?????ng v??? ????i - Tr???n Nh???t Thu)
P/v: Xin anh n??i th??m m???t ch??t v??? anh?
Th???i ???y t??i ??ang l?? h???c sinh, l??m th?? tr??n gh??? nh?? tr?????ng. Nh??ng ch??ng t??i c??ng ?????t c??i chung l??n tr??n c??i ri??ng l??? loi, c?? ????n. T??i vi???t kh??ng n???i l???m!
T??i nh??? m???t ??o???n b??i th?? l??m trong n??m l???p 8 (??ang h???c c???p 3):
Qu??n M??? ch??ng bay l?? cu???ng ng??ng
Bay c??? leo thang, c??? v??o tr??ng
Hai tr??m qu??? s???t ph??i x??c ch???t
Qu???ng B??nh anh d??ng l???a ph??ng kh??ng!...
(Vi???t nh??n l??c Qu???ng B??nh b??n r??i 200 m??y bay M??? kho???ng n??m 1967)

Hay b??i th?? NG??Y M??A VUI

?????ng ?????i Phong tr??n nh?? chi???c nong
M?? c??i c???p nong l?? b??? tre xanh c?????m m??y tr???ng
Trong s??n ngo??i v?????n ng???p tr??n ??nh n???ng
Ph??i l??a v??ng gi???a tr???i tr??a m??nh m??ng!

Th?????ng x??o ?????ng l?? m??u xanh d??ng song
N??i d???p d???nh l?? m??u xanh b???n n?????c
V??ng b??t ng??t l?? c??nh ?????ng h???p t??c
Vui r???n r??ng ch??? l??a gi???a ???? ????ng.

Trai g??i ????a nhau kho??t n?????c gi???a d??ng
C?????i ra r??? ch??o ??ua vui nh?? h???i
C??ng vi???c xong r???i ng?????i qu??n m???t m???i
Ni???m vui n??o c??? m??i l??ng l??ng!

M?????i l??m ng??y sao m?? qua nhanh
Bi???t ch??a h???t t??n
Quen ch??a h???t m???t
H???a tuy???n l??n ???????ng
M??a c??n ??ang g???t
Chia r???i xao xuy???n c??? l??ng song

P/v : Xin c??m ??n anh!
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay2,731
  • Tháng hiện tại21,787
  • Tổng lượt truy cập9,395,954
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây