Thơ Kim Yến

Thứ ba - 02/02/2021 22:52
Kim Yến

Sao anh không trở lại?
Sao anh không trở lại
Dòng Hương giang ngày nào.
Uốn mình như dãi lụa,
Giữa thời gian ngọt ngào
IMG 0649
IMG 0649
THƠ KIM YẾN

  Kim YÕn

    Sao anh kh«ng trë l¹i?


Sao anh kh«ng trë l¹i?
Dßng H­¬ng Giang ngµy nµo.
Uèn m×nh nh­ d·i lôa,
Gi÷ thêi gian d¹t dµo!

Sao anh kh«ng trë l¹i ?
CÇu Tr­êng TiÒn thuë x­a,
VÉn rén rµng nhÞp b­íc
¤ Th­íc nèi ®«i bê!

Sao anh kh«ng trë l¹i?
¸nh m¾t em sao ®ªm.
Nh­ mµu m©y ªm ¸i,
Lung linh nÐt dÞu hiÒn!

Sao anh kh«ng trë l¹i?
NÎo ®­êng x­a s­¬ng m¬.
Gi÷a kh«ng gian réng r·i 
T©m hån d©ng bao la!

ChØ thêi gian, thêi gian
¢m thÇm vµ gi÷ m·i
Nh÷ng ngµy vui rén rµng.
Sao anh kh«ng trë l¹i?

    HuÕ 2-9-2006

Kim YÕn

   Em vÒ cïng anh
Em về cung anh

Cá c©y t­¬i m¸t.
Chim vui ca h¸t,
BÇu trêi trong xanh!

Em vÒ cïng anh,
B×nh minh hõng s¸ng.
Tan chiÒu ch¹ng v¹ng.
ë t©m hån anh!

Em vÒ cïng anh .
Nh­ hoa bõng në
Mu«n mµu r¹ng rì.
Khoe s¾c trªn cµnh!

Em vª cïng anh,
Mang nhiÒu méng ­íc.
H¹nh phóc t­¬ng lai.
Giê ®©y cã ®­îc!

       10 – 1995  


 

  Kim YÕn

 

  

      Em cø lµm th¬Anh khuyªn: - Em cø lµm th¬!
Sao anh kh«ng sî b¬ v¬ mét m×nh?
Vî hiÒn võa ®Ñp, võa xinh!
Sao anh kh«ng sî chung t×nh víi ai?

DÔ chõng bçng chèc ph«i phai.
T×nh s©u, nghÜa nÆng ®ªm dµi ngµy qua.
§ïa anh mét chót gäi lµ.
§õng ghen, ®õng giËn kÎo mµ khæ th©n!

Kh«ng cÇn gi¶i thÝch ph©n trÇn.
Em th­¬ng, em quÝ ch¼ng cÇn ph¶i ghen!
Ch¾c r»ng em sÏ dÇn quen,
Lu«n lµm th¬ míi,
                               Anh xem mçi ngµy!

                    HuÕ  21 – 8 - 2006

      Kim YÕn  


 

       Th¨m mÑ


             KÝnh tÆng mÑ chång

Con vÒ th¨m mÑ ngµy thu.
Luü tre ®é tr­íc lêi ru giã chiÒu
M¸i nhµ, ®ång réng,  c¸nh diÒu
Víi bao kû niÖm tin yªu d¹t dµo.
Nô c­êi, giäng nãi. ¸nh sao…
T×nh th­¬ng s©u nÆng göi vµo cho con.
ChÝn m­¬i thu ®· vÑn trßn,
V­ît qua b·o giã, mÑ cßn ung dung!
Giäng quª Êm ¸p v« cïng,
MÑ mong con ch¸u tay chung dùng ®êi.
Nh×n con víi mét nô c­êi.
DÞu dµng th©n ¸i, biÓn trêi, quª h­¬ng.
Con ®i kh¾p chèn vÉn th­êng,
Kh¾c s©u h×nh ¶nh mÑ th­¬ng ®Ëm ®µ.
MÑ ¬i, niÒm nhí thiÕt tha.
Lµm sao quªn ®­îc quª nhµ cña con !


                      30 – 8- 2006         Kim YÕn 

 

         Anh vµo th¨m em!


                  TÆng Lý Hoµi Xu©n

Anh vµo th¨m em tr­a nay,
Sao kh«ng nh¾n tr­íc em hay chót nµo?
Giã lay cµnh l¸ lao xao.
Nh­ mõng, nh­ tñi, d¹t dµo t×nh th©n!

BÊy l©u em cø ng¹i ngÇn
B¹n bÌ th©n h÷u mét phÇn nµo th«i.
C¶m kÝch anh ë xa x«i.
VËy mµ vÉn nhí mét n¬i thÕ nµy?

Nô c­êi, ¸nh m¾t míi hay,
Lµ t×nh, lµ nghÜa vßng tay b¹n bÌ.
S¸ch anh míi ®Ñp nÐt b×a.
Th¬ cïng trang løa, chèn quª d·i dÇu.

ChØ thêi gian ng¾n kh«ng l©u,
Tiªu tan mÖt nhäc, lo ©u nh÷ng ngµy.
Nh­ lµn giã nhÑ nhµng bay,
Cho em thªm ®­îc vui nµy cïng anh!

Thêi gian thÊm tho¾t tr«i nhanh
Lµm sao quªn ®­îc ngµy lµnh th¨m em!

            HuÕ 10 – 7 - 1995

      Kim YÕn 


 

    Em ®i d¹o thuyÒn rångS¸ng nay trªn chiÕc thuyÒn rång.
Non xanh nói th¾m n¾ng hång lùng lªn.
S«ng H­¬ng d×u dÞu dßng ªm.
Sãng th¨m th¼m d¹t dµo bªn m¹n thuyÒn.

Em ngåi gi÷a kho¶ng ¶o huyÒn.
Thiªn nhiªn t¹o ho¸ cái tiªn d­íi trÇn.
Nói s«ng c¶nh ®Ñp nh­ tranh.
Lung linh tia n¾ng bång bÒnh lßng s«ng.

Xa xa  m©y tÝm l­în vßng
Uy nghi d¸ng Ngù ®øng tr«ng s«ng vÒ.
H­¬ng th¬m thoang tho¶ng ®ª mª.
Mªnh mang trong giã hÑn thÒ, nhí th­¬ng.

Dï xa l©u, t×nh vÊn v­¬ng.
Ng· Ba TuÇn ®ã,  ng­êi th­êng ngîi ca!
Trªn bê giµn m­íp ®Çy hoa
Máng manh c¸nh b­ím còng lµ nÐt quª.

Gi÷ nguyªn nguyÖn ­íc lêi thÒ.
Víi ng­êi t×nh Êy ®· vÒ n¬i ®©y!
Vui vÇy v·n c¶nh s¸ng nay,
Mang bao l­u luyÕn hÑn ngµy gÆp nhau.

Trªn dßng H­¬ng Êy lÇn sau,
Chóng m×nh mong ­íc cïng nhau d¹o thuyÒn!

                HuÕ 29 – 12 – 1995

      Kim YÕn 

 

       Lµn ®iÖu d©n ca


Ng©n nga…
                  Ng©n nga!

Mét lµn ®iÖu d©n ca
Lan réng vµo kh«ng gian
Gi÷a chiÒu thu s©u l¾ng.
Ngät ngµo mµ dÞu dµng!

Anh nh×n xa mªnh mang.
Ký øc bÒn l©u thÕ
Nhí mét thêi son trÎ.
Nghe lµn ®iÖu d©n ca!

Anh tõng chiÕn tr­êng xa.
D·i dÇu bao mÊt m¸t.
§Ó lµn ®iÖu d©n ca
ChiÒu nay em m·i h¸t!

Nh÷ng khóc ca d¹t dµo
HÑn víi em ngµy nµo.
Anh vÒ trong xu©n n¾ng
§»m th¾m ®iÖu ca dao!

Hµ Néi lêi ca vang.
Lµn giã thu dÞu dµng.
Anh l¾ng nghe em h¸t.
Khóc t×nh ca rén rµng !

   Hµ Néi 10 – 8 – 2006
      Kim YÕn

    Mong biÓn

BiÓn mªnh m«ng
DËy triÒu
¢m vang
Trêi xa!

Ng­êi n©ng tr¸i ®Êt
NhÞp cÇu nh©n lo¹i
HuyÒn tho¹i
¦íc m¬
Ngµy xanh løa ®«i.

Cã khi biÓn cuång phong dËy trµo
NhÊn ch×m tÊt c¶
Hun hót lßng ®¹i d­¬ng

¤i! Ta khao kh¸t, khao kh¸t.
BiÓn ®Çy lÆng giã
£m ¸i thêi gian
BiÓn ®õng giËn d÷
M·i m·i b×nh yªn!

             10 – 2006      Kim YÕn

 

     Ngµy Xu©n


Trêi ªm ªm c¸nh Ðn
Th¨m th¼m kh«ng gian xanh
H­¬ng trÇm th¬m nång ®­îm
ThÊp tho¸ng ngµy nÐt xu©n!

C¸nh mai vµng bì ngì
Lung linh trong giã ng©n
Nh÷ng s¾c mµu rùc rì
NÝu  mïa xu©n  l¹i gÇn!

              HuÕ 2 - 2000          
   
Kim YÕn

 

   B­íc ®êi em ®i


Tõ thuë m¸i tãc m­ît m©y xanh
¸nh m¾t nh×n, sãng n­íc long lanh
Em gÆp anh
TiÕng h¸t ngät lµnh
Vµ s¾c hoa m­ît mµ n¨m c¸nh.

Thêi gian tr«i nhanh
Kh«ng gian lÆng quanh
Lµm sao phñ bôi lªn ¸nh nh×n thuë tr­íc.

Dï gËp ghÒnh th¨m th¼m rõng s©u
T×nh th­¬ng vÉn bÒn nh­ s«ng n­íc
Thªm nhiÒu méng ­íc
Th¾m m·i lêi x­a
Vµ kh«ng gian dÞu dµng n¾ng míi
Chan hoµ trong mçi b­íc ®­êng qua!

                                 30-12-2006


  Kim YÕn

 

       

 

      M­a  r¬i


M­a r¬i tÝ t¸ch
M­a tr¸ch lßng ai
Qua bao th¸ng ngµy
§Ó  buån l¸ng lai 

Nh÷ng h¹t m­a r¬i.
DÊu bao nçi niÒm.
Buån riªng ai biÕt
Kh«ng gian ®Çy v¬i!

M­a r¬i tÝ t¸ch
M­a tr¸ch anh hoµi
Sao ®Ó m­a r¬i
KÐo dµi n¨m th¸ng

M­a r¬i tÝ t¸ch
M­a r¬i tÝ t¸ch               
M­a tr¸ch lßng ai!

   HuÕ 11-1995


Kim YÕn


           GiËn  anh

 

Trang th¬ x­a cßn dã

Mét thêi trai ­íc m¬

Xãt xa nhiÒu n¨m th¸ng

T×nh sao cø  l·ng lê!

 

Nh÷ng phót gi©y bµng hoµng
Nh×n bãng em tho¸ng chèc
§êi anh sèng ®¬n ®éc
Khao kh¸t gÇn bªn em 

Trêi rñ lßng thư­¬ng xãt
T×nh x­a vÉn cßn xanh
Nh­ mïa xu©n n¾ng th¾m
S­ëi Êm c¶ ®êi anh

Bæng nhiªn ngµy giËn d÷
N¾ng ch¸y báng th©n anh
Th¼ng ph­¬ng trêi anh b­íc
Quªn hÕt c¶ tinh th©n

T×nh x­a nay cã ®­îc
Nh­ trong bao giÊc m¬
Mu«n ®êi sau th¾m m·i
DÖt lªn nh÷ng vÇn th¬ !

Sao anh nì nµo quªn ?
T×nh th­¬ng v« gi¸ Êy !
§Ó em buån biÕt mÊy
Giê chia tay tr­a nay !

       HuÕ 8- 2002
                         

Kim YÕn

VÕt th­ư¬ng ®êi


§Êt T©y Léc,
Kh¸m ®­êng x­a
NhiÒu yªu ma thÕ!

§Ó ®Êt lµnh ph¶i næi cuång phong.
Thêi
Dao m­êi l­ìi s½n sµng chÐm giÕt
BÊt cø ai lµm phËt ý ng­êi!

Cã ph¶i hån g­¬m  x­a
Nay xuÊt hiÖn
Cho mu«n loµi ho¶ng lo¹n d¹t bªn

Cuéc chiÕn ®i xa
VÉn ®Ó l¹i
VÕt th­¬ng ®êi kiÕp kiÕp cßn v­¬ng.
§au xãt qu¸
Giã m©y cuén sãng
TiÕng xÐ lßng vót tËn trêi xanh.
§øng gi÷a ®« thµnh
Cá c©y x« d¹t
Nçi ®au hoµi ¸m ¶m trong t«i
Kh«ng gian x­a cßn ghi dÊu
VÕt th­¬ng ®êi m·i m·i kh«n ngu«i!

               HuÕ 12 - 2006

Kim YÕn

Ch¬i suèi kho¸ng Thanh T©n


Nh¹c rõng thong th¶ h¸t,
Man m¸c kh«ng gian m¬.
Suèi trong luån l¸ch ch¶y,
LÆng nh×n thËt ngÉn ng¬!

CÇu tr­ît l­ng chõng nói,
Sõng s÷ng gi÷a trêi xanh.
Cïng c¸nh thuyÒn chao l­în.
TiÕng reo dËy väng thanh!

Dßng kho¸ng thiªn nhiªn tÆng
Êm ¸p cho mu«n loµi.
Ta cïng nhau b¬i lÆn.
H­¬ng nói say ngËp trµn!

Thanh T©n chiÒu nói tÝm!(1)
S­¬ng m¬ khãi m©y lan.
S¾c, h­¬ng  sao bÞn rÞn
QuyÕn rñ ®Õn l¹ th­êng!
  
             Ngµy Phô n÷  8-3-2007
 
 
 (1)Thuéc HuÕ

  Kim YÕn

     Trång Hoa

C¸c em nh­ nô xinh

Xoe trßn bªn kÎ l¸
Nân hång ¸nh b×nh minh
Lung linh trong khoÐ m¾t
Tre trung ®êi ch¨m hoa
TiÕng h¸t vang xao ®éng
D¹t dµo kh«ng gian xanh
Tõ v­ên hoa bÐ báng
L¾ng ®éng hoµi vµo t©m
Nh÷ng c¸nh hoa tr¾ng máng
LÊp l¸nh ¸nh n¾ng vµng
S¾c mµu lu«n chuyÓn ®éng
©m thanh chiÒu lan xa
®êi say vµ mª say
N©ng niu tõng b«ng nhá
 

Cã niÒm vui  nµo b»ng

Nh×n mµu hoa rùc rì!
             2 – 5- 2000
Kim YÕn
TiÔn anh
Anh xa xø HuÕ
Tr­a nay
Mò tai bÌo d¸ng dÊp ngµy xu©n xanh
Ngì ngµng ký øc trµo d©ng
Ba l« quai x¸ch nÆng t×nh quª h­¬ng
Xa x¨m
Cét, nèi, m©y h­êng
§Ó anh mang c¶ h­¬ng hån
Anh ®i
VÉy chµo d¸ng HuÕ
VÊn v­¬ng
ThÉn thê
Em ®øng gi÷a ®­êng ng­îc xu«i
H­¬ng Giang
Con sãng båi hßi
§«i bê xao xuyÕn ®Êt trêi xuyÕn xao!
                             20 – 4 -2007


   Kim YÕn

      Hoa

Em nh­ư
Hoa s¾c, rùc mµu
Nhùa th¬m
KÕt bìi n¾ng trêi trong xanh
Uèng dßng suèi m¸t
Ngät lµnh
Giã bay khÎ ®éng c¸nh hång
 

H­¬ng bay dµo d¹t m¹ch ®Êt

Êm nång
Hoa thªm th¾m ®­îm
G¹t bôi trÇn
V­¬n lªn
To¶ ra thÕ giíi
DÞu ªm
Hoµ chung nhÞp sèng mu«n loµi
Cña hoa!
        24 – 4 – 2007


Kim YÕn

Trë l¹i miÒn quª

Trë l¹i miÒn quª gi÷a chiÒu nay.
Lòy tre xanh th¾m vót trêi m©y
Men theo lèi cò sao rén r·
H¬i Êm t×nh quª ®· ngËp ®Çy!

Ng«i nhµ nhá Èn mê trong lèi xãm
D¸ng mÑ hiÒn Êm ®­îm t×nh s©u!
Tia n¾ng räi gîi bao kû niÖm
§Õn víi em gi©y phót ban ®Çu!

M­¬n m­ít v­ên c©y sai trÜu qu¶
ChuyÕn ®ß ngang dµo d¹t dßng s«ng.
Lung linh ¸nh m¾t nh×n xao xuyÕn,
§«i bÕn t×nh ca sãng mªnh m«ng.

Nh÷ng giê ®Ñp  m·i nÝu ngµy xa,
Ký øc kh«ng mê t©m kh¶m ta.
T×nh xanh nång ®­îm h­¬ng s¾c Êy,
Chan chøa lµng quª thËt mÆn mµ!

Em ®i gi÷a kh«ng gian dÞu m¸t
Kû niÖm ®Ñp sao cø trµo d©ng.
H­¬ng lóa, h­¬ng cau quÖn ngan ng¸t.
NÐt quª nhµ quyÕn luyÕn väng t©m!

Mü Thñy ngµy 1 – 1 - 2008

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,702
  • Tháng hiện tại40,081
  • Tổng lượt truy cập8,436,614
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây