Ki???u Th?? - ????? Ho??ng (Tr??ch)

Thứ năm - 20/06/2019 10:15
Trong nguy??n b???n Kim V??n Ki???u truy???n c???a Thanh T??m T??i T??? c?? g???n 1 000 c??u th?? do Ki???u (572 c??u), Th??c Sinh (110 c??u), S??? Khanh (8 c??u) , Gi??c Duy??n (4 c??u), T???ng Ng???c (44 c??u) s??ng t??c. ?????i thi h??o Nguy???n Du trong Truy???n Ki???u c?? nh???c ?????n vi???c Ki???u s??ng t??c nh??ng kh??ng c?? t??c ph???m n??o ???????c d???ch. M?? Ki???u c??ng nh?? Th??c Sinh, S??? Khanh...c?? r???t nhi???u th??. Ch???ng h???n: Th?? lu???n v??? b???c m???nh, th?? vi???t ??? g???c c??y, th?? v???nh, th?? th?? t???c, th?? vi???t ??? c???a c??ng??? ???Kh??c nh?? lay t???a n??n ch????ng/ M???t thi??n B???c m???nh l???i c??ng n???o nh??n???
Ki???u Th?? - ????? Ho??ng (Tr??ch)


????? Ho??ng

Ki???u Th??

Nh?? xu???t b???n H???i Nh?? v??n

L???i ?????u s??ch :

Nh?? th?? ????? Ho??ng s??ng t??c v?? d???ch Kim V??n Ki???u truy???n nguy??n b???n ra th?? l???c b??t g???m 6.122 c??u

Trong nguy??n b???n Kim V??n Ki???u truy???n c???a Thanh T??m T??i T??? c?? g???n 1 000 c??u th?? do Ki???u (572 c??u), Th??c Sinh (110 c??u), S??? Khanh (8 c??u) , Gi??c Duy??n (4 c??u), T???ng Ng???c (44 c??u) s??ng t??c. ?????i thi h??o Nguy???n Du trong Truy???n Ki???u c?? nh???c ?????n vi???c Ki???u s??ng t??c nh??ng kh??ng c?? t??c ph???m n??o ???????c d???ch. M?? Ki???u c??ng nh?? Th??c Sinh, S??? Khanh...c?? r???t nhi???u th??. Ch???ng h???n: Th?? lu???n v??? b???c m???nh, th?? vi???t ??? g???c c??y, th?? v???nh, th?? th?? t???c, th?? vi???t ??? c???a c??ng??? ???Kh??c nh?? lay t???a n??n ch????ng/ M???t thi??n B???c m???nh l???i c??ng n???o nh??n??? hay: ???R??t tr??m s???n gi???t m??i ?????u/ V???ch da c??y v???nh b???n c??u, ba v???n??? v?? ???L??ng th?? lai l??ng b???i h???i/ G???c c??y l???i v???ch m???t b??i c??? thi?????? Khi s??ng t???o ra th?? l???c b??t, ????? Ho??ng d???ch t???t c??? c??c s??ng t??c c???a Ki???u, Th??c Sinh, S??? Khanh, Gi??c Duy??n v?? b??i Chi??u h???n t??? c???a T???ng Ng???c do Kim Tr???ng ?????c l??c c??? nh?? V????ng Thu?? Ki???u ??o??n vi??n.

Trong Truy???n Ki???u Nguy???n Du c?? vi???t:
???Kh??c nh??, tay l???a n??n ch????ng,
M???t thi??n B???c m???nh l?????? c??ng n???o nh??n???

Nguy??n b???n H??n - Vi???t:

B???c m???nh o??n kh??c

Ho??i c??? qu???c h??? th??n n?? S??m Th????ng,
Bi lu??n v????ng h??? ng???c dung h?? t?????ng?
T??? mu???i c??? s???ng h??? nh???t tri??u c??u t???,
????ng qu??n b???t l???nh h??? Ph???ng Ti??n di???t v????ng.
H???u m??n t??? h???i h??? Ti??u Lang m???ch l???
Th???t th??n phi lo???i h??? M???u L??m tranh quang.
V??? lang ti???u tu??? h??? c???p nh?? ?????ng t???,
Ly h???n t??nh tr???ng h??? thi???n x?????ng ??m th????ng.
T??? ph??? ph??? thi h??? sinh ?????i ph??? t???, 
S???ng suy ho??n phi???n h??? nh?? sinh b???t x????ng.
H???u thu??? v?? chung h??? bi h??? th???t l???,
M??n ti???n linh l???c h??? l??o ?????i thu??? t????ng.
C??? kim h???ng nhan h??? m???c b???t b???c m???nh.
H???ng nhan b???c m???nh h??? m???c b???t ??o???n tr?????ng.
Ng?? b???n o??n nh??n h??? n??i vi o??n kh??c,
V??n th??? o??n kh??c h??? thu??? b???t bi th????ng.
????? Ho??ng d???ch ngh??a:

Kh??c o??n m???nh b???c

L??ng nh??? v??? qu?? c??, nh???ng l???n l???a c??ch tr??? nh?? S??m, Th????ng,
H???ng nhan c?? ph???i ????? n???i bu???n nh?? ??i???m g????
Ch??? em Tri???u Phi Y???n ???????c vua s???ng ??i nh?? th??? m???t s???m c??ng ti??u tan!
Ph???ng Ti??n ch???t th???m, Ch??a Xu??n c??ng v?? t??nh.
M???t b?????c v??o ch???n C??ng h???u kh??c n??o b?????c xu???ng b??? th???m, ch??ng Ti??u S??? tr??? th??nh kh??ch qua ???????ng!
G??i ??? ch???n M???u L??m t??i s???c ????? ??i???u xe duy??n ch???ng l???a ????nh b??? m???ng.
L??ng d??? thi???p ????y ti???u tu???, kh?? h??o c??ng v?? ch??ng.
H???n b??? ??i c???u tuy???n, t??nh n???ng v?? v??n sao ch???ng c??ng khu???t n???o tr???n gian? C???t l??n nh???ng ti???ng than n???o n???, ai o??n!
N??ng T??o Nga ?????i th??y cha ch???t ??u???i, cha l???n lao sinh con l???n lao!
T???m l??ng s???ng ??i l??c y??u, l??c gh??t, s????ng thu l???nh, m???nh qu???t ????? r??i.
Tr?????c c???a l???nh l??ng, l??c gi?? c???i c??n ai c???u n???a. 
X??a nay h???ng nhan ?????u l?? ng?????i b???c m???nh.
H???ng nhan b???c m???nh l??m kh??ng kh???i n???i ??au ?????t ru???t.
Ta c??ng l?? kh??ch m?? h???ng ai o??n l??m ra kh??c o??n n??y.
H???i ai khi nghe kh??c o??n n??y m?? kh??ng bu???n th????ng bi lu???!
????? Ho??ng d???ch th??:

Kh??c o??n m???nh b???c

???Nh??? v??? c??ch tr??? S??m, Th????ng. (1)
H???ng nhan l?? gi???ng bu???n v????ng lu??? phi???n.(2)
Tri???u n????ng vua chu???ng ng??y ????m (3)
Ch??a Xu??n ch??n b??? Ph???ng Ti??n ch???t s???u!(4)
Ch??ng Ti??u ng?????i ng???c th???y ????u? (5)
M???u L??m con g??i gieo c???u tr??i duy??n! (6)
V?? ch??ng kh?? h??o thuy???n quy??n (7)
H???n v????ng ly lo???n c???u tuy???n, tr???n gian. (8)
C???u cha ghi d???u s??? v??ng! (9)
T???m l??ng ??u ??i v?? n??ng ???? th??i! (10)
B???i ????u l??m l??? l???a ????i?
V?? duy??n gi?? c???i ch???ng ng???i l???u trang (11)
C??? kim b???c m???nh h???ng nhan! (12)
M?? h?????ng ph???n m???ng ??a ??oan, ??o???n tr?????ng! (13)
V???i ta kh??c o??n Ki???u n????ng.
Ai nghe kh??ng kh???i x??t th????ng ph???n m??nh!...

Ch?? th??ch:
(1) T??ch c?? l?? hai ng??i sao tr??n tr???i ch??? s??? xa c??ch.
(2) Thuy???t h???ng nhan
(3) Tri???u Phi Y???n ng?????i ?????p ?????i H??n ???????c vua s???ng ??i, sau ch???t v?? o??n h???n.
(4) Ph???ng Ti??n t??n hi???u c???a Tri???u Phi Y???n.
(5) T??ch x??a, ch??ng Ti??u b??n thi???p t??i s???c v??o c???a C??ng h???u kh??ng bao gi??? th???y m???t n???a.
(6) T??ch ??? T?? M?? T????ng Nh?? - Con g??i mi???n M???u L??m ?????p nh??ng c???u h??n kh??ng ????ng ch??? n??n x???y ra nhi???u oan tr??i.
(7) Thuy???n quy??n l?? g??i ?????p.
(8) Theo ?????o Ph???t ch???t c??n h???n v????ng l???i d?????i ch??n su???i v?? tr??n c??i tr???n
(9) T??ch T??o Nga m???t thi???u n??? ?????i ????ng H??n li???u m??nh xu???ng s??ng c???u cha ???????c ?????i sau khen ng???i.
(10) Ai c??ng y??u m???n T??o Nga.
(11) Ca dao: ???C??n duy??n k??? ????n, ng?????i ????a/ H???t duy??n ??i s???m v??? tr??a m???c l??ng???, ch??? nh??ng c?? g??i h???t duy??n kh??ng c??n ng???i ???????c ??? l???u h???ng. 
(12) (13) Thuy???t h???ng nhan b???c m???nh - Ng?????i ?????p ?????u b???t h???nh trong t??nh y??u v?? cu???c s???ng.

Ki???u l??m th?? tr?????c m??? ?????m Ti??n (B??i m???t) :

???R??t tr??m s???n gi???t m??i ?????u
V???ch da c??y v???nh b???n c??u, ba v???n??? ( Nguy???n Du).
??o???n n??y trong nguy??n b???n, Ki???u kh??ng v???ch da c??y, Thanh T??m T??i T??? ch??? t???: ???V???a kh???n, v???a ?????t h????ng r???i th???p ng???i tr?????c m???, b??i xong b???n b??i, n??ng m???i ????? m???t b??i th?? nh?? sau:

Nguy??n b???n ??m H??n - Vi???t:

S???c h????ng h?? x??? d??,
B???ng ??i???u th???ng t??m tai.
Minh nguy???t l??nh loan b???,
??m tr???n phong k??nh ????i.
Ng???c tuy ho??ng th??? o??nh,
Danh v??? b???ch tuy???t mai,
Th?????ng h???u nh?? mi??n t???u
V?? nh??n ??i???n nh???t t???u b??i.

????? Ho??ng d???ch ngh??a:

S???c h????ng ???? tr??i d???t v??? mi???n n??o r???i?
?????n ????y vi???ng th??m l??ng ??au ?????n l???m thay!
Tr??ng s??ng l???nh l???o soi ch??n uy??n.
B???i ??m m??? t???m g????ng trong.
Ng???c b??? b??n ??en v???y l???p.
Danh ch??a th??nh tr?????c c??y tuy???t mai tr???ng.
Tr??n c??n chung r?????u say.
Kh??ng ai r??t m???t ch??n r?????u cho ng?????i b???c m???nh, th?? c?? em ????y!

????? Ho??ng d???ch th??:

???S???c t??i ch???ng c?? tri ??m, (1)
Bu???t l??ng th??m vi???ng, l??? th???m x??t xa!
Ch??n ????n l???nh l???o b??ng ng??, (2)
Tr???i bao gi?? b???i nh???t nho?? g????ng trong. (3)
B??n nh?? v???y b???n ng???c h???ng! (4)
Tuy???t mai tr???ng xo?? t??n kh??ng t??? b??y. (5)
Ch??? em c??ng ch??? h??m nay, (6)
Xin d??ng m???t ch??n r?????u cay ???????m n???ng!..
Ch?? th??ch:
(1) T??ch x??a, b???n th??n nh???t.
(2) Ng?? ch??? ??nh tr??ng, ngh??a b??ng l?? ng?????i ?????p.
(3) G????ng trong ch??? ng?????i ?????p.
(4) Ng???c h???ng ch??? ng?????i ?????p.
(5) Tuy???t mai tr???ng xo?? ch??? ng?????i ?????p.
(6) Ch??? em c??ng ch??? : Thu?? Ki???u v?? ?????m Ti??n.

Ki???u l??m th?? tr?????c m??? ?????m Ti??n (B??i hai):

L??ng th?? lai l??ng b???i h???i
G???c c??y l???i v???ch m???t b??i c??? thi ( Nguy???n Du)
??o???n n??y trong nguy??n b???n c???aThanh T??m T??i T??? c?? t???: ???Linh h???n ng?????i tr?????c nay ???? c???m th??ng, v???y tr?????c khi ra v??? em c??ng ph???i c?? m???y c??u t??? bi???t. N??i xong n??ng li???n r??t chi???c tr??m ??? tr??n m??i t??c v???ch v??o g???c c??y m???t b??i t??? t??? nh?? sau:

Nguy??n b???n ??m H??n ??? Vi???t:

T??y phong h?? h???i kh??,
Tr??n tr??n s??? nh??n ai.
Th???m thi???t nh?? h??m o??n,
Th?? l????ng t??? h???u ho??i.
Th???a loan nghi s??? kh???,
Kho?? h???c nh??? tr??ng lai.
B???t ??o???n h????ng h???n x???,
Th????ng th????ng xi ???n ????i!
????? Ho??ng d???ch ngh??a:

Gi?? t??y th???i t???i l??c n??o ?????
T???ng tr???n, t???ng tr???n l??m cho l??ng ng?????i s???u n???o.
Th???m thi???t nh?? ng???m m???t n???i o??n.
Bu???n b?? th?? l????ng nh?? nh??? nhau.
H??nh chim oanh ???? v???t bi???n ??i ????u
B??ng chim h???c l???i ch???t v??? sau ????.
H????ng h???n kh??ng m???t ch???n n??y.
G??t ng???c c??n in tr??n l???p r??u xanh!

????? Ho??ng d???ch th??:

???Gi?? t??y t??i t??p b???i b???i,
N??t tan c??y c??? ch???ng v??i m???i s???u.
Ng???m h???n, o??n t???i, oan s??u.(1)
Th?? l????ng ngu???n c???i, r???u r???u nh??? nhung! (2)
Oanh v???n ch???p ch???i m??ng lung,(3)
B??ng chi???u c??nh h???c ng???i ng??ng v??? mau. (4)
H????ng h???n c??n m??i mu??n sau, (5)
G??t ti??n, d??ng ng???c in m??u r??u phong!... (6)

Ch?? th??ch:
(1) Nguy??n b???n H??m o??n l?? ng???m n???i o??n h???n.
(2) Th?? l????ng: Bu???n th???m, n??o n??ng.
(3) (4) Chim oanh v?? chim h???c.
(5) Theo thuy???t nh?? Ph???t th?? ng?????i ch???t r???i nh??ng linh h???n v???n c??n.
(6) G??t ti??n, d??ng ng???c ch??? ?????m Ti??n


Trong h??nh ???nh c?? th??? c??: 1 ng?????i  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,925
  • Tháng hiện tại46,004
  • Tổng lượt truy cập8,442,537
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây