Cao S??n ??? H??? Long

Cao S??n ??? H??? Long

 •   06/06/2019 07:29:29 PM
 •   Đã xem: 1102
 •   Phản hồi: 0
Cao S??n ??? Anh h??ng gi???a thanh thi??n B??t k?? c???a ????? Ho??ng H??? Long, C???m Ph??? m???i ng??y m???t thay ?????i tr??ng th???y. Ph??? x?? s???m u???t n??? ra nh?? hoa m??a xu??n. C??? m???i l???n v??? Qu???ng Ninh, t??i th???y s??? kh???i s???c ?????n l??? l??ng. C???u B??i Ch??y ???????ng b??? c??ng tr??nh li??n k???t Vi???t ??? Nh???t uy nghi gi???a thanh thi??n nh?? m???t bi???u t?????ng c???a H??? Long tr??? trung ??ang v????n xa. ???????ng ph??? r???ng r??i ??an xen v???i nhi???u l??n ???????ng. ??? ????y c??ng ??? ng???a xe nh?? n?????c, ??o qu???n nh?? n??m??? kh??ng kh??c Th??? ???? l?? m???y. Ngay ng?????i b???n ?????a c??ng ng??? ng??ng tr?????c s??? ?????i thay nhanh ch??ng c???a qu?? h????ng m??nh.
Cha v?? con linh tr???n - Tr???n Kh???i (ti???p theo)

Cha v?? con linh tr???n - Tr???n Kh???i (ti???p theo)

 •   31/05/2019 08:51:13 PM
 •   Đã xem: 830
 •   Phản hồi: 0
Truy???n K?? NG?????I CON G??I ??? NG?? BA XU??N L???C Tr???n Kh???iT??i b???t ng??? g???p l???i em. Kh??ng th??? nh??? ngay ra t??n em ???????c. Gi???a ????ng ????c nh???ngkhu??n m???t m???t th???i ?????n bom tr???n m???c, gi??? tr??ng v???a l??? v???a quen. B???i so v???i nh???ng n??m th??nggian kh???, khi tu???i m?????i t??m ????i m????i tr??? trung s??i n???i ???y, gi??? ch??ng t??i ?????u ???? l???n tu???i. Ng??y k??? ni???m 45 n??m th??nh l???p S?? ??o??n 3 Sao V??ng t???i Quy Nh??n, B??nh ?????nh, Ban t???ch???c b??? tr?? ng???i theo b??n tr??n, m???i b??n ????? ch??n, m?????i ng?????i. L??ng ai c??ng m???ng m???ng t???i t???i.Cu???c g???p m???t ?????ng ?????i c??, nh??ng th???t kh?? nh???n ra nhau ngay. Sau nh???ng c??i tay b???t m???t m???ng,l?? l???ng l???i nh???ng ng???m ng??i, v?? m???t s??? ?????ng ?????i kh??ng tr??? v???, v?? m???t s??? kh??c ???? s???m ra ??i.
Cha v?? con linh tr???n - Tr???n Kh???i

Cha v?? con linh tr???n - Tr???n Kh???i

 •   30/05/2019 05:45:58 PM
 •   Đã xem: 998
 •   Phản hồi: 0
Nh?? th?? Tr???n Kh???i v???a ???????c Nh?? xu???t b???n H???i Nh?? v??n Vi???t Nam ???n h??nh t???p truy???n k?? " Cha v?? con l??nh tr???n" n??m 2018, T???p truy???n k?? ph???n ??nh m???t c??ch trung th???c cu???c s???ng h??n m?????i n??m chi???n ?????u m???t m???t, m???t c??n c???a Tr???n Kh???i ??? m???t chi???n tr?????ng v?? c??ng ??c li???t: B??nh ?????nh, Khu 5. Nhi???u truy???n ?????i th???c, vi???c th???c, ng?????i th???c h??o h??ng, oanh ki???t, nhi???u truy???n c???m ?????ng r??i n?????c m???t... T??c ph???m ???????c b???n ?????c nhi???t li???t ????n nh???n! Xin gi???i thi???u truy???n " H????ng qu??? Tr?? B???ng" c???a t??c gi???! vannghecuocsong.com
Th??nh ph??? nh???t nh???o, ????n gi???n

Th??nh ph??? nh???t nh???o, ????n gi???n

 •   21/05/2019 03:11:59 AM
 •   Đã xem: 880
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng

T???p truy???n ng???n Th??nh ph??? ??i v???ng c???a Nguy???n Th??? Thu Hu??? do Nh?? xu???t b???n Tr??? in v?? n???p l??u chi???u qu?? II n??m 2012, g???m 16 truy???n ng???n nh?? t??n g???i ?????t d?????i t???a ?????.
T??i ?????c Nguy???n Th??? Thu Hu??? c??ch ????y h??n hai th???p k??? v???i truy???n H???u thi??n ???????ng. Truy???n nh??? nh??ng s??u l???ng in tr??n T???p ch?? V??n ngh??? Qu??n ?????i. Ngh?? r???ng t??c gi??? tr??? n??y s??? ??i xa. Sau ???? ?????c th??m truy???n ng???n Ngo???i hay Ngo???i ??i g?? ???? th?? t??i ho??n to??n th???t v???ng.
R???i bi???t ???????c ti???u s??? t??c gi???. T??c gi??? kh??ng ph???i xu???t th??n trong gia ????nh danh gia v???ng t???c nh??ng c??ng l?? gia ????nh tr?? th???c n???i ti???ng, ?????i s???ng ???n ?????nh, c??ng vi???c c???a t??c
????? Tr????ng ... Truy???n k???

????? Tr????ng ... Truy???n k???

 •   21/05/2019 03:05:00 AM
 •   Đã xem: 884
 •   Phản hồi: 0
(Nha?? th?? ?????? Hoa??ng ngoa??i ta??i n??ng, anh co??n co?? ki????n th????c, va?? ca??i mo??n Ha??n v??n th??m h????u. Trong ph?? bi??nh v??n ho??c anh th????ng th????n, nhi????u khi ??????n "??anh ??a?? va?? cha??t chu??a" cha??m vi??a nhi????u ng??????i. Khi vi????t v???? ch??n dung ?????? Hoa??ng va?? ??o??c ba??i vi????t cu??a nha?? th?? Tr????n Quang ??a??o v???? gia ca??nh ??H, t??i ch????t nh???? ??????n c??u chuy????n ???? Monaco ??a?? r????t l??u r????i.)CO?? NH????NG ??I????U KH??NG TH???? HI????UTh???i ti???t Ch??u ??u n??m nay, d?????ng nh?? h??i ?????ng ?????nh. ???? ?????u th??ng s??u, tr???i v???n c??n se l???nh. M??a d???m m??a d???, kh??ng th???i ?????t th???i c??t nh?? ??? qu?? nh??, nh??ng ????? l??m n?????c s??ng Elber
Tr?? h????ng d??ng kh??

Tr?? h????ng d??ng kh??

 •   04/03/2019 10:23:01 AM
 •   Đã xem: 966
 •   Phản hồi: 0
TRA?? H????NG DU??NG KHI??
(Truy????n ng????n cu??a ?????? Tr??????ng)

Tr????i ??a?? l????p xu??n, v????y ma?? gio?? b????c v????n nh?? nh????ng ngo??n roi qu????t va??o m????t ng??????i. Ma??n ????m ?????? xu????ng th????t nhanh. Ba??i ven s??ng la??ng Tra?? H????ng, Khu??c Giang a??nh ??u????c b????ng l??n. Ti????ng va cha??m binh khi??, ti????ng reo ho?? cu??a ca??c binh si?? vang ca?? m????t khu??c s??ng. T???? trong bo??ng t????i, ti????ng vo?? ng????a d????n d????p, th????p thoa??ng lao nhanh v???? phi??a trung qu??n. Nh????n ra Ma??c Hi????n, anh em Pha??m Ha??p va?? Pha??m C???? La??ng ch????ng ??ao, he??t binh si?? ng????ng t????p. Ch????c ch????n co?? vi????c c????n ki??p, La??ng v????i ?????? Hi????n xu????ng ng????a. La??ng ch??a ho??i, Hi????n ??a?? ba??o, co?? th?? kh????n cu??a S???? qu??n Ph???m B???ch H??? va?? ??inh B???? Li??nh. Hi????n S???? qu??n ??a?? v???? v????i Li??nh, h????p binh ???? Hoa L?? ??????ng. Theo s???? ti????n c???? cu??a S???? qu??n, ??inh B???? Li??nh m????i Tra?? H????ng t??????ng si?? chu??ng ta v???? Hoa L?? cu??ng m??u nghi????p l????n.
Ng?????i ??m qua GI??P B??? (12 B???)

Ng?????i ??m qua GI??P B??? (12 B???)

 •   29/12/2018 07:37:18 AM
 •   Đã xem: 1229
 •   Phản hồi: 0
Nh?? v??n Ho?? Vang

NG?????I L??M QUA M???T GI??P B??? (12 B???)
????? Ho??ng c?? nhi???u b??i th??, t???p th?? ?????c r???t ???????c. G?? ???? t???ng c??ng nhi???u b???n b?? ????????ng ch???t c??? ???????ng quan??? nh??ng ch??a k???p ???ch???t oan??? (?? th?? ????? Ho??ng), m???c d???u c??? hai n??i ?????u ???? ????nh h???t ????n, h???t chi??u, ng?? v???t ra c??? r???i ??ang c??? n???m m?? th?????? th?? l???i ra ch??u th??? s??ng H???ng, h??nh nh?? c?? c??? m???t c??i g???i l?? v??n minh s??ng H???ng (s??? giao thoa gi???a Kinh B???c v?? Th??ng Long) ??i lang thang m??u sinh ki???m s???ng ??? m???t gi??p b??? (m???t gi??p l?? 12 theo s??? t??? vi) .
G?? ???? ??i v?? l??m vi???c t???n tu??? ??? nh???ng b??? ????, v?? c??n l??m th???a ra ??? nh???ng c?? quan ch??nh th???ng kh??c n???a nh??: U??? ban to??n qu???c Li??n hi???p c??c H???i v??n h???c ngh??? thu???t Vi???t Nam, H???i Nh?? v??n???
????? hai b??? B???c Lu??n b??nh y??n

????? hai b??? B???c Lu??n b??nh y??n

 •   23/12/2018 07:26:17 AM
 •   Đã xem: 1257
 •   Phản hồi: 0
????? hai b??? B???c Lu??n b??nh y??n

B??t k?? c???a ????? Ho??ng

???? g???n m?????i n??m, t??i m???i c?? d???p tr??? l???i M??ng C??i. M??ng C??i m???t th??? tr???n ???????ng bi??n l???ng l??? tr?????c ????y nay ???? l?? m???t th??nh ph??? s???m u???t ????m ng??y s??i ?????ng. Tr?????c khi t??i v??? m???y ng??y, th??ng 11 n??m 2008, M??ng C??i ???? ???????c Nh?? n?????c ta c??ng nh???n l?? th??nh ph???. S??? thay ?????i t??n t??? th??? tr???n l??n th??nh ph??? x???ng ????ng v???i t???m v??c c???a M??ng C??i h??m nay ????? cho M??ng C??i c??ng ng??y c??ng ph??t tri???n ??i l??n.
D???ch Th?? Vi???t ra Th?? Vi???t

D???ch Th?? Vi???t ra Th?? Vi???t

 •   23/12/2018 07:16:08 AM
 •   Đã xem: 1074
 •   Phản hồi: 0
L?? V??m Ng??n

Ngu??n b???n (1)

M???

M??? sinh t??i t??? d?????i ????y x?? h???i
C??ng t??? d?????i ????y x?? h???i, m??? nu??i t??i kh??n l???n l??n th??nh ng?????i...

D???ch:

M??? sinh con d?????i ????y ?????i,
Nu??i con kh??n l???n n??n ng?????i h??m nay...

K???T MI???T T???

 •   19/01/2016 03:34:00 AM
 •   Đã xem: 1803
 •   Phản hồi: 0
Thống kê
 • Đang truy cập9
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm8
 • Hôm nay1,952
 • Tháng hiện tại18,808
 • Tổng lượt truy cập8,307,598
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây