VN ch??? ????? s???c ????nh 'd???p m??i' TQ n???u xung ??????t

Chủ nhật - 06/10/2019 23:57
Qu??n ?????i Vi???t Nam tho???t ?????u c?? th??? khi???n Trung Qu???c 'd????p m??i' trong ?????ng ????? ng???n tr??n Bi???n ????ng, nh??ng s??? th???t b???i n???u l??m v??o xung ?????t c?????ng ????? cao v?? k??o d??i.

???? l?? nh????n ?????nh c???a ??ng Prashanth Parameswaran, bi??n t???p vi??n cao c???p c???a The Diplomat, t???p ch?? chuy??n v??? an ninh v?? ch??nh s??ch ?????i ngo???i ch??u ?? - Th??i B??nh D????ng.
VN ch??? ????? s???c ????nh 'd???p m??i' TQ n???u xung ??????t

VN ch??? ????? s???c ????nh 'd???p m??i' TQ n???u xung ??????t

  • 29 th??ng 3 2018
H???i qu??n Vi???t Nam di???u binh trong bu???i l??? ti???p ????n Ch??? t???ch Trung Qu???c T???p C???n B??nh h???i th??ng 11/2017Ba??n quy????n hi??nh a??nhHOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGES
Image captionH???i qu??n Vi???t Nam di???u binh trong bu???i l??? ti???p ????n Ch??? t???ch Trung Qu???c T???p C???n B??nh h???i th??ng 11/2017

Qu??n ?????i Vi???t Nam tho???t ?????u c?? th??? khi???n Trung Qu???c 'd????p m??i' trong ?????ng ????? ng???n tr??n Bi???n ????ng, nh??ng s??? th???t b???i n???u l??m v??o xung ?????t c?????ng ????? cao v?? k??o d??i.

???? l?? nh????n ?????nh c???a ??ng Prashanth Parameswaran, bi??n t???p vi??n cao c???p c???a The Diplomat, t???p ch?? chuy??n v??? an ninh v?? ch??nh s??ch ?????i ngo???i ch??u ?? - Th??i B??nh D????ng.

Trong email tr??? l???i BBC h??m 28/3, ??ng Parameswaran cho r???ng v???i ti???m l???c qu??n s??? qu?? khi??m t???n tr?????c Trung Qu???c, Vi???t Nam ch??? c?? th??? c???m gi??? trong cu???c ?????i ?????u ng???n.

Th??? nh??ng, theo ??ng, x??c su???t m???t cu???c xung ?????t qu??n s??? c?????ng ????? cao k??o d??i l?? r???t kh?? x???y ra gi???a hai n?????c.

Thay v??o ????, c?? th??? ch??? l?? m???t cu???c ?????i ?????u tr??n bi???n t????ng t??? nh?? h???i th??ng 5/2014 sau khi Trung Qu???c ?????t gi??n khoan d???u HD 981.

TQ r???m r???? ????a h??n 40 t??u v??o Bi???n ????ng

VN ??? th??? 'ti???n tho??i l?????ng nan' sau C?? R???ng ??????

Vi???t Nam 'b??? C?? R???ng ?????' ??? Bi???n ????ng

Li???u k???ch b???n ?????ng ????? h?? 2014 c?? x???y ra v??o h?? 2018?Ba??n quy????n hi??nh a??nhLE QUANG NHAT/AFP/GETTY IMAGE
Image captionLi???u k???ch b???n ?????ng ????? m??a h?? 2014 c?? x???y ra v??o m??a h?? 2018?

?????ng t??nh v???i quan ??i???m n??y, Derek Grossman, nh?? nghi??n c???u qu???c ph??ng c???a Rand Corporation, n??i v???i BBC h??m 29/3:

"C?? l??? k???ch b???n c?? kh??? n??ng x???y ra nh???t l?? m???t s??? ?????ng ????? gi???a thuy???n ????nh c?? d???n ?????n s??? can thi???p c???a c???nh s??t bi???n Trung Qu???c v?? Vi???t Nam, v?? c?? th??? leo thang t??? ????,"

Tuy nhi??n, n???u B???c Kinh quy???t ?????nh t??ng s???c ??p, Vi???t Nam s??? g???p r???c r???i khi ph???i ti???n h??nh v?? duy tr?? t??c chi???n tr??n Bi???n ????ng.

L?? do l?? Vi????t Nam c?? qu?? ??t, th???m ch?? kh??ng c?? kinh nghi???m, ho???t ??????ng trong khu v???c c??? tr??n kh??ng v?? tr??n bi???n, ??ng Grossman, ng?????i t???ng ph??? tr??ch th??ng tin v??? an ninh ch??u ?? Th??i B??nh D????ng t???i L???u N??m G??c, nh????n ?????nh.

 
Kh??ng qu??n TQ ???s???n s??ng cho chi???n tranh??? ??? Bi???n ????ng

Qu??n ?????i Vi???t Nam c?? nh???ng ??????c ??i???m g???

Trong b??i vi???t v???i ti??u ????? "Qu??n ?????i Vi???t Nam c?? th??? ch???ng ch???i tr?????c Trung Qu???c tr??n Bi???n ????ng?" h???i, ??ng Grossman ph??n t??ch c??? th??? nh???ng ??i???m m???nh v?? y???u c???a Vi???t Nam, tr?????c kh??? n??ng xung ?????t qu??n s??? v???i Trung Qu???c.

?????u ti??n, c??c t?????ng l??nh Vi????t Nam v???n mu???n ??em chi???n l?????c chi???n tranh du k??ch v?? kh??i ni???m "cu???c chi???n to??n d??n" tr??n ?????t li???n ??p d???ng v??o chi???n l?????c t??c chi???n tr??n kh??ng v?? tr??n bi???n, Grossman ph??n t??ch.

Tuy chi???n l?????c n??y c?? m???t s??? ??i???m m???nh v?? l???i th??? ?????a l?? b??? bi???n Vi???t Nam, chi???n l?????c t??c chi???n tr??n kh??ng v?? ngo??i bi???n kh??i l???i c??n r???t s?? s??i, ch??a c?? ti???n b???? g??.

Th??? hai, ngu???n qu??n l???c c???a qu??n ?????i c??n t???p trung qu?? nhi???u v??o l???c qu??n.

H???i qu??n Vi????t Nam ch??? c?? 40 ngh??n qu??n, v?? binh ch???ng Ph??ng kh??ng v?? Kh??ng qu??n ??? con s??? 30 ngh??n, k??? t??? 2009.

Phi c??ng TQBa??n quy????n hi??nh a??nhXINHUA
Image captionT??n Hoa X?? tung ra c??c ???nh ch???p ?????t di???n t????p g???m kh??ng qu??n v?? h???i qu??n c???a TQ ??? Bi???n ????ng v??o cu???i th??ng 3/2018 trong l??c c?? nh?? quan s??t s??? di???n t????p 'h??ng th??ng' t???i v??ng bi???n n??y

Trong khi ????, l???c qu??n v???n ????ng nh???t, kho???ng 400.000 ng?????i, theo m????t b??o c??o n??m 2017.

Cu???i c??ng l?? kh??? n??ng Nh???n th???c V???n ????? V??ng Bi???n (Maritime Domain Awareness) v?? t????ng t??c gi???a c??c h??? th???ng qu??n s??? t????ng ?????i th???p. Kh??? n??ng t??nh b??o v?? khai th??c th??ng tin tr??n bi???n c???a Vi???t Nam v???n c??n k??m.

Th??m v??o ????, v?? kho???n ng??n s??ch khi??m t???n, Vi???t Nam s??? h???u m???t h??? th???ng v?? kh?? "??a ch???ng lo???i" t??? nhi???u qu???c gia kh??c nhau, d???n ?????n t????ng t??c gi???a c??c thi???t b??? kh??ng hi???u qu???.

Tuy nhi??n, Derek Grossman ????nh gi?? Vi???t Nam ???? c?? nh???ng n??? l???c ????ng k??? v?? ????ng h?????ng trong vi???c hi???n ?????i h??a qu??n s??? trong nhi???u n??m qua.

Theo ??ng, vi???c Vi???t Nam t??ng ng??n s??ch qu???c ph??ng t??? kho???ng 4 t??? ???? la l??n 6,2 t??? ???? la v??o 2020, v?? ????y l?? ch??? d???u h??? n??? l???c t???p trung hi???n ?????i h??a qu??n s???.

Th??m v??o ????, vi???c mua 6 t??u ng???m l???p Kilo c???a Nga v?? m???t phi c?? chi???n ?????u ??a n??ng Sukhoi v?? x??y d???ng h??? th???ng t??n l???a ?????i h???m (ASCM), v?? nhi???u thi???t b??? ph??ng th??? kh??c, Vi???t Nam cho th???y c?? th??? g??y ra thi???t h???i kh??ng nh??? cho Trung qu???c n???u x???y ra ?????ng ?????.

H??ng ch???c t??u chi???n c??ng m????t h??ng kh??ng m???u h???m Trung Qu???c t????p tr????n ??? Bi???n ????ng h??m 26/3.Ba??n quy????n hi??nh a??nhXINHUA/GETTY
Image captionH??ng ch???c t??u chi???n c??ng m????t h??ng kh??ng m???u h???m Trung Qu???c b???t ?????u v??o t????p tr????n ??? Bi???n ????ng, theo T??n Hoa X?? h??m 26/3. H??nh t??u Li??u Ninh ch??? c?? t??nh minh h???a

"T??i th???c s??? ngh?? r???ng Vi???t Nam ??ang c?? t???t c??? c??c b?????c ??i ????ng ?????n trong vi???c hi???n ?????i h??a qu??n s???," Derek Grossman n??i v???i BBC Ti???ng Vi????t.

"Th???c t??? kh???c nghi???t l?? Vi???t Nam kh??ng th??? l??m ???????c nhi???u, m???t quy???n l???c h???ng trung, so v???i ngu???n l???c kh???ng l??? c???a Trung Qu???c. V?? Vi???t Nam t???t nhi??n hi???u r???t r?? ??i???u n??y."

Ng??n s??ch qu???c ph??ng c???a Vi???t Nam, ?????c t??nh kho???ng 5-6 t??? ????la, ch??? l?? "ch?? l??n" so v???i ng??n s??ch ?????c t??nh 175 t??? ????la c???a Trung Qu???c, theo ??ng Grossman.

C??n ??ng Prashanth Parameswaran th?? cho r???ng:

Th??ch th???c ch??nh ?????i v???i Vi???t Nam b??y gi??? l?? s??? ki???m so??t c???a Trung Qu???c ??? Bi???n ????ng ??ang di???n ra nhanh h??n Prashanth Parameswaran

"Th??ch th???c ch??nh ?????i v???i Vi???t Nam b??y gi??? l?? s??? ki???m so??t c???a Trung Qu???c ??? Bi???n ????ng ??ang di???n ra nhanh h??n nhi???u so v???i c??c n??? l???c x??y d???ng n??ng l???c ph??ng th??? b???ng qu??n s??? c???a c??c n?????c c??n l???i."

C??? Grossman v?? Parameswaran cho r???ng ph????ng ??n t???t nh???t m?? Vi???t Nam v???n ??ang n??? l???c l??m l?? x??y d???ng c??c m???i quan h??? ?????i t??c qu???c ph??ng v???i c??c qu???c gia c?? th??? h??? tr??? Vi???t Nam.

 
Tr??n boong t??u USS Carl Vinson

TQ 'kh??ng vui' v???i chuy???n th??m VN c???a USS Carl Vinson?

Quan h???? qu??n s??? M??? - Vi????t ??ang 'tr?????ng th??nh'

C?? th??? kh??ng nh???t thi???t ph???i h??? tr??? v??? m???t qu??n s??? nh??ng ??t nh???t v??? m???t ngo???i giao, t???o v??? th??? cho Vi???t Nam thuy???t ph???c Trung Qu???c tho??i tr??o.

Vi???t Nam c??ng t??m c??ch gia t??ng m???i quan h??? ?????i t??c v???i c??c n?????c th??nh vi??n thu???c nh??m T??? C?????ng (Quad), bao g???m M???, ??c, ???n ????? v?? Nh???t B???n.

Derek Grossman c??ng ????a ra m???t s??? ????? ngh??? m?? Hoa K??? c?? th??? h??? tr??? Vi???t Nam tuy nhi??n, c???nh b??o Vi???t Nam s??? kh??ng s???n s??ng ti???p nh???n, v?? H?? N???i v???n c??n th??i ????? ng??? v???c ?????i v???i Hoa K??? v?? lu??n l?????ng l??? kh??ng mu???n c?? nh???ng h??nh ?????ng khi??u kh??ch Trung Qu???c.

Trung Qu???c tung ra c??c ???nh ch???p ?????t di???n t????p g???m kh??ng qu??n v?? h???i qu??n ??? Bi???n ????ng v??o cu???i th??ng 3/2018, khi???n c?? nh?? quan s??t b??nh lu????n r???ng Trung Qu???c s??? di???n t????p 'h??ng th??ng' t???i v??ng bi???n n??y, ch??? kh??ng ch??? h??ng n??m nh?? tr?????c.

B??o Anh c??ng ????a tin v??? 'cu????c di???n t????p l???n ch??a t???ng c??' c???a H???i qu??n Trung Qu???c ??? Bi???n ????ng sau khi B???? tr?????ng Gavin Williamson tuy??n b??? chi???n h???m HMS Sutherland c???a Anh c?? k??? ho???ch tu???n tra ????? b???o v???? t??? do h??ng h???i ??? v??ng bi???n n??y.

C??c s??? ki????n n??y x???y ra sau khi H??ng kh??ng m???u h???m USS Carl Vinson v??o th??m ???? N???ng ?????u th??ng 3 n??m nay nh?? m????t d???u hi????u quan h???? qu???c ph??ng M??? - Vi????t ti???n tri???n h??n tr?????c.
P/v: Theo RFI 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,925
  • Tháng hiện tại45,861
  • Tổng lượt truy cập8,442,394
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây