V?? sao ng?????i Nh???t gi??nh nhi???u gi???i Nobel khoa h???c?

Thứ hai - 02/09/2019 20:08
N??m 1949, n?????c Nh???t c?? c??ng d??n ?????u ti??n ???????c trao gi???i Nobel V???t l??. Cho t???i cu???i n??m 2000 n?????c n??y ???? c?? 9 ch??? nh??n gi???i Nobel (6 gi???i Khoa h???c), nhi???u nh???t ch??u ??.
N??m 2001, ng?????i Nh???t d??? ki???n trong 50 n??m t???i s??? ph???n ?????u gi??nh ???????c 30 gi???i Nobel.
V?? sao ng?????i Nh???t gi??nh nhi???u gi???i Nobel khoa h???c?

V?? sao ng?????i Nh???t gi??nh nhi???u gi???i Nobel khoa h???c?

Print Friendly, PDF & Email

T??c gi???: Nguy???n H???i Ho??nh

N??m 1949, n?????c Nh???t c?? c??ng d??n ?????u ti??n ???????c trao gi???i Nobel V???t l??. Cho t???i cu???i n??m 2000 n?????c n??y ???? c?? 9 ch??? nh??n gi???i Nobel (6 gi???i Khoa h???c), nhi???u nh???t ch??u ??.

N??m 2001, ng?????i Nh???t d??? ki???n trong 50 n??m t???i s??? ph???n ?????u gi??nh ???????c 30 gi???i Nobel. H???i ???y nhi???u ng?????i tr??n th??? gi???i, nh???t l?? ng?????i Trung Qu???c, coi ???? l?? tr?? ????a.

M???ng Times Higher Education (c??n g???i l?? The THES) ng??y 6/8/2015 cho bi???t: ch??? trong 15 n??m 2000-2014, ???? c?? 13 ng?????i Nh???t ???????c trao gi???i Nobel; x??t theo c??ch t??nh ??i???m c???a m???ng n??y th?? Nh???t x???p th??? ba sau M??? (71 ng?????i) v?? Anh (12 ng?????i, ??t h??n Nh???t v??? s??? ng?????i nh??ng h??n v??? t??? l??? h?????ng ti???n th?????ng). Xem ra ng?????i Nh???t ???? n??i l?? l??m v?? l??m t???t h??n c??? d??? ki???n.

H??y xem th??nh t??ch gi??nh gi???i Nobel Khoa h???c c???a Nh???t trong m???y n??m g???n ????y:

N??m 2014, ba ng?????i Nh???t l?? c??c ??ng Isamu Akasaki (85 tu???i, ??? ?????i h???c Meijo v?? ??H Nagoya), Hiroshi Amano (54 tu???i, ??? ??H Nagoya) v?? Shuji Nakamura (M??? g???c Nh???t, 60 tu???i, ??? ??H California) c??ng  chia nhau gi???i Nobel V???t l?? do ph??t minh ra ??i-???t ph??t ??nh s??ng m??u lam.

N??m 2015 c?? hai ng?????i Nh???t gi??nh gi???i Nobel Khoa h???c: ??ng Takaaki Kajita 56 tu???i, ??? ??H Tokyo l?? m???t trong hai ?????ng ch??? nh??n Nobel V???t l?? (v?? kh??m ph?? ra s??? dao ?????ng c???a h???t neutrino, qua ???? cho th???y neutrino c?? kh???i l?????ng); ??ng ??mura Satoshi ??? ??H Kitasato (s.1935) gi??nh m???t ph???n t?? gi???i Nobel Y h???c 2015 v?? c??c ph??t hi???n li??n quan ?????n ??i???u tr??? ch???ng nhi???m tr??ng do giun ????a k?? sinh v?? b???nh s???t r??t.

N??m 2016, ??ng Yoshinori Ohsumi (s. 1945), ??? Vi???n C??ng ngh??? Tokyo m???t m??nh gi??nh tr???n gi???i Nobel Y h???c b???i c??ng tr??nh nghi??n c???u v??? c??c c?? ch??? t??? hu??? v?? t??i t???o c???a t??? b??o.

Nh?? v???y t??? n??m 1949 cho t???i n??m 2016 ???? c?? 25 ng?????i Nh???t ???????c trao gi???i Nobel, g???m 22 ng?????i gi??nh gi???i Nobel Khoa h???c (11 ng?????i gi???i V???t l??, 7 ng?????i gi???i H??a h???c, 4 ng?????i gi???i Y h???c), hai ng?????i gi???i V??n h???c v?? m???t ng?????i gi???i H??a b??nh. Tuy r???ng trong s??? ???? c?? hai ng?????i qu???c t???ch M??? (Yoichiro Nambu, Nobel V???t l?? 2008, v?? Shuji Nakamura, Nobel V???t l?? 2014), nh??ng th??nh t???u khoa h???c h??? ???????c khen th?????ng l?? do h??? l??m ra khi c??n ??? Nh???t. ????ng ch?? ?? l?? c?? ba ng?????i m???t m??nh gi??nh tr???n gi???i Nobel Khoa h???c: gi???i v???t l?? 1949 (??ng Hideki Yukawa), gi???i Y h???c 1987 (??ng Susumi Tonegawa) v?? gi???i Y h???c 2016.

X??t v??? ch??? ti??u s??? ng?????i ???????c trao gi???i Nobel, th??nh t??ch c???a Nh???t ch??a ph???i l?? cao, ?????c bi???t n???u so v???i n?????c x???p th??? nh???t (M???). Nh??ng v???i 22 ch??? nh??n Nobel Khoa h???c, n?????c Nh???t v???ng v??ng ?????ng ?????u ch??u ?? v??? khoa h???c t??? nhi??n v?? b??? xa Trung Qu???c (m???i c?? m???t ng?????i ??o???t gi???i Nobel Khoa h???c).

Ng?????i ch??u ??, nh???t l?? ng?????i Trung Qu???c kh??ng th??? kh??ng suy ngh?? t???i sao n?????c Nh???t l??m khoa h???c v?? c??ng ngh??? gi???i nh?? v???y. D?? lu???n ph??? bi???n cho r???ng ??? ????y c?? m???t nguy??n nh??n l?? Nh?? n?????c v?? x?? h???i r???t coi tr???ng gi??o d???c v?? khoa h???c k??? thu???t (KHKT). D?????i ????y ch??? b??n v??? m???t KHKT, trong m???t d???p kh??c s??? b??n v??? gi??o d???c.

Ngay t??? th???i ?????i Edo tr?????c cu???c Duy t??n Minh Tr???, ch??nh quy???n nh?? n?????c Nh???t ???? x??c l???p truy???n th???ng nghi??n c???u khoa h???c c?? b???n v?? ch?? tr???ng ????o t???o th???t nhi???u nh??n t??i. Tuy h???i ???y n?????c Nh???t ch??a l??m c??ch m???ng c??ng nghi???p nh??ng h??? ???? ti???n h??nh nghi??n c???u ?????c l???p tr??n c??c l??nh v???c nh?? to??n h???c, v?? ti???p x??c v???i khoa h???c ph????ng T??y qua H?? Lan ??? qu???c gia ph????ng T??y duy nh???t ???????c ph??p bu??n b??n v???i Nh???t. S??? d?? ng??y nay c?? nhi???u nh?? khoa h???c Nh???t ???????c trao gi???i Nobel, ???? l?? do tr?????c kia h??? ???? b??? ra r???t nhi???u n??m ????? t??ch l??y ki???n th???c khoa h???c, ch??? kh??ng ph???i chuy???n ng??y m???t ng??y hai.

Nh?? n?????c quan t??m ?????u t?? ph??t tri???n KHKT

Sau Th??? chi???n II, Ch??nh ph??? Nh???t coi KHKT l?? c??ng c??? ch??? y???u ????? x??y d???ng ?????t n?????c, ???? t???p trung ?????u t?? r???t l???n cho s??ng t???o KHKT. H??? l???p ra H???i Ch???n h??ng Khoa h???c Nh???t B???n(JSPS, Japan Society for the Promotion of Science) chuy??n tr??ch so???n th???o ???n ?????nh c??c d??? ??n nghi??n c???u KHKT. H???i n??y c?? t?? c??ch ph??p nh??n h??nh ch??nh ?????c l???p, th???c ch???t l?? m???t d???ng qu??? ?????u t?? KHKT. H???i d???a v??o k???t qu??? th???m ?????nh ????nh gi?? c??ng b???ng ????? x??t t??i tr??? cho nh???ng d??? ??n nghi??n c???u do c??c tr?????ng ?????i h???c l?? ch??? th??? th???c thi, c??ng nh?? t??i tr??? cho c??c ho???t ?????ng giao l??u qu???c t???. JSPS ph??? tr??ch cung c???p 60% to??n b??? kinh ph?? nghi??n c???u khoa h???c c?? t??nh c???nh tranh do nh?? n?????c ????i th???, l?? m???t trong nh???ng ngu???n kinh ph?? nghi??n c???u quan tr???ng nh???t ??? Nh???t.

Ch??nh ph??? Nh???t c???p kinh ph?? nghi??n c???u KHKT cho c??c c?? quan nghi??n c???u c??ng l???p nh?? tr?????ng ?????i h???c, c??c vi???n nghi??n c???u. JSPS l???p ra Ch????ng tr??nh c???p kinh ph?? b??? tr??? nghi??n c???u khoa h???c, g???m c??c l??nh v???c khoa h???c x?? h???i nh??n v??n, v???t l??, h??a h???c, sinh h???c, k??? thu???t??? v?? c??ng b??? c??c ????? t??i nghi??n c???u, th???i h???n nghi??n c???u, ti??u chu???n tuy???n ch???n nh??n t??i nghi??n c???u v?? bi???n ph??p s??? d???ng kinh ph??. Kinh ph?? c?? c??c m???c t??? 0,5 tri???u ?????n 200 tri???u Yen v?? kh??ng ?????t ra gi???i h???n tr??n ?????i v???i c??c ????? t??i tr???ng ??i???m. Tr?????c th???p ni??n 1970, ng??n s??ch d??nh cho KHKT t??ng b??nh qu??n h??ng n??m t??? 10 ?????n 20%.  Ngu???n kinh ph?? d???i d??o ???? t???o ??i???u ki???n th???c thi t???t c??c d??? ??n nghi??n c???u, k??? c??? d??? ??n d??i h???n 10-20 n??m sau m???i c?? k???t qu???. T??? ?????u th??? k??? 21, kinh t??? Nh???t t??ng tr?????ng ch???m l???i, ng??n s??ch KHKT kh??ng c??n t??ng l??n h??ng n??m nh?? tr?????c, c?? ???nh h?????ng kh??ng nh??? t???i c??ng t??c nghi??n c???u. S??? nghi??n c???u sinh ti???n s?? n??m 2014 gi???m 15% so v???i n??m 2003, t??? l??? s??? b??i b??o khoa h???c c???a ng?????i Nh???t t??? 7,8% b??nh qu??n trong 20 n??m tr?????c gi???m c??n 5,4%.

Ch?? tr???ng nghi??n c???u c?? b???n

Khoa h???c c?? b???n l?? n???n t???ng c???a c??ng ngh??? trong t????ng lai. N???u mu???n sinh vi??n sau n??y s??? tr??? th??nh th??? l??nh gi???i c??ng ngh??? th?? nh?? n?????c ph???i coi tr???ng v?? ?????u t?? v??o khoa h???c c?? b???n ch??? kh??ng ph???i l?? ?????u t?? v??o khoa h???c ???ng d???ng, v?? l??nh v???c n??y s??? ???????c c??c c??ng ty ?????u t??.

T???t c??? c??c nh?? khoa h???c Nh???t ??o???t gi???i Nobel, k??? c??? hai ng?????i sau n??y v??o qu???c t???ch M???, ?????u t???t nghi???p c??c tr?????ng ?????i h???c c??ng l???p trong n?????c, r???t nhi???u ng?????i ???? gi??nh h???c v??? ti???n s?? ??? Nh???t. C??c tr?????ng ???? ?????u l?? tr?????ng ?????i h???c ki???u nghi??n c???u, r???t ch?? tr???ng c??ng t??c nghi??n c???u c?? b???n. Nh?? tr?????ng b???o ?????m c??c nh?? khoa h???c c?? th??? ti???n h??nh nh???ng ????? t??i nghi??n c???u d??i h???n sau ?????y 10-20 n??m m???i c?? th??? c?? ???ng d???ng. C??c ????? t??i trung h???n th?? ch?? tr???ng v??o l??nh v???c c??ng ngh??? ???ng d???ng c?? th??? ??em l???i hi???u qu??? kinh t???.

Sau khi ba nh?? khoa h???c Nh???t c??ng ??o???t gi???i Nobel V???t l?? 2014, b??o ch?? Nh???t nh???n x??t: c??ng t??c nghi??n c???u khoa h???c ??? Nh???t c?? hai con ???????ng: ho???c l?? con ???????ng c???nh tranh c??ng khai v???i c??c ?????i th??? kh??c, ho???c l?? con ???????ng c?? ????n m???t m??nh l???ng l??? nghi??n c???u, kh??ng ai bi???t t???i. Th?? d??? nghi??n c???u ????n LED l?? m???t ????? t??i r???t kh??, n??m 1981 Akasaki t???ng b??o c??o t???i m???t h???i th???o qu???c t??? nh??ng kh??ng ???????c ai quan t??m, tuy th??? ??ng v???n m???t m??nh ki??n tr?? nghi??n c???u, cho t???i nay m???i ?????t k???t qu??? ???????c c??ng nh???n.

C??c tr?????ng ?????i h???c Nh???t c?? s??? c???u sinh vi??n ??o???t gi???i Nobel khoa h???c nh?? sau (t??nh ?????n 2014): ??H Tokyo ??? 3 ng?????i; ??H Nagoya ??? 3; ??H Kyoto ??? 3; ??H ????? qu???c Kyoto ??? 3; ??H ????? qu???c Tokyo ??? 2 (n???u k??? c??? Nobel H??a b??nh v?? Nobel V??n th?? l?? 4). S??u tr?????ng ??H c?? m???t c???u sinh vi??n ??o???t gi???i Nobel khoa h???c g???m: ??H Tokushima, ??H Kobe; ??H Hokkaido; ??H Nagasaki; ??H Tohoku; H???c vi???n C??ng ngh??? Tokyo.

Gi???i tr??? coi nh?? khoa h???c nh?? th???n t?????ng c???a m??nh

Kh??c h???n c??c n?????c ch??u ?? c??n l???i th?????ng c?? truy???n th???ng coi tr???ng gi???i quan ch???c n???m quy???n l???c, x?? h???i Nh???t c?? truy???n th???ng ?????c bi???t coi tr???ng nh?? khoa h???c. C??c gi??o s?? ?????i h???c, c??c nh?? nghi??n c???u khoa h???c ?????u c?? ?????a v??? cao h??n nhi???u so v???i c??c gi??m ?????c c??ng ty, quan ch???c nh?? n?????c v?? ngh??? s??; c??c nh?? khoa h???c ???????c tr??? l????ng r???t cao. ?????ng b???c 1.000 Yen in h??nh Noguchi Hideyo nh?? sinh v???t h???c n???i ti???ng n?????c Nh???t (1876-1928). Kh??ng ng?????i Nh???t n??o kh??ng bi???t ti???u s??? c??c nh?? khoa h???c l???ng danh c???a h???. Gi???i ph??? huynh ?????u d???y con em m??nh noi theo g????ng c??c nh?? khoa h???c, coi ???? l?? nh???ng th???n t?????ng c???a l???p tr???.

Trong 14 nh?? khoa h???c Nh???t ??o???t gi???i Nobel th???i gian 2000-2014, c?? 10 ng?????i sinh ra v??o th???p ni??n 20 ?????n 40 th??? k??? 20, ngh??a l?? n??m 1949 h??? h??y c??n l?? nh???ng thanh ni??n m???i l???n ho???c tr??? em d?????i 10 tu???i. N??m ???y c??? n?????c Nh???t v?? c??ng ph???n kh???i tr?????c tin ng?????i Nh???t ?????u ti??n ???????c t???ng gi???i Nobel. ???? l?? Hideki Yukawa (1907-1981) ??? gi???i Nobel V???t l?? 1949. C??u chuy???n c???a ??ng ???? c??? v?? nhi???u th??? h??? thanh ni??n Nh???t lao v??o s??? nghi???p nghi??n c???u khoa h???c. Ng??y nay s??ch, truy???n, tranh ???nh v??? Yukawa v???n b??n ?????y c??c hi???u s??ch. Akasaki, ?????ng ch??? nh??n Nobel V???t l?? 2014 nh??? l???i h???i ???y ??ng m???i 20 tu???i, v???a v??o ?????i h???c, khi nghe tin Yukawa gi??nh gi???i Nobel, ??ng ???? h??? quy???t t??m ???M??nh c??ng nh???t ?????nh ph???i l??m n??n m???t s??? nghi???p g?? ???? ch??? !???.

Ng?????i Trung Qu???c bu???n khi th???y ng?????i Nh???t gi??nh nhi???u gi???i Nobel

Nhi???u n??m nay, m???i khi ?????n m??a gi???i Nobel l???i c?? v?? s??? ng?????i Trung Qu???c h???i h???p ph???p ph???ng d??? ??o??n s??? c?? ?????ng b??o c???a h??? tr??? th??nh ch??? nh??n gi???i th?????ng cao qu?? n??y, nh???t l?? gi???i Nobel Khoa h???c. Th???c ra ???? c?? m???t s??? ng?????i sinh ra ??? Trung Qu???c, nh?? L?? Ch??nh ?????o v?? Cao C??n sinh ??? Th?????ng H???i, D????ng Ch???n Ninh sinh ??? An Huy, Th??i K??? sinh ??? H?? Nam, v.v??? ???????c trao gi???i Nobel Khoa h???c, ch??? c?? ??i???u h??? ?????u mang qu???c t???ch n?????c ngo??i ??? ??i???u n??y l???i c??ng kh?? hi???u.

Tr?????c m??a gi???i Nobel 2014, d?? lu???n qu???c t??? ???? d??? ??o??n m???t s??? nh?? khoa h???c Trung Qu???c c?? kh??? n??ng tr??ng gi???i. Nh??ng th???i gian qua ??i, ng?????i Trung Qu???c l???i n???u l??ng n???u ru???t th???y m???t l???n n???a gi???i Nobel v???n kh??ng ?????n v???i ?????t n?????c 1,3 t??? d??n c?? n???n v??n minh 5.000 n??m n??y. H??? ng???c nhi??n, bu???n b?? v?? chua x??t khi th???y c?? t???i ba ng?????i Nh???t so??n gi???i Nobel V???t l?? 2014. M???t n?????c Nh???t ????????ng v??n ?????ng ch???ng??? c?? s??? d??n ch??? b???ng 1/10 Trung Qu???c, th???i x??a t???ng suy t??n ng?????i H??n l??m th???y, nay ???? c?? 19 ng?????i ???????c trao gi???i Nobel Khoa h???c, trong khi Trung Qu???c ch??a c?? l???y m???t.

???C??n kh??t gi???i Nobel Khoa h???c??? c???a ng?????i Trung Qu???c ch??? ch???m d???t khi b?? ????? U U (Youyou Tu) ???????c trao m???t n???a gi???i Nobel Y h???c n??m 2015.

M???ng T??n Hoa ng??y 8/10/2014 ????ng b??i ???V?? sao Nh???t c?? l???m ng?????i ??o???t gi???i Nobel th??? ???? B??i b??o vi???t: Tr?????c kia ng?????i Trung Qu???c kh??ng m???y quan t??m ?????n v???n ????? n??y, v?? gi???i Nobel c??ch h??? c??n xa l???m; h??? h??m m??? th??nh t???u nghi??n c???u khoa h???c c???a ng?????i Nh???t, nh??ng kh??ng ghen gh??t, b???i l??? h???i ???y tr??nh ????? ph??t tri???n kinh t??? Trung Qu???c k??m xa Nh???t. Gi??? ????y khi quy m?? n???n kinh t??? Trung Qu???c ???? v?????t Nh???t, tr??? th??nh s??? 2 th??? gi???i, ng?????i Trung Qu???c kh??ng ch??? h??m m??? th??nh t???u nghi??n c???u khoa h???c c???a Nh???t m?? c??n ??i s??u t??m hi???u ????u l?? ?????ng l???c khi???n Nh???t c?? th??? gi??nh ???????c nhi???u gi???i Nobel. H??? quan t??m h??n ?????n gi???i Nobel v?? m???t l??? r???t ????n gi???n: ch??a bao gi??? ng?????i Trung Qu???c th???y m??nh g???n gi???i Nobel nh?? ng??y nay. Sau h??n 30 n??m li??n t???c ph??t tri???n kinh t???, Trung Qu???c ng??y nay ???? thanh to??n ???????c tr??? ng???i thi???u kinh ph?? v?? thi???t b??? nghi??n c???u khoa h???c ????? gi??nh gi???i Nobel.

B??i b??o cho r???ng n???u ch??? n??i Nh???t ??o???t nhi???u gi???i Nobel l?? do h??? ch?? tr???ng nghi??n c???u c?? b???n, b???o ?????m ????? kinh ph?? nghi??n c???u khoa h???c v?? c?? truy???n th???ng coi tr???ng gi??o d???c th?? ch??a ?????, v?? nh?? th??? ???? b??? qua nh??n t??? con ng?????i, ch??? ????? v?? m??i tr?????ng v??n h??a. T??c gi??? n??i c??n c?? m???y nguy??n nh??n nh?? sau:

1- Ng?????i Nh???t c?? t??c phong h???c thu???t c???c k??? nghi??m kh???c c???n m???t, t???i m???c ph??t s???; h??? r???t ??t ch???u s??? can thi???p c???a s???c m???nh h??nh ch??nh, c?? ????? t??? do kh?? cao;

2- H??? th???c s??? t??n tr???ng h???c v???n, c??i g?? t???t nh???t ?????u gi??nh cho tr?????ng h???c, tr?? g???p th???y ?????u c??i r???p m??nh, c??c th???y ???????c t??n tr???ng, tr??? l????ng h???u, ?????i s???ng kh??ng c?? g?? ph???i lo;

3- Gi???i tr?? th???c r???t b??nh ?????ng v???i gi???i ch??nh tr???, c?? ch??t nh?? m???i quan h??? gi???a Ph???t Nh?? Lai v???i Ng???c ho??ng Th?????ng ????? trong truy???n T??y Du K??.

?????ng th???i t??c gi??? c??ng n??u nh???n x??t: gi???i khoa h???c Nh???t c??n c?? hi???n t?????ng s???ng l??u l??n l??o l??ng r???t n???ng, ch??? kh??ng th??ng tho??ng nh?? ph????ng T??y, ????y l?? nguy??n nh??n khi???n s??? ng?????i ??o???t gi???i Nobel ??? Nh???t c??n ??t h??n m???t s??? n?????c ??u M???.

Nguy???n H???i Ho??nh l?? d???ch gi??? v?? nh?? nghi??n c???u t??? do s???ng t???i H?? N???i.

H??nh: Ba nh?? khoa h???c Nh???t B???n gi??nh gi???i Nobel V???t l?? n??m 2014: Isamu Akasaki, Hiroshi Amano v?? Shuji Nakamura.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay1,925
  • Tháng hiện tại45,990
  • Tổng lượt truy cập8,442,523
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây