Th?? v?? l???i V c???a ????? Ho??ng

Thứ năm - 21/03/2019 09:02
Th?? V?? l???i V c???a ????? Ho??ng
Th?? v?? l???i V c???a ????? Ho??ng
Th??? b???y - 30/05/2015 02:44


TH?? V?? L???I V C???A ????? HO??NG

????? Ho??ng

D???T M??I M??A THU ??I CH??I

Ta d???t m??i m??a thu ??i ch??i
?????ng ng??ng ngo???ng
??au
Th???ng!
Th?? v?? l???i V c???a ????? Ho??ng

Th?? V?? l???i V c???a ????? Ho??ng

Th?? v?? l???i V c???a ????? Ho??ng

Th??? b???y - 30/05/2015 02:44
  •  
  •  
  •  TH?? V?? L???I V C???A ????? HO??NG

????? Ho??ng

D???T M??I M??A THU ??I CH??I

Ta d???t m??i m??a thu ??i ch??i
?????ng ng??ng ngo???ng
??au
Th???ng!

Ta tr??i g?? c??? m??a ????ng
Kh??ng ???????c nh??n
Khi ta giao hoan
V???i m??a xu??n
??ang c???c!


Tr??i m???i ?? ngh?? tri???t h???c l???i
D?? An Nam kh??ng c?? tri???t
L??n t?????ng kh??ng c???n t??i thao l?????c.
?????u ru???i ?????i ????ch ??i???m ??en.
B??ch ph??t b??ch tr??ng
C???n com dom!

Tr??i kh??ng t?????ng
H?? N???i 28-5-2015
??-H

T??c gi??? t??? d???ch ra th?? Vi???t
????? Ho??ng

D??T M??A THU ??I CH??I

Ta d???t m??a thu ??i ch??i,
Y??n th?? ta s??? nh??? l??i d??y tr??ng.

Tr??i g?? c??i l??o m??a ????ng
Nh???ng ????m ?????ng ph??ng l??o c??? t??nh xem!
Ta c??ng n??ng xu??n l???m lem
C??i s?????ng ??ang c???c l???i chen l??m g???

Tr??i g?? m???i ?? ngh?? suy
An Nam tr???t h???c c?? g?? b??n ????u!
T?????ng th?? ch??? vi???c h???o c???u
C???n chi thao l?????c ?????i ?????u h???ng t??m.
Tr??m l???n ?????u tr??ng c??? tr??m
Com dom c??ng v???t, ??i???n tr??ng ch???ng m??ng!
Tr??i g?? kh??ng t?????ng nh??t hang.
H??ng c??ng ???????c, th??m cho n??ng m?? ta!

H?? N???i 28-5-2015
??-H

????? Ho??ng

B??  ?????NG

?????ng t???m nguy??n t??? ??i???n l?? m???t x??m nh?? c?? t??? 400 ?????n 500 h???.
Sau n??y n?? bi???n t?????ng th??nh ?????ng ph??i, b?? ?????ng l??u manh
Ng?????i qu??n t??? kh??ng ch??? lo cho x??m nh??, lo cho ?????ng m??nh.
Ng?????i qu??n t??? ph???i lo cho c??? thi??n h???
V???y n??n th??nh Kh???ng t??? d???y:
???Qu??n t??? b???t ?????ng!???

Th??? gi???i lo???n ?????ng.
Bo bo lo gi??? quy???n l???i phe nh??m c???a minh v?? quy???n l???i c???a n??.
C?? n?????c c??n c?? ?????ng ??n th???t c???y!
????ng n?? lo cho nh??m n?? ch??a ????? c??m ??n
L???y ????u lo cho thi??n h???.
B??m b???p k??u
K??u m??i th??nh ch??n l??!

???? ???? ch??i m??i th??nh th??nh.
Giao long v?? ??i???u giao hoan
@ ng?? t?? h?? tam gi??c.
Sao v???ch  x??t ti???n d??n!

Mu??n ng??n s??? vi???c
Ng?????i cho nh??n lo???i v??n minh m???i c?? ?????ng
?????ng l?? ??nh s??ng
C?? k??? n??i v???y
Nh??ng c??? ????? Chi???u:
Nay n??y c??i ?????ng l??u la
Vi???c chi m?? c??? bon bon ch???y ho??i.

Th??i m???c k???
Tu???i 17 th??m ??i nh?? th???
??m con da ??en li???m m??t nh?? Rin bo!
Th??i th?? t??? th??? d??m
Nay g???i l?? t??? s?????ng!
Bu???n ?????i!
H?? N???i 28-5-2015
??-H

????? Ho??ng

TH????NG HU???

Ch??? b??n c?? V??? D??? ??i!
Ch??? ki???m m???t th??ng ????? v??i ngh??n ?????ng b???c l???
C??? con, c??? ch???ng, c??? k???, c??? c?????i v??o ????.
H??n chi ch??? ba m????i tu???i nh?? m??? t??m m????i
C??? ?????i kh??ng th???ng n??o th??m s??? m?????p! 

C?? ??i???m Phu V??n l??u ?????ng c??? ????m g???p th???ng kh??ch nghi???n n?? ch??i dai, ch??i d??i h??n tr??u ????i, r??ch c??? l???n m?? cu???i c??ng th?? n?? x??!

???i tr???i ?????t ??i, kh??ng ai th????ng l???n kh??!

Ch??n kh???u s??ng Th???n c??ng c???a Ng??? M??n m??n nh???n ????t g??i giang h??? m?? ngh??o ??i v???n ngh??o!
L???n Hu??? qu?? r???!
C??c c?? gi??o ng??y gi???i ph??ng Hu??? l??m ti???n gi??? s???p ch???u ti??n t???.
????? ?????ng, ????? ng???i, ????? g?? th?? ????? h???i ??ng quan quy???n.
Mi???n l?? ?????ng sinh ra ng???y n???a!
Con r??i, con v??i, con ch?? con m??o ph???i mang l?? l???ch t???t!
Con t??i ch??? l??m phi c??ng!

Xin ?????ng c?? c???nh:
Nh?? t??i ngh??o
Con t??i ????ng
?????a l??m c??ng
????a ??i M???
?????a l??m ????
Phu V??n L??u
?????a c?????p t??u
????a c?????p ch???

Th??? th?? ??a ????? g?? th?? ?????!
H???i ??ng c??n b???!
H???i ??ng ch???c quy???n!


T??i th???ng ngh??? nghi???p ch??nh chuy??n n??i l??o
N??i l??o c?? th?????ng ti???n
M?? v??? gi?? r???i th?? xin thua c??c ch???.
Ng?????i sinh ra Duy T??n, Th??nh Th??i, T??? ?????c, H??m Nghi???sinh ra Ngh??a D??ng kh???i ngh??a Ch??y V??i!
Ch??? kh??ng sinh ra th???ng
T??i!
Nh??ng sinh ra con
T??i!
Th?? t??i xin th????ng Hu???!
Ngh??o!

H?? N???i 28-5-2015
??-H

T??c gi??? t??? d???ch ra th?? Vi???t:

C??ch m???t:

????? Ho??ng

TH????NG  HU???

Ch??? b??n c?? V??? D??? ??i!
Ch??? ki???m m???t th??ng ????? v??i ?????ng b???c l???
C??? con, c??? ch???ng, c??? ch???p, c??? gi???, c??? c?????i, c??? xin, c??? c???. c??? k???.
H??n chi ch??? ba m????i tu???i nh?? m??? t??m m????i
C??? ?????i kh??ng th???ng n??o th??m s??? m?? v??o ng?????i! 


C??c c?? ??i???m Phu V??n L??u ?????ng tr??n ????m d???ng d???c s??ng H????ng t???t l???a t???i tr???i.
Ch??? ????? con m???t mong m???t th???ng ?????n ????? ????? ki???m ?????ng b???c.
?????i ??i h???i ?????i, m???n ????? m?? l???n x?? x??c.
C?? th???ng n??o ????u!
G???p th???ng nghi???n kh??ng r??u
Chu cha, n?? gh??, n?? ????, n?? l??, n?? b??, n?? x??, n?? ch??i dai, ch??i d??i h??n tr??u ????i, r??ch c??? l???n m?? cu???i c??ng th?? n?? x??!

???i tr???i ?????t ??i, kh??ng ai th????ng k??? kh??.

Ch??n kh???u s??ng Th???n c??ng c???a Ng??? M??n m??n nh???n ????t g??i giang h??? m?? ngh??o ??i v???n ngh??o!
L???n Hu??? r??? nh?? b??o!
C??c c?? gi??o ng??y gi???i ph??ng Hu??? l??m ti???n gi??? s???p ch???u ti??n t???.
Kh??ng bi???t ai x???u h???.
????? ?????ng, ????? ng???i, ????? g?? th?? ????? h???i ??ng quan quy???n.
Em kh??ng c???n ti???n
Mi???n l?? ?????ng sinh ra ?????ng ng???y n???a!
Ngo??i B???c con g??i nh?? gi??u kh??n ngoan l???y con b???n c???
????? ra ?????u ???????c l??m to.
L?? l???ch trong l?? s??? m???t
Th?? m???t ph??t l???n ti???c chi kh??ng cho
Con r??i, con v??i, con ch??, con m??o ???????c mang l?? l???ch t???t!
Con t??i ch??? l??m phai - l???t!!

Xin ?????ng c?? c???nh:
Nh?? t??i ngh??o
Con t??i ????ng
?????a l??m c??ng
????a ??i M???
?????a l??m ????
Phu V??n L??u
?????a c?????p t??u
????a c?????p ch???

Th??? th?? ??a ????? g?? th?? ?????!
H???i ??ng c??n b???!
H???i ??ng ch???c quy???n.

T??i th???ng ngh??? nghi???p ch??nh chuy??n n??i l??o
N??i l??o c?? ti???n
M?? v??? gi?? r???i th?? xin thua c??c ch???.
Ng?????i sinh ra Duy T??n, Th??nh Th??i, T??? ?????c, H??m Nghi???sinh ra Ngh??a D??ng Ch??y V??i!
Ch??? kh??ng sinh ra th???ng
T??i!
Nh??ng sinh ra con t??i!
Th?? t??i xin  th????ng  Hu???!

Ngh??o.

H?? N???i 28-5-2015
??-H

C??ch hai:

TH????NG HU???

??i ch??? b??n c?? V??? D??? ??i!
M???t ?????i r??ch ??o l???i r??ch t??i
M???t ?????i kh??ng c?? ?????ng b???c l???
Lo c?????i, lo xin r??? ki???p ng?????i!

T???i t??nh cho ??i???m Phu V??n L??u
Ng??ng m??i m??n tr??ng x??m t??c ?????u
Ng?? l???n ch??? ????? kh??ng ai ?????
????m d??i nh?? th??? c?? ai ????u?

Xui x???o th??? n??o g???p th???ng say
Ph?? thu???c n?? ch??i qu?? voi d??y
L???n r??ch, huy???t r???t kh??ng c???c b???c
??i tr???i, ?????i ???? qu?? chua cay!

Ch??n kh???u Th???n c??ng c???a Ng??? M??n
Tr??m n??m l??ng l???y b???i h??i l???n
L???n Hu??? th?? ??i th??i qu?? r???.
Kh??ng b???ng con chu???t ngo??y v??o tr??n!

C?? gi??o ph?? x??a s???p ch???t r???i.
????? ?????ng, ????? cong ?????n ????? ng???i
????? m??i, ????? g?? th?? c??? ?????
Con t??i kh??ng ng???y s?????ng nh???t ?????i!

Ngo??i B???c g??i ngoan kh??n v???n l???n
Nh?? gi??u nh??ng v???n l???y n??ng d??n
Ch?? m??o ????u mang l?? l???ch t???t
B???u b??n ng???i ????u c??ng th??nh th???n!

M??? van c??i c???nh ????? con ????ng
?????a th?? th???t nghi???p, ?????a l??m c??ng
?????a ??i m???n ????? kh??ng xu m???.
????? th??? th?? th??i ch??? r??t l???n!

T??i th???ng n??i l??o cu???m dden phi
Con c??i ????? ra ch???ng ???????c g??
L???n Hu??? sinh ra ngh??n v???n th??nh
B??y gi??? kh??ng ???????c c??i chi chi!

Th??i th?? c??ng xin c?? m???y nh???i
Gi??u sang th??nh ?????t ?????y c?? tr???i.
L???n n??o th?? c??ng l?? tam gi??c
Kh??ng ch??a th?? ra th??? ???c nh???i!

Th???m th????ng ??i!
Hu???

H?? N???i 28-5-2015
??-H

????? Ho??ng

T?????NG TH???I B??NH

Ch???ng bi???t ??ng Cutuzop m???t ch???t l?? ng?????i n?????c n??o?
H??? c?? t?????ng m??a ????ng
Ta c?? t?????ng ??i ???a.

?????u l?? n??m sao.

Ta l?? t?????ng phong t??nh
V?? b???nh phong t??nh
Chi???n tr?????ng l?? nh?? th???.
Th???y m???t ???? nhi???u h??n m???t k??? th??.

D??? ??n s??n bay
D??? ??n qu??n c???ng
?????o xa.
Ta n???m.

G??i nh?? qu?? chi c???c xi m??ng l?? xong.

M?????i n??m
Ta l??n hai sao
Hai m????i n??m l??nh ????? tu???i v??? h??u.

Ki???n c??o
Ta khai b??? si ??a
V??? s???m!

Ta l?? t?????ng th???i b??nh

H?? N???i 29-5-2015
??-H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay1,510
  • Tháng hiện tại39,889
  • Tổng lượt truy cập8,436,422
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây