????? Ho??ng ph???n ???ng gi???i th?????ng...

Chủ nhật - 17/03/2019 22:13
NH?? TH?? ????? HO??NG PH???N ???NG GI???I TH?????NG H???I NH?? V??N
(V??n ch????ng +) Nh?? th?? ????? Ho??ng, n???i ti???ng v???i Ki???u th??, ng?????i chuy??n d???ch ???th?? ta ra th?? m??nh???, nh???ng g?? tr??i ?? ????? Ho??ng ?????u g???i n?? l?? ki???u th?? ???v?? l???i???. ????? Ho??ng kh???ng ?????nh: ???T???p Hoan Ca c???a ????? Do??n Ph????ng kh??ng n??n in v?? n?? l??m h???ng ti???ng Vi???t v?? th?? Vi???t, n??i chi ?????n trao gi???i. Th???t chuy???n nh???ng ng?????i th??ch ????a!???
????? Ho??ng ph???n ???ng gi???i th?????ng...

NH?? TH?? ????? HO??NG PH???N ???NG GI???I TH?????NG H???I NH?? V??N
(V??n ch????ng +) Nh?? th?? ????? Ho??ng, n???i ti???ng v???i Ki???u th??, ng?????i chuy??n d???ch ???th?? ta ra th?? m??nh???, nh???ng g?? tr??i ?? ????? Ho??ng ?????u g???i n?? l?? ki???u th?? ???v?? l???i???. ????? Ho??ng kh???ng ?????nh: ???T???p Hoan Ca c???a ????? Do??n Ph????ng kh??ng n??n in v?? n?? l??m h???ng ti???ng Vi???t v?? th?? Vi???t, n??i chi ?????n trao gi???i. Th???t chuy???n nh???ng ng?????i th??ch ????a!???. Th??? nh??ng, d?? sao th?? n?? c??ng in r???i, kh??ng th?? nh???n x??t nh?? th??? n??o? H??n n???a, l???i ???????c trao gi???i, gi???i to l?? ?????ng kh??c, gi???i c???a H???i Nh?? v??n ng???t l???, sang tr???ng, kh??ng ??t ng?????i ngay c??? trong gi???c m???ng c??ng kh??ng ngh?? ?????n. V?? t???i ????y, ng??y 12/11/2012 gi???i l???i ???????c trao ??? V??n Mi???u n???a m???i tr??n l?????? Aiizzzzaa.

T??? tr??i: nh?? th?? ????? Do??n Ph????ng (Ph?? TBT TT&VH), PGS.TS Nguy???n Th??? Minh Th??i,

Th?? li??n mi??n m???t m??a, d?? H???i ?????ng th?? ????a l??n ????? ngh??? x??t gi???i, nh??ng m???y n??m tr?????c c??? b??? phi???u ??? BCH l?? xo???ch??? Tr???n ai th???, th??i th?? ???c?? hoa m???ng hoa, c?? n??? m???ng n??????. Vi???c H???i Nh?? v??n Vi???t Nam trao gi???i cho t???p ???Hoan ca??? c???a ????? Do??n Ph????ng l?? ??ang trao gi???i cho ???th??? h??? m?????i ng??n???, s??? gi??? ?????n t??? ???mi???n c???a t??i n??ng???, kh??ng nh??? c??? ?????t c??c b??c ???? gi??, c??? ?????i s??n m??i ???????c m???t hai t???p l??n b??n th?????? H??c, ??i??n cu???ng hy v???ng v???n h??n l?? tuy???t v???ng, ????ng kh??ng?

???Hoan Ca??? c???a ????? Do??n Ph????ng l??m h???ng ti???ng Vi???t v?? th?? Vi???t
Nh?? th?? ????? HO??NG

T???p Hoan ca c???a ????? Do??n Ph????ng n??n cho ??i???m Z?? r?? (D?????i ??i???m 1) v??? t???a ?????

???? l??m v??n ch????ng trong c??i Vi???t th?? d?? ti???ng Anh, ti???ng Em gi???i ?????n m???c n??o th?? c??ng ph???i bi???t H??n Vi???t, ph???i h???c H??n Vi???t, ch??a n??i h???c ti???ng Trung Qu???c m???i mong l??m v??n ch????ng. ????? Do??n Ph????ng ch???c gi???i ti???ng T??u n??n v??n ch????ng to??n T??u ??.(Hoan Ca)

V?? ????? Do??n Ph????ng c??n tr???, ng?????i tr??? th?? t??i kh??ng d??m ?????ng ?????n. Nh??ng v???a r???i, H???i Nh?? v??n Vi???t Nam t???ng gi???i th?????ng cho t???p th?? Hoan Ca n??m 2011, n??n bu???c t??i ph???i l??n ti???ng. T??i c?? l?????t qua n???i dung, n?? c??ng l?? m???t lo???i V?? L???i ??ang th???nh h??nh, t???t nhi??n h??n c??c c??y V?? L???i kh??c m???t ch??t, r???i r??i t??i s??? d???ch m???t v??i b??i v?? l???i c???a ????? Do??n Ph????ng.

Quay l???i t???a ?????. T??i nh??? h??n 25 n??m tr?????c, nh?? v??n L?? Minh ?????n n??i chuy???n v???i anh ch??? em h???c vi??n Nguy???n Du kho?? 3. Nh?? v??n k??? r???ng: ???T??i c?? t???p truy???n, Bi??n t???p vi??n Nh?? xu???t b???n n??? b??o t??i n??n ?????i t??n l?? ??? ?????o c?? ????n??? th?? hay h??n. T??i n??i: ???Ti???ng Vi???t c?? thi???u ????u m?? l???y ti???ng T??u. T??i v???n ????? l?? ????????o m???t m??nh???.

T???a ????? Hoan Ca c???a ????? Do??n Ph????ng 100% ti???ng H??n. Hoan c?? 6 ch??? Hoan. Hoan c?? b??? th???o, hai ch??? kh???u, b??? nh??n ?????ng th?? h???p h??n, c?? 2 ngh??a 1- Vui m???ng, 2- tr??i g??i y??u nhau c??ng g???i l?? hoan, b??n g??i g???i b??n trai l?? hoan, c??ng nh?? ti???ng ch??ng c???a ta.

Ca: c??ng c?? 6 ch???. Ca ??? ????y c?? 2 ch??? kh???u 1- ng???i h??t nh?? ca thi (ng??m th??) 2- Kh??c h??t h???p v???i ??m g???i l?? ca nh???c 3- B??i ca.

Hoan Ca c???a ????? Do??n Ph????ng ??? ????ng ngh??a l?? B??i ca vui (V?? trong t???p c??n c?? bi ca ??? b??i ca bu???n n???a ??? l???i c??ng ch??? H??n)

Th??? m?? c?? m???t trang m???ng ????nh gi??: ????? Do??n Ph????ng ng?????i ???qu??t s???ch??? th?? tr??? hi???n ?????i. Nh?? th?? ????? Do??n Ph????ng v???i nh???ng n??? l???c k??? l?????? l??m trong s??ng ti???ng Vi???t??? trong nh???ng ng???n tri???u nh???c c???m. Nh?? th??? th?? c?? m???a mai cho c??i Vi???t kh??ng!

T???p Hoan Ca c???a ????? Do??n Ph????ng kh??ng n??n in v?? n?? l??m h???ng ti???ng Vi???t v?? th?? Vi???t, n??i chi ?????n trao gi???i. Th???t chuy???n nh???ng ng?????i th??ch ????a!

H?? n???i ng??y 5 thang 1 n??m 2012

???D???ch??? V?? L???i ????? Do??n Ph????ng

????? Do??n Ph????ng V?? L???I, t???c t??? h??n c??? Thanh T??m Tuy???n, L?? V??n Ng??n, Ph?? Tr???m ??? Inra sara, Nguy???n Quang Thi???u, V??n C???m H???i, Vi Thu??? Linh, Nguy???n B??nh Ph????ng, Mai V??n Ph???n, Phan Th??? V??ng Anh, Phan Huy???n Th??, Ho??ng V?? Thu???t, Nguy???n KHoa ??i???m, Nguy???n Phan Qu??? Mai..

????? Do??n Ph????ng

Nguy??n b???n: BA KH??C NI???M

Kh??c 1
Ng??i ??? trong k?? ???c t??i, nh??ng t??i kh??ng sao nh??? n???i m???t Ng??i
T??i nh???n th???y ????u ???? quanh t??i Ng??i ??ang t???n t???i
T??m h???n t??i r???i lo???n
Kh???p m???t ?????t ch???y r??ng

Kh??c 2
B?????c ch??n tr?????t tr??n ???? s???i
Xu???ng s?????n d???c l??ng h???
N??i ???y n?????c n???m l??a l??? tr??n ?????t
Th??m ???????c tan bi???n
?????i nh??? ra nh???ng vi??n ????
V?? l??m ??au nh???ng ?????u l?????i s??ng
V?? l??m r??ch to???c m???t n?????c
Ch??a th??? h??a s????ng
T??i ???? ?????n v?? m???t ?????t n??i ????y t??? ch???i
T??i nh?? con t??m b???t m??nh tr??n n???n ?????i ???? s???i
Th??m ???????c d???u h??i th??? m??nh trong n?????c
M?? tinh th???n c??? nh?? v???t nh???n c???ng nh?? l??n

Kh??c 3
Ng???n l???a nh?? l??n, h?? m???t nh??n
B???n ph??a th??? gian ???p v??o n??
Kh??ng m???t ti???ng k??u th??t
T???t ph???t
M???u tro.

Vi???t li???n v??n xu??i Ba kh??c ni???m
Kh??c 1:
Ng??i ??? trong l?? ???c t??i, nh??ng t??i kh??ng sao nh??? n???i m???t Ng??i. T??i nh???n th???y ????u ???? quanh t??i, Ng??i ??ang t???n t???i. T??m h???n t??i r???i lo???n, kh???p m???t ?????t ch???y r??ng!
Kh??c 2:
B?????c ch??n tr?????t tr??n ???? s???i, xu???ng d???c l??ng h???. N??i ???y n?????c n???m lo?? l??? tr??n ?????t. Th??m ???????c tan bi???n. ?????i nh??? ra nh???ng vi??n ???? v?? l??m ??au nh???ng ?????u l?????i s??ng, v?? l??m r??ch to???c m???t n?????c ch??a th??? ho?? s????ng. T??i ???? ?????n v?? m???t ?????t n??i ????y t??? ch???i. T??i nh?? con t??m b???t m??nh tr??n n???n ???? s???i. Th??m ???????c d???u h??i th??? m??nh trong n?????c, m?? tinh th???n c??? nh?? v???t nh???n c???ng nh?? l??n!
Kh??c 3:
Ng???n l???a nh?? l??n h?? m???t nh??n, b???n ph??a th??? gian ???p v??o n??. Kh??ng m???t ti???ng k??u th??t, t???t ph???t. M??u tro.
Nh???n x??t: ?????c m???i th???y v?? ngh??a, r???i r???m, v??n xu??i kh??ng ra v??n xu??i, v?? kh??ng ra v??, l???m ca, l???m c???m nh?? m???t k??? t??m th???n n???ng, b???nh ho???n???
???D???ch??? b??i V?? L???i n??y:

BA KH??C KH???N

Kh??c 1
T??m t??i kh??ng nh??? n???i Ng??i.
Quanh t??i Ng??i v???n lai rai t???i t???n !
??i, T??i r???i lo???n t??m h???n
Kh???p m???t ?????t r???ng ch??n d???n ch???y r??ng!

Kh??c 2
Ch??n tr?????t tr??n ???? s???i
Xu???ng b??? d???c l??ng h???
N?????c n???m ?????t lo?? l???
R???t th??m ???????c tan bi???n!

?????i nh??? vi??n ???? hi???m
L??m ?????u l?????i s??ng ??au.
V?? l??m to???c m???t n?????c
Ch??a ho?? s????ng ???????c ????u!

T??i ?????n, ?????t t??? ch???i.
Nh?? con t??m tr??n s???i
Th??m th??? trong n?????c l??nh.
Nh???n c???ng m???t tinh th???n!

Kh??c 3
Ng???n l???a nh?? l??n, h?? m???t nh??n
Th??? gian b???n ph??a ???p nh?? ??inh
Kh??ng nghe m???t ti???ng k??u, ti???ng th??t
T???t ph???t m??u tro, th???t khi???p kinh!

????? Ho??ng d???ch
H?? N???i ng??y 8 -1 ??? 1012

V??N CH????NG GI???T L??I

Th???i L?? C???nh H??ng, ?????ng Tr???n C??n vi???t Chinh ph??? ng??m kho???ng 1740 -1742, ?????n nay c??ng ???? g???n 300 n??m. Bu???i ???y H??n h???c ??ang bao tr??m t??? trong tri???u ra ngo??i qu???n m?? c??c d???ch gi??? ??o??n Th??? ??i???m hay Phan Huy ??ch ???? Vi???t ho?? m???t c??ch t??i t??nh. ?????n nay g???n 300 n??m sau c?? ng?????i l???i H??n ho?? tr??? l???i th?? ca c???a m??nh. ??i???n h??nh l?? t???p Hoan Ca c???a ????? Do??n Ph????ng v???a ???????c H???i Nh?? v??n Vi???t Nam trao gi???i n??m 2011.

?????c xem:
???V??n t??ng Gi???i T??? l???p L??u Lan,
Ti???u h?????ng Man Kh?? ????m M?? Vi???n
Qu??n phi trang ph???c h???ng nh?? h??
Qu??n k??? ki??u m?? b???ch nh?? tuy???t

(S??n L??u Lan r???ng theo Gi???i T???,
D???p Man Kh?? nh??? s??? Ph???c Ba
??o ch??ng ????? t???a r??ng pha,
Ng???a ch??ng s???c tr???ng nh?? l?? tuy???t in)

Hay:
???Tr????ng phu thi??n l?? ch?? m?? c??ch,
Th??i S??n nh???t tr???ch khinh h???ng mao???

(Ch?? l??m trai d???m ngh??n da ng???a,

Gieo Th??i S??n nh??? t???a h???ng mao)

Hay
???Thi???p t??m tu??? qu??n t??? minh nguy???t,
Qu??n t??m v???n l?? Thi??n S??n ti???n???
(L??ng thi???p t???a b??ng tr??ng theo d??i,
D??? ch??ng xa ngo??i c??i Thi??n S??n)

????? Ho??ng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,794
  • Tháng hiện tại64,673
  • Tổng lượt truy cập8,461,206
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây