??i???p vi??n Ho??n h???o: Richard Sorge,

Thứ sáu - 12/07/2019 07:24
V???i cu???c ?????i ?????i ?????u v??? h??? t?? t?????ng v?? ?????a ch??nh tr???, th??? k??? 20 l?? b???i c???nh t??? nhi??n cho c??c ho???t ?????ng gi??n ??i???p. Nh???ng k??? ho???ch ???????c h??nh th??nh ??? c??c ?????i s??? qu??n, qu??n bar v?? h???i qu??n b?? m???t ???? quy???t ?????nh s??? ph???n c??c qu???c gia, khi???n cho c??ng vi???c gi??n ??i???p tr??? n??n quan tr???ng t???t c??ng. V?? trong s??? h???, Richard Sorge c?? l??? l?? ng?????i gi???i nh???t
??i???p vi??n Ho??n h???o: Richard Sorge,
??i???p vi??n Ho??n h???o: Richard Sorge, Tr??m Gi??n ??i???p c???a Stalin
An Impeccable Spy: Richard Sorge, Stalin???s Master Agent.  T??c gi???: Owen Matthews. Bloomsbury; 448 trang ; Gi??: $30 v?? ??25.
V???i cu???c ?????i ?????i ?????u v??? h??? t?? t?????ng v?? ?????a ch??nh tr???, th??? k??? 20 l?? b???i c???nh t??? nhi??n cho c??c ho???t ?????ng gi??n ??i???p. Nh???ng k??? ho???ch ???????c h??nh th??nh ??? c??c ?????i s??? qu??n, qu??n bar v?? h???i qu??n b?? m???t ???? quy???t ?????nh s??? ph???n c??c qu???c gia, khi???n cho c??ng vi???c gi??n ??i???p tr??? n??n quan tr???ng t???t c??ng. V?? trong s??? h???, Richard Sorge c?? l??? l?? ng?????i gi???i nh???t. ??ng l?? ???m???t c?? nh??n kh??ng ho??n h???o, nh??ng l?? m???t ??i???p vi??n ho??n h???o???d??ng c???m, t??i n??ng, v?? ki??n nh???n???, theo Owen Matthews trong c??u chuy???n th?? v??? v?? c???m ?????ng v??? cu???c ?????i c???a Sorge.
Cu???n ???An Impeccable Spy: Richard Sorge, Stalin???s Master Agent??? (??i???p vi??n Ho??n h???o: Richard Sorge, Tr??m Gi??n ??i???p c???a Stalin) l?? c??u chuy???n v??? c??c bi???n c??? c???a th???i k?? n??y, v?? Sorge l?? m???t hi???n th??n ho??n h???o. M???t ng?????i v???i l??ng t??? ki??u v?? qu??? c???m, ??ng hi sinh v?? m???t l?? t?????ng ngh??? nghi???p m?? t??? l??u ???? kh??ng c??n.
Sinh n??m 1895 trong m???t gia ????nh c?? b??? ng?????i ?????c v?? m??? ng?????i Nga, Sorge, gi???ng nhi???u ch??ng trai tr??? kh??c c???a th??? h??? ????, tr??? n??n bi quan sau tr???i nghi???m trong nh???ng chi???n h??o c???a Th??? Chi???n I. Sau khi h???i ph???c v???t th????ng trong b???nh vi???n, Sorge b???t ?????u quan t??m t???i Marx. Ch??? ngh??a c???ng s???n ???? m?? ho???c ??ng: l?? t?????ng c???ng s???n ph?? h???p v???i vi???n t?????ng c???a ??ng v??? b???n th??n m??nh.
C??c ho???t ?????ng c???a Sorge d???n ??ng t???i Moskva v?? Qu???c t??? c???ng s???n (Comintern), c?? quan qu???c t??? c???a c??c ?????ng C???ng s???n, ???c??u l???c b??? b?? m???t nh???t c???a c??ch m???ng th??? gi???i???. ??ng ???????c c??? ?????n Th?????ng H???i, m???t th??nh ph??? thu???c ?????a n??i ??ng u???ng r?????u v?? ??n ch??i nh?? m???t ???tay t?? s???n h???i ngo???i bi???n ch???t???, Matthews vi???t. ???Sorge r???t th??ch vai m??nh ph???i ????ng gi???.???
Nh??ng ho???t ?????ng c???a Sorge c?? ???nh h?????ng l???n nh???t khi ??ng t???i Nh???t B???n n??m 1933. V???i m???t cu???c chi???n m???i ??ang d???n h??nh th??nh, gi???i l??nh ?????o Li??n X?? ?????c bi???t quan t??m t???i c??c li??n minh v?? tham v???ng qu??n s??? c???a Nh???t B???n. Li???u Tokyo c?? t??m c??ch ????nh v??? ph??a Nam ????? ti???n s??u v??o Ch??u ??, hay ti???n v??? ph??a B???c v??o Siberia? K??? ho???ch th??? hai ch???c ch???n s??? k???t li???u Li??n X??, m???t ?????t n?????c c??n non tr??? v?? ch??a ???n ?????nh, v???i qu??n ?????i ch??a ???????c th??? s???c v?? b??? l??m cho suy y???u b???i c??c cu???c thanh tr???ng c???a Stalin. C???p tr??n c???a Sorge ??? Moskva???T???ng c???c 4 c???a B??? Tham m??u H???ng qu??n Li??n X????????? ra l???nh cho Sorge t??m l???i gi???i ????p cho c??u h???i n??y trong v??ng t??m n??m ti???p theo.
Sorge ???? th???c hi???n nhi???m v??? n??y m???t c??ch li???u l??nh. ??ng nh???y ?????m v???i c??c qu?? c?? ??? nh???ng b???a ti???c c???a c??c ?????i s??? qu??n t???i Tokyo v?? tr??? n??n n???i ti???ng trong c??c qu??n bar ??? Ginza. M???t ph??ng vi??n M??? t???ng n??i r???ng ?????ng ???y gi???ng nh?? m???t tay ch??i, kh??c h???n v???i h??nh ???nh c???a m???t gi??n ??i???p c???n m???n v?? nguy hi???m.???
Nh??ng Sorge ch??nh l?? tay gi??n ??i???p ????. Sorge l??m b???n v???i m???t s?? quan qu??n ?????i ?????c t??n l?? Eugen Ott???sau khi ???? quy???n r?? v??? c???a anh ta, m???t chi??u b??i th?????ng th???y ??? Sorge. Ott d???n th??ng quan ti???n ch???c r???i tr??? th??nh ?????i s??? c???a Hitler ??? Tokyo. Nh?? Matthews ch??? ra, Sorge l?? m???t ??i???p vi??n th??nh c??ng kh??ng ph???i nh??? ??n c???p b?? m???t m?? l?? nh??? trao ?????i b?? m???t. Nh??? m???t th??nh vi??n trong m???ng l?????i gi??n ??i???p ???????c c??i l??m c??? v???n cho th??? t?????ng Nh???t B???n, Sorge c?? ???????c th??ng tin m???t v??? ch??nh tr??? n???i b??? Nh???t B???n; ??ng truy???n nh???ng th??ng tin n??y cho Ott ????? ?????i l???i nh???ng tin m???i nh???t t??? Berlin v??? chi???n l?????c c???a Ph??t x??t ?????c. Nh???ng th??ng tin t??nh b??o n??y sau ???? ???????c ??i???n v??? Moskva.
Nh??ng cu???n ?????i???p vi??n Ho??n h???o??? c??ng n??i r?? r???ng tin t??nh b??o ch??? t???t n???u ???????c di???n gi???i ????ng. ??? Moskva nh???ng n??m 1930, m???c ti??u ch??nh c???a c??c th??nh vi??n trong ?????ng C???ng s???n l?? t??m c??ch s???ng s??t. N??m l??nh ?????o li??n ti???p c???a T???ng c???c 4 ?????u b??? x??? b???n trong c??c cu???c thanh tr???ng. Nh???ng ng?????i s???ng s??t c??n l???i ch??? c??n c??ch duy nh???t ????? tr??nh s??? ph???n t????ng t??? l?? n??i nh???ng g?? Stalin mu???n nghe: r???ng Hitler s??? kh??ng x??m l?????c Li??n X??, v?? nh???ng th??ng tin t??nh b??o tr??i ng?????c ?????u n???m trong chi???n d???ch g??y nhi???u th??ng tin c???a ?????ch.
Sorge nh???n ???????c th??ng tin v??? ??m m??u x??m l?????c t??? Ott v?? c??c ngu???n ng?????i ?????c c???a ??ng. V?? v???y, Sorge t??m c??ch b??o ?????ng c???p tr??n, nh??ng ?????u b??? Moskva ph???t l???. ??ng c??n bi???t ?????n Chi???n d???ch Barbarossa, k??? ho???ch x??m l?????c Li??n X?? c???a ?????c, v?? b??o v???i Moskva r???ng ???95% kh??? n??ng s??? x???y ra chi???n tranh???, ?????ng  th???i ch??? r?? r???ng l???c l?????ng Ph??t x??t s??? m??? chi???n d???ch v??o ng??y 15 th??ng 6. (??ng l???ch m???t tu???n: cu???c x??m l?????c b???t ?????u ng??y 22 th??ng 6). Stalin ??i???n l???i: ???????ng nghi. ????a v??o m???c nh???ng b???c ??i???n v???i ?? ????? g??y khi??u kh??ch.???
M???c d?? v???y, tin t??nh b??o c???a Sorge d?????ng nh?? ???? c?? vai tr?? quy???t ?????nh c???c di???n cu???c chi???n???c???u s???ng kh??ng ch??? Li??n X?? m?? c?? l??? to??n b??? th??? gi???i. V??o th??ng 9 n??m 1941, ??ng b??o r???ng Nh???t nhi???u kh??? n??ng s??? kh??ng t???n c??ng v??ng Vi???n ????ng Nga, ngh??a l?? Stalin c?? th??? ??i???u m???t n???a l???c l?????ng H???ng Qu??n ??? Siberia sang m???t tr???n ph??a T??y.
M???t th??ng sau, v???n may c???a Sorge ???? h???t, ??ng c??ng c??c th??nh vi??n kh??c c???a nh??m Tokyorezidentura b??? b???t b???i c???nh s??t Nh???t. Moskva kh??ng m???y b???n t??m t???i vi???c n??y: ng?????i c?? th??? ???? c???u s???ng c??? ?????t n?????c ???? nhanh ch??ng b??? b??? r??i. ??ng ng???i t?? ba n??m ??? nh?? t?? Sugamo ch??? ?????i s??? ph???n: t??? h??nh b???ng treo c???. M???t phi??n d???ch ng?????i ?????c, ng?????i gi??? di ch??c c???a Sorge, n??i r???ng ??ng gi???ng ???m???t ng?????i t??? h??o v?? ???? ho??n th??nh m???t c??ng vi???c v?? ?????i v?? ???? s???n s??ng r???i cu???c ch??i???. Matthews ???? mi??u t??? Sorge m???t c??ch t????ng x???ng: t??o b???o, kh?? th??? v?? b??? ??m ???nh b???i nh???ng s??? ??i??n r??? v?? bi k???ch c???a th???i ?????i ????.
Nghi??n c???u Qu???c t??? g???i b???n b??o
P/v
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay1,794
  • Tháng hiện tại64,714
  • Tổng lượt truy cập8,461,247
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây