Chu V??n S??n b??c th??n V?? l???i Nguy???n Quang Thi???u

Thứ bảy - 06/07/2019 05:29
(Nh?? th?? Tr???n M???nh H???o)Ph?? Gi??o s??, Ti???n s?? Chu V??n S??n, ??ang gi???ng d???y t???i ?????i h???c s?? ph???m H?? N???i, l???i ???????c vinh d??? m???i d???y v??n m???u tr??n ????i truy???n h??nh Vi???t Nam, ???y vi??n h???i ?????ng l?? lu???n ph?? b??nh v??n h???c H???i nh?? v??n Vi???t Nam??? b???n ch???t h??nh nh?? l?? m???t ng?????i th???t th?? v?????t ch??? ti??u tr??n giao?
Chu V??n S??n b??c th??n V?? l???i Nguy???n Quang Thi???u

TI???N S?? CHU V??N S??N B???C TH??M TH?? NGUY???N QUANG THI???U KH??NG BI???T NG?????NG - T??c gi???: Tr???n M???nh H???o
(Ph?? Gi??o s??, Ti???n s?? Chu V??n S??n)
TI???N S?? CHU V??N S??N B???C TH??M
TH?? NGUY???N QUANG THI???U
KH??NG BI???T NG?????NG
*
(Trao ?????i v???i ??ng Chu V??n S??n v??? b??i ???Nguy???n Quang Thi???u v?? khuynh h?????ng s??? thi t??n gi??o??? in tr??n http://phebinhvanhoc.com.vn???)
 
(Nh?? th?? Tr???n M???nh H???o)
Ph?? Gi??o s??, Ti???n s?? Chu V??n S??n, ??ang gi???ng d???y t???i ?????i h???c s?? ph???m H?? N???i, l???i ???????c vinh d??? m???i d???y v??n m???u tr??n ????i truy???n h??nh Vi???t Nam, ???y vi??n h???i ?????ng l?? lu???n ph?? b??nh v??n h???c H???i nh?? v??n Vi???t Nam??? b???n ch???t h??nh nh?? l?? m???t ng?????i th???t th?? v?????t ch??? ti??u tr??n giao?
Th???y thi h??o H??n M???c t??? c?? t???p ???Th?? ??i??n???, ??ng Chu li???n kh??ng bi???t ???ph????ng ph??p lu???n b??c c??? h??nh??? khi x??? l?? v??n b???n, tin r???ng H??n M???c t??? l?? nh?? th?? ??i??n c??? ng?????i l???n th??, b??n ????a m??n ?????i??n h???c??? ra gi???i m?? th?? H??n; r???ng H??n l?? ng?????i ??i??n lo???n, b??i th?? n??o c???a ??ng c??ng ??i??n tu???t. ?????n n???i ??ng Chu V??n S??n c??n tung ra b??i b??o r??ng r???n: ???????y th??n V?? D??? l?? b??i th?? ??i??n???. Ch??ng t??i ???? c?? l???n h??n h???nh ???????c trao ?????i v???i ??ng qua hai b??i: ???????y th??n V?? D??? c??ng l?? b??i th?? ??i??n??? ??? m???t ph??t minh m???i c???a ??ng Chu V??n S??n???? v?? b??i ???Trao ?????i v???i ??ng Chu V??n S??n v??? b??i th?? ???????y th??n V?? D?????? (xin qu?? v??? ????nh t??n hai b??i vi???t n??y c???a ch??ng t??i l??n c??ng c??? t??m ki???m http://google.com ????? ?????c)
Kh??ng c?? con m???t xanh bi???t c??ch nh??n xuy??n qua v??? b???c ng??n ng??? v??n ch????ng ????? ??i t??m c??i ?????p r???t r??o c???a thi ca, Chu V??n S??n ???? v?? s??? gi???ng v??n n??i b???c gi???ng ???????ng ?????i h???c, theo ki???u ?????i??n h??a th?? H??n M???c t??????. Theo l???i m??n n??y, r???i ????y, ai c???m ??ng b???o ???Truy???n Ki???u ch??? l?? ??ng v??n t???m th?????ng, xo??ng x??nh nh?? l???i Nguy???n Du ???? t??? nh???n ???? sao: ???L???i qu?? g??p nh???t d??ng d??i/ Mua vui c??ng ???????c m???t v??i tr???ng canh???. Theo ph????ng ph??p ti???p c???n dung t???c phi v??n h???c, khi gi???ng ?????n T?? X????ng, c??? ???? n??y, c?? th??? ??ng Chu V??n S??n s??? ph??n Tr???n T??? X????ng l?? tay ??n qu???t, ch??i l?????ng x???u xa, ????ng nh?? nh?? th?? ???? t??? nh???n: ???V??? Xuy??n c?? T?? X????ng / D??? d??? l???i ????ng ????ng/ Cao l??u th?????ng ??n qu???t/ Th??? ???? l???i ch??i l?????ng??? ???
Nay nghe phong thanh nh?? th?? Nguy???n Quang Thi???u n??i ?????n s??? ??m ???nh t??n gi??o trong th?? m??nh, Chu V??n S??n li???n tung ra b??i: ???Nguy???n Quang Thi???u v?? khuynh h?????ng s??? thi t??n gi??o??? in tr??n website c???a Vi???n v??n h???c: http://phebinhvanhoc.com.vn. Ch??ng t??i xin trao ?????i v???i b??i vi???t n??y c???a Ph?? Gi??o s??, Ti???n s?? Chu V??n S??n.
Ti??u ?????: ???Nguy???n Quang Thi???u v?? khuynh h?????ng s??? thi t??n gi??o??? c???a ??ng Chu V??n S??n c?? v??? ??ao to b??a l???n, nghe nh?? nhan ????? c???a m???t c??ng tr??nh d??i h??i d??nh cho m???t t??c gi??? l???n m?? t??i n??ng ???? ???????c kh???ng ?????nh v?? nh?? c??c v?? nh??n v??n h???c t???m v?? m?? mang t??nh s??? thi t??n gi??o theo ?????o Ki-t?? nh?? Dostoyevski hay Khalil Gibran (1883-1931) hay thi h??o ???n ????? Tagore (1861-1941 ??? tri???t gia B?? la m??n, tin v??o Th?????ng ????? Ba Ng??i (Trimurti: Brahma, Vishnu, Sihiva)???
Ch??? c???n ?????c qua nhan ????? b??i b??o c???a ??ng Chu V??n S??n, ???? bi???t ??ng kh??ng r??nh v??? ??i???u ??ng vi???t. Ba kh??i ni???m ???Khuynh h?????ng???, ???S??? thi??? v?? ???T??n gi??o??? trong ti??u ????? tr??n ??ng Chu d??nh cho Nguy???n Quang Thi???u h???u nh?? ?????u kh??ng ch??nh x??c. Xin nghe ??ng Chu n??i v??? kh??i ni???m t??n gi??o c???a Nguy???n Quang Thi???u:
???Theo ????, th?? t??n gi??o, c??ng th?????ng c?? hai d???ng. D???ng l??? thi??n: k??? vi???t l?? t??n ????? c???a m???t thi???t ch??? t??n gi??o nh???t ?????nh, th?? vi???t ra thu???c th??? gi???i quan c???a t??n gi??o ???y, th???m ch??, th?? l?? gi??o l?? c???a n?? ???????c tr??? t??nh h??a. D???ng ???n ch??m: k??? vi???t c?? t??n t??m, nh??ng kh??ng h??? l?? t??n ????? c???a b???t c??? gi??o ph??i hi???n h??nh n??o, t??n gi??o ch??? ????n thu???n nh?? m???t c???m quan, m???t c??i nh??n ngh??? thu???t v??? th???c t???i. N?? t???n t???i trong th?? v?? b???ng th??, ch??? kh??ng th??? x?? r??o ra ngo??i th?? ????? th??nh t??n gi??o c???a th??? t???c. Rabindranath Tagore g???i ???? l?? ???t??n gi??o c???a nh?? th?????. Th?? Thi???u, v??? c??n b???n, thu???c d???ng th??? hai???
Nh?? v???y, qua ??o???n tr??ch d???n tr??n, Chu V??n S??n cho Nguy???n Quang Thi???u l?? ng?????i v?? t??n gi??o. M???t ng?????i kh??ng t??n ng?????ng th?? kh??ng th??? c?? t??n t??m (ni???m tin trong t??m h???n v??? m???t t??n gi??o). ??? ch??? n??y, Chu V??n S??n ???? d??ng t??? ???t??n t??m??? kh??ng ????ng trong v??n c???nh ??ng ??ang di???n ?????t. N??i ?????n t??n gi??o l?? n??i ?????n ni???m tin. V?? nh?? thi h??o H??n M???c t??? l?? ng?????i c?? ???t??n t??m??? Thi??n Ch??a gi??o. Nguy???n Quang Thi???u kh??ng tin v??o m???t t??n gi??o n??o, sao g???i l?? ???t??n t??m????
Nh??ng trong ??o???n m??o ?????u, Chu V??n S??n l???i t??? m??u thu???n khi n??i anh Thi???u ???? ???gi??c ng??? t??n gi??o???:
??????????ng th?? Nguy???n Quang Thi???u c?? m???t c?? thay ?????i l???n t??? Ng??i nh?? m?????i b???y tu???i sang S??? m???t ng??? c???a l???a. C?? th??? xem ???? l?? ng??y sinh l???i c???a Thi???u. Gi??ng gi???ng T??? H???u v???i T??? ???y, Ch??? Lan Vi??n v???i Ng?????i thay ?????i ?????i t??i Ng?????i thay ?????i th?? t??i. Ch??? kh??c ch??t: ??? hai v??? ti???n b???i, l?? gi??c ng??? ch??nh tr???; c??n ??? Thi???u, l?? gi??c ng??? t??n gi??o. Theo t??i, k??? t??? c??i ng??y m???t ng??? ???y ?????n nay, h???n c???t m???i, di???n m???o m???i, h??nh tr??nh m???i c???a th?? Thi???u ch??nh l?? t??n gi??o, m?? c??? th??? l?? khuynh h?????ng s??? thi t??n gi??o??????
Sao m???t ng?????i ???????c ???gi??c ng??? t??n gi??o??? nh?? Nguy???n Quang Thi???u l???i l?? ng?????i ???kh??ng h??? l?? t??n ????? c???a b???t c??? gi??o ph??i hi???n h??nh n??o??? l?? sao, th??a ??ng Chu V??n S??n?
??? ??o???n tr??ch d???n tr??n, Chu V??n S??n c??n ????? l??? m???t khi???m khuy???t v??? ki???n th???c v??n h???c khi ??ng cho ?????i thi h??o Tagore v??o chung c??i r??? c?? ???t??n t??m??? m?? v?? t??n gi??o??? nh?? Nguy???n Quang Thi???u. ??o???n ??ng b???o Tagore kh??ng theo t??n gi??o n??o m?? ch??? theo c??i g???i l?? ???T??n gi??o c???a nh?? th?????. Kh??ng nghi??n c???u v??? Tagore m?? ??ng Chu d??m n??i nh?? th??? ??? Tagore l?? m???t tri???t gia B?? La M??n l???n, tuy???t ?????i tin v??o Th?????ng ????? Ba Ng??i (Brahma, Vishnu, Sihiva). Tagore ph??t tri???n kh??i ni???m th???n h???c Th?????ng ????? Brahma l??n th??nh ph??? qu??t h??n, tr???n gian h??n,. Kh??i ni???m Th?????ng ????? Brahma c???a Tagore r???ng l???n, c??? th??? h??n, m??? h??i n?????c m???t h??n, bao tr??m h??n si??u h??nh h???c B?? la m??n c??? ??i???n. ??ng t??m th???y si??u h??nh Brahma trong h???t b???i, trong c??? c??y, trong c??i ?????p c???a ng?????i ????n b??, trong ng???m n?????c khi kh??t, trong ti???ng c?????i con tr?????? V?? ??ng g???i ???? l?? ???T??n gi??o c???a nh?? th????? ??? m???t kh??i ni???m m??? c???a si??u h??nh h???c Brahma.
Kh??i ni???m Th?????ng ????? m??? c???a Tagore ph???n n??o gi???ng v???i kh??i ni???m Th?????ng ????? trong quan ni???m th???n h???c r???t ph???c t???p c???a ?????i v??n h??o Ch??nh Th???ng gi??o Nga: L.Tolstoi???
Nh?? v???y, vi???c Chu V??n S??n nh??t kh??i ni???m T??N GI??O v??o th?? Nguy???n Quang Thi???u l?? m???t vi???c l??m khi??n c?????ng, ??p ?????t.
??ng Chu V??n S??n c??ng khi??n c?????ng h??n, ??p ?????t h??n khi nh??t v??o th?? Nguy???n Quang Thi???u ??i???u kh??ng c?? l?? khuynh h?????ng s??? thi. Xin ??ng Chu V??n S??n khi d??ng ti???ng Vi???t, c???n ph???i tra t??? ??i???n c???n th???n. Ch??ng t??i xin ??ng Chu xem l???i trang 1472, ????????i t??? ??i???n ti???ng Vi???t??? (Nh?? xu???t b???n V??n h??a Th??ng tin 1999) ?????nh ngh??a t??? ???S??? thi??? nh?? sau: ???T??c ph???m v??n t??? s??? mi??u t??? s??? nghi???p c???a c??c anh h??ng v?? c??c s??? ki???n l???ch s??? l???n lao??????
Th?? Nguy???n Quang Thi???u ho??n to??n v???ng b??ng ???s??? nghi???p c??c anh h??ng??? v?? v???ng b??ng ???c??c s??? ki???n l???ch s??? l???n lao??????
N???u c?? th??? n??i v??? khuynh h?????ng th?? Nguy???n Quang Thi???u su???t hai m????i n??m qua t??? khi xu???t hi???n l?? h???u nh?? nh?? th?? n??y tr??nh n?? m???i bi???n c??? quan tr???ng c???a ?????i s???ng x?? h???i, ho??n to??n kh??ng quan t??m ?????n s??? s???ng c??n c???a d??n t???c, ?????t n?????c nh?? vi???c gi???c Ph????ng B???c ??ang x??m l???n bi???n bi???n ?????o qu?? h????ng. Nguy???n Quang Thi???u qua th?? c??n l??? ??i tr?????c n???i c?? c???c c???a n??ng d??n b??? c?????p ?????t, c??ng nh??n b??? b???n c??ng h??a, ?????i s???ng v??n h??a gi??o d???c, ?????o l?? x?? h???i, nh??n c??ch con ng?????i b??? bi???n ch???t, tha h??a ?????n t???n c??ng. Khuynh h?????ng th?? c???a Nguy???n Quang Thi???u (m???t c??n b??? c??ng an ?????c tr??ch sang chu???n b??? n???m H???i nh?? v??n) l?? tr??i ng?????c h???n v???i khuynh h?????ng nh???p th??? c???a c??c nh?? th?? l???p tr?????c nh?? Xu??n Di???u: ???T??i c??ng x????ng c??ng th???t v???i nh??n d??n c???a t??i/ C??ng ????? m??? h??i c??ng s??i n?????c m???t??????
Khi Ph?? Gi??o s??, Ti???n s?? Chu V??n S??n d??m vi???t m???t ti??u ????? cho b??i b??o c???a m??nh nh?? tr??n, h???u nh?? ??ng ch??a ?????c k??? th?? Nguy???n Quang Thi???u; n??n ??ng ???? ??p ?????t s???ng s??t c??c khai ni???m ??? khuynh h?????ng s??? thi t??n gi??o??? l??n th?? ??ng n??y.
?????n ????y, ch??ng t??i xin d???n nh?? ph?? b??nh Ho??i Thanh, ?????i ??: tr?????c khi t??i (Ho??i Thanh) ?????c m???t b??i b??nh th?? c???a ai ????, t??i ?????c xem c??c c??u th?? tr??ch ra ????? khen c?? th???c s??? l?? th?? kh??ng, v?? h??n n???a th?? c?? hay kh??ng r???i t??i m???i ?????c. C??n th???y c??c c??u th?? tr??ch ra ????? khen m?? d??? hay t???m th?????ng th?? t??i cho l?? b??i vi???t khen ng???i th?? kia v?? gi?? tr???.
Nay, ch??ng t??i c??ng xin tr??ch l???i nh???ng ??o???n th?? Nguy???n Quang Thi???u do
Chu V??n S??n tr??ch, xem th?? ???? l?? TH?? HAY hay TH?? D???:
???Ch??ng ta th?????ng ch??m s??c nh???ng ng??i m???/ b???ng ni???m s??? h??i v?? ti???c th????ng/ Nh??ng ??t ng?????i trong ch??ng ta nh??n th???y/ c??? xe tang l???ng l???y/ trong ti???ng tr???ng t??ng b???ng/ l??m th???n ch???t c??ng h???t phi???n mu???n???// ??t h??n n???a nh???ng ng?????i trong ch??ng ta/ t??m th???y ??m nh???c tinh khi???t trong bu???i c???u h???n/ v?? g????ng m???t nh???ng nh???c c??ng ph?????ng b??t ??m/ ?????m say trong th??? gi???i b?? ???n???
??????? l?? th??ng s???c n???c m??i thu???c B???c / Nh???ng ng??n tay xanh nh???t m??p gi?????ng / V?? th??ng Hai, ????ng l?? th??ng Hai, t??i nh??? ti???ng kh??c trong c??u chuy???n / Nh???ng ?????ng ti???n b?? t??i c???t gi???u d?????i chi???u ??? v??ng // Trong b??ng t???i ???u th??, t??i c???n gi???ng n??i / T??? g??c bu???ng ???m m???c c???a b?? t??i / C??y ????n c???a k?? ???c ???m ??au c???n d???u v?? s???i b???c b?? ?????n s??t tai t??i n???c n??? nguy???n c???u // ???? l?? th??ng b?? t??i ????i c???t t??c / Cha t??i mang t??c b?? t??i ch??n xu???ng c??nh ?????ng / C??? m??? t??c t???t t????i trong b??ng t???i / T??i tr???n b?? ra kh??c t??c b?? t??i // ???? l?? th??ng c?? ti???ng ho v??? ?????m trong c??? h???ng / T??i th???y ng??i nh?? x??a d???ng b??ng cu???i khu v?????n / M??i thu???c B???c t??? tin bay ra t??? b???p l???a / S???ng l???i ng?????i ????n b?? ch???t y???u t??? ng??n x??a???
B???c t?????ng quanh khu v?????n nh?? vua tan hoang r??u ph??? / Nh???ng c??y th???n d?????c kh??ng m???c l???i, b???y d?? kh??ng c??n sinh s??i / C??c ng??? y ???? y??n ngh??? tr??n c??nh ?????ng d?????i ch??n ?????i / V?? linh h???n h??? v???n b???t l???c tr?????c kh??t v???ng nh?? vua // ????m ????m ng???n gi?? th???i ?????i ???y tr??? v??? r???n r?? cho t???i s??ng / N???i tuy???t v???ng c???a nh?? vua kh??ng th??? tr?????ng sinh / Ngai v??ng v???n c??n kia, quy???n l???c bi???n m???t trong n???m m??? / Ng?????i ng??? tr??? m???t th???i ?????i nh??ng kh??ng ng??? tr??? n???i m???t gi???c m?? // C??? xe l???ch s??? v???n l??n v?? tr??n v???t l???n b??nh xe / C??? v????n l??n trong quy???n n??ng c???a m??a xu??n b?? ???n / Nh???ng linh h???n ng??? y v???n tr???ng th???n d?????c / V?? linh h???n nh?? vua v???n u???ng thu???c ????ng gi??? / Trong hoang t??n c???a nh???ng l??ng t???m m???t b???y tr??? ??a v??o v???i g????ng m???t kh??ng d???u v???t g?? c???a th???i ?????i suy t??n ch??ng ??u???i nhau, n?? ????a, c?????i vang v?? h??t d?????i b???u tr???i l???n lao ng???p ??nh s??ng v??nh h???ng
qu??? ???t ????? nh?? l?? c??? r??ch n??t???, ???d??ng s??ng t??? c??o t?????p h???ng???, ???h??? n?????c th??? d??m ?????c s??ng???, ???lo??i sen ?????i gi???i t??nh thay m??a???, ???nh???ng ?? c???a k??nh t??? t??t v??? m???t m??nh???,???), c??n h??? th???ng thi ???nh v??? c??i ?????i s???ng ph???c sinh l???i th?????ng khu??n s??o to t??t (???ban mai tinh khi???t???, ???c??n m??a l???ng l???y???, ???b??ng n??? b??nh minh???, ???r???ng ????ng k?? v?????, ???th??? gi???i v?? ?????i c???a th??ng M?????i???,
?????nh s??ng ????u ????y g???c ng?? ??m th???m???, ???Ti???ng kh??c kh??n kh??n c???a c??nh ?????ng kh?? h???n???, ???Ng?? c???c ??ang g???p m??nh b???i c??n ho h??a ch???t s???c m??i???, ???linh h???n nh???ng h??? n?????c b??? gi???t ??ang bay l?????n t??m n??i h??? c??nh???, ???nh???ng c??nh r???ng ??ang kh??c???, ???nh???ng c??i c??y c??? qu???y l??n trong gi?? mu???n gi??? t??? ch??m r??? c???a m??nh???, ???con th?? r??n r??? b??m v??o b???n b??? ?????c l??? s??? s???ng???, ???C??? h????ng x??a t??c ??en ??i trong gi?? tr???ng???
nh???ng c??y kh?? c???u kinh cho l?? m???i???, ???c??? v????n l??n trong quy???n n??ng c???a m??a xu??n b?? ???n???, ???v?????n mang thai nh???ng qu??? b?????i non???, ???con b???ng ??en n???i l??n gi???a d??ng s??ng ????y / ????i m???t s??ng hai v???ng Nh???t, Nguy???t / ????? cho ban mai m???t d??i tr???ng h???ng???, ???V?? l??c n??y nh???ng c??i c??y tr??n th??? gian, nh???ng ng???n n???n xanh kh???ng l??? th???p l??n tr??n t???t c??? m???i con ???????ng???, ???C???u b?? ch???y trong ban mai / Xuy??n qua d??ng th??c ??nh s??ng / Ki??u h??nh v?? ?????p h??n s??? n???y m???m???, ???ch??ng tr??? th??nh m???t chi???c l?? nh??? kh??ng bao gi??? t??n ??a tr??n c??nh c???a t??n l?? ban mai trong v?? tr??? ng???p tr??n???
???Ng?????i ????n b?? s???p ?????n gi??? sinh n??? ng???i l???ng l??? th???/ Ch??? ??ang h???i t?????ng th??ng n??m ch??? ???? ??i qua/ V?????t l??n c??? s??? x??c nh???n l?? s??? m???nh b?? ???n c???a s??? sinh ra. T???t c??? b???o ch???ng cho s??? m???nh n??y: ?????i n??i, s??ng su???i, bi???n c???, ?????t ??ai v?? b???u tr???i. Ch??? ???? ??i qua nh???ng m??a m??ng k?? v?? tr??n x??? s??????
nh???ng c??n m?? ????i kh??t c???a con ?????a kh???ng l??? / M?? ch??ng kh??ng th??? g??? n?? ra kh???i ch??ng, ch??ng v???n ph???i t???m r???a cho n?? v?? m???c ??o qu???n cho n??, ?????t t??n cho n?? v?? nhi???u l??c b??o ch???a cho n????? quy???n l???c v?? s??? man r??? c???a b??ng t???i bi???n ch??ng th??nh c??n tr??ng? Th??nh con s??i c?? ?????c, th??nh ?????i b??ng im l??m tr??n ?????nh n??i l???nh / th??nh l???c ???? v?? th??nh ng??i sao xanh / Gi???c m?? n??o ch??ng c??ng g???p nh???ng ng?????i ????n b?? mang thai xanh nh?? n?????c bi???n ??i qua ng??i nh?????
C??n m???t h???t gi???ng l?? c??n c??nh ?????ng / C??n m???t gi???t n?????c l?? c??n d??ng s??ng / C??n m???t ng?????i c?? ?????c tin l?? c??? th??? gian ???????c c???u r???i???
N??ng l?? ai/ Nh???ng ng?????i ????n b?? ??i qua cu???c ?????i ch??ng l?? ai? N?? l??? c???a ch??ng hay n??? ho??ng c???a ch??ng? Th??nh th???n hay ma qu???? ??i nh???ng ng?????i ????n b?? su???t ?????i ??au ?????n v?? t??nh y??u ???? y??u ch??ng nh?? thu???c an th???n ????? ch???ng l???i c??n m???t ng??? c???a v?? v???ng???, ???ng?????i ????n b?? t???i l???i v???n vu???t ve con ?????a kh???ng l??? b??m ch???t x????ng ch??ng v?? th?? th???m run r???y v???i con ?????a ???y, b??? h??nh h??? v?? con ?????a ???y, t??? v???n v?? con ?????a ???y v?? t??m th???y m???t ch??t ?? ngh??a ?????y ???o gi??c v???i con ?????a ???y???
Ta l?? c??i c??y m???c gi???a c??nh ?????ng ?????m ????a ??nh s??ng / N??ng tr??n ng???p ta b???ng c??? nh???ng m?? h??????, ???v?? ch??ng ta c??ng h??t, ????i m??i b???t t?????? Ch??ng ta nh?? hai kh???i ?????ng nung ch???y tan h??a v??o nhau / Ch??ng ta h???t s??ng nh?? ban mai, ch??ng ta n???ng th??m nh?? c??nh ?????ng / Ch??ng ta v?? t???n nh?? n??i sinh ra ch??ng ta???, ???b???i th??? t??nh y??u tr??? n??n v?? ?????i v?? th??ch ????????,
N??ng ch??nh l?? v???t ph???m tr??n b??? r??ng h??m c???a ????i kh??t v?? ?? tr???c???, ???S??ng g???c m???t v??o b??? ?????t l???n ??i???, ???C??? xe tang ch??? c??i ch???t c???a m??u xanh v???i hai c??nh m??i l??n c??n s???t r??t b???ng???, ???nh???ng ng???n b?? ??en kh??ng l?? b?? k??n v???ng tr??n h??i c???a c??n m?????, ???m??u ??en trong m??u tr???ng kia l???c c???c ti???ng quan t??i???
nh???ng t??a nh?? cao t???ng t??? ch???t x????ng s???ng m??nh???, ???C?? ti???ng s???ng s???c con t??u m?? ch???t ??u???i ??? bi???n xa???, ???C???u thang g??? ?????n gi??? ??au r??ng r??n r??????, ???chi???c kim gi??y v???a ch??m m???t ???????ng l??m ?????t bu???i chi???u n??y v?? m???t gi???t m??u t??? t??? ?????y tr??n nh?? m???t n??? hoa s???p n?????????
Tr??i ?????t s??? k???t th??c b???ng s??? t??? b??c v???/ con trai ??i, con s??? sinh l???i c??ng ng??y v???i cha???, ???Th??? gi???i c??n l???i t???ng ???? ng?????i/ ??p m???t c???u xin, ng???a m???t tr??n tr???i/ Nh???ng b??i th?? ba m???t bay qua x??? s??? b??ng t???i/ Ch??ng ta nh???ng k??? giam c???m nh???ng k??? t??? do/ Ch??ng ta nh???ng x??c ch???t t????i nh???ng th??n s???ng ??ang t???n ti???n th???/ ch??ng ta gi???u ph???i m??nh trong b???p ??m kh??i/ Hay ????nh r??i trong l?? m???c r???ng gi?????, ???Ch??ng ta sinh ra, kh??c r???n th???i gian bi???n bi???t/ Ch??ng ta sinh ra kh??c r???ng nh???ng d??ng s??ng??? Ch??ng ta sinh ra b???ng c??c c??ch sinh l???i/ Ch??ng ta sinh ra b???ng c??c c??ch bi???n m???t???
C??c con ??i, ng??y mai c???a ta ??i/ Cha ????a c??c con v??? c??nh ?????ng c???a b?? n???i/ c??c con s??? t??m gom h??i c???t c???a nh???ng m??a m??ng t??n t???t mai t??ng l???i trong ???????ng c??y m???i ????? oan h???n c???a c??i ????i ????m ????m kh??ng ????i m???ng c??nh ?????ng/ v?? c??c con s??? l???y h???t gi???ng gi???u v??i trong c??t b??t h????ng gieo b?? m???t xu???ng c??nh ?????ng g??a b???a
(h???t tr??ch)
Xin l???y ti??u ch?? r???t r??o v??? th?? l?? HAY v?? D??? ????? x??t nh???ng ??o???n tr??ch d???n th?? Nguy???n Quang Thi???u do Chu V??n S??n khen ng???i, ch??ng t??i th???y nh???ng ??o???n v??n xu??i n??ng xu???ng h??ng ???????c g???i l?? th?? kia n??i chung l?? KH??NG HAY; c??ng kh??ng n??i l?? QU?? D??? m?? t???m t???m nh??n nh???t, d??? d??i, r???t d??? vi???t theo b??t ph??p mi??n man v?? b??? b???n n??y. Nh???ng ??o???n ???????c g???i l?? th?? tr??n hao hao nh???ng d??ng th?? xu??i kh??ng v???n c???a W. Whitman (1819-1892) lai Tagore, lai t???p m???t t?? th?? c???a c??c nh?? th?? M??? Latinh nh?? P.Neruda (Chile), Octavio Paz (Mehico), Nicolas Guillen (Cuba)??? C?? ng?????i n??i Nguy???n Quang Thi???u ???????c ng??nh c??ng an g???i ??i h???c ti???ng Anh b??n Cuba, n??n anh Thi???u th?????ng l??m th?? b???ng ti???ng T??y Ban Nha, r???i d???ch sang ti???ng Anh, cu???i c??ng anh m???i t??? d???ch ra ti???ng Vi???t n??n th?? anh lai c??ng l?? v???y, kh??ng mang h???n ti???ng Vi???t l?? v???y. (M???t nh?? th?? Vi???t Nam t??? d???ch th?? m??nh ra ti???ng Vi???t).
N???u m?? ph???ng l???i vi???t d??? d??i n??y c???a Nguy???n Quang Thi???u, ch??? m???t tu???n, ch??ng t??i c?? th??? ngo??y m???y ch???c t???p th?? theo tr?????ng ph??i ???Nh?? th?? Vi???t t??? d???ch th?? m??nh ra ti???ng Vi???t???. Nh???ng d??ng g???i l?? th?? kia c???a Nguy???n Quang Thi???u c?? th??? k?? t??n Mai V??n Ph???n, ??inh Th??? Nh?? Th??y hay ????? Do??n Ph????ng, th???m ch?? D????ng Ki???u Minh??? ?????u ????ng v?? n?? c?? v??? nh?? copy th?? c???a nhau (y chang).
N??i nh?? T??? Hanh ????????c c??u th?? ?????ng ch?? t?????ng th?? m??nh???, m???t nh??m v??i ba ch???c ng?????i vi???t c??ng m???t gi???ng, m???t l???i gi???ng h???t nh?? nhau, th?? t???u trung, t???ng ng?????i m???t h???u nh?? ch??a c?? phong c??ch? V??? ???hi???n t?????ng th?? Nguy???n Quang Thi???u???, ch??ng t??i s??? c?? b??i kh???o c???u k??? l?????ng khi tuy???n t???p th?? c???a anh Thi???u ra m???t???
?????n ????y, ch??ng ta c?? th??? k???t lu???n: Ph?? Gi??o s??, Ti???n s?? Chu V??n S??n vi???t b??i: ???Nguy???n Quang Thi???u v?? khuynh h?????ng s??? thi t??n gi??o??? qu??? l?? qu?? t??y ti???n, b???c th??m kh??ng bi???t ng?????ng .,.
*
S??i G??n ng??y 13-6-2012
TR???N M???NH H???O
?????a ch???: S??? nh?? 220/22 ph??? H??? V??n Hu??,
qu???n Ph?? Nhu???n, th??nh ph??? S??i G??n

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,794
  • Tháng hiện tại64,742
  • Tổng lượt truy cập8,461,275
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây