Ch?? th??ch Ki???u Th?? ti???p theo)

Thứ năm - 31/10/2019 06:21
Lts: Trong Kim V??n Ki???u c?? g???n 1000 c??u th?? (857 c??u) do Ki???u, S??? Khanh, Gi??c Duy??n, Thuc Sinh...s??ng t??c. C??? Nguy???n Du ??? ??o???n tr?????ng t??n thanh c?? ch??? C??? nh???c, c?? cho C??? kh??ng nh???c v?? C??? kh??ng d???ch. Trong ???? Ki???u s??ng t??c r???t nhi???u v?? r???t hay.Vi???c n??y cho ta th???y Ki???u l?? ng?????i t??i s???c v?? song. Thanh T??m T??i T??? l?? b???c V??n s?? tr??c vi???t mu??n ?????i. Nh?? th?? ????? Ho??ng khi ph??ng t??c Ki???u Th?? ???? d???ch ra th?? Vi???t. Xin g???i thi???u c??ng b???n ?????c.
Ch?? th??ch Ki???u Th?? ti???p theo)
Lts: Trong Kim V??n Ki???u c?? g???n 1000 c??u th?? (857 c??u) do Ki???u, S??? Khanh, Gi??c Duy??n, Thuc Sinh...s??ng t??c. C??? Nguy???n Du ??? ??o???n tr?????ng t??n thanh c?? ch??? C??? nh???c, c?? cho C??? kh??ng nh???c v?? C??? kh??ng d???ch. Trong ????  Ki???u  s??ng t??c r???t nhi???u v?? r???t hay.Vi???c n??y cho ta th???y Ki???u l?? ng?????i t??i s???c v?? song. Thanh T??m T??i T???  l?? b???c V??n s?? tr??c vi???t mu??n ?????i. Nh?? th??  ????? Ho??ng khi ph??ng t??c Ki???u Th??  ???? d???ch ra th?? Vi???t.  Xin g???i thi???u c??ng b???n ?????c.

KI???U S??NG T??C:

(446) Kh???c Ho??ng Thi??n: Kh??c v???i ??ng tr???i.
Nguy??n v??n:
?????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????  
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????  
?????????????????????                             
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????,???????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????,????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????!

D?? sinh b???c m???nh gia b???t t???o,
X??? th??n c???u ph??? l???c ho??? khanh.
D?? t???ng khinh th??n ?????o b???ch nh???n,
Kh???i kh???ng cam t??m t??c h??? nh??n.
V?? ??oan h??m nh???p gian nh??n k???.
H???n th??n th??? kh???u nan bi???n minh.
T????ng n?? v??ng ??i???u cao l????ng th?????ng,
????? ?????c b?? khai ti??n huy???t l??m.
????ng t??? tam phi??n h??n t??? th???.
Ai ai c???u c??o b???t dong t??nh
C???u c??o b???t ban ph????ng kh???ng ch??.
Y??n n?? chi??u ti???n, y??n ph??ng nghinh.
N?? sinh b???n th??? th??m khu?? n???
Ch???m th???c phong l??u tr???m bi???n tinh.
Th??nh tha nh???t nh???t t??ng ?????u gi??o,
V?? x???, v?? li??m qu??? s??t nh??n.
H???c th??nh ch???m t???ch y??u ?????ch kh??i,
D??? d??? Ki???u trang kh??? b???n nh??n.
Nh??n v??? mi??n thu??? b???t c???m thu???,
Nh??n nh?? thu??? th???c m???c h?? kinh.
K?? y???u l??u t??m ph??? tha qu??i.
H???u y???n l??u t??m ph??ng sa h??nh.
Kh??ch d???c tham d??m t??? kh?????c l??ng.
??i??n ?????o ??n nhu m??? kh??ch t??m,
Th???c kh??ch t????ng nghinh do hi???u kh???.
Sinh kh??ch ti???p tr?????c d??? nan th???a,
Nh???m tha th?? h??o t??nh b???t h???o,
D?? khi???u ho?? kh?? d??? ??n t???n.
M?? nhi ch??? tham ti???n ho?? sao.
B???t ph??n h???o, x?? giai t???n nghinh,
Ti??n hoa nh???m khi???u kh?? ?????ng b???n,
M??? n??? v?? ??oan ph???i ch?????ng sinh.
Nha ho??ng kh???u x?? h?? x??? t???,
T???t b???nh sang di thu??? c???m t??ng.
Nh?????c thu??? vi h???u suy kh?????c ??.
????? ????? m??? m??? v?? d?? ????nh.
Sinh th???i d???ch t??c thi??n nh??n ph???,
T??? h???u nan c???u v?? ch??? ph???n.
Nh??n sinh t???i kh??? th??? n??? t???.
N??? t??? t???i kh??? th??? k??? th??n!
Vi t???, vi thi???p giai h???u ch???,
V??? k??? sinh t??? v?? ?????a b???ng.
Ng?? kim phi??n th??nh Ho??ng thi??n kh???c.
Nh???t t??? ng??m th??nh v???n k???t t??m,
K?? d??? thanh l??u ??a ki???u di???m,
Th???a t???o tr???u th??n xu???t ho??? khanh,
M???c ????i linh l???c m??n ti???n nh???t,
L??? s??i t??y phong kh???p ??o???n h???n.
D???ch:
??au x??t sinh ra ph???n b???c gia c???nh l???i g???p ph???i bi???n c??? ??au th????ng.
T???m th??n kh??ng h??? ti???c li???u m??nh c???u cha, l???c b?????c v??o mi???n son ph???n, l???a l??.
Toan c???m con dao ????? li???u tan th??n ph???n.
????nh ph???i cam t??m ch???u nh???c l??m k??? h??n h???.
Kh??ng bi???t v?? ????u m???c v??o k??? c???a ng?????i gian.
H???n v??a, t???m th??n m???t mi???ng c??ng kh??ng minh oan ???????c cho m??nh.
R?????ng nh?? t???ng treo cao h??nh h???.
Th???t da b??? ????nh t??i b???i m??u ????? ra.
Ba b???n b???n ch???t ??i r???i s???ng l???i.
Ng?????i ????u c?? th????ng t??nh l??ng ??au k??u x??t.
Khi ng?????i ta d???ng tay s??t ph???t li???n b???t vi???t t??? cam ??oan.
L??m ti???n ????n kh??ch m???i ???????c tha th???.
Ta ????y v???n l?? con g??i nh?? khu?? c??c.
Ngh??? ??n ch??i h??n h??? nh?? ta ????y l??m sao t?????ng t???n.
M???i ban ?????u nghe l???i gi??o hu???n.
Th???t l?? nh???ng ??i???u v?? li??m s??? gi???t ng?????i.
B???t h???c th??nh ngh??? c??ng ph??? ch??n g???i x???u xa.
????m ????m trang ??i???m ph???n son ch??o m???i kh??ch ?????n ch??i.
Kh??ch ch??a ??i ng??? m??nh c??n ph???i ng???i ngong ng??ng.
Kh??ch ???? ??i ng??? m??nh ph???i l???ng im nh?? t???.
Th??? m?? c??n ph???i s??? kh??ch kh??ng v???a ??, l??ng nh???ng r???t r??.
L???i c??n s??? kh??ch b??? ph??ng l???n tr???n ??i.
Vui  g?????ng c??ng kh??ch tham lam d??m d???c.
M???m m???ng h???i han t??? l??ng th??nh v???i kh??ch.
Kh??ch quen thu???c ????n ti???p h???u h?? l?? l??? th?????ng.
Kh??ch xa l??? ph???i d?? bi???t t??m t??nh c???a h???.
C?? khi g???p ph???i ph?????ng th?? l???u, l??? m??ng.
V???n ni???m n??? t??? t??nh ??n ho??, th??n thi???t.
M?? m??? ch??? ch??? m?? k??? nhi???u ti???n b???c.
Kh??ng c???n t???t x???u sai b???o ????n t???n c???a.
C??nh hoa t????i kh??p v??o c??i kh??c c???i kh?? v???n ???????c.
Kh??ng d??ng ??em ng?????i ?????p gh??p c??ng b???n l??ng lo??n.
X???u t???t, r??ng v??ng, m???m th???i th???y ?????u hoan h???
T???t b???nh gh??? l??? c??ng ch???n ng???i g??.
H??? m?? ai c?? ?? kh??ng th??ch, ch?? bai,
Ra tay ????nh ?????p kh??ng d???ng tay.
Bu???i sinh ra l??m v??? cho ngh??n ng?????i.
Sau khi ch???t ch??? l?? m???t n???m m??? v?? ch???.
??? tr??n ?????i sinh ra ph???n g??i ???? kh??? thay.
M?? l??m ki???p k??? n??? (1) c??n th???p h??n, t???i t??nh bi???t bao nhi??u.
L??m t??? thi???p v???n c??n c?? ??ng ch??? coi m??nh,
L??m k??? n??? kh??ng bi???t sau n??y ch??n ??? ????u?
Nay ta vi???t b??i th?? ???Kh??c v???i tr???i xanh???
M???t ch??? ng??m l??n k???t l??ng v???n ng?????i.
G???i c??ng c??c b???n b?? l???u xanh n???i l??ng cay ?????ng.
L???a l?? (2) mau s???m ???????c tho??t ra.
?????ng ????? ?????n khi ngo??i c???a v???ng ng???t,
L??? r??i nh?? gi?? thu l??m ti???ng kh??c ?????t ru???t.

TRONG KI???U TH??:

T??m ngh???, b???y ch??? t??ng tinh,
L?? b??a h??? m???nh, th???n linh h??? tr??.
Xin con l??ng d??? kh???c ghi
2540- L??n ????n ki??u ??i th???c thi ph??p th???n. (444)
Ngo??i c??n c?? m???y c??ch t??n, (445)
M???m c?????i, li???c m???t, nghi??ng th??n ng???c ng??,
L??? b??n tay ?????p ki??u sa,
Tung h??nh b???t b??ng ng?????i ta ch???n v???n.
2545- G???i t??nh xu??n t??? t???ng c??n,
Cho ch??ng ch??m ch?? ch???p ch???n ch??i v??i.
Th???o ngh??? ?????n ch???n, ?????n n??i.
Th?? con l?? b???c tuy???t v???i l???u xanh!???
Ki???u nghe l??? r???t th???t thanh,
2550- N???i ?????i ?????n m???c ??i tanh m?? h???ng.
Th??i c??n chi n???a m?? mong.
L??m sao m?? tho??t kh???i v??ng ??? hoen?
S???y ch??n ng?? xu???ng b??n ??en
Ph???n h??n tr?? tr???n ph???n h??n ai hay.
2555- N?????c ?????i l???m tr??? tr??u thay.
R???i ????y m???t d???n, m??y d??y kh?? coi.
Mu???n cho d???ng ng???n ????n roi,
Nhi???t t??m th??nh k??? ng?????i soi trong ngh???.
Th????ng thay th??n ??? b???n m??,
2560- L???c lo??i ch???ng bi???t d???t v??? n??i nao?
Th????ng thay m???t ki???p m?? ????o,
Y??n hoa l?? ch???n b?????c v??o kh?? ra!
Th??i ????nh h???t b???i, m??a sa.
Kh??c Ho??ng Thi??n, m?????n kh??c ca k??u tr???i: (446)

*

KH??C V???I  ??NG TR???I


2565- ???S???ng th???a b???c m???nh tr??n ?????i,
Oan cha gi???i c???u th??n t??i t??? t??n.
T??nh dao nghi???t ng?? h??? m??n.
Cam t??m ch???u nh???c kh???i mang ti???ng h??n.
???????ng ?????i ?????n ??o???n ????? ??en,
2570- Bi???n minh s???c s???o, ai th??m l???ng nghe. (447)
R?????ng cao treo ng?????c, g???y gh??.
M??u lai l??ng ch???y b??n h?? nh?? chan.
T???m th??n ???? ch???t l??m s??ng.
N??o l??ng ????nh ph???i kh??c than t???i t??nh.
2575- Tho??t t?? th??n t???i nh???c h??nh.
V??o v??ng hoa nguy???t gia ????nh m???i an! (448)
N??? sinh khu?? c??c ng???c v??ng,
L??m sao hi???u th??i ??i???m ????ng ??n ch??i?
T??nh th??m gia hu???n d???y ng?????i. (449)
2580- Th???t v?? li??m s??? nghe l???i nh???p nh??. (450)
L???c l???a, lu???n l???i, l???ng l??,
Ph???n son t?? ??i???m s???m tr??a g??? m???i.
            Chu???ng chi???u, ch???nh cho??ng, ch???u ch??i.
Ngu ng??, ngao ng??n, ng???ng ng??i ng??n ngh???!
2585- Lo ng?????i say m??? r??m che
Ng???i kh??ch t???nh m???ng r?????u ch?? y??n hoa.
S??? nh???t nh???ng ?????a d??m t??.
Ph???i chi???u ??m ???p m???n m?? h???i han.
Kh??ch quen m???ng r??? v?? v??n.
2590- M???t l???n may m???n nh??? nh??ng nh??? to.
         Kinh ho??ng nh???ng l?? m???t mo.
B???t qu???, b???t ?????ng s??? m?? ti???u y??u.
          M?? m?? ch??? chu???ng ti???n nhi???u. (451)
K??? chi x???u t???t, m??? mi???u, th???p cao.
2595- G??i t?? ??em l??o gh??p v??o,
M??? nh??n bu???c c??? g????m ??ao ch??? tr???i.
Th???ng m???t l??c, ?????a d??? h??i.
Tim la tr???ng b???nh v??o ch??i ch???ng t???.
N???u m?? ch?? x???u, ch?? h??,
2600- B???n ????n anh ch??? ????nh nh??? nh?? ch??i!
S???ng m??n l??m v??? mu??n ng?????i,
                                  Ch???t tan th??n x??c m??? c??i n???m m???!
   X??t thay l??m ph???n li???u b???, (452)
                                   ??au h??n ki???p ???? x????ng kh?? c???t t??n!
2605- Thi???p t??? c??n c?? ng?????i kham,
Ca ve, k??? n??? ch???t l??ng n?????c ????u?
Kh??c tr???i xanh t??? m???y c??u.
L??ng ta ng??m h???n n???i ??au v???n ?????i.
Thanh l??u b?? b???n ai ??i.
2610- Ho??? khanh mau tho??t ng???c tr???i ho??? thi??u! (453)
?????n khi ngo??i c???a x??? chi???u.
Gi?? thu n???c n???, h???n xi??u ri??u t??n!???

H???t
*

L???i ca ai o??n th????ng than,
Ng?????i trong h??nh vi???n h??ng h??ng l??? r??i.
2615- ?????n nh?? M?? T?? th???t ng?????i,
C??ng sa gi???t n?????c m???t n??i m???t d??y.
L???u xanh ng??y l???i n???i ng??y,
Gi??? c?????i, gi??? kh??c, gi??? say v???t v???.
Tay ????n, tay b??t, tay th??.
2620- Chanh chua chu???i ch??t, ch???ng ch?? ch???c ch??ng.
Ph??ng thu ????n h???nh bu??ng m??n.
Cu???c vui ????? ru???t say tr??n gi?? tr??ng....

H?? N???i 2007

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay5,417
  • Tháng hiện tại62,117
  • Tổng lượt truy cập8,458,650
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây