810 v??? V??n s?? Vi???t- ????? Ho??ng

Thứ ba - 15/10/2019 05:57
Ltg : Sau khi in Ch??n dung th?? Vi???t ??????ng ?????i l??n Facebook, t??i ???????c nhi???u nh?? th??, nh?? v??n, nh?? b??o, nh???c s???, h???a s??? v?? b???n ?????c khen ng???i khuy???n kh??ch, y??u c???u vi???t th??m ch??n dung n???a. T??i post ti???p ch??n dung Th?? Vi???t ??????ng ?????i v?? ch??n dung V??n Vi???t ??????ng ?????i.
?????c bi???t, nh?? th?? V??nh Nguy??n ???? ch??n t??nh ?????c duy???t, gi??p s???a ch???a, th??m b???t, b??? sung ho??n ch???nh ch??n dung t??c gi??? V??n s??? Vi???t.
810 V??? V??N S??? VI???T ??????NG ?????I
NH?? XU???T B???N H???I NH?? V??N

Ltg : Sau khi in Ch??n dung th?? Vi???t ??????ng ?????i l??n Facebook, t??i ???????c nhi???u nh?? th??, nh?? v??n, nh?? b??o, nh???c s???, h???a s??? v?? b???n ?????c khen ng???i khuy???n kh??ch, y??u c???u vi???t th??m ch??n dung n???a. T??i post ti???p ch??n dung Th?? Vi???t ??????ng ?????i v?? ch??n dung V??n Vi???t ??????ng ?????i.
?????c bi???t, nh?? th?? V??nh Nguy??n ???? ch??n t??nh ?????c duy???t, gi??p s???a ch???a, th??m b???t, b??? sung ho??n ch???nh ch??n dung t??c gi??? V??n s??? Vi???t.
T??i bi???t l??m c??ng vi???c n??y l?? l???m ng?????i y??u, k??? gh??t, ?????? sao cho v???a l??ng ng?????i, ??? r???ng ng?????i c?????i, ??? h???p ng?????i ch??.???. Th??i c??? l??m theo ti??u ch?? c???a m??nh, kh??ng ?????i di???n cho ai c???, ch??? l?? ?? ki???n c?? nh??n ch??? quan!
C??m ??n m???i ng?????i chia s???!

????? HO??NG
PH???N M???T - TH??

CH??N DUNG TH?? VI???T ??????NG ?????I

CH????NG M???T (*)

1 - H??n M???c T??? tr?? phi th?????ng
L?? ng??i b?? ch??? thi v????ng mu??n nh??!
2 - Ch??? Lan Vi??n, b??nh v??? ca
V???n ng?????i ng?? xu???ng, th?? ta g??p ph???n!
3 - Ph??ng Cung ch???u bao phong tr???n
????? h???n th?? vi???t ?????n g???n ca dao!
4 ??? Khi??m nh?????ng gi???n d??? Nguy???n Bao
Su???i b??n ???????ng d???n l???i v??o ru???ng n????ng!
5 - Ph??ng Qu??n kh?? ch???t kh??c th?????ng
Tri???u T??? Long c???a v??n ch????ng ?????a ????ng!
6 - L?? ?????t xem th?????ng vua quan
????m ng???i gh??? ???? ch??? to??n ma tr??i!
7 - Ho??ng Trung Th??ng ngh?? ??o t??i,
Ch??? nhi???m h???p t??c h???t th???i hay ch??a?
8 - Tr???n D???n b???m d???p nh?? d??a
Ng?????i ng?????i l???p l???p s???m tr??a ?????a ????y!
9 - Nguy???n H???u ??ang kh???n n???n thay,
N???a ?????i c??i th??? t?? ????y bi???t giam!
10 - Ho??ng C???m t??nh ??i ??a mang
V???i con s??ng ??u???ng h???n l??ng nh??? th????ng!
11 - L??u Tr???ng L?? kh??ng t???m th?????ng
Ti???ng Thu l?? ????? kh??i ngu???n ngh??n thu.
12 - Ng?? Kha n??m th??ng lao t??
Hoa c?? ?????c ???????c ?????n b?? v??? vang!
13 ??? Mai ????nh kh??c th???u thi??n b??n


M???i t??nh H??n M???c T??? c??ng b?? v??!
14 - Duy Kh??n im l???ng tu???i th??
D??nh cho em nh??? gi???c m?? b???t hi???n!
15 - Ph???m Ti???n Du???t c??? ?????ng vi??n
????? cho m??u l??nh d??nh li???n ch??n m??y!
16 - L?? Thanh Ngh??? d??n ??i c??y.
Ph?? b??nh, th?? ph?? ???? bay v??? tr???i!
17 ??? Ho??ng Nhu???n C???m ????ng b??i v??i
Coi cu???c ????nh ?????m nh?? ch??i ch???t chuy???n.
18 - Th?? v??? v???t Nguy???n Khoa ??i???m
N??n ????a t???t c??? b??a li???m l???i phang!
19 - H????ng th???m Phan Th??? Thanh Nh??n
X??m ???? nh??n l???i ch??? to??n c??? rau!
20 - Tr??c Th??ng ??au ch???, ??au c??u
B??? s??ng ph???i gi??, t??? l??u nh???t nh??o.
21 ??? Nguy???n Quang Thi???u b?????c cheo leo
L???a h???ng m???t ng???, n??i ????o s?? ch??.
22 ??? Mai V??n Ph???n c??ng b??? ??i
V?? l???i, v?? ph??p th??? ni ai m??ng!
23 ??? Ch??t t??i t??? H???ng Thanh Quang,
Hang h??m, n???c r???n v???n vang hu?? t??nh!
24 - Nguy???n Tr???ng T???o t???nh t??nh tinh
Nh???c th?? m???t ph??ch, th?? ??inh ????ng h??m!
25 - Nguy???n ????nh Ch??nh v?????t ?????n bom,
??i t??m l???a kh??o b??? ch??m ??? g??
26 ??? Nguy???n Tr???ng C???n, n???i oan gia
Ho??i Nam, ho??i v???ng n?????c nh?? v??n minh!
27 - In ra sa ra Ch??m tinh
Ti???ng Vi???t n??i ng???ng c??n b??nh thi th??!
-----
(*) Tham kh??o b???n Nguy???n Hi???u..
810 v??? V??n s?? Vi???t- ????? Ho??ng
  810 V??? V??N S??? VI???T  ??????NG ?????I                

                                                   

                                           

     
                   

                      NH?? XU???T B???N H???I NH?? V??N                         

 Ltg : Sau khi in Ch??n dung th?? Vi???t ??????ng ?????i l??n Facebook, t??i ???????c nhi???u nh?? th??, nh?? v??n, nh?? b??o, nh???c s???, h???a s??? v?? b???n ?????c khen ng???i khuy???n kh??ch, y??u c???u vi???t th??m ch??n dung n???a. T??i post ti???p ch??n dung Th?? Vi???t ??????ng ?????i v?? ch??n dung V??n Vi???t ??????ng ?????i.
    ?????c bi???t, nh?? th?? V??nh Nguy??n ???? ch??n t??nh ?????c duy???t, gi??p s???a ch???a, th??m b???t, b??? sung ho??n ch???nh ch??n dung t??c gi??? V??n s??? Vi???t.
    T??i bi???t l??m c??ng vi???c n??y l?? l???m ng?????i y??u, k??? gh??t, ?????? sao cho v???a l??ng ng?????i,  ??? r???ng ng?????i c?????i, ??? h???p ng?????i ch??.???. Th??i c??? l??m theo ti??u ch?? c???a m??nh, kh??ng ?????i di???n cho ai  c???, ch??? l?? ?? ki???n c?? nh??n ch??? quan!
                       C??m ??n m???i ng?????i chia s???!

                                  ????? HO??NG             
                                
      
                           

                           PH???N M???T - TH??

               CH??N DUNG TH?? VI???T ??????NG ?????I

                      CH????NG M???T (*)

1 -  H??n M???c T??? tr?? phi th?????ng
L?? ng??i b?? ch??? thi v????ng mu??n nh??!
2 - Ch??? Lan Vi??n, b??nh v??? ca
V???n ng?????i ng?? xu???ng, th?? ta g??p ph???n!
3 - Ph??ng Cung ch???u bao phong tr???n
????? h???n th?? vi???t ?????n g???n ca dao!
4 ??? Khi??m nh?????ng gi???n d??? Nguy???n Bao
Su???i b??n ???????ng d???n l???i v??o ru???ng n????ng!
5 - Ph??ng Qu??n kh?? ch???t kh??c th?????ng
Tri???u T??? Long c???a v??n ch????ng ?????a ????ng!
6 - L?? ?????t xem th?????ng vua quan
????m ng???i gh??? ???? ch??? to??n ma tr??i!
7 - Ho??ng Trung Th??ng ngh?? ??o t??i,
Ch??? nhi???m h???p t??c h???t th???i hay ch??a?
8 - Tr???n D???n b???m d???p nh?? d??a
Ng?????i ng?????i l???p l???p s???m tr??a ?????a ????y!
9 - Nguy???n H???u ??ang kh???n n???n thay,
N???a ?????i c??i th??? t?? ????y bi???t giam!
10 - Ho??ng C???m t??nh ??i ??a mang
V???i con s??ng ??u???ng h???n l??ng nh??? th????ng!
11 - L??u Tr???ng L?? kh??ng t???m th?????ng
Ti???ng Thu l?? ????? kh??i ngu???n ngh??n thu.
12  -  Ng?? Kha n??m th??ng lao t??
Hoa c?? ?????c ???????c ?????n b?? v??? vang!
13 ??? Mai ????nh kh??c th???u thi??n b??n


M???i t??nh H??n M???c T??? c??ng b?? v??!
14 -  Duy Kh??n im l???ng tu???i th??
D??nh cho em nh??? gi???c m?? b???t hi???n!
15 - Ph???m Ti???n Du???t c??? ?????ng vi??n
????? cho m??u l??nh d??nh li???n ch??n m??y!
16 - L?? Thanh Ngh??? d??n ??i c??y.
Ph?? b??nh, th?? ph?? ???? bay v??? tr???i!
17 ??? Ho??ng Nhu???n C???m ????ng b??i v??i
Coi cu???c ????nh ?????m  nh?? ch??i ch???t chuy???n.
18 - Th?? v??? v???t Nguy???n Khoa ??i???m
N??n ????a t???t c??? b??a li???m l???i phang!
19 - H????ng th???m Phan Th??? Thanh Nh??n
X??m ???? nh??n l???i ch??? to??n c??? rau!
20 - Tr??c Th??ng ??au ch???, ??au c??u
B??? s??ng ph???i gi??, t??? l??u nh???t nh??o.
21 ??? Nguy???n Quang Thi???u b?????c cheo leo
L???a h???ng m???t ng???, n??i ????o s?? ch??.
22 ??? Mai V??n Ph???n c??ng b??? ??i
V?? l???i, v?? ph??p th??? ni ai m??ng!
23 ??? Ch??t t??i t??? H???ng Thanh Quang,
Hang h??m, n???c r???n v???n vang hu?? t??nh!
24 - Nguy???n Tr???ng T???o t???nh t??nh tinh
Nh???c th?? m???t ph??ch, th?? ??inh ????ng h??m!
25 - Nguy???n ????nh Ch??nh v?????t ?????n bom,
 ??i t??m l???a kh??o b??? ch??m ??? g??
26 ??? Nguy???n Tr???ng C???n, n???i oan gia
Ho??i Nam, ho??i v???ng n?????c nh?? v??n minh!
27 - In ra sa ra Ch??m tinh
Ti???ng Vi???t n??i ng???ng c??n b??nh thi th??!
-----
(*) Tham kh??o b???n Nguy???n Hi???u..

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay2,877
  • Tháng hiện tại21,933
  • Tổng lượt truy cập9,396,100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây