vannghecuocsong

http://www.vannghecuocsong.com


Ch???y cho nh?? v??n Nguy???n Minh H???ng v??o Qu???c H???i Vi???t Nam

????? Ho??ng
C??NG CH???Y CHO NH?? V??N NGUY???N MINH H???NG V??O QU???C H???I KH??A XIII
Ngh??? H???ng x?? r??o l??m y t??? t?? nh??n c?? l??? c??ng v??o lo???i s???m nh???t ??? H?? N???i. ??ng gi??u v?? thi??n l??ng v?? l?? nh?? t??? thi???n n???i ti???ng. ??? v??o th???p k?? 90 th??? k??? tr?????c ??ng ???? x??y cho x?? nh?? m???t tr?????ng c???p 2, hai t???ng, 12 ph??ng h???c khang trang g???? 800 tri???u ?????ng.(?????t Linh ????m, Ho??ng Li???t , Ho??ng Mai t??i ??? l??c ???? gi?? 1m2 : 200 000 ????ng. Ngh??? H???ng c?? th??? mua 4 000m2. Nay th??nh ti???n: 4 000 m2 x 50 tri???u ?????ng/ m2 = 20 000 000 000 tri???u ?????ng - 20 ngh??n t??? vn?? . V?? nhi???u c???u c???ng, nh?? v??n h??a, ??o qu???n, ch??n m??n, thu???c men, ti???n b???c cho b?? con c??c v??ng ngh??o kh??, thi??n tai l?? l???t...t???ng s??? ti???n t??? thi???n ??ng l??ml??n t???i 110 t??? ?????ng.
Ch???y cho nh?? v??n Nguy???n Minh H???ng v??o Qu???c H???i Vi???t Nam
????? Ho??ng
C??NG CH???Y CHO NH?? V??N NGUY???N MINH H???NG V??O QU???C H???I KH??A XIII
Ngh??? H???ng x?? r??o l??m y t??? t?? nh??n c?? l??? c??ng v??o lo???i s???m nh???t ??? H?? N???i. ??ng gi??u v?? thi??n l??ng v?? l?? nh?? t??? thi???n n???i ti???ng. ??? v??o th???p k?? 90 th??? k??? tr?????c ??ng ???? x??y cho x?? nh?? m???t tr?????ng c???p 2, hai t???ng, 12 ph??ng h???c khang trang g???? 800 tri???u ?????ng.(?????t Linh ????m, Ho??ng Li???t , Ho??ng Mai t??i ??? l??c ???? gi?? 1m2 : 200 000 ????ng. Ngh??? H???ng c?? th??? mua 4 000m2. Nay th??nh ti???n: 4 000 m2 x 50 tri???u ?????ng/ m2 = 20 000 000 000 tri???u ?????ng - 20 ngh??n t??? vn?? . V?? nhi???u c???u c???ng, nh?? v??n h??a, ??o qu???n, ch??n m??n, thu???c men, ti???n b???c cho b?? con c??c v??ng ngh??o kh??,  thi??n tai l?? l???t...t???ng s???  ti???n t??? thi???n ??ng l??ml??n t???i 110 t??? ?????ng.
Kh??ng bi???t b???ng c??ch n??o ??ng t??? ???ng c??? v??o ???????c Qu???c H???i kh??a XII. Ti???p ?????n kh??a XIII, ??ng c??ng mu???n v??o. T??i n??i: - Anh v??o th??.l???i h??n ng?????i kh??c. Qu???c H???i ch???ng c?? quy???n l???c g??, n??i ???y  c??ng 99% ?????ng vi??n, nh??ng th??m m???t t?? g???i l?? d??n ch??? c??ng ???????c.  Anh ?????i di???n cho kh???i y t??? t?? nh??n
 - B???n ch???y in cho m??nh b??i th?? n??y. - ??ng n??i v?? ????a b??i th?? (th???c ra l?? v??) c???a b?? c??? ??? t??? d??n ph??? Nam ?????ng n???i ??ng c?? tr?? ca ng???i ??ng ????? ngh??? b???u ??ng v??o kh??a Qu???c h???i XIII.
B??i v?? c?? ?? th??? n??y:
??ng H???ng l?? b???c hi???n nh??n
??ng l??m t??? thi???n ch??n th??nh bao la
Xin c??? tri ??? g???n xa
B???u ??ng H???ng v??o Qu???c H???i kh??a m?????i ba k??? n??y.???
 C???m b??i v?? t??i ngh?? b???ng: - V?? n??y b??o n??o in ???????c.
 Th??y t??i b??n kho??n ??ng b???o: - T??i chi m???nh cho.
T??i n??i th???c: - Em gi??p anh, b??o kh??ng c???n chi ????u. ????? t??? n??o s???p x???p h???p l?? m???i in ???????c.
 Cu???i c??ng th?? chuy??n ????? N??ng th??n ng??y nay in
  ??ng H???ng v??o Qu???c H???i kho?? XIII, tr??? th??nh v??? ngh??? s??? hai kh??a li???n. V??o m???t kh??a ??ng c??ng ???? c?? ti??u chu???n m???t quan t??i khi m???t nh?? nh?? v??n ??o??n Ph?? T???!

H?? N???i 5-4-2016
?? - H
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây