vannghecuocsong

http://www.vannghecuocsong.com


Ng?????i ??m qua GI??P B??? (12 B???)

Nh?? v??n Ho?? Vang

NG?????I L??M QUA M???T GI??P B??? (12 B???)
????? Ho??ng c?? nhi???u b??i th??, t???p th?? ?????c r???t ???????c. G?? ???? t???ng c??ng nhi???u b???n b?? ????????ng ch???t c??? ???????ng quan??? nh??ng ch??a k???p ???ch???t oan??? (?? th?? ????? Ho??ng), m???c d???u c??? hai n??i ?????u ???? ????nh h???t ????n, h???t chi??u, ng?? v???t ra c??? r???i ??ang c??? n???m m?? th?????? th?? l???i ra ch??u th??? s??ng H???ng, h??nh nh?? c?? c??? m???t c??i g???i l?? v??n minh s??ng H???ng (s??? giao thoa gi???a Kinh B???c v?? Th??ng Long) ??i lang thang m??u sinh ki???m s???ng ??? m???t gi??p b??? (m???t gi??p l?? 12 theo s??? t??? vi) .
G?? ???? ??i v?? l??m vi???c t???n tu??? ??? nh???ng b??? ????, v?? c??n l??m th???a ra ??? nh???ng c?? quan ch??nh th???ng kh??c n???a nh??: U??? ban to??n qu???c Li??n hi???p c??c H???i v??n h???c ngh??? thu???t Vi???t Nam, H???i Nh?? v??n???
Ng?????i ??m qua  GI??P B??? (12 B???)
Nh?? v??n Ho?? Vang 

NG?????I L??M QUA M???T GI??P B??? (12 B???)
????? Ho??ng c?? nhi???u b??i th??, t???p th?? ?????c r???t ???????c. G?? ???? t???ng c??ng nhi???u b???n b?? ????????ng ch???t c??? ???????ng quan??? nh??ng ch??a k???p ???ch???t oan??? (?? th?? ????? Ho??ng), m???c d???u c??? hai n??i ?????u ???? ????nh h???t ????n, h???t chi??u, ng?? v???t ra c??? r???i ??ang c??? n???m m?? th?????? th?? l???i ra ch??u th??? s??ng H???ng, h??nh nh?? c?? c??? m???t c??i g???i l?? v??n minh s??ng H???ng (s??? giao thoa gi???a Kinh B???c v?? Th??ng Long) ??i lang thang m??u sinh ki???m s???ng ??? m???t gi??p b??? (m???t gi??p l?? 12 theo s??? t??? vi) .
G?? ???? ??i v?? l??m vi???c t???n tu??? ??? nh???ng b??? ????, v?? c??n l??m th???a ra ??? nh???ng c?? quan ch??nh th???ng kh??c n???a nh??: U??? ban to??n qu???c Li??n hi???p c??c H???i v??n h???c ngh??? thu???t Vi???t Nam, H???i Nh?? v??n???
???y v???y m?? t??i c??? mu???n v??? m???t ????? Ho??ng nh?? ch??? c???t v??? m???t qu?? th?? th??i, m???t th??n l??ng th?? th??i, c?? t??n ????? Ho??ng.
Ho??ng vi???t c??u th?? ?????u ti??n:
T??i kh??ng mu???n l??m con ng?????i b?? nh???
Su???t m???t ?????i say v???i ph???n h????ng
???? l?? kh???u kh?? c???a g?? khi kho???ng 13 ??? 14 tu???i.
G?? c?? m???t ng?????i cha m?? g?? kh??ng th??? ch???n m?? c???c y??u, c???c k??nh. ??ng l?? l??nh vi???n chinh b???n ?????a ???????c m???u qu???c Ph?? L??ng Sa huy ?????ng sang tr???i ??u ????nh nhau v???i ph??t x??t Nh???t Nh?? Nam nh???ng n??m 1938 ??? 1946, n??m h???n 1946 l?? n??m t??i sinh ra (nh?? v??n Ho?? Vang).
Sau n??m 1946 , ??ng h???i h????ng v?? g???p l???i v??? m??nh ??? qu?? c?? s???ng v?? l??m vi???c t???n tu??? ??? ????u ???? k???p sinh ra ????? Ho??ng.
G?? h???c to??n l?? s?? ph???m, nh???ng th??? ngh??? thu???t kh???c nghi???t kh??ng d??? dung th???. ??????ng nhi??n h???c th??? th?? ph???i d???y. G?? d???y nhi???u n??i l???m. D???y qua t??? l?? ???u tr??, gi??m ?????c, c???t c??n ?????n s??? quan qu??n ?????i. G?? kh???ng kh??i ??i l??nh (b??? ?????i) v?? ???? vi???t ra nh???ng v???n th?? chi???n tr???n m?? n??i nh?? nhi???u ?????ng nghi???p: ??? M???i th??? ch??? t??n ??i nh??ng Chinh ph??? ng??m ?????ng Tr???n C??n - ??o??n Th??? ??i???m) v?? T??m s??? ng?????i l??nh (t???p th?? c???a ????? Ho??ng) v???n c??n!???

V?? ?????
L??nh ??? b??n kia m???y ti???u ??o??n
V?? nhi???u ?????ng ch???t c??? ???????ng quan
Ng??y mai kh??ng bi???t n??i n??o ????nh?
Nh???t ?????nh c?? ng?????i ph???i ch???t oan!

????? Ho??ng b???n s??ng CKC, AK, RPD, 12 ly 7, cao x??????B???n s??ng, ch??? huy ph??n ?????i c???c gi???i.
Ng?????i ???? ??i qua m???t gi??p b??? ch??nh th???ng nh?? th???, sao kh??ng c?? quy???n ?????c th??. V?? v???y ????? Ho??ng ?????c cho m??nh nghe nh???ng c??u th?? t??m huy???t, t??m linh c???a ????? Ho??ng.

B??N TH??NH LUY L??U
Ngh??n n??m tr???n m???c v??? ????u
Ch??? c??n l???i m???t Luy L??u ph??? th??nh.
Ch??? c??n ng???n c??? mong manh
H??ng tre c??? t???, c???i c??nh leo nheo.
Ch???ng ch?? ???? g???ch, c??nh b??o
Ki???m cung d???u ng???a tan theo b???i ???????ng.
Trong chi???u ph???ng ph???t m?? s????ng
Ng?????i kh??ng t??n ?????t ch???ng h????ng kh??i g??.
B?? v????ng m???ng m??? t??n ??i
Th??nh x??a m???t ch??? ????? ghi nh??? r???ng???

Th??? th?? t??i ???? tin m???t ????? Ho??ng l?? m???t mi???n qu?? th?? m?? t??i mu???n t??m v??? ????? chia s??? v?? c???m ph???c!
H?? N???i n??m 2003
Ho?? Vang

Nh?? v??n H??a Vang
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây