vannghecuocsong

http://www.vannghecuocsong.com


B??? BU???C V??? QU?? LAO ?????NG C???I T???O (ti???p)

Chuy???n nh???t 43????? Ho??ngB??? BU???C V??? QU?? LAO ?????NG C???I T???O (ti???p)T??i ?????n ch??n ????o M???ng G?? th?? tr???i ????? m??a l???n.Th???t l?? t??m linh, ?????i t??i nh???ng l???n b??? bi???m b??? x??? ra ??i ?????u b??? ?????i v??.M??a m??? m???t n??i r???ng. N??i M???ng G?? xa x??i c??ch tr??? l???m th?? d???, voi r???ng c???p b??o. N???u kh??ng h???c s?? t??n n??i y??n t??nh kh??ng bom r??i ?????n n??? th?? ??i ?????n ????o M???ng G?? l??m g??.T??i l???y ni long (t???m cho??ng) kho??c qua ba l?? che ng?????i v?? l???m l???i b?????c
B??? BU???C V??? QU?? LAO ?????NG C???I T???O (ti???p)

Chuy???n nh???t 43
????? Ho??ng
B??? BU???C V??? QU?? LAO ?????NG C???I T???O (ti???p)
T??i ?????n ch??n ????o M???ng G?? th?? tr???i ????? m??a l???n.Th???t l?? t??m linh, ?????i t??i nh???ng l???n b??? bi???m b??? x??? ra ??i ?????u b??? ?????i v??.
M??a m??? m???t n??i r???ng. N??i M???ng G?? xa x??i c??ch tr??? l???m th?? d???, voi r???ng c???p b??o. N???u kh??ng h???c s?? t??n n??i y??n t??nh kh??ng bom r??i ?????n n??? th?? ??i ?????n ????o M???ng G?? l??m g??.
T??i l???y ni long (t???m cho??ng) kho??c qua ba l?? che ng?????i v?? l???m l???i b?????c. L??c n??y ch???ng c?? h??i s???c ????u m?? bu???n m?? ??au. C??? m???t n??m tr???i ?????ng ?????ng ??au bu???n n?? h??nh h??? t??i ?????n x?? c???ng bu???n ??au. Gi??? ch??? mong sao qua n??i non l???n v??? xu??i l?? c?? th??? v??? c??? qu???n. V??? qu?? lao ?????ng c???i t???o ?????i v???i t??i ch???ng c?? ng???i g??. T??i l?? th???ng ch??n b?? c???t c??? t??? b??, l??m ru???ng, cu???c ?????t t??? b?? trong h???p t??c x?? n??n s??? ????y ???i n??y kh??ng nh???m nh?? g??. Ch??? ti???c l?? m??i tr?????ng ?????i h???c trong t???m tay m?? m??nh m???t h???c sinh kh?? gi???i m?? kh??ng b?????c ?????n ???????c. Ch??? c???n con n??ng d??n chay th??i l?? ?????n tr?????ng v?? t??! Th???i ???y t???t nghi???p l???p m?????i t??i khao kh??t h???c ?????i h???c ?????n v???y!
C??? hai l???p 10 c???a tr?????ng c???p Ba L??? Thu??? A ch??? duy m??nh t??i ??m ba l?? v??? qu?? lao ?????ng c???i t???o (Sau n??y t??i m???i bi???t b??n l???p 10 B c??n c?? L??m Th??? M??? D???( nh?? th?? n???i ti???ng c???a Qu???ng B??nh) n???a. Th???t l?? ??au th????ng, th???t l?? r???i ro!
Chi???u qua b??n kia ????o M???ng G?? tr???i t???nh.. R???ng quang ????ng. C??? m???t tri???n n??i, c??? m???t r???ng d??? xanh v??ng m?? nh?? v??ng r???ng v?? s???a Nam B???. C??y d??? l?? lo???i ?????c m???c c???a Tuy??n Ho??, Qu???ng Tr???ch. Nh?? v??n V??n Linh vi???t M??a Hoa D??? l???y kh??ng gian b???i c???nh ??? ????y.
M??? t??i hay ?????c ti???u thuy???t, n??n t??i c?? ?????c M??a Hoa D??? c???a V??n Linh, ????i B??? c???a V??n Bi???n. Thu??? ???y ?????c ti???u thuy???t l?? b??? coi h?? h???ng. M??? t??i v?? c??c b?? ph???i ?????c l??n l??t. T??i tr??? con n??n ?????c t?? m?? ch??? kh??ng hi???u g??. Sau l???n l??n ??i h???c m???i hi???u th??m M??a Hoa D???. Th???i 1956 ??? 1957 vi???t M??a Hoa D??? nh?? th??? l?? gi???i l???m r???i
Sau n??y ????m tang nh?? v??n V??n Linh t??i g???p Trung t?????ng Nguy???n Qu???c Th?????c, ??ng n??i: ???T??i l?? b?? th?? Chi b???, V??n Linh vi???t ch????ng n??o ?????u ????a t??i ?????c. T??i th???y ???????c h???t. T?? Ho??i c??ng khen. Kh??ng hi???u sao b??? c???m.???
. N???u ?????t n?????c, qu??n ?????i c???i m??? l??n m???t ch??t th?? v??n h???c Vi???t Nam c?? quy???n s??ch x???ng t???m th??? gi???i. Ti???c thay!
T???i m???t t??i ???? v??? b??n b??? th?????ng ngu???n s??ng Giang, ??o???n x?? Ti???n Ho??, Mai Ho?? g???p l???i c??c anh ch??? trong ?????i Thanh ni??n xung phong v???n chuy???n h??ng ho??.
T??i g???p l???i anh Thanh trong nh??m l??m ???????ng. T??i quen nh??m anh Thanh h???i h???c k??? m???t ??i Mai Ho?? l???y g???o cho l???p. Anh c??ng ho??n c???nh h???c xong l???p 10 kh??ng ???????c ??i ?????i h???c ph???i ??i Thanh ni??n xung phong ????? c?? th??? h???c ti???p. H???i ???y t??i ch??? bi???t Thanh ni??n xung phong t???nh Thanh Ho?? c?? T?? Huy R???a (U??? vi??n B??? Ch??nh tr??? ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam sau n??y), L?? Minh Khu?? (nh?? v??n n???i ti???ng) nh??ng anh Thanh v?? c??c anh ch??? kh??c ?????u khuy??n nh???ng ng?????i c?? ho??n c???nh nh?? anh, nh?? t??i ph???i ch???u kh?? lao ?????ng c???i t???o ho???c ??i Thanh ni??n xung phong (????? b??? ?????i ?????a ph????ng kh??ng cho ????u) m???i c?? th??? ??i ?????i h???c ???????c. Ch??ng t??i nghe nh???ng l???i khuy??n c?? c??nh v?? t??m nguy??n s??? lao ?????ng c???i t???o h???t m??nh, ho???c ??i Thanh ni??n xung phong hay cu li g?? g?? mi???n l?? ???????c ??i ?????i h???c ch??ng t??i c??ng l??m h???t!
- Sao anh v???n c??n l??m ???????ng? ??? T??i bu???n r???u h???i anh Thanh.
- Anh ???????c tr??n cho ??i h???c nh??ng h???c Trung c???p em ???! Anh g???ng l??m m???t n??m n???a ????? ??i ?????i h???c. ??? Anh Thanh ng???m ng??i tr??? l???i!
T??i ?????ng ?? v???i suy ngh?? c???a anh Thanh. Ch???u kh?? m???t n??m n???a ????? ???????c ??i h???c ?????i h???c. T???t nghi???p l???p 10 (n??m 1968) ??i Trung c???p th?? ph?? l???m.
H?? N???i 8 -10 ??? 2016
?? ??? H
(c??n n???a)

1- Tr??n V???n L?? Tr?????ng Th??nh ng??y 18 - 5 - 2006


Trong h??nh ???nh c?? th??? c??: 1 ng?????i, ??ang ?????ng  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây