vannghecuocsong

http://www.vannghecuocsong.com


T??m hi???u Kinh m???ng gi??c - Ki???u Th??

T??M HI???U 8 B??I TH?? KINH M???NG GI??C TRONG KIM V??N KI???U TRUY???N C???A THANH T??M T??I T???
Trong nguy??n b???n Kim V??n Ki???u truy???n, sau ng??y ch??i m??? ?????m Ti??n, Ki???u n???m m?? ???gi?? ????u s???t b???t m??nh m??nh, tr??ng ra m???i bi???t l?? m??nh chi??m bao???, v?? Ki???u c?? gi???c m?? ti???p l?? sau khi ???? b??n m??nh, ch??? M?? Gi??m sinh ?????n ????a d??u Ki???u n???m m?? m???t gi???c m?? kh???ng khi???p g???i l?? Kinh m???ng gi??c ???Ki???u b??? b???n gian t???c b???t ??i, Kim Tr???ng ?????n c???u, n??ng tho??t ???????c???. T???nh ra Ki???u vi???t ?????n 8 b??i Kinh m???ng gi??c. ??o???n n??y C??? T??? Nh?? kh??ng ph??ng t??c v?? c??ng kh??ng d???ch th??. Th???i hi???n ?????i, nh?? th?? ????? Ho??ng khi ph??ng t??c Ki???u Th??, ??ng ???? ph??ng t??c h???t to??n Kim V??n Ki???u truy???n v?? vi???t ch??? H??n, d???ch ngh??a, ch?? th??ch d???ch th??. Xin gi???i thi???u b???n ?????c tham kh???o:
T??m hi???u Kinh m???ng gi??c - Ki???u Th??
T??M HI???U 8 B??I TH?? KINH M???NG GI??C TRONG KIM V??N KI???U TRUY???N C???A THANH T??M T??I T???
  Trong nguy??n b???n Kim V??n Ki???u truy???n, sau ng??y ch??i m??? ?????m Ti??n, Ki???u n???m m?? ???gi?? ????u s???t b???t m??nh m??nh, tr??ng ra m???i bi???t l?? m??nh chi??m bao???, v?? Ki???u c?? gi???c m?? ti???p l?? sau khi ???? b??n m??nh, ch??? M?? Gi??m sinh ?????n ????a d??u Ki???u n???m m?? m???t gi???c m?? kh???ng khi???p g???i l?? Kinh m???ng gi??c ???Ki???u b??? b???n gian t???c b???t ??i, Kim Tr???ng ?????n c???u, n??ng tho??t ???????c???. T???nh ra Ki???u vi???t ?????n 8 b??i Kinh m???ng gi??c. ??o???n n??y C??? T??? Nh?? kh??ng ph??ng t??c v?? c??ng kh??ng d???ch th??. Th???i hi???n ?????i, nh?? th?? ????? Ho??ng khi ph??ng t??c Ki???u Th??, ??ng ???? ph??ng t??c h???t to??n Kim V??n Ki???u truy???n v?? vi???t ch??? H??n, d???ch ngh??a, ch?? th??ch d???ch th??. Xin gi???i thi???u b???n ?????c tham kh???o:
Nguy??n v??n: T??m b??i th?? ???Kinh m???ng gi??c???- Gi???t m??nh gi???c m???ng d???
B??i m???t
Kinh m???ng gi??c
Thi???m mao thi???t m?? giao,
Thu??? ho??? b???t tri h?? x??? d??,
D?? t??m y??u mi???u ?????o ki??n ??i???u.
D???ch ngh??a:
C??n ??c m???ng t???nh l???i
Ng???a s???t l?????t ?????n b??n th???m hoa,
N?????c l???a kh??ng bi???t ch???n n??o cu???n cu???n d??? d???i.
C??y c???i b??? thi??u tr???i, mi???u m???o th??nh tro t??n.
B??i hai
Kinh m???ng gi??c
Ng??? th??? ngung khuy ch??c,
Ch??c quang minh di???c th??c h??m s???u
H?? t???ng chi???u ki???n t??n trang th??c.
D???ch ngh??a:
C??n ??c m???ng kinh ho??ng t???nh l???i.
????m chu???t d??i l???p l?? ng???n ????n s??ng.
Ng???n ????n m??? t??? nh?? chi???u n???i bu???n c?? qu???nh.
Ng???n n??o chi???u th???u ?????n nh???ng manh ??o r??ch t???i t??n?
B??i ba
Kinh m???ng gi??c
C??? d???c thanh bi tr??ng
Kh??? li??n h???ng ph???n kh??? h?? chi.
Nh???t ????? t?? l?????ng, nh???t ????? tr?????ng.
D???ch ngh??a:
C??n ??c m???ng ???? t???nh l???i.
Nghe ti???ng tr???ng, ???c khua vang bu???n b??.
Th????ng thay cho m?? h???ng l???c l???i ??? n??i n??o?
M???t l???n nh??? nhau l?? m???t l???n ?????ng ?????ng c??i l??ng ??au kh???.
B??i b???n
Kinh m???ng gi??c
S??m ho??nh ?????u chuy???n ?????o
Kim d??? th?? l????ng ch??? t??? tinh.
Lai tri??u ph??n th??? thi??n nhai li???u.
D???ch ngh??a:
T???nh c??n ??c m???ng,
Ng??i sao S??m ???? n???m ngang, c??n ng??i sao ?????u chuy???n ?????n b??n kia.
????m nay b???n sao chi???u th???u n???i bu???n th?? l????ng.
Ch??n tr???i g??c bi???n n??? chia l??a m???i s???m.
B??i n??m
Kinh m???ng gi??c
Tr??c xao phong b??i th??c,
Nhi???m nhi???m y y t??? ??t n??ng.
Phi??u phi??u ????ng ????ng v?? tr?????c l???c.
D???ch ngh??a:
T???nh l???i c??n ??c m???ng
Ng???n gi?? l??m xao ?????ng c??nh tr??c ngo??i b???n b??i
??o qu???n th???p tho??ng ch???p ch???n d??ng v???.
M???t mai kh??ng bi??t h???n phi??u l??ng d???t v??? n??i ????u?
B??i s??u
Kinh m???ng gi???c
T??? quy ????? d??? b??n
Huy???t l??? chinh nh??n th??i xu???t m??n.
B???t tri quy kh??? h?? tu ho??n.
D???ch ngh??a:
T???nh c??n ??c m???ng.
Ti???ng cu???c k??u kh???c kho???i ?????n h???t n???a d??m,
Ng?????i chinh chi???n g???t gi???t l??? m??u b?????c l??n ???????ng.
Kh??ng bi???t l??c n??o tr??? l???i l??m sao ph???i k??u kh??c th????ng nh???.
B??i b???y
Kinh ??c m???ng
?? ????? t??n nguy???t l???c,
Thi??n h??n ?????a ??m s???u tr???m th???m.
L??? l??nh phong th?? nh??n t???ch m???ch.
D???ch ngh??a:
T???nh l???i c??n ??c m???ng
Ti???ng qu??? k??u d?????i t??n tr??ng t??.
Bu???n x??t xa c???nh tr???i ?????t t???i t??m m???t m???
Gi?? s????ng l???nh l???o, hoang v???ng b??ng ng?????i r??i gi???t n?????c m???t l???nh l??ng.
B??i t??m
Kinh m???ng gi??c
T??ng thanh ???? t??c ????o
Nh?? bi??n t??? t??? t????ng t?? ??i???u
T??m th?????ng nghi v??n o??n h???n cao.
D???ch ngh??a:
T???nh c??n ??c m???ng kinh ho??ng.
M??i ngo??i ti???ng th??ng reo, ti???ng s??ng v???.
Nghe kh??c t????ng t?? v??ng v???ng b??n tai.
Gi???t m??nh nghe n???i ai o??n d???y l??n trong l??ng.
 vannghecuocsong.com gi???i  thi???u
KI???U TH?? (tr??ch)
C??n n??ng mu??n t??i ngh??n t??,
Th??i th?? khi t???nh, khi m?? b???t th???n.
Ch???n v???n trong m???ng c?? l???n,
1195- ???Ch??ng Kim t??? ch???n b???i tr???n v??? ch??i. (278)
M???ng m???ng, t???i t???i, ngh???n l???i.
N??ng r???ng: ???Thi???p ???? b??? ng?????i b???t ??i.???
Kim nghe h???i c??? c??n g???
????? nh?? ho???n n???n s???u bi th??? n??y?
1200- N??ng r???ng: ???V??? gi??, tai bay,
B??n m??nh ????? chu???c oan n??y cho cha???.
Kim r???ng: ???????? ???? ri??ng ta
Bao nhi??u v??ng b???c ??em ra ho??n li???n.???
T???i c??ng m???i vi???c v???a y??n,
1205- M?? Qui ch???c s???n h??ng ??i??n ch???y v??o:
???Ch??ng bay l?? ????m t???c n??o?
M?? toan c?????p s???ng ng???c v??o tay ta????
Ch??ng Kim gi???n d??? b?????c ra,
                                 Th?? sinh t??? r?? c??? nh?? bi???t oai:
1210- ???M?? Quy th???ng gi???c bu??n ng?????i,
???? l??m c??i t???i t??y tr???i th??? kia.???
M?? Quy ho???ng s??? b??? ??i,
Ch??ng Kim lo vi???c vu qui v???n tr??n.(279)
Ng??? ????u c??i ph??t ?????ng ph??ng.
1215- L??u la ?????ng k??n t??? trong ra ngo??i. (280)
B???t Ki???u l??n ng???a ch???y d??i,
B???n b??? gi??o m??c k??u ai b??y gi????
D???m tr?????ng tr??m m???i nguy c??,
C?? c??nh c??y ng?? b???t ng??? ch???n ngang.
1220-V???i tay ch???p l???y v???i v??ng.
C?? may hi???m c?? gi??p n??ng tho??t th??n.
Tr??n tr???i l???a ch??y r???n r???n,
D?????i ?????t v???c th???m ngh??n l???n ????? s??i.
M???t con qu??? l???a thi??n l??i (281)
1225- Qu???p n??ng s???i c??nh l??ng ?????i bay xa???.
Ki???u c??ng ho???ng h???t th??t la.
Gi???t m??nh t???nh gi???c th?? l?? gi???c m??
Ph??ng loan ????n n???n l??? m???,
Thu?? V??n say m???ng b?? ph??? ???  ??.
1230- Ki???u ??ang m???t t???nh m?????i m??:
???T?????ng c??ng, ch??ng h???i n??o n??? l???m thay!
M???ng ch??ng ki???p s???ng t??? ????y,
Sao v?? duy??n th??? ai hay h???i tr???i!
Tr?????c ????n l??ng d??? b???i b???i,
1235- Ki???u li???n t??m kh??c m???y l???i ru???t gan:
???M???t c??n ??c m???ng kinh ho??ng. (282)
Th???m hoa ng???a s???t d???m tan b???t b??o.
N??o ng??? b??? l???a g???m reo,
Tro t??n mi???u l???nh, gi?? treo b???i ???????ng.
1240- C??ng tr??ng mu??n n???o s???u v????ng,
B??ng d??i ho???ng lo???n b??n t?????ng l???nh tanh.
Ng???n ????n hiu h???t mong manh,
C?? ch??ng soi th???u l??ng th??nh ng?????i ta.
C??ng m??, c??ng m???ng, c??ng xa.
1245- Tr???ng t??ng li??n kh??c thanh la gi???c s???u.
Th????ng thay m?? ph???n nh???t m??u,
Nh??? nhau m??i ????? l??ng ??au ?????n n??y!
Kinh ho??ng ??c m???ng tai bay
????? cho S??m, ?????u b??n n??y b??n kia. (283)
1250- Ng??n sao l???nh l???o canh khuya.
Ch??n tr???i g??c b??? ph??n chia hai ???????ng
N??i g?? ph???n h???m tang th????ng.
Gi?? xao x??c l?? tr??c v?????n x??c x??.
Ch???p ch???n d??ng ng???c b?? ph???.
1255- M???t mai kh??ng bi???t d???t b??? b???n nao?
L??ng ri??ng nh?? c?? ai b??o.
Ti???ng quy??n kh???c kho???i ?????o chao ????m d??i.
Chia ly huy???t l??? l??ng lai,
M???t xa mu??n d???m kh??ng mai m???t v???.
1260- ??au l??ng t??? t??? th??n qu??,
Qu??? k??u t??n b??ng tr??ng th??? n?????c non.
?????t s???u, tr???i th???m m???i m??n
L???nh l??ng s????ng r???c kh??ng c??n ng?????i x??a.
Bu???n th????ng bi???t m???y cho v???a!
1265- Ti???ng th??ng xao x??c, gi?? ????a ngh??n tr??ng.
T????ng t?? gi???a ch???n m???t m??ng..
Gi???t m??nh trong m???ng, kh??n c??ng ?????c mong.!???
T??m b??i ????? v???nh v???a xong,
Ng??m l??n nghe t???n c??i l??ng n??t tan.
Tr??ch trang 59 ??? 62 - Ki???u Th??
                         ????? Ho??ng
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây