vannghecuocsong

http://www.vannghecuocsong.com


HLV Park Hang-seo tri???u t???p 9 c??i t??n m???i cho ?????i tuy???n Vi???t Nam

So v???i danh s??ch ?????i tuy???n Vi???t Nam d??? tr???n g???p Th??i Lan t???i v??ng lo???i World Cup, HLV Park Hang-seo ch??? b??? Ti???n Linh v?? g???i ?????n 9 c??i t??n m???i. ???? l?? th??? m??n Tr???n Nguy??n M???nh, c??c h???u v??? A Ho??ng, Ph???m Xu??n M???nh, ti???n v??? V?? Huy To??n, ?????ng Anh Tu???n, T?? V??n V??, Ng?? Ho??ng Th???nh, ti???n ?????o Nguy???n C??ng Th??nh v?? M???c H???ng Qu??n.
HLV Park Hang-seo tri???u t???p 9 c??i t??n m???i cho ?????i tuy???n Vi???t Nam


HLV Park Hang-seo tri???u t???p 9 c??i t??n m???i cho ?????i tuy???n Vi???t Nam

HLV Park Hang-seo c??ng b??? danh s??ch tuy???n Vi???t Nam t???p trung ng??y 22.9 t???i chu???n b??? cho 2 tr???n g???p Malaysia v?? Indonesia ??? v??ng lo???i th??? 2 World Cup 2022, v???i r???t nhi???u c??i t??n b???t ng???.
Tuy???n Vi???t Nam: Ch??o m???ng Huy To??n tr??? l???i
So v???i danh s??ch ?????i tuy???n Vi???t Nam d??? tr???n g???p Th??i Lan t???i v??ng lo???i World Cup, HLV Park Hang-seo ch??? b??? Ti???n Linh v?? g???i ?????n 9 c??i t??n m???i. ???? l?? th??? m??n Tr???n Nguy??n M???nh, c??c h???u v??? A Ho??ng, Ph???m Xu??n M???nh, ti???n v??? V?? Huy To??n, ?????ng Anh Tu???n, T?? V??n V??, Ng?? Ho??ng Th???nh, ti???n ?????o Nguy???n C??ng Th??nh v?? M???c H???ng Qu??n.
?????u ti??n ch??c m???ng Huy To??n! C???u th??? t???ng l?? s??? 1 b??n h??nh lang tr??i c???a tuy???n Vi???t Nam sau nhi???u n??m xa v???ng ???? tr??? l???i tuy???n Vi???t Nam. L?? do HLV Park Hang-seo g???i To??n v??o ?????i tuy???n Vi???t Nam c?? th??? g??y b???t ng??? cho nhi???u ng?????i v?? th??? l???c c???a anh th???i ??i???m n??y ch??a ph???i t???t nh???t sau th???i gian d??i b??? ch???n th????ng t??i ph??t nhi???u l???n.
??ng Park ????i ba l???n ??i xem To??n ???? t???i V-League 2019 v?? theo l???i k??? c???a m???t th??nh vi??n ban hu???n luy???n, c?? th??? th???y Park th??ch To??n v?? anh c?? l???i ???? ???tinh kh??n??? tuy t???n su???t ra s??n kh??ng nhi???u nh?? nh???ng tuy???n th??? kh??c.
To??n kh??o l??o, k??? thu???t t???t v?? ???????c ????nh gi?? cao ??? nh???ng ???????ng chuy???n. ?????ng ?????i c???a To??n trong m??u ??o ???? N???ng l?? ti???n v??? ?????ng Anh Tu???n c??ng c?? t??n trong danh s??ch l???n n??y v?? ????y c?? th??? xem nh?? m???t s??? l???a ch???n kh?? ????ng ?????n c???a ??ng Park.
Tu???n l?? linh h???n c???a ?????i b??ng s??ng H??n v?? kh??ng ph???i ng???u nhi??n m?? anh ???????c HLV L?? Hu???nh ?????c khen ng???i: ???Tu???n ??ang ?????t phong ????? r???t t???t, ???n ?????nh v?? c??nh c???a l??n tuy???n c???a Tu???n r???t s??ng. Tu???n ch??i tinh t???, kh??o l??o kh??ng thua k??m g?? Tu???n Anh, Xu??n Tr?????ng.
T??? ?????u gi???i t???i gi???, n???u ch???m ??i???m, t??i th?????ng ch???m Tu???n t??? 8 ?????n 10 ch??? ??t tr???n ch???m 6, 7 ??i???m. Tu???n c?? kh??? n??ng t??? ch???c v?? th???c s??? l?? ??i???m t???a c???a ???? N???ng ??? tuy???n gi???a???.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây