vannghecuocsong

http://www.vannghecuocsong.com


C??ch g??i l??ng ch??i c??u kh??ch

C??CH G??I L??NG CH??I L???A KH??CH TRONG KI???U TH?? - ????? Ho??ng

????????????
???K??ch c???, th??i hoa??? (????nh tr???ng, gi???c hoa).
????????????
(411) ???Kim li??n song to?????? (Sen v??ng kho?? ch???t hai v???)
????????????
(412) ????????i tri???n k??? c?????? (M??? tung c??? tr???ng)
????????????
(413) ???M???n ????? khinh xao??? (Ch???m ????nh kh??? rung).
????????????
(414) ???Kh???n soan tam tr???t??? (??m ch???t ba ch??n).
????????????
(415) ???T??? chi h???u tri???(Tay m???t ??m, tay tr??i gi???).
C??ch g??i l??ng ch??i c??u kh??ch

C??CH G??I L??NG CH??I L???A KH??CH TRONG KI???U TH?? - ????? Ho??ng

????????????
???K??ch c???, th??i hoa??? (????nh tr???ng, gi???c hoa).
????????????
(411) ???Kim li??n song to?????? (Sen v??ng kho?? ch???t hai v???)
????????????
(412) ????????i tri???n k??? c?????? (M??? tung c??? tr???ng)
????????????
(413) ???M???n ????? khinh xao??? (Ch???m ????nh kh??? rung).
????????????
(414) ???Kh???n soan tam tr???t??? (??m ch???t ba ch??n).
????????????
(415) ???T??? chi h???u tri???(Tay m???t ??m, tay tr??i gi???).
????????????
(416) ???To??? t??m truy h???n??? (Kho?? l???y t??m, theo d??i th???n h???n).
????????????
(417) ???Nhi???p th???n si???m tho??????: (Thu h???t tinh th???n l??m ra v??? run r???y).
????????????
(418) C??ng phu ch???m th?????ng : T??i ngh??? ngh??? ch??i ??n ??i tr??n g???i, ngh??a l?? c??ng vi???c ??n ??i g??i, trai trong ch???n ph??ng the.

Tr??ch Ki???u Th??:

Ki???u: ???T??i b???c ph???n phong tr???n,
2340- U???ng oan n??o gi?? tr???ng ng???n c??n ????u!
Sa ch??n c??t b???i, b??n s??u,
N???ng m??a, s????ng gi?? d??i d???u nh?? ai.
C??ng s???c, c??ng qu??, c??ng t??i,
C??ng ????y ??o??? ch???n tr???n ai t???i t??nh!
2345- C??ng hi???n, c??ng ?????p, c??ng xinh
K??? ghen, ng?????i gh??t coi khinh ph???n h??n.
M?? h???ng trong cu???c ????? ??en,
Th??n l????n l??n l??c l???m phen kh??c c?????i. (405)
Ch??nh l?? oan nghi???t d?????i tr???i,
2350- Ki???p n??y s???ng tr??? n??? ?????i ki???p x??a.
C??n g?? trong tr???ng m?? m??,
?????c b??nh ???? v??? c??ng nh?? nhu???c nhi???u. (406)
Th??i c??n chi n???a m?? ki??u.
M???t li???u ba b???y c??ng li???u v???y th??i!???
2355- T?? B?? nghe n??i li???n c?????i:
???Con ???? t??nh nguy???n l??m ng?????i nh?? ta.
Thu?? Ki???u t??n ?????t m??? cha,
M?? ????y l???i ?????i con ra M?? Ki???u.
B??? bao ng??y th??ng li??u xi??u,
2360- ??? trong h??nh vi???n l???m ??i???u hay ho.???
M??? c??ng r??? r??? nh??? to:
???Ngh??? ch??i tuy???t k??? l?? kho v??ng m?????i.
Tr??? th??nh tr??c th??? tr??n ?????i. (407)
Ph???i l?? cao th??? nghi??ng tr???i m???i ngoan!???
2365- Ki???u r???ng: ???C??i vi???c giao hoan,
Hay chi nh???ng chuy???n l??ng lo??n ph??ng the!???
M??? r???ng: ???Sao n??i d??? nghe.
Danh c???m k??? n???, g??i qu?? kh??c ph?????ng.
H??? ????u c??ng h???ng h???i ???????ng, (408)
2370- B??n ??en n??o bi???t ph???n h????ng l?? g??! (409)
C???y c??y ch??n c???ng ??en s??
C??m ????n ba b???a c??n chi duy??n t??nh!
G???i ch??n h??nh vi???n tr???ng tinh
?????n c??? th??n h??nh, t???t th???y th??m tho.
2375- N???m ph??i nh?? x??c con s??.
Th?? ai khao kh??t chim c?? chi ai!
Nghi???p nh?? ph???i thu???c mu??n b??i,
Ghi l??ng, t???c d??? h??m mai th???c h??nh.
C?? t??n trong ch???n th???p th??nh,
2380- Ng??n ngh??? c??ng ph???i n???i danh nh?? c???n!???
Ki???u r???ng: ???M??a gi?? d???p d???n,
V??o ????y n??o ti???c x??c h???n m?? chi.???
T?? B??: ???Con h??y nh??? ghi,
Ngh??? ch??i c?? t??m ph??p ni th?????ng d??ng:
2385- ???G???p th???ng v???a r???, v???a l??n,
Rung hoa gi???c tr???ng, tung t??ng ph??ng loan. (410)
Ti???p ng?????i to l???n ????ng ho??ng,
Sen v??ng kho?? ch???t m?? m??ng gi?? xu??n (411)
Ph???i th???ng h???p t???p, ?????n ?????n,
2390- Tr???ng c??? m??? h???t, r?????n th??n c??? ch??i. (412)
G???p th???ng ch???m ch???p lai rai,
H???y l??n gi?? nh???, ch??i b??i kh??? rung. (413)
D???o dai m???y c??ng ki???t c??ng,
Th??n h??nh gi??? kh??t, k???p c??m ch??n tay. (414)
2395- Nh???ng th???ng ham chi???n m?? say,
Tay m???t, tay tr??i, kho?? ngay k???p th???i. (415)
?????a n??o t??nh n???t l??? l??i,
??u???i h???n b???t b??ng, h???t h??i thi???t g??. (416)
B???n h??n tham s???c m?? si,
2400- Gi??? v??? run r???y, ??m gh?? ch???t h??n. (417)
C??n nhi???u ng??n k??p, ng??n ????n.
Chung quy t??m ph??p l???o l????n nh?? ngh???!...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây