vannghecuocsong

http://www.vannghecuocsong.com


05/09/1958: ???Dr. Zhivago??? c???a Pasternak xu???t b???n ??? M???

V??o ng??y n??y n??m 1958, ti???u thuy???t l??ng m???n c???a t??c gi??? Boris Pasternak, Dr. Zhivago, ???? ch??nh th???c ???????c xu???t b???n t???i M???. D?? b??? c???m ??? Li??n X?? nh??ng cu???n s??ch v???n gi??nh ???????c gi???i th?????ng Nobel V??n ch????ng n??m 1958.
05/09/1958: ???Dr. Zhivago??? c???a Pasternak xu???t b???n ??? M???

05/09/1958: ???Dr. Zhivago??? c???a Pasternak xu???t b???n ??? M???

Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: Pasternak???s Dr. Zhivago appears in the United States, History.com

Bi??n d???ch: Nguy???n Th??? Kim Ph???ng

V??o ng??y n??y n??m 1958, ti???u thuy???t l??ng m???n c???a t??c gi??? Boris Pasternak, Dr. Zhivago, ???? ch??nh th???c ???????c xu???t b???n t???i M???. D?? b??? c???m ??? Li??n X?? nh??ng cu???n s??ch v???n gi??nh ???????c gi???i th?????ng Nobel V??n ch????ng n??m 1958.

Pasternak sinh ra ??? Nga v??o n??m 1890, b?????c sang th???i k??? C??ch m???ng Nga, ??ng tr??? th??nh m???t nh?? th?? ti??n phong n???i ti???ng. Tuy nhi??n, t??c ph???m c???a ??ng ???? kh??ng ???????c ???ng h??? trong th???p ni??n 1920 v?? 1930 khi ch??? ????? c???ng s???n c???a Joseph Stalin ??p ?????t ki???m duy???t ch???t ch??? ?????i v???i ngh??? thu???t v?? v??n h???c Li??n X??. Trong th???i gian n??y, Pasternak ki???m s???ng b???ng ngh??? d???ch gi???. N??m 1956, ??ng ho??n th??nh cu???n s??ch s??? gi??p m??nh n???i ti???ng to??n th??? gi???i.

Dr. Zhivago l?? m???t c??u chuy???n t??nh y??u s??? thi l???y b???i c???nh C??ch m???ng Nga v?? Th??? chi???n I. Cu???n s??ch g??y ph???n n??? cho c??c quan ch???c Li??n X??, ?????c bi???t l?? nh?? l??nh ?????o Nikita Khrushchev. Li??n X?? cho r???ng cu???n s??ch ???? l??ng m???n h??a t???ng l???p th?????ng l??u Nga tr?????c C??ch m???ng v?? h??? th???p giai c???p n??ng d??n v?? c??ng nh??n ???? chi???n ?????u ch???ng l???i ch??? ????? Nga ho??ng. B??o ch?? ch??nh th???c c???a Li??n X?? t??? ch???i xu???t b???n cu???n s??ch v?? Pasternak d???n tr??? th??nh m???c ti??u c???a nh???ng l???i ch??? tr??ch kh??ng ng???t. Tuy nhi??n, nh???ng ng?????i h??m m??? t??c ph???m c???a Pasternak b???t ?????u b?? m???t tu???n t???ng ph???n c???a b???n th???o ra kh???i Li??n X??. ?????n n??m 1958, r???t nhi???u b???n d???ch c???a cu???n s??ch b???t ?????u xu???t hi???n tr??n kh???p th??? gi???i, bao g???m c??? m???t ???n b???n t???i M??? xu???t hi???n v??o ng??y 05/09/1958. Cu???n s??ch ngay l???p t???c ???????c li???t v??o h??ng t??c ph???m kinh ??i???n, c??n Pasternak th?? ???????c trao gi???i Nobel V??n ch????ng n??m 1958.

D?? v???y, ch???ng c?? s??? khen ng???i n??o c?? th??? gi??p Pasternak. Ch??nh ph??? Li??n X?? ???? t??? ch???i cho ph??p ??ng nh???n gi???i Nobel, ?????ng th???i x??a t??n ??ng kh???i H???i Nh?? v??n Li??n X??. H??nh ?????ng th??? hai n??y ???? ch???m d???t s??? nghi???p vi???t l??ch c???a Pasternak. ??ng qua ?????i v??o th??ng 05/1960 b???i c??n b???nh ung th?? k???t h???p v???i b???nh tim. Nh??ng s???c ???nh h?????ng c???a Dr. Zhivago v???n c??n m??i. N??m 1965, s??ch ???????c d???ng th??nh phim ??i???n ???nh v???i s??? tham gia c???a Omar Sharif trong vai ch??nh. N??m 1987, trong cu???c c???i c??ch d??n ch??? c???a Mikhail Gorbachev, Pasternak, m???c d?? ???? qua ?????i g???n 30 n??m, ???? ???????c t??i gia nh???p H???i Nh?? v??n v?? cu???n s??ch c???a ??ng cu???i c??ng c??ng ???? ???????c xu???t b???n ??? Nga.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây