vannghecuocsong

http://www.vannghecuocsong.com


13/06/1966: Quy???n Miranda ra ?????i

V??o ng??y n??y n??m 1966, T???i cao Ph??p vi???n Hoa K??? ra ph??n quy???t v??? v??? Miranda ki???n Arizona, thi???t l???p n??n nguy??n t???c l?? m???i nghi ph???m h??nh s??? ph???i ???????c th??ng b??o v??? c??c quy???n c???a h??? tr?????c khi ti???n h??nh th???m v???n. ???Anh c?? quy???n gi??? im l???ng. B???t c??? ??i???u g?? anh n??i c?? th??? v?? s??? ???????c d??ng ????? ch???ng l???i anh tr?????c t??a.
13/06/1966: Quy???n Miranda ra ?????i
13/06/1966: Quy???n Miranda ra ?????i
Ngu???n: ???The Miranda rights are established,??? History.com (truy c???p ng??y 12/6/2015).
Bi??n d???ch & Hi???u ????nh: Nguy???n Huy Ho??ng
V??o ng??y n??y n??m 1966, T???i cao Ph??p vi???n Hoa K??? ra ph??n quy???t v??? v??? Miranda ki???n Arizona, thi???t l???p n??n nguy??n t???c l?? m???i nghi ph???m h??nh s??? ph???i ???????c th??ng b??o v??? c??c quy???n c???a h??? tr?????c khi ti???n h??nh th???m v???n. ???Anh c?? quy???n gi??? im l???ng. B???t c??? ??i???u g?? anh n??i c?? th??? v?? s??? ???????c d??ng ????? ch???ng l???i anh tr?????c t??a. Anh c?? quy???n c?? lu???t s??. N???u anh kh??ng th??? t??m ???????c lu???t s??, m???t lu???t s?? s??? ???????c ch??? ?????nh cho anh,??? th??? t???c th??ng b??o n???i dung n??y c???a c???nh s??t xu???t hi???n nhi???u tr??n phim ???nh v?? truy???n h??nh ?????n n???i n?? g???n nh?? tr??? n??n s??o r???ng.
Ngu???n g???c c???a ph??n quy???t Miranda b???t ?????u t??? ng??y m??ng 2 th??ng 3 n??m 1963, khi m???t c?? g??i 18 tu???i ??? Phoenix, Arizona ?????n b??o c???nh s??t r???ng c?? ???? b??? b???t c??c v?? c?????ng hi???p. C??c th??m t??? ??i???u tra v??? ??n ???? ti???n h??nh m???t b??i ki???m tra n??i d???i ?????i v???i c??, nh??ng kh??ng th??? ????a ra ???????c k???t lu???n g?? t??? k???t qu???. Tuy nhi??n, qua theo d??i bi???n s??? xe c???a m???t chi???c xe gi???ng nh?? c?? m?? t???, c???nh s??t ???? l???n t???i Ernesto Miranda, ng?????i t???ng c?? ti???n s??? nh??n tr???m ph??? n???. Tuy n???n nh??n kh??ng tr???c ti???p nh???n di???n ra Miranda, ??ng v???n b??? c???nh s??t giam gi??? v?? th???m v???n. Nh???ng g?? di???n ra sau ???? g??y tranh c??i, nh??ng c???nh s??t ???? k???t th??c th???m v???n b???ng m???t l???i th?? nh???n m?? sau n??y Miranda r??t l???i, kh??ng nh???n th???c ???????c r???ng l??? ra ??ng kh??ng c???n ph???i n??i g?? c???.
L???i th?? nh???n c???a Miranda r???t ng???n v?? m??u thu???n ??? m???t s??? ??i???m so v???i l???i khai c???a n???n nh??n. Tuy nhi??n, lu???t s?? ch??? ?????nh c???a Miranda (???????c tr??? t???ng c???ng 100 ???? la) l???i kh??ng h??? tri???u t???p b???t c??? nh??n ch???ng n??o trong phi??n t??a sau ????, v?? Miranda b??? k???t ??n. Trong khi Miranda b??? giam trong nh?? t?? ti???u bang Arizona, Li??n minh t??? do d??n s??? Hoa K??? (ALCU) ???? k??u g???i kh??ng ??n, cho r???ng l???i th?? nh???n c???a Miranda l?? sai l???ch v?? b??? c?????ng ??p.
T???i cao Ph??p vi???n ???? h???y b??? b???n ??n c???a Miranda, nh??ng d?? sao th?? ??ng c??ng v???n b??? x??t x??? l???i v?? b??? k???t t???i v??o th??ng 10 n??m 1966, b???t ch???p vi???c kh??ng c?? ????? b???ng ch???ng ch???ng l???i ??ng. Miranda ???????c th??? t??? do v??o n??m 1972, sau ???? b??? ????m ch???t trong nh?? v??? sinh c???a m???t qu??n ba v??o th??ng 1 n??m 1976. (Ch??nh nghi can s??t h???i Miranda ???? vi???n d???n quy???n Miranda ????? gi??? im l???ng khi b??? c???nh s??t b???t gi???.)
Sau ph??n quy???t c???a T???i cao Ph??p vi???n trong v??? Miranda ki???n Arizona, m???i ng?????i ?????u ph???i ???????c th??ng b??o v??? nh???ng quy???n h???p ph??p c???a h??? khi h??? b??? b???t gi???.
Nghi??n c???u Qu???c t??? g???i b???n b??o
P/v
10/06/1692: Ph?? th???y Salem ?????u ti??n b??? treo c???
Ngu???n: First Salem witch hangingHistory.com
Bi??n d???ch: Nguy???n Th??? Kim Ph???ng
V??o ng??y n??y n??m 1692, t???i l??ng Salem, ??? bang thu???c ?????a V???nh Massachusetts, Bridget Bishop, ng?????i d??n thu???c ?????a ?????u ti??n b??? ????a ra x??t x??? trong c??c phi??n t??a ph?? th???y Salem, ???? b??? treo c??? sau khi b??? bu???c t???i l?? ph?? th???y.
R???c r???i trong c???ng ?????ng Thanh gi??o nh??? n??y ???? b???t ?????u v??o th??ng 02/1692, khi Elizabeth Parris 9 tu???i v?? Abigail Williams 11 tu???i, l???n l?????t l?? con g??i v?? ch??u g??i c???a M???c s?? Samuel Parris, b???t ?????u th?????ng xuy??n b??? ?????ng kinh v?? c??n m???c c??c c??n b???nh b?? hi???m kh??c. M???t b??c s?? k???t lu???n r???ng hai ?????a b?? ??ang ch???u ???nh h?????ng c???a ph??p thu???t, v?? b???n tr??? ???? ch???ng th???c l???i ch???n ??o??n c???a b??c s??. Do b??? b??c s?? v?? cha m??? ??p bu???c, hai c?? b?? ???? k??? ra t??n nh???ng ng?????i b??? bu???c t???i g??y b???nh cho ch??ng.
Ng??y 01/03, Sarah Goode, Sarah Osborne, v?? Tituba, m???t n?? l??? ng?????i da ????? ?????n t??? Barbados, ???? tr??? th??nh nh???ng c?? d??n ?????u ti??n c???a Salem b??? c??o bu???c l?? ph?? th???y. Cu???i ng??y h??m ????, Tituba ???? nh???n t???i v?? sau ???? ???? gi??p ????? ch??nh quy???n x??c ?????nh danh t??nh nhi???u ph?? th???y Salem kh??c. V???i s??? khuy???n kh??ch c???a nh???ng ng?????i l???n trong c???ng ?????ng, c??c c?? b??, sau ???? nhanh ch??ng ???????c nh???ng ng?????i Salem ???b??? ph?? th???y ??m??? kh??c nh???p h???i, ???? l??n ti???ng c??o bu???c r???t nhi???u c?? d??n ?????a ph????ng l?? ph?? th???y, ch??? y???u l?? c??c ph??? n??? trung ni??n, ngo??i ra c??ng c?? m???t s??? nam gi???i v?? th???m ch?? c?? c??? m???t ?????a b?? ch??? m???i b???n tu???i. Trong v??i th??ng sau ????, nh???ng c?? d??n trong khu v???c b??? ???nh h?????ng ???? bu???c t???i h??n 150 ph??? n??? v?? nam gi???i t??? l??ng Salem v?? c??c khu v???c l??n c???n v??? vi???c th???c hi???n c??c h??nh vi qu??? d???.
Th??ng 06/1692, To?? ??n ?????c bi???t Oyer and Terminer (ngh??a l?? ???nghe v?? ph??n quy???t???) ???? ???????c tri???u t???p t???i Salem, v???i Ch??nh ??n William Stoughton l??m th???m ph??n. Ng?????i ?????u ti??n ???????c x??t x??? l?? Bridget Bishop ng?????i Salem, k??? b??? nhi???u ng?????i c??o bu???c l?? ph?? th???y h??n b???t c??? m???t nghi can n??o kh??c. Bishop n???i ti???ng quanh th??? tr???n v?? t??nh c??ch ????ng ng???, th?????ng xuy??n gh?? c??c qu??n r?????u, ??n m???c s???c s??? (n???u so v???i ti??u chu???n c???a Thanh gi??o), v?? ???? l???p gia ????nh ba l???n. C?? tuy??n b??? m??nh v?? t???i, nh??ng v???n b??? k???t ??n c?? t???i, v?? sau ???? b??? h??nh quy???t b???ng c??ch treo c??? v??o ng??y 10/06. C?? th??m m?????i ba ph??? n??? v?? n??m ng?????i ????n ??ng v???i xu???t th??n kh??c nhau c??ng ???? b??? treo c???, v?? m???t ng?????i ????n ??ng, Giles Corey, th?? b??? h??nh quy???t b???ng c??ch nghi???n x??c b???ng ???? t???ng (crushing). H???u h???t nh???ng phi??n t??a n??y ?????u k???t ??n d???a tr??n c?? s??? h??nh vi c???a c??c nh??n ch???ng trong su???t qu?? tr??nh t??? t???ng th???c t???, th??ng th?????ng s??? l?? ng???t x???u v?? b??? ???o gi??c, v???n ???????c cho l?? do c??c b??? c??o g??y ra.
Th??ng 10/1692, Th???ng ?????c bang Massachusetts William Phipps ???? ra l???nh gi???i t??n To?? Oyer and Terminer v?? thay th??? b???ng T??a ??n T???i cao (Superior Court of Judicature), theo ???? ???? c???m ki???u l??m ch???ng gi???t g??n v???n ???????c cho ph??p trong c??c phi??n x??? tr?????c ????. C??c ?????t h??nh quy???t gi???m d???n, v?? T??a ??n T???i cao ???? cho th??? t???t c??? nh???ng ng?????i ??ang ch??? x??t x???, c??ng nh?? tha t???i cho nh???ng ng?????i b??? k???t ??n t??? h??nh. C??c Phi??n t??a Ph?? th???y Salem, v???n ???? k???t ??n 19 ph??? n??? v?? ????n ??ng v?? t???i, ???? ch???m d???t.
Nghi??n c???u Qu???c t??? g???i b???n b??o
P/v
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây