vannghecuocsong

http://www.vannghecuocsong.com


Thanh T??m Tuy??n - "??ng t???" th?? V?? l???i Vi???t Nam ?

Thanh T??m Tuy???n t??n th???t l?? D?? V??n T??m, sinh n??m 1936 ??? Ngh??? An, ch???t n??m 2006 t???i M???, di c?? v??o Nam n??m 1954, di c?? sang M??? theo di???n s??? quan HO sau n??m 1975. D?? V??n T??m ??i l??nh ng???y S??i G??n l??n ?????n c???p ?????i ??y T??m l?? chi???n. ??ng c?? t???p th?? T??i kh??ng c??? ?????c, ???????c coi l?? th?? t??? do ?????u ti??n ??? mi???n Nam th???i t???m b??? chi???m. ???? l?? lo???i V?? l???i kh??ng c?? g?? m???i nh??ng ???????c hai ph??a Nam, B???c Vi???t Nam tung h??. Ngay n??m 2006, t???p ch?? Th?? c???a H???i Nh?? v??n Vi???t Nam (phe C???ng s???n) ???? gi???i thi???u m???t ch??m th?? c???a Thanh T??m Tuy???n.
Thanh T??m Tuy??n - "??ng t???" th?? V?? l???i Vi???t Nam ?
THANH T??M TUY???N ??? ??? ??NG T?????? TH?? V?? L???I VI???T NAM ?


Thanh T??m Tuy???n t??n th???t l?? D?? V??n T??m, sinh n??m 1936 ??? Ngh??? An, ch???t n??m 2006 t???i M???, di c?? v??o Nam n??m 1954, di c?? sang M??? theo di???n s??? quan HO sau n??m 1975. D?? V??n T??m  ??i l??nh ng???y S??i G??n l??n ?????n c???p ?????i ??y T??m l?? chi???n. ??ng c?? t???p th?? T??i kh??ng c??? ?????c, ???????c coi l?? th?? t??? do ?????u ti??n ??? mi???n Nam th???i t???m b??? chi???m. ???? l?? lo???i V??  l???i kh??ng c?? g?? m???i nh??ng ???????c hai ph??a Nam, B???c Vi???t Nam tung h??. Ngay n??m 2006, t???p ch?? Th?? c???a H???i Nh?? v??n Vi???t Nam (phe C???ng s???n) ???? gi???i thi???u m???t ch??m th?? c???a Thanh T??m Tuy???n.
B??i th?? Li??n nh???ng b??i th?? t??nh th???i chia c??ch tr??ch sau ????y ??? trong ch??m ???y.
 B??i V?? l???i n??y to??n l?? nh???ng c??u n??i d??? h??n c??u n??i th?????ng v?? c??u v??n xu??i. V?? d???: anh tr??? d???y ?????c th?? Nguy???n Du/ em l??m con tin ??? m???t th??? gi???i/ m???i b???c th???m c???a ????ng/em ??i kh??ng n??n kh??ng ??o cho??ng???
Nh???ng c??u v?? ngh??a:  kh??ng th??? ???????c/ n???i lo???n???
?????t t???a ????? Li??n nh???ng b??i th?? t??nh th???i chia c??ch d??i nh?? v??n T??y, vi???t c??u S??? em c?? m???t c???n thi???t nh?? nh???ng s???m mai d??i nh?? c??u v??n T??y m?? theo ti???ng Vi???t th?? th???a ch???, th???a l???i, th???a ??.
S??? d???ng ??m H??n Vi???t m???t c??ch s???ng s?????ng thi???u ch???n l???c: S??? em c?? m???t c???n thi???t nh?? nh???ng s???m mai/ S??? v???ng m???t c???a em v?? b??i bi???n m??a ????ng???
 Ch???  ???s?????? ???? ???????c Vi???t h??a. Nguy??n ch??? H??n n?? c?? 3 ngh??a 1 ??? vi???c 2 ??? vi???c l??m 3 ??? th??? (t??? s??? ph??? m???u ??? con th??? cha m???). S??? em c?? m???t nghe r???t ch???i tai. T???i sao kh??ng vi???t: Vi???c em c?? m???t?
  ????y l??  m???t trong nh???ng lo???i b??i V?? l???i r???t v?? l???i c???a Thanh T??m Tuy???n. N?? th???c s??? phi th?? ca.

 
    THANH T??M TUY???NLI??N NH???NG B??I TH?? T??NH TH???I CHIA C??CH (1)

I

S??? em c?? m???t c???n thi???t nh?? nh???ng s???m mai
(n???u ?????i kh??ng c?? nh???ng s???m mai)
Anh tr??? d???y ?????c th?? Nguy???n Du
nh???ng c??u l???c b??t bu???n r??ng r??ng cu???i ???????ng c???a m???t ng??y
ch???t anh mu???n vi???t t???ng em
kh??ng th??? ???????c
em l??m con tin ??? m???t th??? gi???i
m?? l??ng s???u h??o l?? m???t tr???ng t???i
anh mu???n vi???t l???i th?? th???t t??? nhi??n
nh?? c??u chuy???n bu???i c??n g???p g???
nh?? kho???ng tr???i ????n s?? sau c???a s???
anh g???i th???m m???t m??nh
trong gi???c m?? ph??? l??n t??c bi???c
anh bi??t anh g???i th???m m???t m??nh

II

S??? v???ng m???t c???a em v?? b??i bi???n m??a ????ng
th??nh ph??? ??au t??? m???i c???t ????n
m???i b???c th???m c???a ????ng
em ??i kh??ng n??n kh??ng ??o cho??ng
m??a t???m t???
nh???ng c???a s??? ????m mu???n h?? ra
n???i lo???n
v?? m???t em m???t tr???i c??? hoa v???i m??i anh ?????m th???m
v?? r???c r??? nh??? th????ng

(1) B??i in tr??n T???p ch?? Th?? n??m 2006

 ????? Ho??ng 

D???CH:

TH?? CHIA XA

I
C?? em nh?? nh???ng s???m mai,
Cho anh tr??? d???y ?????c t??i Nguy???n Du.
Nh???ng c??u l???c b??t bu???n ru,
Anh mu???n vi???t t???ng nh?????ng nh?? kh?? l??m
Em con tin m???t ?????a ????ng,
M?? l??ng s???u h??o ???? mang t???i ?????.
Anh c??? vi???t nh???ng l???i th??
Nh?? c??u chuy???n c??? b???t ng??? g???p nhau.
Kho???ng tr???i c???a s??? nh???t m??u,
M???t m??nh anh g???i m?? ??au t??c th???!

II

Em ??i m??a l???nh bi???n m??,
C???t ????n, th???m ph??? t??i t?? n???i bu???n.
Em ??i kh??ng n??n ??o bu??ng,
M??a t???m t??? c???a, ????m tu???ng h?? ra.
M???t em tr???i th???m c??? hoa,
M??i anh n???ng ch??y v??? o?? nh??? th????ng!

H?? N???i ng??y 25 - 9 ??? 2006
?? - H
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây