vannghecuocsong

http://www.vannghecuocsong.com


D???ch B??i V?? l???i

D???ch B??i V?? l???i

Nh???ng ng?????i ????n b?? g??nh n?????c s??ng (1)

Nguy???n Quang Thi???u.

Nguy??n b???n:

Nh???ng ng??n ch??n x????ng x???u, m??ng d??i v?? ??en to??? ra nh?? m??ng ch??n g?? m??i.
???? n??m n??m, m?????i l??m n??m, ba m????i n??m v?? n???a ?????i t??i th???y
Nh???ng ng?????i ????n b?? xu???ng g??nh n?????c s??ng
Nh???ng b???i t??c v??? x???i x??? tr??n l??ng ??o m???m v?? ?????t
M???t b??n tay h??? b??m v??o ?????u tr??n g??nh b?? b???ng ch??i v??i
huy dong suc manh cua nhan dan tham gia phong chong tham nhung lang phi 1
D???ch B??i V?? l???i
 
 Nh???ng ng?????i ????n b?? g??nh n?????c s??ng (1)

Nguy???n Quang Thi???u.

Nguy??n b???n:

Nh???ng ng??n ch??n x????ng x???u, m??ng d??i v?? ??en to??? ra nh?? m??ng ch??n g?? m??i.
???? n??m n??m, m?????i l??m n??m, ba m????i n??m v?? n???a ?????i t??i th???y
Nh???ng ng?????i ????n b?? xu???ng g??nh n?????c s??ng
Nh???ng b???i t??c v??? x???i x??? tr??n l??ng ??o m???m v?? ?????t
M???t b??n tay h??? b??m v??o ?????u tr??n g??nh b?? b???ng ch??i v??i
B??n tay kia b???u v??o m??y tr???ng
S??ng g???c m???t v??o b??? ?????t l???n ??i
Nh???ng ng?????i ????n ??ng mang c???n c??u v?? c??n m?? bi???n ra kh???i nh?? l???ng l???
Nh???ng con c?? thi??ng quay m???t kh??c
Nh???ng chi???c phao ng?? ch???t r???i
Nh???ng ng?????i ????n ??ng gi???n d???, bu???n b?? v?? b??? ??i
???? n??m n??m, m?????i l??m n??m, ba m????i n??m v?? n???a ?????i t??i th???y
Sau nh???ng ng?????i ????n b?? g??nh n?????c s??ng l?? l?? tr??? c???i tru???ng
Ch???y theo m??? v?? l???n l??n
Con g??i l???i ?????t ????n g??nh l??n vai v?? xu???ng b???n
Con trai l???i v??c c???n c??u v?? c??n m?? bi???n ra kh???i nh?? l???ng l???
V?? c?? thi??ng l???i quay m???t kh??c
Tr?????c nh???ng l?????i c??u ng?? ng??c l??? m???i

1992

(1) B??i ???????c ch???n l?? trong 100 b??i th?? hay c???a th??? k??? XX

????? Ho??ng d???ch :

Nh???ng ng?????i ????n b?? g??nh n?????c s??ng

B??n ch??n to??? nh?? ch??n g?? m??i,
Qu?? n???a ?????i non d???i t??i tr??ng.
????n b?? xu???ng g??nh n?????c s??ng,
B???i t??c v??? x???i b???nh b???ng tr??n l??ng

Tay gi??? ch???t gi???a ch???ng ????n g??nh,
Tay v???n v??o m??y tr???ng nh?? t??
S??ng tr??i ??p m???t v??o b???,
Trai mang m?? bi???n l???ng t??? ra ??i.

C?? thi??ng kh??c r???u r??, qu???nh qu???,
Chi???c phao ng?? c?? l??? ch???t r???i!
????n ??ng gi???n d??? ??i th??i.
Nu???t s???u ngao ng??n ch??n ?????i ??i lu??n.

N???a ?????i tr???i, th???m bu???n t??i th???y
L?? tr??? th?? b??m v??y u gi??
L???n l??n gi???a ch???n b??n sa.
G??i thay m??? g??nh ngh??o qua b???n thuy???n

Con trai m???ng tri???n mi??n m?? bi???n,
V??c c???n c??u l???ng bi???n tha h????ng
C?? thi??ng quay m???t l??? tu??n,
????? tr?? c??i l?????i c??u l????n l??? m???i!

H?? N???i ng??y 6 th??ng 5 n??m 2010
                  ?? - H

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây