vannghecuocsong

http://www.vannghecuocsong.com


Ph???m Quang Trung b???c th??m Ho??ng Quang Thu??n s??? nh???c

Ph???m Quang Trung b???c th??m th?? Ho??ng Quang Thu???n - ?? danh mu??n thu???
PH???M QUANG TRUNG B??C TH??M TH?? HO??NG QUANG THU???N - ?? DANH MU??N ?????I

????? Ho??ng

Vi???c c??i g???i l?? th?? Ho??ng Quang Thu???n ???????c H???i Nh?? v??n Vi???t Nam ????ng ????n , c??? v?? th???i k??n r???m r??? n??m tr?????c ???? b??? ch??n v??i trong b??n ??en. Ch??a bao gi??? n?????c Vi???t b???n ngh??n n??m v??n hi???n l???i c?? m???t v??? vi???c b???n th???u, ???? ti???n, v?? li??m s??? ????? l???i ti???ng x???u ng??n ?????i nh?? v???y.
Ph???m Quang Trung b???c th??m Ho??ng Quang Thu??n s??? nh???c

Ph???m Quang Trung b???c th??m th?? Ho??ng Quang Thu???n - ?? danh mu??n thu???
PH???M QUANG TRUNG B??C TH??M TH?? HO??NG QUANG THU???N - ?? DANH MU??N ?????I

????? Ho??ng

Vi???c c??i g???i l?? th?? Ho??ng Quang Thu???n ???????c H???i Nh?? v??n Vi???t Nam ????ng ????n , c??? v?? th???i k??n r???m r??? n??m tr?????c ???? b??? ch??n v??i trong b??n ??en. Ch??a bao gi??? n?????c Vi???t b???n ngh??n n??m v??n hi???n l???i c?? m???t v??? vi???c b???n th???u, ???? ti???n, v?? li??m s??? ????? l???i ti???ng x???u ng??n ?????i nh?? v???y.
Nh??ng c??i b??i h???c ????? ?????i cu??? n?? th?? v???n c??n nguy??n v?? nh???ng k??? tung h?? n??, nh???ng nh?? v??n, nh?? ph?? b??nh, nh?? ch??nhtr???, t?????ng l??nh, c??c t??? ch???c c??ng quy???n th?? c??n m??i m??i s??m h???i v?? suy ng???m.
Tr??m n??m bia ???? th?? m??n
Ngh??n n??m bia mi???ng v???n c??n tr?? tr??
(Ca dao c??)
Tr??m n??m bia ????th??m??n
V???n n??m bia ch??? v???n c??n tr?? tr??
(Ca dao m???i)
B??i n??y t??i ch??? n??i v??? c??c nh?? ph?? b??nh ??? nh???ng ng?????i quan t??a, th???m ?????nh v??n ch????ng, h?????ng d???n d?? lu???n ????? t??m c??i hay, c??i ?????p c???a th?? ca. V?? ch??? n??i ?????n nh?? gi??o ki??m nh?? ph?? b??nh v??n h???c Ph???m Quang Trung ??ang ?????ng tr??n b???c gi???ng ?????i h???c m?? th??i .
Trong c??c v??? d???y ?????i h???c c?? h???c h??m h???c v??? l?? Ph???m Quang Trung, H??? Th??? H??, V??n Gi??, Chu V??n S??n???th?? Ph???m Quang Trung ?????ng ?????u b???ng ch???u kh?? khen b???a, khen ???u nh???t. C??i khen nhi???u khi n?? l??? r?? ra l?? khen k??? c?? quy???n v?? khen k?? c?? ti???n. V?? ?????t ti??u ch?? khen ch?? nh?? v???y n??n Ph???m Quang Trung lu??n tr??ng g?? h??a cu???c, x??? chuy???n n??? rachuy???n kia, t??? m???t ph???m ch???t nh?? gi??o, nh?? khoa h???c bi???n ch???t bi???n ch???t l??u manh h??a, tha h??a tr?????c quy???n l???i, ch???c v???, ?????ng ti??n.
Khen k??? c?? quy???n (Quy???n ch??? b???t m?? ??n th??i) nh?? khen th?? H???u Th???nh (??????ng ki??m hai ch???c ch??? t???ch H???i Nh??v??n v?? Ch??? t???ch UBTQLH c??c HVHNTVN), khen v??n L?? V??n Th???o l??c ??????ng ch???c Ph?? Ch??? t???ch H???i Nh??v??n Vi???t Nam.
Th?? v??n hai v??? tr??n ?????ng ??? t???m n??o m???i ng?????i ?????u r?? c???. H??y xem c??c b??i ph?? th?? H???u Th???nh, ph?? v??n L?? V??n Th???o c???a Tr???n M???nh H???o, Ph???m Ng???c Th??i tr??n c??c m???ng x?? h???i l??? tr??i th?? s??? bi???t.
B???n v??? gi??o h???c ??ang gi???ng d???y tr??n th?? ch??? c?? Ph???m Quang Trung ???????c du h???c Nga v??o c??i th???i 80, 90, th??? k??? tr?????c, th???i trong n?????c c??ng kh?? kh??n m?? Nga c??ng kh?? kh??n.


Ph???m Quang Trung
Th???i kh?? kh??n v?? mi???ng c??m manh ??o ng?????i ta th??? t???t cho qua. L???p du h???c th???p k??? ???y c?? ng?????i gi??? ???????c ph???m ch???t, an b???n l???c h???c, nh??ng c??ng c?? ng?????i b??n t???ng c??i may so m???t, thu?? b???n x???p h??ng ????? mua n???i ??p su???t , ch???u nh??m, b??n l?? ??em v??? n?????c b??n ki???m ti???n mua ?????t x??y nh??. C?? l???m k??? l??n m??y bay v??? n?????c kho??c m???t l??c 5 b??? ??o v??t tong v??o ng?????i, ??eo ??? c??? 5 c??i v??ng x??ch l??p xe ?????p. ?????n n???i khi xu???ng s??n bay v??? nh?? c??? kh??ng quay ???????c ph???i v??o b???nh vi???n c???p c???u. Ph???m Quang Trung ch???c kh??ng tho??t nh???ng tr???n b????n ch???i ???y.
B??y gi??? ?????i s???ng ????? h??n vi???c ch???y ch??, c?? h?????ng d???n lu???n v??n cao h???c , th???c s???, ti???n s??? kh??ng c??n b???c b??ch n???a, nh??ng d?? c?? ????i kh??? ?????n m???ynh?? gi??o nh?? lhoa h???c ch??n ch??nh kh??ng ???????c ????nh m???t l????ng t??m c???a m??nh. B??n linh h???n cho qu??? ?????ng ti???n v?? danh v???.
Ti???c thay Ph???m Quang Trung ???? b??n h???t. ??i???n h??nh nh???t l?? b??i b???c th?? m th?? Ho??ng Quang Thu??n ???C???nh v???t trong c???m th???c thi???n t??ng??? th?? Ho??ng Quang Thu???n. B??i in trong k??? y???u H???i th???o khoa h???c Ho??ng Quang Thu???n v???i non thi??ng Y??n T??? -H???i Nh?? v??n ??? H?? N???i th??ng 8 n??m 2012)
Trong t???p n??yc?? 22 v??? vi???t,c?? 6 v??? n???c danh ho???c v?? danh (kh??ng t??n tu???i tr??nv??n ????n). Nhi???u v??? c?? t??n tu???i nh??: Nh?? th?? H???u th???nh- Ch??? t???ch H???i Nh?? v??n Vi???t Nam, nh?? th?? D????ng K??? Anh nguy??n T???ng bi??n t???p b??o Ti???n phong, nh?? th?? Tr???n Nhu???n Minh nguy??n ch??? t???ch H???i v??n ngh??? Qu???ng Ninh, nh?? th?? ?????ng Hi???n, nh?? th?? H???uVi???t, nh?? ph?? b??nh Nguy???nh???u s??n, nh?? ph?? b??nh Nguy??n An???
Vi???c b???c th??m th?? Ho??ng Quang Thu???n l?? s??? nh???c th?? ca, s??? nh???c qu???c th??? xin xem c?? b??i vi??t c???a Tr???n M???nh H???o, Nguy???n Ho??ng ?????c, ????? Ho??ng???tr??nc??c trang m???ng x?? h???i trong v?? ngo??i n?????c.
Ph???m Quang Trung ???? vi???t 10 trang s??ch g???n 4 000 ch??? ????? khen th?? Ho??ng Quang Thu???n.
H??y nghe Ph???m Quang Trung t??n b???a:
Ch??? l?? v??? GS ??? TS Vi???n tr?????ng Vi???n c??ng ngh??? th??ng tin thu???c Vi???n khoa h???c v?? C??ng ngh??? Vi???t Nam n??y tr?????c nay ch??? ch??m ch??m v???i khoa h???c, th??? m?? sau ch??? v??i ????m ???ng??? c??ng gi?? s????ng??? tr??n ?????nh Y??n T???, ??ng b???ng tr??? th??nh ??? ng?????i th????? ????ng ngh??a. Ba ????m li???n kh??ng ch???p m???t v???i bao c???m x??c d??ng tr??o, ??ng ???? vi???t lien t???c 63 b??ith?? tr???n v???n.(trang 35 d??ng 13 tr??n xu???ng ??? S??ch ???? d???n).
Nguy???n Tr??i c??? ?????i l??m th?? vi???t v??? Y??n T??? kh??ng ?????ng l???i qu?? m???t b??i, Ho??ng Quang Thu???n ch??? v??i ????m ????? ra 63 b??i tr???n v???n. Ng??? v???i ca ve th???t c??ng kh??ng ????? ra 63 ?????a trong v???i ????m, ch??? n??i g?? ?????n th??. Vi???t th??? k??? v?? h???c c??n ng?????ng m???m, hu???ng g?? m???t v??? gi??o s?? d???y ?????i h???c.
Sau ???? th?? Ph???m Quang Trung vi???n d???n h???t th?? Tr???n Nh??n T??ng, th?? chua Tr???nh C????ng, nh???c Ph?? ????c Ph????ng, b??ivi???t c???a nh?? b??o Ph???m Ng???c D????ng ????? t?? son tr??t ph???n cho con m???m th?? th???i c?? troi (gi??i) Ho??ng Quang Thu???n.
T??i ngh?? t??c gi??? Thi v??n Y??n T??? ???? bi???t ph??t hi???n ranh gi???i nh???ng g?? c???n ph??t hi???n. N????ng theo T??m m??nh, c??? nhi??n. R???t c???n c?? con m???t tinh ?????i v?? m???t tr??i tim ??a c???m. C??ng c??n c?? m???t s??? tr???i nghi???m ngh??? thu???t th???c s???. Ch???ng ph???i ??? ?????nh n??i n??y, v??o m???t ng??y ?????p tr???i, ta c?? th??? ph??ng t???m m???t ??i th???t xa ???? sao ???non xanh n?????c bi???c nh?? tranh h???a ???????? hi???n ra. M???t b???c tranh to??n c???nh tuy??t v???i hi???n hi???n r?? m???n m???t qua nh???ng c??u th?? nh?? c?? h???n c???a Ho??ng Quang Thu???n:
Tr??n non Y??n T??? ng??y tr???i quang
B???c tranh th???y m???c d?????i n???ng v??ng
Nh???p nh?? nh?? s??ng tri???n ?????i n??i
Xa xa m???t d??i B???ch ?????ng Giang.
(Trang 59, d??ng 4 tr??n xu???ng ??? S??ch ???? d???n)
B??i n??y c??nthua xa b??i c???a ?????a b?? v??? l??ng m???i t???p l??m th??. C??c c??? h??u tr?? v??? h???c l??m th?? c??n h??n c??i b??i n??y. B??i n??y c??ng nh?? t???t c??? c??i g?? Ho??ng Quang Thu???n vi???t ra kh??ng ph???i thi ca, n?? l?? m???t d??? h??nh d??? d???ng. T??n nh?? v???y l?? t??n d??c, khen l???y ???????c. Khen m???t c??ch v?? li??m s???,Khen thi???u hi???u bi???t th?? ca, kh??ng bi???t th???m th?? ca.
C??ng d???n d???t, c??ng ??i s??u v??o g???n 4 000 c??u b???c th??m ng?????i ?????c c??ng kh?? ch???u b???c t???c, c??m gi??n c??i khen b???a khen ???u c???a PhamQuang Trung;
????????c t???p th??,takh??ng th??? qu??n ????y l???cnhr v???t c???a r???ng n??i Y??n T??? - n??i ph??t sinh ra d??ng Thi???n mang ?????m ch???t ?????i Vi???t. B??i??o Ph???t c?? th??? xem l?? b??i ti??u bi???u:
Phong c???nh n??i ????y ?????p m?? h???n
Con ng?????i h??a h???p v???i n??i non
D???i ??o Ph???t ????i m??u xanh th???m
Trung trinh cung n??? t???m l??ng son.
???C??ng ??i s??u v??o t???p th?? nh?? c??ng ??i s??u v??o c??i Thi???n, ta c??ng b???t g???p nhi???u c???nh l???. Tr??a h?? oi n???ng ??? n??i kh??c, trong khi ??? ????y th??:
??ang tr??a kh??ng nh??n th???y m???t tr???i
M??yt??? th??nh su???i t???ng gi???t r??i
V??ng v???ng g?? r???ng chi??m chi???p g???i
C??nh cao lay ?????ng ch?? s??c ch??i.
Nh???ng b??i tr??n mang ch???t Thi???n ?????i Vi???t v?? c??ng ??i s??u v??o t???p th?? nh?? c??ng ??i s??u v??o c??i Thi???n th?? b???n ?????c b?? tay ch???m com tr?????c ki???n th???c v?? ki???n v??n c???a m???t ti???n s???, m???t gi??o s?? ?????i h???c th???i nay!
Nh???ng k??? c???o gi???y s??ch v??? su??ng, kh??ng c?? th???c t??i, ti???n s??? gi???y, ti???n s??? b?? hai ngh??n n??m tr?????c , L?? B???ch ???? c?? l???i khuy??n:
Tr??o L??? Nho:
???Th???i s??? th??? v??? ?????t
Quy canh V???n th???y t??n
(Vi???c ?????i m??? m???t th???
V??? s??ng V???n ??i c??y)
Ch?? ??ng ????? n?????c L???
????? Ho??ng d???ch
Nay:
V??n ?????i ?????n m???t th???
V??? n??ng th??n ??i c??y
????? Ho??ng n??i

H?? N???i ng??y 7 th??ng 8 n??m 2013
?? - H

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây