V??n h???c Thi???u s??? Trung Qu???c (ti???p theo)

Thứ sáu - 29/11/2019 18:11
Ph???n ti???p theo
V??N H???C THI??U S??? 70 N??M TRUNG QU???C M???I
N??m 1950, trong "V??n h???c nh??n d??n", s??? ?????u ti??n c???a Tr???n Thanh Ch????ng, B???ng Phi, M???nh H??a Ba ?????c v.v.do M???c L??m d???ch, bi??n so???n, ch???nh l?? b???i Mai L??m. N??m 1952, "V??n h???c nh??n d??n" ???????c xu???t b???n trong s??? ?????u ti??n c?? t??n nh?? v??n M??ng C???, M?? L???p Th???m Phu. Ti???u thuy???t "Ng?????i ??? ?????ng c??? Khoa Nh?? Th???m" c???a M?? La Th???m Phu, .. B???n d???ch c???a nh?? th?? B??? T???p La v??? b??i th?? "C?? g??i b??o th??" nh?? th?? ng?????i Kap Sa Kh???c V??n g???c ???n ?????,
V??n h???c Thi???u s??? Trung Qu???c (ti???p theo)
Ph???n ti???p theo
V??N H???C THI??U S???  70 N??M TRUNG QU???C  M???I
N??m 1950, trong "V??n h???c nh??n d??n",  s??? ?????u ti??n c???a Tr???n Thanh Ch????ng, B???ng Phi, M???nh H??a Ba ?????c v.v.do M???c L??m  d???ch, bi??n so???n, ch???nh l??  b???i Mai L??m. N??m 1952, "V??n h???c nh??n d??n" ???????c xu???t b???n trong s??? ?????u ti??n c?? t??n nh?? v??n M??ng C???, M?? L???p Th???m Phu. Ti???u thuy???t "Ng?????i ??? ?????ng c??? Khoa Nh??  Th???m" c???a  M?? La Th???m Phu, .. B???n d???ch c???a nh?? th?? B??? T???p La v??? b??i th?? "C?? g??i b??o th??"  nh?? th?? ng?????i Kap Sa Kh???c V??n g???c ???n ?????,  V??nh Anh nh?? th??  d??n t???c Mi??u "Ch??ng t??i l?? m???t nh??m c???a Mi??u gia"...  V??n h???c d??n gian thi???u s??? v?? v??n h???c nh?? v??n ???? tr??? th??nh nh???ng b??ng hoa l???ng l???y trong khu v?????n l???n c???a C???ng h??a.  
V??n h???c c???a c??c nh?? v??n thi???u s??? ???? ???????c coi l?? m???t ph???n quan tr???ng c???a v??n h???c Trung Qu???c m???i ngay t??? ?????u v??  nh?? v??n ???????c giao  vi???c vi???t v??n nh?? vi???c ?????c bi???t.
   N??n  Nh??n d??n nh???t b??o ca ng???i v??n h???c m???i c???a ng?????i d??n th???o nguy??n " Khoa Nh??  Th???m" , " ???? vi???t ch??? ????? m???i, cu???c s???ng m???i, nh??n v???t m???i, ph???n ??nh c??c l???c l?????ng ti??n ti???n trong cu???c s???ng th???c, gi??o d???c m???i ng?????i v???i ?????o ?????c m???i. N??m "tin t???c" n??y ?????i di???n cho ?????nh h?????ng c?? b???n c???a ????nh gi?? c???a ?????t n?????c v??? n???i dung t?? t?????ng c???a v??n h???c thi???u s???. V?? l?? do n??y, trong b??o c??o c???a ?????i h???i v??n h???c l???n th??? hai n??m 1953 v???i t???a ????? "Ph???n ?????u s??ng t???o c??c t??c ph???m v??n h???c v?? ngh??? thu???t xu???t s???c h??n", Chu D????ng ???? m?? t??? s??? tr???i d???y c???a v??n h???c thi???u s??? l?? "m???t ??i???u ????ng ch?? ?? ?????c bi???t trong l??nh v???c v??n h???c". Hi???n t?????ng ", ??ng ????nh gi?? cao vai tr?? quan tr???ng c???a v??n h???c thi???u s??? trong vi???c x??y d???ng v??n h???c Trung Qu???c v?? v??n h??a x?? h???i ch??? ngh??a t??? ba kh??a c???nh: n???i dung t?? t?????ng c???a c??c nh?? v??n thi???u s???, n???i dung t?? t?????ng c???a v??n h???c thi???u s??? v?? l???ch s??? v??n h???c thi???u s???,  ca ng???i v??n h???c thi???u s??? ??????ng ?????i "C??c t??c gi??? c???a c??c d??n t???c thi???u s??? m???i" ???? xu???t hi???n, "h??? ???? t???o ra h??nh ???nh c???a c??c y???u t??? ti??n ti???n trong c???ng ?????ng d??n t???c thi???u s??? trong tinh th???n anh em gi???a t???t c??? c??c d??n t???c trong n?????c, v?? m?? t??? th???c s??? c??c ??i???u ki???n m???i v?? c?? v??? cu???c s???ng c???a c??c d??n t???c thi???u s???", "c??c t??c ph???m c???a h???  ????nh d???u s??? ph??t tri???n m???i c???a v??n h???c c???a c??c d??n t???c thi???u s??? kh??c nhau ??? Trung Qu???c. " ??i???u n??y l?? m???t ????nh gi?? t???ng th??? kh?? t???t c???a d??ng v??n h???c thi???u s???.  S??? ph??t tri???n c???a v??n h???c thi???u s??? lu??n lu??n ?????t ???????c v???i s??? quan t??m c???a ?????ng v?? ?????t n?????c v???i s??? th??c ?????y chung c???a c??c nh?? v??n thu???c nhi???u qu???c t???ch kh??c nhau. V??o th??ng 1 n??m 1955, M??  L???p Th???m k??u g???i ????? xu???t h??? tr??? ph??t tri???n v??n h???c thi???u s??? t??? g??c ????? ph??t tri???n v??n h???c ??a s???c t???c t???i m???t qu???c gia ??a s???c t???c th???ng nh???t.  V??o th??ng 5 n??m 1955, H???i Nh?? v??n Trung Qu???c ???? t??? ch???c m???t h???i ngh??? chuy??n ????? v??? v??n h???c thi???u s??? ????? t??m hi???u v??? l???ch s??? v?? t??nh h??nh hi???n t???i c???a v??n h???c d??n t???c, l???ng nghe ?? ki???n v?? ????? xu???t c???a c??c nh?? v??n d??n t???c v??? s??? ph??t tri???n c???a v??n h???c thi???u s???. N??m 1956, t???i cu???c h???p h???i ?????ng l???n th??? hai (m??? r???ng) c???a H???i Nh?? v??n Trung Qu???c, L??o  X?? ???? l??m m???t "B??o c??o v??? c??ng t??c v??n h???c d??n t???c thi???u s???   anh em". B??o c??o gi???i thi???u to??n di???n t??nh h??nh c?? b???n c???a v??n h???c thi???u s??? t??? b???n kh??a c???nh: "s??? tr???i d???y c???a di s???n v??n h???c qu???c gia v?? v??n h???c m???i", "th???c hi???n b??? s??u t???p, ph??n lo???i v?? nghi??n c???u", "v???n ????? d???ch thu???t" v?? "kh???c ph???c ch??? ngh??a d??n t???c H??n v?? ch??? ngh??a d??n t???c ?????a ph????ng".  Nh???ng v???n ????? t???n t???i, ch??? ra: "C??c qu???c gia c?? c??c k?? t??? vi???t, nh?? M??ng C???, Duy Ng?? Nh??, K??p sa kh???c v??n ..., ???? c?? m???t k??? nguy??n m???i c???a v??n h???c hi???n th???c. C??c t???nh tr?????c ????y kh??ng c?? ng?????i  vi???t  nay c??ng ????  sinh ra nhi???u nh?? v??n cho  Trung Qu???c. V??n h???c v?? ngh??? thu???t kh??ng c??n l?? nh???ng t??? tr???ng r???ng n???a. "????? ????p l???i s??? thi???u quan t??m ?????i v???i c??c d??n t???c thi???u s??? v?? c??c v???n ????? trong ph??t tri???n v??n h???c.
    Trong b???i c???nh k??? nguy??n k??? ni???m 10 n??m th??nh l???p C???ng h??a Nh??n d??n Trung Hoa n??m 1959, "Tin t???c v??n h???c v?? ngh??? thu???t" ???? ????nh gi?? cao s??? ph??t tri???n c???a v??n h???c thi???u s??? trong 10 n??m qua v???i m???t "b?????c nh???y v???t nhanh ch??ng", n??u r??: "Nhi???u qu???c gia huynh ????? ???? th??nh l???p V??n h???c m???i ???? s???n sinh ra nh???ng nh?? v??n v?? nh?? th?? m???i vi???t b???ng ng??n ng??? c???a h??? ho???c vi???t b???ng ti???ng Trung Qu???c, nhi???u ca s?? d??n gian c?? ???? l???y l???i cu???c s???ng ca h??t c???a h??? "," Ch??ng t??i c??ng ???? bi???n l??nh v???c v??n h???c anh em ???? t???ng r???t ngh??o n??n "nh???t b???n nh??? b???ch " th??nh h??ng tri???u ng?????i  vi???t trong khu v?????n r???ng l???n mu??n t??a, ngh??n h???ng.  ????y l?? m???t hi???n t?????ng ch??a t???ng th???y trong l???ch s???. " Ngo??i ra, Thi???u To??n L??n ?????c bi???t ch??? ra trong "Th???p k??? v??n h???c" r???ng l???ch s??? v??n h???c Trung Qu???c l???n ?????u ti??n c?? s??? ph??t tri???n th???nh v?????ng chung c???a v??n h???c ??a s???c t???c". Trong "M???t s??? hi???u bi???t v??? s??? ph??t tri???n c???a v??n h???c Trung Qu???c m???i trong th???p k??? v???a qua", Mao Tinh c??ng ????? c???p ?????n vi???c khai qu???t v?? t??? ch???c di s???n v??n h???c c???a c??c d??n t???c thi???u s??? v?? s??? ph??t tri???n c???a c??c nh?? v??n thi???u s??? l?? "m???t s??? ki???n l???n ????ng ???????c quan t??m ?????c bi???t trong s??? ph??t tri???n c???a v??n h???c Trung Qu???c. Ph??t tri???n m???i trong k??? nguy??n c???a ch??? ngh??a x?? h???i. " Trong cu???n "V??n h???c d??n t???c anh em trong th???p k??? th??nh l???p n?????c C???ng h??a Nh??n d??n Trung Hoa" c???a Qu??ch Quang, v??n h???c ??????ng ?????i c???a t???c Duy Ng?? Nh??, t???c Kap sa kh???c, M??ng C???, H??n Qu???c v?? c??c nh??m d??n t???c kh??c ???????c t??m t???t v?? ????nh gi?? t????ng ???ng. C??c ????nh gi?? tr??n ?????u ch??? ra m???t th???c t??? c?? b???n: "N???u kh??ng c?? s??? quan t??m c???a ?????ng v?? ?????t n?????c, v?? nh???ng n??? l???c chung c???a c??c nh?? v??n thu???c nhi???u qu???c t???ch kh??c nhau, vi???c ph??t tri???n v??n h???c thi???u s??? s??? kh??ng th??? th???c hi???n ???????c".

N??m 1960, "B??o c??o v??? t??c ph???m v??n h???c d??n t???c" do L??o X??  l??m t???i H???i ngh??? l???n th??? ba (m??? r???ng) c???a H???i Nh?? v??n Trung Qu???c, ???????c thu th???p v?? t??? ch???c t??? v??n h???c d??n gian, bi??n so???n l???ch s??? v??n h???c d??n t???c, ???????c t??? ch???c b???i v??n h???c d??n t???c v?? ng??n ng??? T???p ch?? v??n h???c, t???o ra c??c ng??n ng??? thi???u s???, s??? ph??t tri???n c???a c??c nh??m nh?? v??n thi???u s??? v?? c??c ho???t ?????ng s??ng t???o ?????i ch??ng, v.v., ???? t??m t???t m???t c??ch to??n di???n nh???ng th??nh t???u c???a v??n h???c thi???u s??? k??? t??? khi th??nh l???p Trung Qu???c m???i, v?? ????a ra nh???ng v???n ????? c???p b??ch. B??o c??o ph???n ??nh ?????y ????? nh???ng th??nh t???u ?????t ???????c trong c??c l??nh v???c kh??c nhau c???a v??n h???c thi???u s??? k??? t??? khi th??nh l???p n?????c Trung Qu???c m???i.
                  ?????u nh???ng n??m 1960, h??ng ng?? c??c nh?? v??n d??n t???c ???? b???t ?????u h??nh th??nh: L??o X??, M?? L???p Nh?? Phu, L?? Ki???u, Ba ?????i, T??? M??ng,  H?? ?????ch Nh??, Kh???c ?????c M???c,  H???o T?? L???c H??n, T?? Hi???u Tinh,  ??n Phi, Na Gia Lu???t  Ng?? L??c, Kh???ng Ki???n Trung ,  Quan M???t Nam,L?? Hu??? V??n, L?? C??n To??n, Ng???t Ba Tang,  Ba Kh???u An C???u, La L???p Ca H???, ?????c K??? Nh??,Thi???t Y Ng??i L?? Ma Phu, Kh??? Nh?? Ban  A Li , U??ng Th???a ?????ng, V??? K??? L??n, D????ng Sa, Mi??u Di??n T??, Bao Ng???c ???????ng, Ng?? K??? L???p ?????t, Khang L???ng Anh,Khang L???ng ?????ng, Mao Y H??n v?? B?? Ki???t  v.v.v... Sau khi h??? tr??? th??nh nh?? v??n c?? nhi???u ???nh h?????ng t???t s??u xa ?????n n???n v??n h???c n?????c nh??!  C??c t??c ph???m xu???t s???c ???? ???????c s??ng t??c ??? nhi???u l??nh v???c nh?? ti???u thuy???t thi???u s???, th??, k???ch v?? v??n h???c ??i???n ???nh, nh?? Th???o nguy??n m??nh m??ng, S??ng Kim Sa c??ng c?????i,  Mi???n Nam t????i ?????p,  Kh???i ??i???m, R??n luy???n, ???????ng ?????, Tr??n ???????ng h???nh ph??c, V??y d???t ch??a xong, Th??? h??? v??ng, V??ng,  B??i h??t xu??n, V??ch h??? gi??, Cho t??i kh???u s??ng, Ng?????i Gia ?????ng, T??? nh?? nh??? ?????n th??? gi???i, B??i h??t l??? h???i,  Hoa cu???c s???ng,  Ch??? L??u, Ai Thi M??,  C??p Sa Vi???t , Gia M??? L???p, ????nh h??n...  v?? nhi???u t??c ph???m kh??c. Nh???ng ki???t t??c n??y ph???n ??nh ch??n th???c v?? sinh ?????ng nh???ng thay ?????i l???ch s??? ???? di???n ra ??? c??c d??n t???c thi???u s???, ???? ?????nh h??nh m???t s??? l?????ng l???n c??c nh??n v???t v???i ?????c ??i???m qu???c gia ?????c bi???t, v?? ???? th??? hi???n m???t t?? t?????ng v?? ngh??? thu???t cao.
(c??n n???a)
????? Ho??ng theoT??n Hoa m???ng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,794
  • Tháng hiện tại64,735
  • Tổng lượt truy cập8,461,268
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây