Vai tr?? c???a ???n ????? trong Th??? k??? ch??u ??

Thứ năm - 15/08/2019 02:42
B??o ???Cumhuriyet??? c???a Th??? Nh??? K??? ???? ????ng b??i vi???t ????? c???p v??? v???n ????? c???p b??ch m?? Hoa K??? v?? c??c ?????ng minh ??ang g???p ph???i. Trong th??? k??? 21, d?????ng nh?? Hoa K??? kh??ng th??? l?? c?????ng qu???c h??ng m???nh nh???t nh?? nh???ng n??m 1990. Trong b???i c???nh nh?? v???y, Hoa K??? ??ang c??? g???ng ti???p t???c s??? th???ng tr??? c???a m??nh b???ng bi???n ph??p kh??ng c??ng b???ng. B??i b??o vi???t, c??ng v???i vi???c ??e d???a s??? d???ng v?? l???c, Hoa K??? lu??n c??? g???ng l??m cho ???n ????? v?? Trung Qu???c b???t h??a v???i nhau.
Vai tr?? c???a ???n ????? trong Th??? k??? ch??u ??

Vai tr?? c???a ???n ????? trong Th??? k??? ch??u ??

Bi??n d???ch: Ho??ng Tu???n Th???nh

B??o ???Cumhuriyet??? c???a Th??? Nh??? K??? ???? ????ng b??i vi???t ????? c???p v??? v???n ????? c???p b??ch m?? Hoa K??? v?? c??c ?????ng minh ??ang g???p ph???i. Trong th??? k??? 21, d?????ng nh?? Hoa K??? kh??ng th??? l?? c?????ng qu???c h??ng m???nh nh???t nh?? nh???ng n??m 1990. Trong b???i c???nh nh?? v???y, Hoa K??? ??ang c??? g???ng ti???p t???c s??? th???ng tr??? c???a m??nh b???ng bi???n ph??p kh??ng c??ng b???ng. B??i b??o vi???t, c??ng v???i vi???c ??e d???a s??? d???ng v?? l???c, Hoa K??? lu??n c??? g???ng l??m cho ???n ????? v?? Trung Qu???c b???t h??a v???i nhau.

B???ng ch???ng quan tr???ng nh???t c???a th???i ?????i ch??ng ta l?? gi???c m?? M??? mu???n bi???n th??? k??? 21 tr??? th??nh th??? k??? c???a M??? s??? kh??ng hi???n th???c. Th??? k??? 21 l?? th??? k??? c???a ch??u ??. T???t nhi??n, ch??? ngh??a ????? qu???c c???a Hoa K??? kh??ng ch???p nh???n ??i???u ????. Hoa K??? kh??ng th??? ch???u ???????c c???nh ho??ng h??n. C?? nhi???u gi???i ph??p ch???ng l???i th??? k??? c???a ch??u ??, b???t ?????u l?? vi???c th??nh l???p li??n minh M??? ??? ???n ch???ng l???i s??? h???p t??c Nga ??? Trung, c??ng tranh ??ua v??? tr?? h??ng ?????u v???i Trung Qu???c. N???u nh??n t??? ph??a Hoa K???, v???n ????? ??ang ?????t ra l?? ph???n l???n c??c gi???i ph??p ???? kh??c xa v???i t??nh h??nh th???c t???. ??i???u quan tr???ng ??ang ???????c ?????t ra l?? l??m th??? n??o ????? t??ng s???c s???n xu???t c???a m??nh, th??? nh??ng ph????ng T??y l???i ??ang gi?? c???i v??? l??nh v???c n??y.

V???a r???i ???? xu???t hi???n th??ng tin kh?? ???n ??o l?? nh???ng ng?????i ph????ng T??y t?? b???n ??ang ?????t ni???m tin v??o ch??? ngh??a x?? h???i. N???u nh??n v??o k???t qu??? m???t kh???o s??t ????ng tr??n t???p ch?? ???National Interest???, c?? t???i 49,6% ng?????i ??? ????? tu???i t??? 23 ?????n 38 sinh ??? Hoa K??? t??? n??m 1981 ?????n1996 ???? b??y t??? mong mu???n ???????c s???ng ??? m???t n?????c x?? h???i ch??? ngh??a. C?? kho???ng ba ph???n t?? s??? ng?????i ???????c h???i mu???n ch??m s??c y t??? v?? hai ph???n ba s??? ng?????i ???????c h???i mu???n gi??o d???c c???a h??? ???????c mi???n ph??. N??i c??ch kh??c, ch??? ngh??a t?? b???n ??ang b??? t??? ch???i t??? b??n trong.

NG?????I M??? T??M KI???M ?????NG MINH ????? CH???NG TRUNG QU???C

????ng v???y, n???u bi???t ???????c b???c tranh to??n c???nh c???a Hoa K??? th?? kh??ng c?? g?? ph???i ng???c nhi??n. B???i v??, gi???i ph??n t??ch M??? cho r???ng t??? nh???ng n??m 1990, s??? c??ch bi???t v??? kinh t??? gi???a Hoa K??? v?? Trung Qu???c ??ang d???n b??? x??a b???. T???t nhi??n, kh??ng ai d??? ??o??n ???????c s??? l???c h???u su???t c??? th??? k??? s??? ???????c x??a b??? nhanh ?????n nh?? v???y. N???u nh?? n??m 1990 ng?????i ta d??? ??o??n s??? c??ch bi???t v??? kinh t??? c???a hai n?????c s??? x??a b??? sau n??m 2050; ?????n ?????u n??m 2000, ng?????i ta l???i d??? ??o??n ?????n n??m 2030 s??? c??ch bi???t ???? s??? x??a b???, th??? nh??ng ?????n n??m 2014 s??? l???c h???u c???a Trung Qu???c so v???i M??? ???? kh??ng c??n l?? bao.

Nh??ng hi???n nay Hoa K??? ??ang c??? g???ng b?? ?????p vi???c m???t ??i s??? th???ng tr??? c???a m??nh trong l??nh v???c t??ng tr?????ng s???n xu???t, th????ng m???i, kinh t??? b???ng s???c m???nh qu??n s???. Th???c s??? l?? r???t kh?? kh??n ????? c??n b???ng s???c m???nh ????.

??? c???p ????? chi???n l?????c, t??nh h??nh ???? di???n bi???n qua m???t s??? giai ??o???n. ?????u ti??n l?? trong nh???ng n??m 1990, Hoa K??? ???? c?? k??? ho???ch s??? s??? d???ng chi???n l?????c c???a ph????ng T??y ch???ng l???i Trung Qu???c. M???t s??? nh?? ph??n t??ch kh??ng nh???ng ????? xu???t ????a Nga v??o danh s??ch c??c n?????c ph????ng T??y ki???m ch??? Trung Qu???c m?? c??n n??? l???c t???o ra m???i quan h??? th??ch h???p gi???a Nga v?? Li??n minh ch??u ??u, gi???a Nga v?? NATO. Th??? nh??ng n??? l???c ???? ???? kh??ng thu h??t ???????c s??? quan t??m c???a c??c nh?? l??nh ?????o ph????ng T??y, v?? v???y kh??ng ?????t ???????c k???t qu???. N??? l???c c???a ph????ng T??y nh???m li??n k???t v???i Nga kh??ng nh???ng kh??ng ?????t ???????c m?? c??n bi???n Nga tr??? th??nh ?????i t??c chi???n l?????c c???a Trung Qu???c.

Th??? r???i, h??nh ?????ng c???a Hoa K??? kh??ng ti???n h??nh ???????c m???t c??ch d??? d??ng m?? ???? r???t kh?? kh??n. T???t nhi??n, do Nga v?? Trung Qu???c tr??? th??nh ?????ng minh n??n Hoa K??? c??ng c???n c?? ?????ng minh ?????a ch??nh tr??? n???ng k??. M???c ti??u c???a Hoa K??? kh??ng nh???ng ph???i v?????t qua ???????c Trung Qu???c m?? c??n ph???i m???nh m??? ????? v?????t qua li??n minh Trung Qu???c ??? Nga.

Ch??? ???n ????? m???i c?? ????? c?? h???i tr??? th??nh ?????ng minh nh?? v???y. Cu???i th??? k??? n??y, d??n s??? qu???c gia Nam ?? n??y kh??ng ch??? ??u???i k???p Trung Qu???c m?? n???n kinh t??? c???a qu???c gia n??y lu??n ???????c coi l?? ??ang ph??t tri???n nhanh. Cu???i c??ng, ???n ????? s??? ???????c x???p ngang h??ng v???i c??c c?????ng qu???c tr??n th??? gi???i, nh?? Hoa K???, Li??n minh ch??u ??u, Trung Qu???c v?? Nga, d???n d???n s??? tr??? th??nh trung t??m s???c m???nh th??? 5 tr??n th??? gi???i.

B??O C??O C???A L???U N??M G??C V??? ?????A CH??NH TR??? KHU V???C ???N ????? D????NG V?? TH??I B??NH D????NG

Tr??n th???c t???, trong su???t th???i k??? chi???n tranh L???nh, ???n ????? kh??ng thu???c v??? phe Hoa K??? v?? phe Li??n X??, ch??? gia nh???p Phong tr??o kh??ng li??n k???t v?? ??ang n??? l???c gi??nh l???i v??? th??? v???n c?? c???a m??nh. Qu???c gia n??y ??ang c??? g???ng c?? quan h??? t???t v???i c??? Hoa K??? v?? c??? Trung Qu???c. Nh??ng c??? B???c Kinh v?? Moskva ?????u ????p tr??? k??? ho???ch c???a Hoa K??? b???ng c??ch ????a ???n ????? c??ng v???i Pakistan, qu???c gia l??ng gi???ng v?? c??ng l?? ?????i th??? v??nh c???u c???a ???n ?????, tr??? th??nh th??nh vi??n ch??nh th???c T??? ch???c H???p t??c Th?????ng H???i. Trong khi c??? hai n?????c ???n ????? v?? Pakistan l???i lu??n c?? v???n ????? tranh ch???p trong l???ch s??? quan h???.

B??o c??o v??? chi???n l?????c c???a Hoa K??? th???c thi t???i khu v???c ???n ????? D????ng v?? Th??i B??nh D????ng, ???????c L???u n??m g??c xu???t b???n ng??y 01 th??ng tr?????c (th??ng 6) ???? kh???ng ?????nh ???n ????? r???t quan tr???ng ?????i v???i Hoa K???. K??? t??? ????, L???u n??m g??c lu??n s??? d???ng kh??i ni???m khu v???c ???n ????? D????ng ??? Th??i B??nh D????ng thay cho kh??i ni???m khu v???c ch??u ?? ??? Th??i B??nh D????ng.

N???i dung ch??nh c???a b??o c??o 64 trang ???? c??ng b??? khu v???c t??? b??? T??y c???a Hoa K??? ?????n b??? T??y c???a ???n ????? l?? khu v???c quan tr???ng nh???t ?????i v???i Hoa K??? trong t????ng lai. B???i v??, t???i khu v???c ???n ????? D????ng v?? Th??i B??nh D????ng c?? b???y trong 10 qu??n ?????i th?????ng tr???c h??ng m???nh tr??n th??? gi???i. Khu v???c n??y c?? 06 qu???c gia c?? v?? kh?? h???t nh??n. C?? 9 trong 10 h???i c???ng nh???n nh???p nh???t th??? gi???i. C??c h???i c???ng ???? chi???m t???i 60% l?????ng th????ng m???i h??ng h???i th??? gi???i.

B??o c??o c???a L???u n??m g??c c??n cho th???y, Trung Qu???c ??? nh??n t??? ?????nh ??o???t th??? k??? 21 ??? l???i ??ang th??nh c??ng trong l??nh v???c kinh t???, ch??nh tr??? v?? qu??n s??? v?? ???? tr??? th??nh ?????i th??? ch??nh c???a Hoa K???.

N???u n??i v??? ?????ng minh, b??o c??o n??y c??ng ????? c???p ???n ????? ???? tr??? th??nh ?????i t??c l???n v??? qu???c ph??ng c???a Hoa K???.

HAI ???G-3??? TRONG M???T ???G-20???

Cu???c g???p th?????ng ?????nh ???G-20??? t???i Nh???t B???n ???? tr??? th??nh s??? ki???n r???t quan tr???ng. Trong cu???c c???nh tranh ti???p theo, ???n ????? s??? c?? v??? th??? n??o ????y? N???u x??c ?????nh r??, ???? c?? hai cu???c g???p th?????ng ?????nh ???G-3??? trong khu??n kh??? cu???c g???p th?????ng ?????nh ??? Osaka. Cu???c g???p ?????u g???m c?? Trung Qu???c, Nga v?? ???n ?????; cu???c g???p th??? hai g???m c?? Hoa K???, Nh???t B???n v?? ???n ?????. C??? th??? l?? ???n ????? tham gia c??? hai cu???c g???p th?????ng ?????nh ???G-3???.

V??? th??? c???a ???n ????? n???m ??? ????u gi???a c??c l???c l?????ng chi???n l?????c l???n nh???t ??ang ???????c coi l?? m???t c??u ????? l???n. H??nh nh?? Hoa K??? ??ang l??m nhi???u ??i???u ????? k??o ???n ????? n???m ??? khu v???c ???????c x??c ?????nh r???t quan tr???ng v??? ph??a m??nh. Th??? nh??ng, trong khu??n kh??? c???a T??? ch???c H???p t??c Th?????ng H???i v?? BRICS, ???n ????? lu??n h???p t??c ch???t ch??? v???i Trung Qu???c v?? Nga./.

?????????? ???????? ??????????

Theo ????????????????? ?????????????
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay1,794
  • Tháng hiện tại64,623
  • Tổng lượt truy cập8,461,156
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây