Th????ng chi???n M???-Trung nh??n t??? g??c ????? ch??nh tr??? ?????i ngo???i v?? v???n h???i ?????t n?????c

Thứ tư - 04/09/2019 19:07
Ch??? ch??a ?????y tu???n, T???ng th???ng Trump ???? l??m chao ?????o t??nh h??nh, c??? ch??nh tr??? v?? kinh t??? th??? gi???i, nh???t l?? trong quan h??? M??? ??? Trung, khi m?? cu???c chi???n th????ng m???i hai n?????c l???i b??? ?????y c??ng h??n n???a, ??n mi???ng tr??? mi???ng, ngay tr?????c th???m m???t G7 v???n ???? v?? ??ang b???t ?????ng nhi???u chi???u,
Th????ng chi???n M???-Trung nh??n t??? g??c ????? ch??nh tr??? ?????i ngo???i v?? v???n h???i ?????t n?????c

Th????ng chi???n M???-Trung nh??n t??? g??c ????? ch??nh tr??? ?????i ngo???i v?? v???n h???i ?????t n?????c

Print Friendly, PDF & Email

T??c gi???: Tr?? th???c Tr??? pv ??S Ph???m Quang Vinh

Ch??? ch??a ?????y tu???n, T???ng th???ng Trump ???? l??m chao ?????o t??nh h??nh, c??? ch??nh tr??? v?? kinh t??? th??? gi???i, nh???t l?? trong quan h??? M??? ??? Trung, khi m?? cu???c chi???n th????ng m???i hai n?????c l???i b??? ?????y c??ng h??n n???a, ??n mi???ng tr??? mi???ng, ngay tr?????c th???m m???t G7 v???n ???? v?? ??ang b???t ?????ng nhi???u chi???u, kh?? c?? th??? gi???i quy???t ???????c c??c v???n ????? c???a th??? gi???i nh?? tr??ng ?????i, m?? trong ???? c??ng l???i lu??n ???n ch???a nh??n t??? Trump.

D?? lu???n kh??ng ch??? ph???n ???ng tr??i chi???u v??? c??ch ???ng x??? c???a Trump, m?? c??n lu??n th???y r???t b??? ?????ng, b???t ng??? tr?????c nh???ng quy???t s??ch, ph???n ???ng c???a Trump, nh?? ch??nh trong tu???n v???a qua khi ??ng ????p tr??? ngay v?? h???t s???c quy???t li???t, v???i m???t lo???t c??c bi???n ph??p tr??? ????a t???c th??, sau khi Trung Qu???c c??ng b??? s??? ??p th??m thu??? ?????i v???i 75 t??? USD h??ng ho?? t??? M???.

Cu???c chi???n th????ng m???i gi???a hai n?????c ???? sang th??ng th??? 18, m?? d?????ng nh?? ng?????i ta v???n ch??a th??? hi???u v?? l?????ng tr?????c ???????c ??i???u g?? s??? x???y ra ti???p theo, cu???c chi???n n??y r???i s??? ??i ?????n ????u, hay Trump s??? c??n l??m g?? th??m n???a, c??n r???t nhi???u ???n s???. Ch??? duy nh???t th???y r??, ???? l?? cu???c chi???n th????ng m???i M??? ??? Trung ???? v?? ??ang ng??y c??ng c??ng th???ng v?? m??? r???ng.

B??o ch?? ???? c?? nhi???u ????nh gi?? c??c t??c ?????ng qua l???i v?? chi???u h?????ng c???a cu???c chi???n th????ng m???i M???-Trung. V?? ??????ng nhi??n, c??n nhi???u ?? ki???n kh??c nhau. Khi b??o ??i???n t??? Tr?? Th???c Tr??? ?????t v???n ????? v???i nguy??n Th??? tr?????ng Ngo???i giao Ph???m Quang Vinh, ng?????i t???ng l?? ?????i s??? Vi???t Nam t???i M??? v??o th???i ??i???m Trump nh???m ch???c T???ng th???ng v?? ch???ng ki???n m???t n??m r?????i nhi???m k??? c???a nh?? l??nh ?????o n??y, ??ng r???t ng???n ng???i v?? cho r???ng v???n ????? qu?? r???ng. Cu???i c??ng ??ng c??ng nh???n l???i, nh??ng nh???n m???nh r???ng c??ng ch??? mu???n g??p th??m m???t g??c nh??n t??? ch??nh tr??? ?????i ngo???i. Cu???c trao ?????i k??o d??i, xin ???????c t??m t???t nh???ng n???i ????ng ch??nh nh?? sau.

??? N???u ph???i ????nh gi?? ngay t???c th???i, th?? ??ng s??? n??i g?? v??? nh???ng di???n bi???n n??ng n??u tr??n?
?????i s??? Ph???m Quang Vinh: ????y l?? v???n ????? l???n v?? r???ng, t??i ch??? d??m m???o mu???i g??p th??m m???t g??c nh??n t??? ch??nh tr??? ?????i ngo???i v???i t?? c??ch c?? nh??n v?? xin ???????c ????p ngay m???t c??ch c?? ?????ng th??? n??y: M???t l??, cu???c chi???n th????ng m???i M??? ??? Trung ng??y c??ng gia t??ng c??ng th???ng, ph???c t???p v?? kh?? l?????ng; Hai l??, n?? kh??ng ch??? l?? th????ng m???i, m?? l?? cu???c ?????u chi???n l?????c, ch??nh tr??? ??? kinh t??? nhi???u chi???u; Ba l??, n?? lu??n ch???u t??c ?????ng r???t s??u s???c b???i c??ch l??m, c??ch ti???p c???n c???a ??ng Trump. T???t c??? nh???ng ??i???u n??y s??? ti???p t???c ???nh h?????ng chi ph???i c??c di???n bi???n trong th???i gian t???i.

??? V???y ??ng th???y g?? ?????c bi???t trong cu???c chi???n th????ng m???i M???-Trung m???y ng??y qua v?? c??ch ph???n ???ng c???a ??ng Trump l???n n??y?

?????i s??? Ph???m Quang Vinh: ????ng l?? tu???n v???a qua, t??? ng??y 23.8, th???c s??? r???t k???ch t??nh, c?? th??? t??m t???t nh?? sau: Th??? nh???t, ng??y 23.8, Trung Qu???c c??ng b??? s??? ??p th??m thu??? l??n 75 t??? USD h??ng ho?? c???a M??? ????? tr??? ????a; Ti???p ????, ngay trong ng??y, Trump l???p t???c ????ng m???t lo???t tweet ????p tr??? r???t c????ng quy???t v?? b???ng m???t lo???t bi???n ph??p m???nh, bao g???m t??ng thu??? l??n to??n b??? 550 t??? USD h??ng ho?? Trung Qu???c xu???t sang M??? v?? y??u c???u c??c c??ng ty M??? r???i kh???i Trung Qu???c; Th??? ba, nh??ng ch??? hai ng??y sau, 25.8, Trump l???i c?? th??? quy???t ?????nh s???n s??ng n???i l???i ????m ph??n v???i Trung Qu???c, v?? theo Trump n??i, ph??a Trung Qu???c ???? g???i ??i???n v?? mong mu???n ????m ph??n. T???ng th???ng M??? c??n ca ng???i Ch??? t???ch T???p C???n B??nh l?? nh?? l??nh ?????o hi???u bi???t v?? s??ng su???t.

Ch??? v???i nh???ng ?????ng th??i nh?? v???y, Trump ???? l??m cho c??c gi???i t??? kinh t???, ?????n ch??nh tr???, ngo???i giao??? c??ng m???t theo d??i v?? th??? tr?????ng ch???ng kho??n c??c n??i ?????u chao ?????o, l??c l??n l??c xu???ng theo c??c d??ng tweet c???a ??ng.

??? V???y n??n th???y g?? t??? di???n bi???n tu???n qua?

?????i s??? Ph???m Quang Vinh: Tr?????c h???t, Trump v???n lu??n l?? ng?????i gi??? th??? ch??? ?????ng, c?? th??? n??i l?? ng?????i ??i???u ch???nh nh???p ch??i: Vi???c Trung Qu???c d??? ?????nh ??p th??m thu??? l??n 75 t??? USD h??ng ho?? M??? ng??y 23.8 th???c t??? l?? ????? ????p tr??? vi???c M??? ?????u th??ng 8 quy???t ?????nh ??p thu??? (10%) l??n s??? 300 t??? USD h??ng ho?? Trung Qu???c c??n l???i. So s??nh s??? th???y ???????n ????nh??? c???a Trung Qu???c l?? nh??? v?? h??? c??ng kh??ng kh??i m??o, nh??ng Trump ???? m?????n c??? n??y ????? tr??? ????a v?? gia t??ng ??p l???c l???n h??n r???t nhi???u (t??ng th??m 5% thu??? l??n to??n b??? 550 t??? USD gi?? tr??? h??ng ho?? c???a Trung Qu???c, bao g???m: l??n 30% k??? t??? 1.10 v???i 250 t??? USD hi???n ??ang ch???u thu??? 25%; t??? 10% l??n 15% v???i s??? h??ng h??a c??n l???i tr??? gi?? 300 t??? USD theo hai th???i ??i???m 1.9 v?? 15.12); r???i ch??nh Trump l???i x??? ??p l???c s???n s??ng ????m ph??n khi c?? c??? l?? Trung Qu???c ????? ngh???.

Th??? hai, cu???c chi???n n??y s??? c??n dai d???ng, ph???c t???p, b???i l?? do tr?????c h???t: N?? ???? ???????c m??? r???ng v?? ?????y l??n cao, nay hai b??n ?????ng ?? n???i l???i ????m ph??n trong khi c??? hai ch??a ng??? ?? c?? b???t c??? nh??n nh?????ng n??o ??? nh?? v???y, n???u ????m ph??n di???n ra v??o th??ng 9, hai b??n kh??ng ch??? ph???i b??n v??? nh???ng kh??c bi???t d???n ?????n ????? v??? ????m ph??n k??? t??? th??ng 5.2019, khi ph??a M??? ????? t???i cho Trung Qu???c ???? tho??i lui h???u h???t c??c cam k???t trong m???t th???a thu???n tr?????c ???? ???????c cho l?? ???? ?????t t???i tr??n 90%, c???ng th??m v???i nh???ng di???n bi???n m???i t??? ????, bao g???m c??? vi???c M??? c?? th??? ??p th??m 15% thu??? v??o th???i h???n 1.9 n??y.

??i???u n??y kh?? gi???ng v???i cu???c g???p Trump ??? T???p d???p G20 (29.6) l?? n???i l???i ????m ph??n, kh??ng ??p th??m thu??? m???i, nh??ng thu??? ???? ????nh th?? v???n gi???. V??, ch??ng ta ?????u th???y, d?? ???? c?? th???a thu???n c???p cao d???p G20, cu???c ?????u v???n h???t s???c ph???c t???p trong hai th??ng v???a qua.

??? Tr??? l???i th???a thu???n ????nh chi???n t???i G20 v?? t??? ???? ?????n nay, theo ??ng, li???u c?? ??i???u g?? ????? d??? ??o??n v??? v??ng ????m ph??n s???p t???i?

?????i s??? Ph???m Quang Vinh: Nh?? tr??n ???? n??i, ?????n nay, hai b??n v???n ch??a t??? ra nh??n nh?????ng g??, n??n khi n???i l???i ????m ph??n, h??? s??? ph???i b??n ch??nh v??? nh???ng b???t ?????ng ???? n???y sinh.

Nh??n l???i t??? G20, c??ng nh?? ph???n ???ng qua l???i c???a hai b??n trong tu???n qua, Trump ???? ph???n ???ng t???c th??, quy???t li???t v?? ?????y cao th??m c??c bi???n ph??p tr??? ????a, ngay sau khi Trung Qu???c n??i ??p th??m thu???; th???m ch?? c??n n??i, v???i M??? ???t???t h??n l?? kh??ng c???n TQ??? v?? y??u c???u c??c c??ng ty M??? r??t kh???i Trung Qu???c. C??n B???c Kinh, m???t m???t d?? l?? c?? tr??? ????a ??? m???c v???a ph???i, t??? ra v???n mu???n ????m ph??n, nh??ng m???t kh??c, c??ng cho bi???t s???n s??ng ????????u ?????n c??ng???.

Trung Qu???c d?????ng nh?? ch??? mu???n nh??n nh?????ng t?????ng tr??ng, nh?? mua th??m h??ng c???a M???, ch??a ho???c kh??ng ch???u nh???ng y??u c???u kh??c (nh?? v??? c???i c??ch c???u tr??c kinh t???, v??? c??ng ngh???, ti???n t??????). Trung Qu???c d?? kh??ng mu???n,c??ng ??ang ph???i chu???n b??? cho m???t cu???c chi???n quy???t li???t h??n v?? l??u d??i. N?????c n??y ???? ????? ?????ng Nh??n d??n t??? (NDT) l???n ?????u ti??n r???t gi?? xu???ng d?????i ng?????ng 7 NDT/1 USD hay t???m d???ng mua c??c n??ng s???n c???a M???. Ph??a M??? s??? v???n ph???i gia t??ng ??p l???c, v?? ch??a ?????t ???????c m???c ti??u v?? nh???ng nh?????ng b??? c???n thi???t t??? Trung Qu???c.

Sau G20, hai b??n n???i l???i ????m ph??n, nh??ng kh??ng h??? c?? ti???n tri???n g?? k??? t??? l??c ????? b??? v??o th??ng 5.2019, khi Trung Qu???c ???????c coi l?? ???? r??t l???i h???u h???t c??c nh?????ng b??? c???a m??nh. C??c cu???c ????m ph??n s???p t???i s??? ph???i b???t ?????u l???i tr?????c h???t t??? nh???ng b??? t???c ????.

N???u nh??n d??i h??n, ch??? trong h??n m???t n??m, cu???c chi???n th????ng m???i ???? th???c s??? b??? cu???n v??o v??ng xo??y leo thang ?????n ch??ng m???t. Nh?? v???y, c??c v??ng ????m ph??n s???p t???i c???n ph???i gi???i quy???t kh??ng ch??? v???i nh???ng g?? b??? ????? v??? t??? th??ng 5, m?? c??n c??? nh???ng g?? ???? ???????c ?????y l??n trong v??ng xo??y chi???n tranh th????ng m???i v???a qua. ??i???u n??y b??o hi???u c??c cu???c th????ng l?????ng t???i kh??ng h??? d??? d??ng, n???u kh??ng n??i l?? kh?? c?? k???t qu??? ngay.

??? Nh?? v???y, s??? kh?? c?? th??? ?????t ???????c m???t th???a thu???n th????ng m???i?

?????i s??? Ph???m Quang Vinh: Kh??ng h???n nh?? v???y. C???n ?????t cu???c chi???n th????ng m???i trong t???ng th??? quan h??? M???-Trung hi???n nay. ???? l?? cu???c c???nh tranh chi???n l?????c v??? ng??i v??? gi???a hai c?????ng qu???c s??? 1 v?? s??? 2 th??? gi???i, v?????t qua gi???i h???n cu???c chi???n th????ng m???i thu???n tu??.

T??? cu???i 2017 ?????u 2018, M??? ch??nh th???c coi Trung Qu???c l?? ?????i th??? c???nh tranh chi???n l?????c (v???i Chi???n l?????c An ninh Qu???c gia v?? Chi???n l?????c Qu???c ph??ng Qu???c gia), th???m ch?? g???n ????y, c??n coi Trung Qu???c l?? ng?????i th??ch th???c M??? v?? nh???ng toan t??nh ?????a chi???n l?????c to??n c???u. Quan h??? M???-Trung chuy???n tr???ng t??m sang c???nh tranh chi???n l?????c, c??? v??? ?????a ch??nh tr??? v?? ?????a kinh t???, ch??? kh??ng ch??? v??? th????ng m???i.

Theo ????, ??? g??c ????? ?????a-ch??nh tr???, M??? c??ng ???? c?? m???t lo???t c??c ?????ng th??i: h???y b??? Hi???p ?????c ki???m so??t v?? kh?? t???m trung (INF), trong ???? c?? y??u c???u ph???i ????a kho v?? kh?? c???a Trung Qu???c v??o t???m ki???m soa??t; ti???p t???c b??n v?? kh?? cho ????i Loan; ch??? ?????ng n???m ti???n tr??nh gi???i quy???t v???n ????? b??n ?????o Tri???u Ti??n; h??? b??? s??ng ki???n th??? k??? c???a Trung Qu???c v??? V??nh ??ai con ???????ng (l?? can thi???p, b???y n???, l??m ph??? thu???c); ????a s??ng ki???n Chi???n l?????c ???n ????? D????ng ??? Th??i B??nh D????ng t??? do r???ng m???; ?????y m???nh an ninh t??? do h??ng h???i ??? Bi???n ????ng; t??m c??ch l???y l???i ???nh h?????ng ??? ch??u Phi, M??? Latinh, Nam Th??i B??nh D????ng, n??i Trung Qu???c ??ang gia t??ng ???nh h?????ng???

Th???c ch???t ???? l?? cu???c c???nh tranh chi???n l?????c v??? ng??i v??? gi???a hai c?????ng qu???c s??? 1 v?? s??? 2 th??? gi???i. N?? ???? b???t ?????u t??? l??u tr?????c ????, nh??ng ?????n Trump, n?? ???? ???????c ?????t trong trung t??m quan h???, tr???c di???n h??n, v???i ch??? thuy???t ???L??m cho n?????c M??? v?? ?????i tr??? l???i???, ???N?????c M??? tr??n h???t???, ???Ho?? b??nh th??ng qua s???c m???nh???.

Trong s??? c???nh tranh ????, Trump s??? d???ng kinh t??? ??? th????ng m???i ??? c??ng ngh???, l?? c??i M??? c?? th??? m???nh, l??m ????n ch??? y???u v?? ti??n phong. Tuy nhi??n, hai b??n, k??? c??? M???, leo thang kh??ng ph???i ????? tri???t ti??u nhau, m?? ch??? y???u ????? gi??nh l???i th???, v??? m???t th???a thu???n th????ng m???i c??ng nh?? v??? ?????a chi???n l?????c.

Do ????, t???ng l??c, M??? ??? Trung v???n c?? kh??? n??ng ?????t ???????c th???a thu???n v??? th????ng m???i ??? n?? c??ng ch??? gi???i quy???t ???????c m???t ph???n l???i ??ch chi???n l?????c r???t kh??c nhau c???a hai b??n. V?? cu???c chi???n th????ng m???i, g???n v???i cu???c ?????u ng??i v???, c??ng s??? c??n dai d???ng, l??c l??n l??c xu???ng, v???i chi???u h?????ng ph???c t???p ti???p t???c gia t??ng.

??? V???y m???c ti??u, th??? m???nh hay h???n ch??? c???a m???i b??n s??? nh?? th??? n??o, v?? ??i???u n??y s??? quy???t ?????nh m???c ?????, chi???u h?????ng v?? c??? t????ng lai trong cu???c ?????u ng??i v??? n??y?

?????i s??? Ph???m Quang Vinh: C?? nh??n t??i ch??? xin n???u m???t v??i ?? ki???n trong ph???m vi gi???i h???n c???a m??nh ????? tham kh???o m?? th??i. ??????ng nhi??n, c??i M??? mu???n l?? duy tr?? ng??i v??? s??? 1. C??n Trung Qu???c th?? mu???n v????n l??n, nh??ng v??? c??ng khai ch??a th??ch th???c ngay ng??i v??? s??? 1 c???a M??? (c??n ??m th???m c?? th??? kh??c), m?? ch??? d???ng ??? m???c c??ng nh???n v??? th??? m???i ph?? h???p c???a m??nh.

V?? th???, Trung Qu???c v???a v????n ra, v???a mu???n duy tr?? m??i tr?????ng hi???n t???i c?? b???n c?? l???i cho s??? v????n l??n c???a m??nh, m?? m???y ch???c n??m c???i c??ch, ph??t tri???n v???a qua Trung Qu???c ???? d???a v??o v?? h???t s???c tranh th???. Trong khi M??? l???i coi Trung Qu???c l?? ?????i th???, nguy c?? tranh ng??i v??? s??? 1 c???a m??nh. C??ch c???a ??ng Trump l?? lo???i b??? ho???c h???n ch??? m??i tr?????ng c?? l???i ????? Trung Qu???c kh??ng th??? so??n ng??i ???????c.

Do v???y, ??ng Trump m???i d??ng cu???c chi???n th????ng m???i l??m ch??nh. N?? ????nh v??o m???y th??? ch??nh g???n v???i ph??t tri???n c???a Trung Qu???c, v???a qua c??ng nh?? s???p t???i. N?? ????nh c??? v??o ?????u v??o c???a Trung Qu???c (nh?? v???n, k??? thu???t, knowhow??? ??i c??ng v???i c??c d??ng ?????u t?? v?? d??y chuy???n s???n xu???t ch???t l?????ng cao t??? M???, ph????ng T??y), c??ng nh?? ?????u ra (th??? tr?????ng), theo ???? c?? th??? l??m m???t c??c l???i th??? c???a Trung Qu???c trong c??c chu???i gi?? tr??? to??n c???u (b???ng ??p ?????t thu???, h???n ch??? v??? c??ng ngh???, ????i thay ?????i qui ch??? t???i WTO, th???m ch?? ????a c??? m???t ??i???u kho???n kh??ng ch??i v???i n?????c kh??ng c?? quy ch??? th??? tr?????ng v??o Hi???p ?????nh NAFTA s???a ?????i???).

Nh??ng m???i b??n kh??ng ph???i c??? mu???n l?? ???????c, v?? n?? c??n ph??? thu???c v??o th??? m???nh so s??nh v?? s???c l?? ch???u ????n (bao g???m c??? ch??nh tr??? n???i b???) c???a m???i b??n. V?? d??? Trump mu???n ?????y c??ng v???i Trung Qu???c, th?? c??c c??ng ty, ng?????i d??n v?? n???n kinh t??? M??? s??? b??? thi???t. Hay Trung Qu???c mu???n gi???m gi?? ?????ng NDT c??ng ph???i c??n nh???c k???, v?? s??? c??ng l??m t??ng t??nh b???t ???n, c?? th??? d???n ?????n c??c ngu???n ti???n ch???y ra kh???i Trung Qu???c t??m n??i ???tr?? ???n??? an to??n h??n.

Trump tin v??o th??? m???nh c???a M???, ch??? ?????ng ?????y cao ??p l???c v?? d???n d???t cu???c chi???n th????ng m???i, hy v???ng Trung Qu???c v?????t qu?? s???c ch???u ?????ng, ph???i s???m ch???p nh???n gi???i ph??p c?? l???i cho m??nh. C??n Trung Qu???c d?????ng nh?? ??ang ??p d???ng ch??? tr????ng ???ki??n nh???n chi???n l?????c???, ????? tr??nh ????n tr?????c m???t, trong khi gi??? ???????c c?? h???i v????n l??n v??? l??u d??i, c?? bi???n ph??p tr??? ????a c??ng l?? ????? gi??? nguy??n t???c v?? nh???m c???n tr??? Trump leo thang th??m n???a do ch??nh ??p l???c t??? n???i b??? n?????c M???.

Hi???n t???i, c??c ??p l???c ???? v?? ??ang g??y thi???t h???i cho c??? hai b??n, Trung Qu???c v???a qua c?? v??? ch???u thi???t nhi???u h??n. N???u c?? m???t th???a thu???n s???p t???i, Trung Qu???c ch???c s??? ph???i ch???p nh???n m???t ph???n c??c y??u c???u c???a Trump (c??? v??? th??? tr?????ng v?? c???i c??ch c?? c???u), nh??ng Trung Qu???c c??ng s??? ????? l???c ????? kh??ng ch???u ch???p nh???n th???a thu???n ??p ?????t m???t chi???u, ???nh h?????ng ?????n s??? v????n l??n l??u d??i c???a m??nh. Th???c t???, Trung Qu???c c??ng hi???u ??p l???c t??? M??? c??n gia t??ng, n??n ???? x??c ti???n nh???ng b?????c ??i v??? l??u d??i nh?? ph??t tri???n v?? k??ch c???u n???i ?????a, t??ng t??nh t??? ch??? v?? m??? r???ng quan h??? v???i c??c n?????c ????? gi???m b???t ph??? thu???c v??o th??? tr?????ng M???.

??? Nh?? v???y, v???i cu???c chi???n th????ng m???i k??o d??i, li???u c?? d???n ?????n c??c nguy c??, nh?? m???t cu???c ???ly h??n??? M???-Trung v?? s??? ph??n c???c th??? gi???i v??? th????ng m???i, c??ng ngh????

?????i s??? Ph???m Quang Vinh: Xin nh??n t??? g??c ????? ?????a ??? chi???n l?????c. Kh??c v???i Chi???n tranh l???nh, hay hai cu???c Chi???n tranh th??? gi???i, khi th??? gi???i ph??n tuy???n h??? th???ng, hai b??n c???t ?????t v?? t??ch h???n nhau, cu???c ?????u l???n n??y v???n n???m trong th??? ph??? thu???c l???n nhau, c??? gi???a hai ?????i th??? M??? ??? Trung v?? gi???a m???i n?????c v???i c??c n?????c c??n l???i tr??n th??? gi???i. C??c m???i quan h???, bao g???m c??? kinh t???, th????ng m???i, c??ng ngh??? v???n ti???p t???c ??an xen nh?? ???? ???????c t???o n??n trong nhi???u th???p k??? to??n c???u ho?? v???a qua. Do ????, kh?? c?? cu???c ???ly h??n??? hay ph??n t??ch 100%. C??c b??n, c??? M??? c??ng kh??ng mu???n nh?? v???y.

V???a qua, c??ng ???? ch???ng ki???n Trump kh??ng cho c??c c??ng ty c??ng ngh??? M??? ???ch??i??? v???i Huawei, hay ??p m???nh thu???, y??u c???u c??c c??ng ty M??? r???i kh???i Trung Qu???c. ???? l?? vi???c ng?????i ta v???n mu???n gi??? quan h??? nh??ng v???i nh???ng ??i???u ki???n kh??c, h??n l?? c???t ?????t. Tr??n th???c t???, hai b??n c??ng kh?? c?? th??? c???t ?????t ho??n to??n. ??i???u n??y s??? ph??? thu???c v??o c??c cu???c ????m ph??n, gi???i ph??p s???p t???i. M???c d?? s??? c?? l??c h??? ???ng??ng ngu???y??? nhau. V?? nh?? tr??n ???? n??i, cu???c ?????u l???n n??y l?? ????? gi??nh l???i th???, kh??ng ph???i ????? tri???t ti??u nhau.

??? V???y theo ??ng, c??c n?????c kh??c, nh???t l?? nh???ng n?????c nh??? v?? v???a, trong ???? c?? Vi???t Nam, s??? ch???u t??c ?????ng th??? n??o v?? c???n ???ng x??? ra sao?

?????i s??? Ph???m Quang Vinh: S??? c?? c??? thu???n v?? kh??, ng???n h???n v?? d??i h???n. N?? s??? c??n ph??? thu???c v??o m???c ?????, di???n bi???n cu???c chi???n th????ng m???i M???-Trung s???p t???i.

C???nh tranh ?????a chi???n l?????c n?????c l???n, th?????ng d???n ?????n hai h?????ng, h??? mu???n tranh th??? ho???c bu???c c??c n?????c kh??c ch???n b??n. Nh??ng c??i ch??nh l?? n?? s??? ??i???u ch???nh, h??nh th??nh tr???t t???, lu???t ch??i ???????c c???p nh???t, ??i???u ch???nh m???i. Cu???c chi???n th????ng m???i c??ng v???y. Th??ch th???c c??c m???t s??? nhi???u v?? b??o ch?? ???? ????ng.

??? ????y, xin ???????c n??u m???t ??i???m v??? th???i c?? ??? th???i c?? ?????nh v??? v?? b???t ph??, khi th??? gi???i, khu v???c ??ang c?? s??? v???n ?????ng chuy???n m??nh s??u s???c nh?? l??c n??y.

Nh?? tr??n ???? n??u, cu???c c???nh tranh hi???n t???i ph???c t???p, nh??ng kh??ng theo ki???u ?????i ?????u hai h??? th???ng. N??n c??c n?????c v?? ta c??ng v???y, v???n c?? ??i???u ki???n v???a ch??i v???i c??? hai, v???a ??a d???ng ho?? quan h???, v???a t??m c??ch l???a ch???n nh???ng g?? ph?? h???p nh???t v???i l???i ??ch qu???c gia. Ch??ng ta kh??ng n??n ch???n c??n b???ng n?????c l???n ki???u c?? h???c, hay nh??n anh n??y, t??nh quan h??? v???i anh kia. L???i ??ch qu???c gia l?? c??i g???c: V???a coi tr???ng v?? ch??i v???i c??c n?????c, v???a ??a d???ng ho?? quan h???, m???t n??o c?? l???i cho l???i ??ch qu???c gia th?? h???t s???c tranh th???, qua ????, t???o m??i tr?????ng t???ng th???, h???n ch??? m???t kh??ng thu???n.

V??? kinh t??? c??ng v???y, khi c?? c??i ph???i l???a ch???n, th?? ch???n sao ta ng??y c??ng c?? v??? tr?? l???i th???, ??? chu???i gi?? tr??? cao v?? ch???t l?????ng h??n, ph???c v??? t???t h??n cho ph??t tri???n l??u d??i, b??n v???ng c???a ?????t n?????c. H??n ba m????i n??m ?????i m???i, ph??t tri???n, ch??ng ta c?? ????? v??? th???, n??ng l???c ????? l??m ???????c ??i???u ????.

Ch??ng ta v???a qua ???? r???t th??nh c??ng, nh?? khi v???a c?? th??? tham gia AIIB/BRI hay RCEP, nh???ng v???n tham gia TPP (nay l?? CPTPP), EVFTA c?? t??nh chi???n l?????c, ch???t l?????ng cao. Nay v??? ???n ????? ??? Th??i B??nh D????ng c??ng v???y. Kh??ng n??n xem ???? ch??? m???t chi???u l?? ?????i ?????u M???-Trung. N??n coi ???? l?? kh??ng gian ?????a chi???n l?????c m???i, c??? v??? kinh t??? v?? an ninh, v???i s??ng ki???n c???a nhi???u n?????c, c?? c???a M???, c???a TQ, r???i c???a Nh???t, ???n, ??c???

V???i ch??? tr????ng t??ng c?????ng h???i nh???p v?? ?????i ngo???i, tham gia ?????nh h?????ng, d???n d???t, th?? ta c??ng c???n ch??? ?????ng khai th??c m???t thu???n, m??? r???ng th??m quan h??? v???i c??c n?????c l???n, ?????i t??c quan tr???ng, trong ch??? tr????ng ??a d???ng ho??, bao g???m c??? v??? kinh t??? ????? tr??nh ph??? thu???c v??o 1-2 th??? tr?????ng; ?????ng th???i, t??ch c???c c??ng Asean v?? c??c n?????c th??c ?????y c??c c???u tr??c h???p t??c khu v???c d???a tr??n lu???t l???, kh??ng ??p ?????t, v?? c??ng c?? l???i.

??? Xin ??ng cho th??m m???t v??i nh???n x??t ng???n v??? t????ng lai s???p t???i.

?????i s??? Ph???m Quang Vinh: Trong c??i ph???c t???p, hi???n c??ng ??ang xu???t hi???n nh???ng t??nh th??? th???i c?? m???i. Th???i c?? ?????n nh??ng s??? kh??ng ch??? ai. ???? l?? ??i???u ch??ng ta c???n h???t s???c quan t??m, chu???n b??? v?? tranh th??? t???i ??a cho ?????t n?????c.

L??m ???????c nh?? v???y s??? ph???c v??? ?????c l???c v?? hi???u qu??? cho c??ng cu???c ?????i m???i, h???i nh???p, ph??t tri???n v?? ??a d???ng ho?? qua h???, hay n??i chung l?? th??c ?????y m??i tr?????ng an ninh-ph??t tri???n thu???n l???i cho ta, bao g???m c??? c??u chuy???n ch??? quy???n bi???n ?????o.

??? Xin c???m ??n ??ng v?? nh???ng ph??n t??ch th???u ????o!

Ngu???n: Soha
 

29/01/1942: Iran k?? Hi???p ?????c Li??n minh v???i Anh v?? Li??n X??

Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: Iran signs Treaty of Alliance with Great Britain and USSRHistory.com

Bi??n d???ch: Nguy???n Th??? Kim Ph???ng

V??o ng??y n??y n??m 1942, Anh v?? Li??n X?? ???? k?? m???t th???a thu???n ?????m b???o an to??n cho Iran v?? t???o ra m???t ???h??nh lang Ba T????? (Persian corridor) cho qu??n ?????ng minh, m???t tuy???n ???????ng ti???p t??? t??? ph????ng T??y ?????n Nga.

?????u chi???n tranh, Iran ???? h???p t??c v???i ?????c b???ng c??ch xu???t kh???u ng?? c???c sang phe Tr???c ????? ?????i l???y k??? thu???t vi??n. Nh??ng phe ?????ng minh coi Iran l?? m???t m??? d???u gi?? tr??? v?? c?? v??? tr?? thu???n ti???n ????? tr??? th??nh m???t tuy???n ???????ng v???n chuy???n qu??n trang c???a ph????ng T??y sang ph??a ????ng cho Li??n X??. Ng??y 25/08/1941, hai c?????ng qu???c phe ?????ng minh ???? x??m chi???m Iran (m?? Th??? t?????ng Winston Churchill th??ch g???i l?? ???Ba T????? ????? kh??ng c?? s??? nh???m l???n gi???a Iran v?? Iraq), Li??n X?? t??? ph??a B???c v?? Anh t??? mi???n Nam. Trong b???n ng??y, qu??n ?????ng minh ???? ki???m so??t ???????c Iran tr??n th???c t???.

Ng??y 16/09, v??? shah (vua Iran) ??????ng nhi???m ???? tho??i v???, v?? con trai 23 tu???i c???a ??ng, Muhammad, l??n n???m quy???n v?? ???? ????? ngh??? Qu???c h???i Iran ph?? duy???t Hi???p ?????c Li??n minh, cho ph??p qu??n ?????ng minh t??? do di chuy???n h??ng ti???p t??? qua Iran v?? cung c???p b???t c??? th??? g?? h??? c???n ????? gi??nh chi???n th???ng trong cu???c chi???n. V??? shah m???i c??ng tuy??n b??? s??? kh??ng c?? c??c th??i ????? kh??ng ph?? h???p v???i li??n minh trong ch??nh s??ch ?????i ngo???i c???a m??nh.

?????i l???i, Iran ???????c b???o v??? kh???i s??? x??m l?????c c???a phe Tr???c v?? m???t s??? b???o ?????m r???ng qu??n ?????ng minh s??? r???i kh???i ?????t Iran trong v??ng s??u th??ng sau khi chi???n tranh k???t th??c.

Nh??ng li??n minh nhanh ch??ng g???p tr???c tr???c: Li??n X?? ???? mua ph???n l???n s???n l?????ng ng?? c???c c???a Iran, g??y ra t??nh tr???ng thi???u b??nh m?? v?? b???o lo???n tr??n ???????ng ph???. Qu??n ?????ng minh ????n ??p n???i d???y v?? ng?????i M??? nhanh ch??ng v???n chuy???n ng?? c???c t???i ????? b?? ?????p cho t???n th???t. Li??n X?? sau ???? ???? c??? g???ng k??ch ?????ng ????? l???t ????? shah b???ng c??ch ???ng h??? ?????ng Tudeh (ti???ng Ba T?? c?? ngh??a l?? ???qu???n ch??ng???) m?? h??? tin r???ng s??? h??o ph??ng h??n trong c??c h???p ?????ng khai th??c d???u m???. C??c l???c l?????ng Tudeh ???? t???m th???i chi???m ???????c mi???n b???c Iran v??o th??ng 12/1944.

Khi chi???n tranh k???t th??c, qu??n ?????ng minh b???t ?????u r???i kh???i Iran nh?? ???? h???a, ngo???i tr??? Li??n X??. Khi???u n???i ???? ???????c g???i ?????n Li??n Hi???p Qu???c, M??? v?? Anh ???? g??y ??p l???c, v?? ??i???u n??y ???? vi ph???m m???t trong nh???ng ??i???u kho???n c???a Hi???p ?????c Li??n minh. Li??n X?? cu???i c??ng c??ng b???t ?????u r??t kh???i Iran v??o th??ng 04/1946, nh??ng ngay c??? khi r??t lui, h??? v???n ti???p t???c k??ch ?????ng c??c cu???c n???i lo???n ?????m m??u h??n gi???a ch??nh ph??? shah v?? phe Tudeh; phe Tudeh ???? b??? ????nh b???i ho??n to??n v??o th??ng 12/1946 v?? shah ???? tuy??n b??? t??nh tr???ng thi???t qu??n lu???t.
 

C??i gi?? c???a vi???c Hy L???p r???i kh???i khu v???c ?????ng euro

Print Friendly, PDF & Email

150105_Open_Europe_Blog_Greece

Ngu???n: Jean Pisani-Ferry, ???The Costs of Grexit,??? Project Syndicate, 28/02/2015.

Bi??n d???ch: Tr???n H????ng Phong | Hi???u ????nh: Nguy???n Huy Ho??ng

?????u tu???n n??y (cu???i th??ng 2), sau nh???ng ng??y th???o lu???n c??ng th???ng, ch??nh quy???n m???i ??? Athens ???? ?????t ???????c m???t th???a thu???n v???i c??c n?????c ch??? n??? c???a n?? ??? khu v???c ?????ng ti???n chung ch??u ??u, bao g???m m???t g??i c???i c??ch c???p t???c v?? gia h???n ch????ng tr??nh h??? tr??? t??i ch??nh th??m 4 th??ng. Nh??ng d?? c??? c???ng ?????ng ch??u ??u ???? th??? ph??o nh??? nh??m, th???a hi???p n??y kh??ng lo???i tr??? s??? c???n thi???t ph???i c?? c??c cu???c ????m ph??n c???ng r???n h??n n???a v??? m???t ch????ng tr??nh h??? tr??? t??i ch??nh m???i m?? c??c b??n s??? ph???i ????a ra v??o cu???i th??ng 6.

Trong b???t c??? cu???c ????m ph??n n??o, bi???n s??? quan tr???ng nh???t ???nh h?????ng ?????n h??nh vi c???a c??c b??n ch??? ch???t, v?? t??? ???? ???nh h?????ng ?????n k???t qu??? ????m ph??n, l?? c??i gi?? m???i b??n ph???i tr??? n???u kh??ng ?????t ???????c m???t th???a thu???n chung. Trong tr?????ng h???p n??y, v???n ????? l?? c??i gi?? c???a vi???c Hy L???p r???i kh???i khu v???c ?????ng euro (???Grexit???) ??? m???t vi???n c???nh ???????c b??n th???o r???ng r??i tr??n c??c ph????ng ti???n truy???n th??ng trong su???t qu?? tr??nh ????m ph??n g???n ????y, v???i nhi???u suy ??o??n ????ng k??? v??? l???p tr?????ng c???a c??c b??n trong cu???c, ?????c bi???t l?? ch??nh ph??? Hy L???p v?? ?????c.

Theo quan ??i???m c???a Hy L???p, vi???c r???i b??? khu v???c ?????ng euro s??? g??y h???n lo???n l???n, ??i???u n??y gi???i th??ch t???i sao n?? nh???n ???????c r???t ??t s??? ???ng h??? t??? trong n?????c. Nh??ng c??i gi?? m?? nh???ng n?????c c??n l???i trong khu v???c ?????ng euro ph???i tr??? cho s??? ra ??i c???a Hy L???p l?? g??? K??? t??? khi c??u h???i n??y l???n ?????u ti??n ???????c ?????t ra nh???ng n??m 2011-2012, ???? c?? hai quan ??i???m ?????i l???p.

M???t quan ??i???m ??? ???????c m???nh danh l?? thuy???t domino ??? cho r???ng n???u Hy L???p r???i b??? khu v???c, ngay l???p t???c th??? tr?????ng s??? b???t ?????u t??? h???i ai l?? ng?????i ti???p theo. S??? ph???n c???a c??c n?????c kh??c s??? tr??? th??nh v???n ????? nghi ng???, nh?? ???? t???ng x???y ra trong c??c cu???c kh???ng ho???ng ti???n t??? ch??u ?? trong nh???ng n??m 1997-1998 hay cu???c kh???ng ho???ng n??? c??ng ch??u ??u trong nh???ng n??m 2010-2012. Ti???p theo ???? c?? th??? l?? s??? tan r?? c???a khu v???c ?????ng euro.

Quan ??i???m c??n l???i ??? th?????ng ???????c g???i l?? thuy???t gia c??? (ballast theory) ??? cho r???ng khu v???c ?????ng euro s??? th???c s??? ???????c c???ng c??? b???i s??? r??t lui c???a Hy L???p. Li??n minh ti???n t??? n??y s??? tho??t kh???i m???t r???c r???i c?? t??nh l???p l???i, v?? quy???t ?????nh c???a khu v???c ?????ng euro cho ph??p hay ????? ngh??? Hy L???p r???i kh???i n?? s??? l??m t??ng ????? tin c???y c???a c??c quy t???c c???a khu v???c n??y. Quan ??i???m n??y tuy??n b??? s??? kh??ng c??n qu???c gia n??o c?? th??? d??m t???ng ti???n c??c ?????i t??c c???a m??nh th??m n???a.

H???i n??m 2012, thuy???t domino c?? v??? th???c t??? t???i m???c c??c n?????c ch??? n??? ???? b??? qua l???a ch???n ????? Hy L???p ra ??i. Sau khi suy t??nh k??? c??ng trong su???t m??a h??, Th??? t?????ng ?????c Angela Merkel ???? ?????n Athens v?? b??y t??? r???ng b?? ???hy v???ng v?? mong mu???n??? Hy L???p s??? ti???p t???c ??? l???i.

Nh??ng t??nh h??nh hi???n nay ???? kh??c. Nh???ng c??ng th???ng th??? tr?????ng ???? gi???m ????ng k???; Ireland v?? B??? ????o Nha kh??ng c??n n???m trong ch????ng tr??nh h??? tr??? t??i ch??nh; h??? th???ng t??i ch??nh khu v???c ?????ng euro ???? ???????c t??ng c?????ng b???i quy???t ?????nh chuy???n sang m???t li??n minh ng??n h??ng; v?? c??c c??ng c??? qu???n l?? kh???ng ho???ng ???? s???n s??ng ????u v??o ????. Ph???n ???ng d??y chuy???n do s??? ra ??i c???a Hy L???p g??y ra ??t c?? kh??? n??ng x???y ra h??n nhi???u.

Nh??ng ??i???u ???? kh??ng c?? ngh??a l?? t???n th???t n??y s??? kh??ng g??y ra t??c h???i g??. C?? ba l?? do khi???n vi???c Hy L???p r???i b??? khu v???c ?????ng euro v???n c?? th??? l??m li??n minh ti???n t??? ch??u ??u suy y???u nghi??m tr???ng.

L?? do ?????u ti??n v?? quan tr???ng nh???t, vi???c Hy L???p ra ??i s??? b??c b??? c??c gi??? ?????nh ng???m r???ng vi???c tham gia v??o khu v???c ?????ng ti???n chung ch??u ??u l?? kh??ng th??? ?????o ng?????c. Qu??? th???t, l???ch s??? cho th???y kh??ng c?? cam k???t n??o l?? kh??ng th??? h???y b???: theo chuy??n gia c???a T???p ??o??n Nomura Securities, k??? t??? ?????u th??? k??? 19 t???i nay ???? c?? 67 li??n minh ti???n t??? tan r??. B???t c??? n?????c n??o r???i kh???i khu v???c ?????ng euro c??ng s??? l??m t??ng c???m gi??c r???ng c??c n?????c kh??c, s???m hay mu???n, c??ng c?? th??? l??m theo.

L?? do th??? hai, vi???c Hy L???p r???i b??? khu v???c s??? ch???ng minh r???ng nh???ng ng?????i th???c s??? coi ?????ng euro ????n thu???n ch??? l?? m???t s??? d??n x???p l??m t??ng t??nh ???n ?????nh c???a t??? gi?? h???i ??o??i ch??? kh??ng ph???i m???t ?????ng ti???n th???t s???, l?? ????ng. Ni???m tin v??o ?????ng ???? la M??? ???????c d???a tr??n th???c t??? l?? kh??ng c?? s??? kh??c bi???t gi???a m???t ?????ng ???? la g???i t???i ng??n h??ng ??? Boston v?? m???t ?????ng g???i t???i ng??n h??ng ??? San Francisco. Nh??ng k??? t??? cu???c kh???ng ho???ng 2010-2012, ??i???u n??y kh??ng ho??n to??n c??n ????ng v???i ?????ng euro n???a. S??? ph??n m???nh t??i ch??nh ???? gi???m nh??ng kh??ng bi???n m???t, c?? ngh??a l?? kho???n ti???n cho m???t c??ng ty ??? ??o vay s??? kh??ng ???????c h?????ng m???c l??i su???t t????ng t??? nh?? c???a kho???n ti???n cho c??ng c??ng ty ???? ??? b??n kia bi??n gi???i n?????c ?? vay. Nhi???u nh?? ph?? b??nh nh?? nh?? kinh t??? h???c ng?????i ?????c Hans Werner Sinn ???? th???c hi???n m???t nghi??n c???u chuy??n ng??nh nh???m theo d??i kh??? n??ng ????a ?????n nguy c?? tan v???.

Hi???n t???i th?? kh??ng c?? kh??? n??ng n??o trong s??? n??y l?? nguy h???i ch???t ng?????i, nh??? nh???ng s??ng ki???n ???????c th???c hi???n trong nh???ng n??m g???n ????y; nh??ng s??? l?? sai l???m khi cho r???ng ni???m tin ???? ???????c kh??i ph???c ho??n to??n. C??c c??ng d??n ch??u ??u ch???c ch???n s??? ????p tr??? vi???c m???t qu???c gia r??t kh???i (ho???c b??? lo???i kh???i) khu v???c ?????ng euro b???ng c??ch b???t ?????u xem x??t ?????ng ti???n n??y theo m???t c??ch kh??c. G???i m???t ?????ng euro v??o ????u h???n s??? tr??? th??nh m???t c??u h???i th??ch ????ng. C??c nh?? ?????u t?? trong v?? ngo??i n?????c s??? r?? so??t ch???t ch??? h??n n???a d?? gi?? tr??? c???a t??i s???n c?? b??? ???nh h?????ng b???i s??? tan r?? c???a li??n minh ti???n t??? hay kh??ng. C??c ch??nh ph??? s??? tr??? n??n th???n tr???ng h??n v???i nh???ng r???i ro m?? c??c ?????i t??c c???a h??? c?? kh??? n??ng ??em l???i. Th???t v???y, s??? nghi ng??? s??? tr??? n??n kh??ng th??? c???u v??n, v?? n?? s??? thay th??? cho ni???m tin v??o t??nh b???n v???ng c???a khu v???c ?????ng euro.

L?? do cu???i c??ng, vi???c Hy L???p ra ??i s??? bu???c c??c nh?? ho???ch ?????nh ch??nh s??ch ch??u ??u ph???i ch??nh th???c h??a c??c quy t???c cho t???i nay l?? b???t th??nh v??n v?? th???m ch?? l?? ch??a ???????c x??c ?????nh li??n quan ?????n vi???c c??c th??nh vi??n r???i b??? kh???i. Ngo??i nh???ng nguy??n t???c chung c???a lu???t ph??p qu???c t??? ??? v?? d???, ??i???u quy???t ?????nh lo???i ti???n t??? m?? m???t t??i s???n ???????c ?????nh gi?? sau khi m???t th??nh vi??n r???i kh???i khu v???c ?????ng euro ch??nh l?? lu???t ??i???u ch???nh h???p ?????ng li??n quan v?? th???m quy???n ph??p l?? t????ng ???ng ??? th?? hi???n ch??a c?? quy t???c th???ng nh???t cho vi???c x??c ?????nh c??ch th???c chuy???n ?????i sang ?????ng ti???n m???i. Vi???c Hy L???p r??t kh???i khu v???c ?????ng euro s??? bu???c ch??u ??u ph???i x??c ?????nh c??c quy t???c n??y, t??? ???? l??m r?? ?????ng euro ????ng gi?? th??? n??o, t??y thu???c v??o n??i n?? ???????c g???i, b???i ai, v?? b???ng h??nh th???c ra sao. ??i???u n??y kh??ng ch??? khi???n nguy c?? tan v??? d??? t?????ng t?????ng h??n; m?? c??n khi???n n?? tr??? n??n c??? th??? h??n.

N??i nh?? v???y kh??ng c?? ngh??a l?? c??c n?????c th??nh vi??n khu v???c ?????ng euro ph???i s???n s??ng tr??? b???t c??? gi?? n??o c???n thi???t ????? gi??? Hy L???p ??? l???i. ??i???u ???? r?? r??ng s??? t????ng t??? m???t s??? ?????u h??ng. Nh??ng h??? c??ng kh??ng n??n nu??i d?????ng b???t k??? ???o t?????ng n??o: kh??ng th??? c?? chuy???n vi???c Hy L???p ra ??i l?? h???nh ph??c.

Jean Pisani???Ferry l?? gi??o s?? Tr?????ng Qu???n tr??? Hertie ??? Berlin, v?? hi???n l?? T???ng Cao ???y Ho???ch ?????nh Ch??nh s??ch c???a Ch??nh ph??? Ph??p. ??ng nguy??n l?? gi??m ?????c c???a Bruegel, m???t vi???n nghi??n c???u ch??nh s??ch kinh t??? c?? tr??? s??? t???i Brussels.


 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,514
  • Tháng hiện tại39,893
  • Tổng lượt truy cập8,436,426
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây