21/08/1959: Hawaii tr??? th??nh ti???u bang th??? 50 c???a Hoa K???

21/08/1959: Hawaii tr??? th??nh ti???u bang th??? 50 c???a Hoa K???

 •   21/08/2019 06:29:24 AM
 •   Đã xem: 875
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1959, n?????c M??? hi???n ?????i ti???p nh???n ???????c ng??i sao cu???i c??ng c???a m??nh khi T???ng th???ng Dwight D. Eisenhower k?? tuy??n b??? c??ng nh???n vi???c Hawaii gia nh???p v??o Li??n bang v???i t?? c??ch l?? ti???u bang th??? 50. T???ng th???ng c??ng ban l???nh t???o ra m???t l?? c??? M??? g???m 50 ng??i sao ???????c s???p x???p th??nh c??c h??ng so le: n??m h??ng s??u sao v?? b???n h??ng n??m sao. L?? c??? m???i n??y ch??nh th???c tr??? th??nh qu???c k??? n?????c M??? v??o ng??y 04 th??ng 07 n??m 1960.
Th??? gi???i h??m nay: 21/08/2019

Th??? gi???i h??m nay: 21/08/2019

 •   20/08/2019 09:18:44 PM
 •   Đã xem: 897
 •   Phản hồi: 0
Th??? t?????ng ?? Giuseppe Conte ???? t??? ch???c. ??ng Conte ch??? tr??ch Matteo Salvini, l??nh ?????o Li??n minh ph????ng B???c c???c h???u, v???n l?? th??nh vi??n li??n minh c???m quy???n nh??ng ???? ????? xu???t m???t cu???c b??? phi???u b???t t??n nhi???m ch???ng l???i ??ng Conte v?? k??u g???i ti???n h??nh b???u c??? m???i. T??? l??? ???ng h??? Li??n ??o??n ph????ng B???c hi???n ??ang t??ng m???nh trong c??c cu???c th??m d??. B???u c??? c?? th??? ???????c t??? ch???c n???u m???t ch??nh ph??? li??n minh m???i kh??ng th??? ???????c th??nh l???p.
Tri???n v???ng khai th??c chung Trung Qu???c ??? Philippines tr??n Bi???n ????ng

Tri???n v???ng khai th??c chung Trung Qu???c ??? Philippines tr??n Bi???n ????ng

 •   18/08/2019 06:39:03 PM
 •   Đã xem: 865
 •   Phản hồi: 0
Truy???n th??ng th??? gi???i cho bi???t, trong chuy???n th??m c???a ch??? t???ch Trung Qu???c T???p C???n B??nh t???i Philippines g???n ????y, hai b??n ???? k?? k???t 29 th???a thu???n, trong ???? c?? m???t b???n ghi nh??? (MOU) v??? khai th??c chung tr??n khu v???c bi???n ????ng.[1] Bi???n ????ng v???n l?? khu v???c c?? nhi???u tranh ch???p ph???c t???p, ti???m ???n nhi???u nguy c?? xung ?????t
16/08/1896: Ph??t hi???n v??ng ??? Yukon, Canada

16/08/1896: Ph??t hi???n v??ng ??? Yukon, Canada

 •   16/08/2019 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 891
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1896, trong khi c??u c?? h???i g???n s??ng Klondike thu???c L??nh th??? Yukon c???a Canada, George Carmack ???????c cho l?? ???? ph??t hi???n ra qu???ng v??ng tr??n m???t ????y s??ng nh???. Ph??t hi???n may m???n c???a ??ng ???? g??y ra c??n s???t v??ng l???n cu???i c??ng ??? mi???n T??y n?????c M???
Vai tr?? c???a ???n ????? trong Th??? k??? ch??u ??

Vai tr?? c???a ???n ????? trong Th??? k??? ch??u ??

 •   15/08/2019 02:42:15 AM
 •   Đã xem: 966
 •   Phản hồi: 0
B??o ???Cumhuriyet??? c???a Th??? Nh??? K??? ???? ????ng b??i vi???t ????? c???p v??? v???n ????? c???p b??ch m?? Hoa K??? v?? c??c ?????ng minh ??ang g???p ph???i. Trong th??? k??? 21, d?????ng nh?? Hoa K??? kh??ng th??? l?? c?????ng qu???c h??ng m???nh nh???t nh?? nh???ng n??m 1990. Trong b???i c???nh nh?? v???y, Hoa K??? ??ang c??? g???ng ti???p t???c s??? th???ng tr??? c???a m??nh b???ng bi???n ph??p kh??ng c??ng b???ng. B??i b??o vi???t, c??ng v???i vi???c ??e d???a s??? d???ng v?? l???c, Hoa K??? lu??n c??? g???ng l??m cho ???n ????? v?? Trung Qu???c b???t h??a v???i nhau.
13/08/1521: Th??? ???? Aztec r??i v??o tay ng?????i T??y Ban Nha

13/08/1521: Th??? ???? Aztec r??i v??o tay ng?????i T??y Ban Nha

 •   13/08/2019 05:45:25 AM
 •   Đã xem: 873
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??m 1521, sau m???t cu???c bao v??y k??o d??i ba th??ng, l???c l?????ng T??y Ban Nha d?????i quy???n c???a Hern??n Cort??s ???? chi???m ???????c Tenochtitl??n, th??? ???? c???a ????? ch??? Aztec. L??nh c???a Cort??s ???? san b???ng th??nh ph??? v?? b???t gi??? Cuauhtemoc, Ho??ng ????? Aztec.
12/08/1990: Ph??t hi???n b??? x????ng kh???ng long T. Rex

12/08/1990: Ph??t hi???n b??? x????ng kh???ng long T. Rex

 •   12/08/2019 09:36:05 AM
 •   Đã xem: 942
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1990, th??? s??n h??a th???ch Susan Hendrickson ???? ph??t hi???n ra ba chi???c x????ng kh???ng l??? nh?? ra kh???i m???t v??ch ???? g???n Faith, South Dakota. Ch??ng h??a ra l?? m???t ph???n b??? x????ng c???a lo??i kh???ng long Tyrannosaurus Rex l???n nh???t t???ng ???????c ph??t hi???n, m???t m???u v???t 65 tri???u n??m tu???i ???????c ?????t t??n l?? Sue, theo t??n c???a ng?????i ph??t hi???n ra n??.
10/08/1793: B???o t??ng Louvre m??? c???a cho c??ng ch??ng

10/08/1793: B???o t??ng Louvre m??? c???a cho c??ng ch??ng

 •   10/08/2019 09:41:57 PM
 •   Đã xem: 934
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1793, sau h??n hai th??? k??? ????ng vai tr?? m???t cung ??i???n ho??ng gia, Louvre ???? ???????c ch??nh ph??? c??ch m???ng Ph??p bi???n th??nh m???t b???o t??ng c??ng c???ng ??? Paris. Ng??y nay, Louvre l?? m???t trong nh???ng b???o t??ng s??? h???u kho t??ng ngh??? thu???t ????? s??? nh???t th??? gi???i, v???i c??c t??c ph???m v?? hi???n v???t ?????i di???n cho 11.000 n??m v??n minh v?? v??n h??a c???a lo??i ng?????i.
09/08/378: Ng?????i La M?? b??? ????nh b???i t???i Adrianople

09/08/378: Ng?????i La M?? b??? ????nh b???i t???i Adrianople

 •   09/08/2019 08:37:25 AM
 •   Đã xem: 921
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 378, trong m???t trong nh???ng tr???n chi???n c?? t??nh quy???t ?????nh nh???t trong l???ch s???, m???t ?????i qu??n La M?? l???n d?????i s??? ch??? huy c???a Valens, ho??ng ????? ????ng La M??, ???? b??? ng?????i Visigoth ????nh b???i trong Tr???n Adrianople ??? khu v???c thu???c Th??? Nh?? K??? ng??y nay. Hai ph???n ba qu??n ?????i La M??, bao g???m c??? Ho??ng ????? Valens, ???? b??? d???m ?????p v?? t??n s??t b???i ?????i qu??n man t???c (barbarians) c?????i ng???a
04/08/1854: ???Walden??? c???a Henry David Thoreau ???????c xu???t b???n

04/08/1854: ???Walden??? c???a Henry David Thoreau ???????c xu???t b???n

 •   07/08/2019 02:43:24 AM
 •   Đã xem: 962
 •   Phản hồi: 0
T??c ph???m kinh ??i???n c???a Henry David Thoreau, Walden hay A Life in the Woods (M???t m??nh s???ng trong r???ng) ng??y nay l?? cu???n s??ch ph???i ?????c trong nhi???u l???p h???c. Nh??ng trong l???n ph??t h??nh ?????u ti??n ??? v??o ng??y n??y n??m 1854 ??? n?? ch??? ?????t ???????c doanh s??? khi??m t???n, kho???ng 300 b???n m???i n??m.
Ti???n Trung Qu???c t???o r???i ro cho c??c n?????c ??ang ph??t tri???n

Ti???n Trung Qu???c t???o r???i ro cho c??c n?????c ??ang ph??t tri???n

 •   04/08/2019 11:54:49 PM
 •   Đã xem: 905
 •   Phản hồi: 0
Tuy???n ???????ng s???t t????ng lai c?? h??n 400 km c???t ngang qua c??c khu r???ng nhi???t ?????i c???a L??o. Nh???ng con t??u s??? s???m l??n b??nh ??? qua nh???ng c??y c???u, nh???ng ???????ng h???m v?? nh???ng con ?????p ???????c x??y d???ng ri??ng cho tuy???n ???????ng s???t, ch???y t??? bi??n gi???i ph??a B???c c???a Trung Qu???c cho ?????n th??? ???? Vi??ng Ch??n c???a L??o b??n b??? s??ng Mekong n??y.
Qu???n l?? c??c c?????ng qu???c

Qu???n l?? c??c c?????ng qu???c

 •   31/07/2019 09:11:30 PM
 •   Đã xem: 868
 •   Phản hồi: 0
Ng??y nay, s??? c???nh tranh gi???a c??c c?????ng qu???c l?? m???t th???c t???. Hoa K??? ??ang c???nh tranh v???i m???t n?????c Nga ng??y c??ng t??ch c???c v?? m???t Trung Qu???c ??ang tr???i d???y. Trung ????ng, Bi???n ????ng, v?? Ukraine ch??? l?? ba s??n kh???u m?? th???c t??? m???i n??y di???n ra.
30/07/1945: T??u USS Indianapolis b??? t???n c??ng

30/07/1945: T??u USS Indianapolis b??? t???n c??ng

 •   30/07/2019 05:25:17 AM
 •   Đã xem: 915
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1945, tu???n d????ng h???m USS Indianapolis ???? tr??ng ng?? l??i c???a t??u ng???m Nh???t B???n v?? ch??m ch??? sau v??i ph??t, ngay gi???a v??ng bi???n c?? c?? m???p t???n c??ng. Ch??? c?? 317 trong s??? 1.196 ng?????i tr??n t??u s???ng s??t. Tuy nhi??n, Indianapolis v???n ho??n th??nh nhi???m v??? ch??nh c???a m??nh:
?????i t??c b???t b??nh ?????ng: Nga ??ang tr??? n??n ph??? thu???c v??o TQ nh?? th??? n??o?

?????i t??c b???t b??nh ?????ng: Nga ??ang tr??? n??n ph??? thu???c v??o TQ nh?? th??? n??o?

 •   29/07/2019 06:31:29 AM
 •   Đã xem: 987
 •   Phản hồi: 0
???? l?? m???t m???i quan h??? tay ba c???a ch??nh tr??? to??n c???u. K??? t??? sau Th??? chi???n II, Trung Qu???c, Nga v?? Hoa K??? ???? nhi???u l???n ho??n ?????i ?????i t??c v???i nhau. S??? s???p ????? c???a hi???p ?????c Trung-X?? sau c??i ch???t c???a Josef Stalin d???n ?????n chuy???n th??m c???a Richard Nixon ?????n Trung Qu???c v??o n??m 1972
15/07/1806: ??o??n th??m hi???m c???a Zebulon Pike kh???i h??nh

15/07/1806: ??o??n th??m hi???m c???a Zebulon Pike kh???i h??nh

 •   16/07/2019 09:19:42 PM
 •   Đã xem: 1064
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1806, Zebulon Pike, s?? quan qu??n ?????i Hoa K???, ng?????i v??o n??m 1805 ???? l??nh ?????o m???t nh??m th??m hi???m ??i t??m ki???m ?????u ngu???n s??ng Mississippi, ???? b???t ?????u m???t cu???c th??m hi???m m???i ????? kh??m ph?? khu v???c T??y Nam n?????c M???. Pike ???????c h?????ng d???n t??m ki???m ?????u ngu???n c??c s??ng Arkansas v?? s??ng Red, ?????ng th???i ??i???u tra c??c khu ?????nh c?? T??y Ban Nha ??? New Mexico
09/07/1993: X??c ?????nh danh t??nh c??c h??i c???t nh?? Romanov

09/07/1993: X??c ?????nh danh t??nh c??c h??i c???t nh?? Romanov

 •   14/07/2019 08:37:45 AM
 •   Đã xem: 990
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1993, c??c nh?? khoa h???c ph??p y Anh tuy??n b??? r???ng h??? ???? x??c ?????nh ???????c danh t??nh h??i c???t c???a Sa ho??ng cu???i c??ng, Nicholas II, c??ng v???i v??? ??ng, Alexandra, v?? ba c?? con g??i c???a h???. Nh??m nh?? khoa h???c n??y ???? s??? d???ng d???u v???t DNA ty th??? (mitochondria DNA, mtDNA) ????? ?????nh danh c??c b??? h??i c???t ???????c khai qu???t t??? m???t ng??i m??? t???p th??? g???n Yekaterinburg v??o n??m 1991.
13/06/1966: Quy???n Miranda ra ?????i

13/06/1966: Quy???n Miranda ra ?????i

 •   13/07/2019 12:24:55 AM
 •   Đã xem: 1001
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1966, T???i cao Ph??p vi???n Hoa K??? ra ph??n quy???t v??? v??? Miranda ki???n Arizona, thi???t l???p n??n nguy??n t???c l?? m???i nghi ph???m h??nh s??? ph???i ???????c th??ng b??o v??? c??c quy???n c???a h??? tr?????c khi ti???n h??nh th???m v???n. ???Anh c?? quy???n gi??? im l???ng. B???t c??? ??i???u g?? anh n??i c?? th??? v?? s??? ???????c d??ng ????? ch???ng l???i anh tr?????c t??a.
????m ph??n m????t v??? Hong Kong v?? n???i bu???n c???a b?? Thatcher

????m ph??n m????t v??? Hong Kong v?? n???i bu???n c???a b?? Thatcher

 •   11/07/2019 05:35:06 AM
 •   Đã xem: 1161
 •   Phản hồi: 0
Ngay t??? n??m 1958 B???c Kinh ???? ph???n ?????i m????t s??? n??? l???c t??? ph??a Anh mu???n t??ng quy???n v?? ?????i quy ch??? cho Hong Kong v?? nh???t quy???t ????i l???i ch??? quy???n.Nh??ng ????m ph??n m????t c???a th??? t?????ng Anh Margaret Thatcher v???i Trung Qu???c th???i l??nh t??? ??????ng Ti???u B??nh trong c??c n??m 1982-84 ???? quy???t ?????nh s??? ph????n v??ng l??nh th??? m?? kh??ng c?? tham v???n d??n.
Qu???c gia n??o s??? h???u H??nh lang T??y B???c?

Qu???c gia n??o s??? h???u H??nh lang T??y B???c?

 •   10/07/2019 11:16:38 PM
 •   Đã xem: 911
 •   Phản hồi: 0
B??? tr?????ng Ngo???i giao Hoa K??? Mike Pompeo ???? l??m Canada n??ng m???t h???i ?????u th??ng n??y khi ??ng n??i trong m???t b??i ph??t bi???u t???i Ph???n Lan r???ng y??u s??ch c???a Canada ?????i v???i H??nh lang T??y B???c (Northwest Passage) l?? ???b???t h???p ph??p???. ??ng ???? c?? m???t ??? ???? ????? tham d??? phi??n h???p c???a H???i ?????ng B???c C???c,

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập12
 • Hôm nay1,673
 • Tháng hiện tại48,843
 • Tổng lượt truy cập9,181,617
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây