N??m b??i th?? c???a Jaroslav Seifert

Thứ sáu - 14/06/2019 18:51
N??m b??i th?? c???a Jaroslav SeifertNg??y 8-3, ?????c l???i t???p th?? Maminka (M???) c???a Jaroslav Seifert (23-9-1901_10-1-1986), nh?? th?? C???ng h??a S??c ??o???t gi???i Nobel v??n ch????ng n??m 1984, th???y x??c ?????ng tr?????c h??nh ???nh ng?????i m??? nh?? th??, m???t ph??? n??? S??c gi???n d???, gi??u t??nh c???m. B?? l?? nh??n v???t trung t??m c???a gia ????nh. Khi b?? vui, b???u kh??ng kh?? trong nh?? tr??? n??n t????i t???n, r???ng r???, c??n khi b?? bu???n th?? b???u kh??ng kh?? ???y tr??? n??n u ??m, bu???n t???. C?? l???, h???i n???a ?????u th??? k??? 20, cu???c s???ng c???a ??a s??? ng?????i S??c, trong ???? c?? c??? cha m??? Jaroslav Seifert, c??ng ngh??o t??ng ch???ng kh??c g?? ng?????i Vi???t Nam c??ng th???i, v?? nh???ng ni???m vui, n???i bu???n c???a h??? c??ng gi???n d???, khi??m nh?????ng nh?? c???a ng?????i Vi???t Nam v???y.
N??m b??i th?? c???a Jaroslav Seifert
L????ng Duy??n T??m
N??m b??i th?? c???a Jaroslav Seifert
Ng??y 8-3, ?????c l???i t???p th?? Maminka (M???) c???a Jaroslav Seifert (23-9-1901_10-1-1986), nh?? th?? C???ng h??a S??c ??o???t gi???i Nobel v??n ch????ng n??m 1984, th???y x??c ?????ng tr?????c h??nh ???nh ng?????i m??? nh?? th??, m???t ph??? n??? S??c gi???n d???, gi??u t??nh c???m. B?? l?? nh??n v???t trung t??m c???a gia ????nh. Khi b?? vui, b???u kh??ng kh?? trong nh?? tr??? n??n t????i t???n, r???ng r???, c??n khi b?? bu???n th?? b???u kh??ng kh?? ???y tr??? n??n u ??m, bu???n t???. C?? l???, h???i n???a ?????u th??? k??? 20, cu???c s???ng c???a ??a s??? ng?????i S??c, trong ???? c?? c??? cha m??? Jaroslav Seifert, c??ng ngh??o t??ng ch???ng kh??c g?? ng?????i Vi???t Nam c??ng th???i, v?? nh???ng ni???m vui, n???i bu???n c???a h??? c??ng gi???n d???, khi??m nh?????ng nh?? c???a ng?????i Vi???t Nam v???y. Jaroslav Seifert l?? nh?? th?? vi???t nhi???u v??? ph??? n???, ?????c bi???t l?? v??? ng?????i m??? c???a m??nh. Maminka l?? h???i ???c c???a nh?? th?? v??? qu??ng th???i gian ??ng s???ng v???i cha m???, t??? khi ??ng c??n l?? m???t c???u b?? con cho t???i khi ???? tr?????ng th??nh. V???i ng?????i m??? nh?? th??, d?? Jaroslav Seifert c??n l?? tr??? con hay ???? tr??? th??nh m???t nh?? th?? n???i ti???ng, l??c n??o ??ng c??ng ch??? l?? m???t ng?????i con c???n ???????c d???y d???, che ch???. Trong s??? c??c b??i th?? d?????i ????y, b??i "Chi???c g????ng c???a m???" v?? b??i "B??n c???a s???" ???????c r??t t??? t???p Maminka. C??? 5 b??i n??y ?????u ???? ???????c ????ng tr??n t???p ch?? Th?? c???a H???i Nh?? v??n Vi???t Nam.
Jaroslav Seifert

Chi???c g????ng c???a m???

Chi???c g????ng khung m??? v??ng c???a m??? 
Theo th???i gian l???p b???c m??? d???n 
G???n n???a ?????i m??? soi g????ng ch???i t??c 
Nh???ng ng??y ?????u g????ng h??y c??n trong 

Chi???c g????ng treo b??n c???a s???, tr??n chi???c ??inh 
n?? nh??n m???, nh??n con 
m?? sao kh??ng c?????i nh???? 
H???i ???y m??? tr??? trung vui v??? 
g????ng m???t ng?????i ch??a c?? n???p nh??n 
m?? n???u c?? ch???c l?? r???t ??t 

B??n chi???c c???i xay m??? h??t 
m??? nh???y c??ng cha ??i???u valse h???nh ph??c 
M???i l???n nh??? v??? th???i tu???i tr??? ???? qua 
m???t ng?????i ??nh l??n nh???ng tia l???p l??nh 

Nh???ng s???i t??c l???y ra t??? chi???c l?????c 
m??? cu???n tr??n nh???m ph??a c???a n??m ??i 
T??i nh??n th???y nh???ng n???p nh??n nho nh??? 
Tr??n th??i d????ng quanh kho?? m???t ng?????i
 

 

R???i khung g????ng theo th??ng n??m bi???n d???ng 
l???p thu??? tinh ng??y m???t r???n d???n 
Khi chi???c g????ng v??? th??nh hai n???a

m??? v???n soi khi ch???i t??c m??nh 

Th???i gian tr??i, t??c m??? d???n nhu???m b???c 
m??? ch???ng c??n nh??n ng???m b???n th??n 
S???ng m???t m??nh ???? quen, khi c?? ng?????i g?? c???a 
m??? ??i ra c??ng chi???c t???p d??? ??en 

T??i b?????c v??o nh??. Gi??? t??i kh??ng d??m 
kh??ng c??n ai n??i ng?????ng c???a n???m tay t??i 
Chi???c g????ng v???n treo tr??n t?????ng m?? t??i kh??ng th???y 
b???i l??? tr??o nho?? ?????t m???t t??i.

L????ng Duy??n T??m d???ch

 

Jaroslav Seifert

T??nh v???t c???a m???   

Chi???c ???? kh??u, m???y c??i kim 
V??i cu???n ch???, c???p k??nh c?? 
T??i ???? d??ng ch??ng ????? ??o th???i gian 
M?? th???i gian ng??y m???t l???i t??n 

Thu??? ???y m??? th?????ng th?? th???m ??u y???m 
Con trai nh??? y??u qu?? c???a m??? 
M??? s??? c?? ng??y 
L?? tr??? h?? n??m ???? s???t ?????u con m???t 

Kh??ng, m??? ??i, ?????u con gi??? v???n nguy??n l??nh 
C??? ?????u g???i con c??ng kh??ng c?? s???o 

Nh?? m???i khi t??i l???i t??m ?????n b??n m??? v?? th???n th???c 
N?????c m???t ???a ra b??n tay m??? d???u d??ng 
Nh?? m??u r??? t??? v???t th????ng c?? 
Th???m ra l???p b??ng m???m 

Bao nhi??u chi???c c??c m??? ????m cho t??i 
Bao nhi??u ???????ng kim m??? t???ng kh??u v?? 
Bao nhi??u c??i h??n m??? ???? c??ng chi???u 
V???y m?? t??i ch??a ?????n ????p m??? 

Xin v??nh bi???t qu??ng th???i gian ???? m???t 
Nh???ng th??ng ng??y ng??? ???? l??ng qu??n 
Th???i gian qua ??i kh??ng bao gi??? tr??? l???i 
M?? sao t??i v???n c??? ki???m t??m.


L????ng Duy??n T??m d???ch 

 


Jaroslav Seifert 
 
B??n c???a s??? 

M??a xu??n ?????n, n???ng xu??n r???c r??? 
c??y n??? hoa d?????i ??nh m???t tr???i

M??? l???ng l??? b??n ?? c???a s???

ngo???nh m???t che d??ng l??? tu??n r??i.

 

- M??? ??i m???, v?? sao m??? kh??c?

H??y n??i con hay, m??? th????ng ti???c ??i???u chi?

- M??? s??? n??i cho con hay, m??? s???

n??i cho con khi c??y ng???ng n??? hoa.

 

R???i tuy???t r??i l??m m??? c???a k??nh

M??? kh??c th???m trong ??nh s??ng nh???t nh??a

- M??? ??i m???, v?? sao m??? kh??c?

Hay m??? ??ang th????ng ti???c ??i???u chi?

- M??? s??? n??i cho con hay, m??? s???

N??i cho con khi tuy???t ng???ng r??i.

L????ng Duy??n T??m d???ch 
 

Jaroslav Seifert 

B??i ca  (Chim ????a th??) 
 
V???y chi???c kh??n tr???ng 
Ng?????i chia ly

M???i ng??y l???i c?? m???t ??i???u g?? ???? k???t th??c

M???t ??i???u g?? ???? tuy???t v???i kh??ng c??n.

 

Con chim b??? c??u ????a th?? ?????p c??nh v??o kh??ng kh??

N?? tr??? v??? nh??

V???i ni???m hy v???ng v?? c??? n???i tuy???t v???ng.

 

H??y lau n?????c m???t ??i em

H??y c?????i b???ng ????i m???t ???a l???

M???i ng??y l???i c?? m???t ??i???u g?? ???? b???t ?????u

M???t ??i???u g?? ???? tuy???t v???i kh???i ?????ng.


L????ng Duy??n T??m d???ch 
 

 Jaroslav Seifert 
Sao ch???i Halley
T??i ch???ng nh??n th???y g?? l??c ???y
Ch??? th???y nh???ng c??i l??ng v?? nh???ng c??i ?????u ng??? ngu???y.
Ph??? x?? ????ng ng???t ng?????i.
T??i c??? b??m v??o b???c t?????ng nh?? k??? nghi???n r?????u c??? nh???p ng???m c???n
????ng l??c ???y m???t b??n tay ph??? n??? n???m tay t??i v?? t??i ti???n l??n v??i b?????c
Tr?????c m???t t??i m??? ra m???t kho???ng kh??ng gian s??u h??t
M?? ng?????i ta g???i l?? b???u tr???i.
 
Nh???ng ng???n th??p nh?? th??? hi???n ra ??? ???????ng ch??n tr???i nh?? ???????c c???t b???ng gi???y thi???c
Ph??a tr??n l?? nh???ng v?? sao ???? t???t.
Kia k??a! Ch??u c?? nh??n th???y kh??ng?
C??, ch??u c?? th???y!
 
Trong ????m tinh v??n nh?? qu???ng l???a nh???p nh??y
C?? m???t v?? sao bi???n ??i.
 
???? l?? m???t bu???i t???i m??a xu??n trung tu???n th??ng n??m
Kh??ng gian ???m ??p t???a h????ng
T??i h??t b???u kh??ng kh?? s???c n???c m??i th??m c??ng nh???ng h???t b???i sao.
 
T??i nh??? c?? l???n, v??o m??a h??, khi c??n ??? qu?? h????ng
T??i ????  h??t tr???m m??i th??m nh???ng b??ng hoa hu??? cao cao ng?????i ta b??n ngo??i ch???
C?? ai ???? c?????i t??i
V?? tr??n m???t t??i d??nh ?????y ph???n hoa v??ng.
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,794
  • Tháng hiện tại64,909
  • Tổng lượt truy cập8,461,442
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây