M??? ???? ti??u di???t ?????i t?????ng Yamamoto nh?? th??? n??o?

Chủ nhật - 22/09/2019 20:06
23 gi??? ng??y 13 th??ng 4 n??m 1943. Ph??ng T??nh b??o B??? T?? l???nh H???i qu??n M??? ??? Th??i B??nh D????ng tr??nh l??n ???? ?????c Chester Nimitz b???c ??i???n c???a qu??n ?????i Nh???t h??? v???a gi???i m?? ???????c. B???c ??i???n c?? n???i dung: ???K??? ho???ch c??ng t??c ng??y 18 th??ng 4 c???a T?? l???nh H???m ?????i Li??n h???p Yamamoto:
M??? ???? ti??u di???t ?????i t?????ng Yamamoto nh?? th??? n??o?

M??? ???? ti??u di???t ?????i t?????ng Yamamoto nh?? th??? n??o?

Print Friendly, PDF & Email

T??c gi???: Nguy???n H???i Ho??nh

23 gi??? ng??y 13 th??ng 4 n??m 1943. Ph??ng T??nh b??o B??? T?? l???nh H???i qu??n M??? ??? Th??i B??nh D????ng tr??nh l??n ???? ?????c Chester Nimitz b???c ??i???n c???a qu??n ?????i Nh???t h??? v???a gi???i m?? ???????c. B???c ??i???n c?? n???i dung: ???K??? ho???ch c??ng t??c ng??y 18 th??ng 4 c???a T?? l???nh H???m ?????i Li??n h???p Yamamoto: 8h ????p m??y bay t??? Rabaul ?????n Bougainville, c?? 6 m??y bay chi???n ?????u h??? t???ng; 10h ?????n n??i, ??i ti???p t???u ng???m ?????n Shortland; 11h30 ?????n n??i; ??????

M???t Nimitz s??ng l??n nh?? khi th??? s??n th???y con m???i: nh?? v???y ngh??a l?? Isoroku Yamamoto[1] s??? ??i v??o v??ng b??n k??nh t??c chi???n c???a m??y bay M??? c???t c??nh t??? ?????o Guadalcanal![2] M???t d???p may tr???i cho ????? kh??? h???n ??? vi??n ?????i t?????ng n???i ti???ng nh???t n?????c Nh???t, uy danh ch??? sau c?? Nh???t Ho??ng. Do th??? hi???n t??i ch??? huy cao si??u trong vi???c l???p k??? ho???ch v?? ch??? huy tr???n t???p k??ch Tr??n Ch??u C???ng, Yamamoto ???????c c??? n?????c Nh???t s??ng b??i. N???u kh??? ???????c h???n th?? s??? l??m nh???t tinh th???n chi???n ?????u c???a ?????ch???

Nh??ng v?? Yamamoto qu?? quan tr???ng n??n vi???c h??? s??t h???n c??n li??n quan t???i c??c y???u t??? ch??nh tr???. Vi???c n??y t???t ph???i xin ?? ki???n c???a T???ng th???ng ??? Nimitz ngh??.

B???c ??i???n c???a T?? l???nh H???i qu??n M??? ??? Th??i B??nh D????ng Nimitz t???i tay T???ng th???ng Franklin Roosevelt khi ??ng ??ang h???p v???i B??? tr?????ng H???i qu??n Frank Knox v?? ???? ?????c Ernest King, Tr?????ng ban T??c chi???n H???i qu??n.

Nghe b??o c??o xong Roosvelt v???n c??n do d???, v?? ??ng bi???t ??? ph????ng T??y c?? m???t c??i l??? b???t th??nh v??n mang m??u s???c hi???p s??: trong chi???n tranh kh??ng ???????c ??m s??t nguy??n th??? ho???c th???ng so??i n?????c ?????i ?????ch. Th???c ra trong Th??? chi???n II, ?????c v?? Anh ?????u ???? b??? l??? ???y, nh??ng M??? v???n ki??n tr??.

???? ?????c King v???i n??i: ???L???n n??y Isoroku Yamamoto t??? d???n x??c ra m???t tr???n, m?? ??? m???t tr???n th?? ?????i t?????ng c??ng ch???ng kh??c g?? binh nh??! H???n l???i l?? k??? kh??ng t??n tr???ng lu???t qu???c t???, t???ng ch??? m??u v??? ????nh tr???m Tr??n Ch??u C???ng khi ch??a tuy??n chi???n, do ???? t??? l??u h???n ???? t??? ????nh m???t s??? b???o v??? c???a lu???t qu???c t???; h???n c?? s???ng ?????n ng??y h???t chi???n tranh th?? c??ng kh??ng tho??t kh???i b??? to?? ??n t??? h??nh!???

B??? tr?????ng H???i qu??n Knox c??ng ?????ng ?? v???i ?? ki???n tr??n sau khi g???i ??i???n tham kh???o quan ??i???m c???a Cha Tuy??n u?? qu??n ?????i.

Th??? l?? Roosevelt h??? quy???t t??m: kh??? Yamamoto, nh??ng ph???i l??m sao cho ng?????i ngo??i th???y vi???c n??y ho??n to??n ch??? l?? ng???u nhi??n!

Ng??y 15, ???? ?????c Nimitz h??? l???nh cho Thi???u t?????ng Mitchell Ch??? huy kh??ng qu??n tr??n qu???n ?????o Solomon tri???n khai t??c chi???n, y??u c???u b???ng m???i gi?? ph???i di???t ???????c Yamamoto, nh??ng ph???i t???o ra ???n t?????ng l?? h???n t??nh c??? g???p m??y bay M???, tr??nh ????? l??? vi???c M??? bi???t m???t m?? c???a Nh???t.

Nimitz ch???n bi??n ?????i 339 trang b??? m??y bay chi???n ?????u P-38 Tia Ch???p ??ang ??? tr??n ?????o Guadalcanal ????? th???c hi???n nhi???m v??? t??c chi???n. ????y l?? lo???i m??y bay hai ?????ng c??, t???c ????? t???i ??a 732km/h, t???m bay xa 3600 km, trang b??? m???t ph??o 20 ly v?? 4 s??ng m??y 12,7 ly, h??n h???n lo???i m??y bay ti??m k??ch ki???u ???Zero??? t???t nh???t c???a Nh???t.

Thi???u t?????ng Mitchell l???p t???c c??ng thi???u t?? John W. Mitchell v?? trung u?? Rex Barber trong bi??n ?????i 339 b??n c??c ph????ng ??n t??c chi???n. Ph????ng ??n t???n c??ng v??o l??c Yamamoto ????p t???u ng???m tr??n ???????ng ??i Shortland b??? b??c b???, v?? l?? do Nh???t c?? nhi???u t???u ng???m, kh?? m?? bi???t Yamamoto ??i t???u n??o; v??? l???i n???u t???u ch??m th?? h???n v???n c?? th??? tho??t ch???t.

Cu???i c??ng m???i ng?????i quy???t ?????nh b???n r??i m??y bay ch??? Yamamoto; song v?? qu??ng ???????ng bay c???a ?????ch r???t d??i, M??? ph???i n???m ch??nh x??c ?????a ??i???m v?? th???i ??i???m c??ng k??ch, t???c ????? c???a m??y bay M??? v?? ?????ch, ph???i c?? k??? x???o bay c???c gi???i. R???t may l?? Yamamoto c?? th??i quen ????ng gi???, cho n??n M??? kh??ng lo l??? th???i c??.

Michell ph??n t??ch: ???Theo d??? b??o, th???i ti???t ng??y mai t???t; ???????ng bay t??? Rabaul ?????n s??n bay tr??n ?????o Bougainville d??i 563 km, t???c ????? m??y bay Nh???t kho???ng 290 km/h. N???u m???i vi???c thu???n l???i th?? ta s??? g???p ?????ch ??? Bougainville. Ch??ng s??? bay ??? ????? cao d?????i 3000 m v?? ????y l?? ????? cao d??? ch???u, v?? ch??ng s??? h??? c??nh t??? ph??a T??y v?? nh?? v???y ???????ng bay ng???n nh???t. Khi g???n ?????n v??ng tr???i g???p ?????ch, ta ph???i bay cao h??n ch??ng v?? bay th???ng ?????n s??n bay, c??ng k??ch v??o l??c m??y bay ch??? Yamamoto s???p h??? c??nh.???

K??? ho???ch c???a thi???u t?? Michell ???????c t???t c??? ?????ng ??, cu???i c??ng ???????c ???? ?????c T?? l???nh Nimitz duy???t. Michell ch???n 18 phi c??ng gi???i, ph??n c??ng trung u?? Thomas G. Lanphier d???n ?????u 6 m??y bay t??? c??ng k??ch, c?? nhi???m v??? b???n h??? m??y bay ch??? Yamamoto; Michell ch??? huy 12 m??y bay y???m h???, t??? tr??n cao ng??n ch???n m??y bay h??? t???ng c???a ?????ch. Sau ???? Michell ph??? bi???n ph????ng ??n t??c chi???n: ????? tr??nh b??? ra ??a ?????ch ph??t hi???n, kh??ng nh???ng ta ph???i bay th???p c??ch m???t bi???n kho???ng 10 m m?? c??n ph???i bay v??ng; tr?????c ti??n bay 55 ph??t v???i g??c 265 ????? tr??n qu??ng ???????ng 294 km, sau ???? bay 27 ph??t v???i g??c 290 ????? tr??n c??? ly 141 km, cu???i c??ng bay 38 ph??t v???i g??c 305 ?????, qu??ng ???????ng 192 km; nh?? v???y t???ng c???ng bay m???t 2 gi???, t???ng h??nh tr??nh 627 km. Trong th???i gian bay c???m d??ng v?? tuy???n ??i???n li??n l???c.

7h30 s??ng Ch??? nh???t 18 th??ng 4, phi ?????i c???a Michell c???t c??nh. Do mang th??ng d???u ph??? v?? nhi???u ?????n n??n c??c m??y bay ?????u qu?? n???ng; 1 chi???c b??? tr???c tr???c kh??ng th??? c???t c??nh, 1 chi???c kh??c th??ng d???u ph??? c?? v???n ?????, ph???i quay l???i h??? c??nh. Michell d??ng tay ra hi???u cho 2 m??y bay t??? y???m h??? b??? sung v??o t??? c??ng k??ch.

T???i s??n bay c???a Nh???t ??? Rabaul s??ng h??m ????, ????ng gi??? hai m??y bay n??m bom h???ng trung ki???u Mitsubishi G4M Betty mang s??? hi???u 1 v?? 2 ch??? ??o??n c???a Yamamoto c???t c??nh tr?????c, r???i ?????n 6 m??y bay chi???n ?????u ki???u Mitsubishi A6M Zero bay theo ?????i h??nh 3-3 y???m h??? hai b??n. Sau 90 ph??t bay ??? ????? cao 2000 m, c??? ??o??n ?????n b??? T??y ?????o Bougainville, chu???n b??? h??? c??nh. B???ng m???t m??y bay h??? t???ng ph??t hi???n ph??a sau c?? nhi???u chi???c P-38 c???a M??? t??? tr??n cao 500 m bay t???i. 6 chi???c h??? t???ng v???i v???t l??n qu???n nhau v???i m??y bay M???. Hai chi???c m??y bay l???n h??? ????? cao t??m ???????ng t???u tho??t, nh??ng v???n b??? t??? c??ng k??ch c???a Lanphier b??m ri???t.

L??c n??y c??c m??y bay h??? t???ng c???a Nh???t m???i bi???t l?? b??? m???c l???a, 3 chi???c v???i lao xu???ng c???u nh??ng ???? qu?? mu???n. M??y bay s??? 1 ch??? Yamamoto tr??ng ?????n, b???c ch??y r???i r??i xu???ng c??nh r???ng. Chi???c s??? 2 v??ng ra bi???n nh??ng c??ng kh??ng tho??t. M??y bay Nh???t tr??n ?????o Rabaul v???i c???t c??nh ????nh tr???. Michell kh??ng ham ????nh m?? quy???t ?????nh cho phi ?????i tr??? v??? c??n c???. Khi ?????n s??n bay tr??n ?????o Guadalcanal, m??y bay c???a Lanphier h???t nh???n d???u ph???i h??? c??nh theo ki???u t??u l?????n.

T??? s??n bay Guadalcanal, m???t b???c ??i???n g???i ?????n B??? T?? l???nh Nam Th??i B??nh D????ng: ???9h30 s??ng nay, phi ?????i P-38 do Michel ch??? huy ?????n v??ng tr???i ?????o Bougainville, b???n r??i 2 m??y bay n??m bom v?? 3 m??y bay chi???n ?????u h??? t???ng. M???t chi???c P-38 kh??ng tr??? v??? c??n c???.???

Chi???n th???ng n??y c?? c??ng l???n c???a h???i qu??n New Zealand, m???t ?????ng minh c???a M???, v?? h??? ???? cung c???p cho M??? cu???n s??? m???t m?? l???y ???????c tr??n chi???c t???u ng???m Nh???t v???a b??? h??? b???n ch??m m???y tu???n tr?????c. Nh??? th??? t??nh b??o M??? gi???i m?? ???????c c??c b???c ??i???n m???t c???a qu??n ?????i Nh???t.

Chi???n c??ng di???t Yamamoto di???n ra ????ng v??o ng??y 18 th??ng 4, ng??y m?? tr?????c ???? m???t n??m (1942) phi ?????i m??y bay B-25 c???a trung t?? Doolittle c???t c??nh t??? t??u s??n bay ?????t nh???p n??m bom Tokyo, l??m rung chuy???n c??? n?????c Nh???t. T??? ????, 18 th??ng 4 tr??? th??nh ng??y h???i c???a kh??ng qu??n M???.

V?? ph??a Nh???t gi??? b?? m???t tin Yamamoto t??? tr???n n??n ph??a M??? kh??ng th??? ch??nh th???c x??c nh???n h???n ???? ch???t hay ch??a. Trong s??? theo d??i chi???n s??? c???a H???m ?????i Th??i B??nh D????ng h??m ???y ch??? ghi: ???H??m nay T???ng T?? l???nh H???m ?????i Li??n h???p Nh???t c?? l??? ???? b??? m??y bay chi???n ?????u P-38 c???a ta h??? s??t tr??n v??ng tr???i Bougainville.???

Chi???u ng??y 18, ????n v??? qu??n ?????i Nh???t ??? Rabaul ??i???n v??? B??? H???i qu??n ??? Tokyo b??o tin Yamamoto t??? tr???n. Ng??y 20 ch??ng t??m th???y x??c chi???c m??y bay s??? 1 c??ng 11 t??? thi. Yamamoto ch???t ??? t?? th??? ng???i, m???c qu??n ph???c m??u xanh c???, tay ??i g??ng tr???ng, tay tr??i n???m ?????c ki???m, ?????u tr???n; h???n tr??ng ?????n ch???t tr?????c khi m??y bay r??i. Trong t??i ??o Yamamoto c?? m???t cu???n s??? ?????p ch??p nhi???u thi ca c???a Thi??n Ho??ng Minh Tr??? v?? Ho??ng Th??i h???u.

M???t t???u v???t ng?? l??i ch??? c??c x??c ch???t v??? c??n c??? r???i ho??? t??ng. C??c h???p tro x??c ???????c m???t thi???t gi??p h???m ch??? v??? Nh???t. M??i ?????n ng??y 20 th??ng 5, v??? Yamamoto m???i ???????c b??o tin ch???ng t??? tr???n.

H??m sau, h???p tro x??c Yamamoto v??? ?????n Tokyo, ?????i B???n doanh Qu??n ?????i Nh???t c??ng b??? b???n tin: ???T???ng T?? l???nh H???m ?????i Li??n h???p, ?????i t?????ng H???i qu??n Isoroku Yamamoto th??ng 4 n??m nay trong khi ch??? huy chi???n ?????u tr??n m??y bay t??c chi???n v???i ?????ch, ???? kh??ng may hy sinh oanh li???t.???

C??? n?????c Nh???t ??au bu???n v?? hoang mang lo s???. Yamamoto ???????c truy t???ng danh hi???u ng?????i c?? c??ng tr???ng l???n, hu??n ch????ng qu??n c??ng h???ng nh???t v?? danh hi???u nguy??n so??i, ???????c mai t??ng theo nghi th???c qu???c tang.

V??? ph??a M???, trung u?? Lanphier ???????c th??ng c???p th?????ng u?? tr?????c th???i h???n, ???????c t???ng hu??n ch????ng Vinh d??? t???i cao; nh??ng v?? ????? gi??? b?? m???t, anh ph???i v??? n?????c ngay. ?????ng ?????i c???a anh c??ng kh??ng ???????c ph??p n??i h??? ???? b???n h??? m??y bay ch??? ai.

N??m 1949, khi Lanphier thay m???t kh??ng qu??n M??? d??? cu???c thi bay v??ng tr??i ?????t do H???i H??ng kh??ng Qu???c t??? t??? ch???c, anh ?????n Tokyo v?? nh???n ???????c s??? ????n ti???p n???ng nhi???t c???a ng?????i Nh???t, trong ???? c?? v??? go?? c???a Yamamoto. B?? ch??c m???ng Lanphier l???p k??? l???c m???i v?? t??? l???i c???m ??n n?????c M??? ???? kh???ng kh??i vi???n tr??? Nh???t h??n g???n v???t th????ng chi???n tranh. V?? ph???i gi??? b?? m???t v??? tr???n ph???c k??ch Yamamoto n??n Lanphier r???t x???u h??? khi g???p v??? go?? c???a k??? ???? b??? m??nh h??? s??t. M??i cho ?????n cu???i th???p ni??n 1960, khi ???????c ph??p c??ng khai b?? m???t n??i tr??n, Lanphier vi???t b??i ???T??i b???n h??? m??y bay ch??? Yamamoto??? ????ng tr??n t???p ch?? Reader???s Digest.

Chi???n c??ng oanh li???t ph???i gi???u k??n m???t ph???n t?? th??? k??? gi??? ????y m???i ???????c m???i ng?????i bi???t. Cho t???i ng??y nay, x??c chi???c m??y bay ch??? Yamamoto v???n ????? nguy??n ??? ch??? c?? v?? tr??? th??nh ?????a ??i???m tham quan du l???ch n???i ti???ng tr??n ?????o Bougainville Nam Th??i B??nh D????ng. C??nh b??n tr??i chi???c m??y bay n??y v??? sau b??? c???t ra mang v??? ?????t t???i B???o t??ng gia ????nh Yamamoto ??? Nagaoka, Nh???t B???n.

Tuy v???y, do s??? ki???n tr??n b??? gi???u k??n nhi???u n??m n??n m??i sau n??y ng?????i ta m???i bi???t vi??n phi c??ng b???n h??? Yamamoto th???c ra l?? trung u?? Rex T. Barber ?????ng ?????i c???a Thomas G. Lanphier, Jr. C??? hai ?????u c?? c??ng b??m theo chi???c m??y bay ch??? Yamamoto nh??ng Barber m???i l?? ng?????i n??? s??ng b???n h??? chi???c m??y bay n??y. C?? ??i???u khi v??? c??n c???, Lanphier l?? ch??? huy t??? c??ng k??ch ???? l???p t???c ??i???n v??? b??? ch??? huy b??o tin: ???T??i b???n h??? Yamamoto??? (I got Yamamoto) n??n ban ch??? huy ai c??ng cho l?? anh l???p c??ng. Ngay h??m ???? c??c phi c??ng t??? c??ng k??ch ?????u nghi ng??? k???t lu???n n??y. Nh??ng chuy???n tranh lu???n ???y bu???c ph???i g??c l???i v?? c???p tr??n ???? ra l???nh ph???i gi??? tuy???t ?????i b?? m???t v??? chi???n d???ch. R???t nhi???u n??m v??? sau, m???t phi c??ng Nh???t l??i m??y bay Zero h??? t???ng ??o??n Yamamoto c??ng ph??t bi???u l?? m??y bay c???a Lanphier kh??ng b???n r??i m??y bay s??? 1 c???a Nh???t. ????ng ti???c l?? trong chi???n tranh, nh???ng chuy???n nh???m l???n t????ng t??? t???ng x???y ra kh??ng ??t l???n./.

??????????????????

[1] Isoroku Yamamoto, 1884-1943, ???? ?????c ?????i t?????ng h???i qu??n Nh???t, T???ng ch??? huy H???m ?????i Li??n h???p Nh???t.

[2] Rabaul, Bougainville, Guadalcanal l?? 3 h??n ?????o g???n nhau n???m trong v??ng c?? v?? ????? Nam 50-100, kinh ????? ????ng 1500-1650, g???n Papua New Guinea v?? ch??u ??c. N??m 1942 Nh???t chi???m m???y ?????o n??y. Th??ng 2/1943 M??? chi???m l???i Guadalcanal, ?????o l???n nh???t thu???c qu???n ?????o Solomon, r???i t??? ????y ph???n c??ng ????nh ??u???i qu??n Nh???t, ti???n t???i chi???m n?????c Nh???t.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay1,925
  • Tháng hiện tại45,893
  • Tổng lượt truy cập8,442,426
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây