H???p t??c h??a v?? n???n ????i d?????i th???i Stalin

Thứ sáu - 13/09/2019 21:56
H???p t??c h??T??m m????i n??m tr?????c, v??o m??a thu n??m 1930, Joseph Stalin ???? ??p ?????t m???t ch??nh s??ch l??m chuy???n d??ng ch???y l???ch s??? v?? ???? g??y n??n c??i ch???t c???a h??ng ch???c tri???u ng?????i trong nhi???u th???p ni??n v?? ??? kh???p th??? gi???i. Trong m???t chi???n d???ch ???H???p t??c h??a??? quy m?? l???n v?? ?????y b???o l???c, ??ng ???? ?????t quy???n ki???m so??t n???n n??ng nghi???p Li??n X?? v??o tay nh?? n?????c.a v?? n???n ????i d?????i th???i Stalin
H???p t??c h??a v?? n???n ????i d?????i th???i Stalin

H???p t??c h??a v?? n???n ????i d?????i th???i Stalin

Print Friendly, PDF & Email

ukrainefam

Ngu???n: Timothy Snyder, ???Stalin, our contemporary???, Project Syndicate, 16/11/2010

Bi??n d???ch: Ng?? Vi???t Nguy??n | Hi???u ????nh: L?? H???ng Hi???p

T??m m????i n??m tr?????c, v??o m??a thu n??m 1930, Joseph Stalin ???? ??p ?????t m???t ch??nh s??ch l??m chuy???n d??ng ch???y l???ch s??? v?? ???? g??y n??n c??i ch???t c???a h??ng ch???c tri???u ng?????i trong nhi???u th???p ni??n v?? ??? kh???p th??? gi???i. Trong m???t chi???n d???ch ???H???p t??c h??a??? quy m?? l???n v?? ?????y b???o l???c, ??ng ???? ?????t quy???n ki???m so??t n???n n??ng nghi???p Li??n X?? v??o tay nh?? n?????c.

Stalin theo ??u???i ch??nh s??ch h???p t??c h??a m???c cho nh???ng ?????t ch???ng ?????i quy m?? l???n sau n??? l???c ??p d???ng ch??nh s??ch l???n ?????u ti??n c???a nh?? ch???c tr??ch Li??n X?? v??o m??a xu??n tr?????c ????. Gi???i l??nh ?????o Li??n X?? ???? ph??? thu???c v??o nh???ng ?????t b???n gi???t v?? tr???c xu???t t???i c??c tr???i gulag (lao ?????ng kh??? sai) nh???m ch???n tr?????c nh???ng s??? ch???ng ?????i. Nh??ng ng?????i d??n Li??n X?? v???n ch???ng c??? v???i s??? l?????ng l???n; nh???ng ng?????i du m???c Kazakh tr???n qua Trung Qu???c, c??n nh???ng ng?????i n??ng d??n Ukraine th?? tr???n qua Ba Lan.

V??o m??a thu, nh???ng ?????t b???n gi???t v?? tr???c xu???t v???n ti???p di???n, c??ng v???i nh???ng c?????ng b???c v??? kinh t???. N??ng d??n b??? ????nh thu??? cho ?????n khi h??? tham gia h???p t??c x??, v?? c??c n??ng tr?????ng h???p t??c ???????c quy???n t???ch thu h???t gi???ng cho m??a v??? ti???p theo t??? tay c???a nh???ng ng?????i n??ng d??n ?????c l???p.

Khi n???n n??ng nghi???p Li??n X?? ???? ho??n to??n b??? h???p t??c h??a th?? n???n ????i c??ng b???t ?????u. B???ng c??ch t?????c ??o???t ru???ng ?????t c???a n??ng d??n v?? bi???n h??? tr??n th???c t??? tr??? th??nh nh??n vi??n nh?? n?????c, c??c h???p t??c x?? n??ng nghi???p cho ph??p Moskva qu???n l?? c??? con ng?????i l???n nh???ng s???n ph???m c???a h???.

Nh??ng s??? ki???m so??t kh??ng gi??p t???o n??n hi???u qu???. Vi???c bi???n nh???ng ng?????i du m???c Trung ?? th??nh nh???ng ng?????i n??ng d??n l??m vi???c hi???u qu??? ch??? trong th???i gian m???t m??a v??? l?? ??i???u b???t kh??? thi. B???t ?????u t??? n??m 1930, kho???ng 1,3 tri???u ng?????i ??? Kazakhstan ???? ch???t ????i khi l?????ng thu ho???ch ??t ???i c???a h??? b??? tr??ng thu theo ch??? ?????nh c???a trung ????ng.

Ukraine b??? m???t m??a v??o n??m 1931. C?? nhi???u l?? do d???n ?????n m???t m??a, bao g???m th???i ti???t x???u, c??n tr??ng g??y h???i, thi???u s???c k??o ?????ng v???t sau khi nh???ng ng?????i n??ng d??n gi???t h???t gia s??c ????? tr??nh b??? m???t v??o tay h???p t??c x??, thi???u m??y c??y, nh???ng ?????t b???n gi???t v?? tr???c xu???t nh???ng n??ng d??n gi???i nh???t, v?? nh???ng gi??n ??o???n v??? c??y c???y v?? thu ho???ch b???i qu?? tr??nh h???p t??c h??a.

???L??m sao m?? ch??ng t??i c?? th??? x??y d???ng n???n kinh t??? x?? h???i ch??? ngh??a,??? m???t ng?????i n??ng d??n Ukraine h???i, ???n???u t???t c??? ch??ng ta ?????u s??? ch???t ????i???? B??y gi??? ch??ng ta bi???t, sau 20 n??m t??m hi???u c??c t??i li???u c???a Li??n X??, r???ng v??o n??m 1932 Stalin ???? c??? t??nh bi???n ?????i n???n ????i do h???p t??c x?? th??nh m???t chi???n d???ch c??? t??nh b??? ????i mang ?????ng c?? ch??nh tr???. Stalin m?? t??? s??? m???t m??a nh?? m???t d???u hi???u ph???n kh??ng c???a ng?????i Ukraine, v?? ??i???u n??y y??u c???u Li??n X?? ph???i m???nh tay ch??? kh??ng ???????c nh??n nh?????ng.

Khi n???n ????i b???t ?????u lan r???ng v??o m??a h?? n??m ????, Stalin gi???i th??ch m???t c??ch r?? r??ng h??n, r???ng n???n ????i l?? do ph?? ho???i, c??c nh?? ho???t ?????ng c???ng s???n ?????a ph????ng l?? nh???ng k??? ph?? ho???i, ???????c b???o v??? b???i gi???i ch???c c???p cao h??n ??? khu v???c, v?? t???t c??? ?????u ??n ti???n c???a nh???ng ??i???p vi??n n?????c ngo??i. V??o m??a thu n??m 1932, ??i???n Kremlin ra m???t lo???t nh???ng ngh??? ?????nh v???i h???u qu??? ?????m b???o khi???n nhi???u ng?????i ch???t. M???t trong nh???ng ngh??? ?????nh tr??n c???t ?????t to??n b??? h??ng ti???p t??? cho nh???ng c???ng ?????ng kh??ng ?????t ???????c m???c thu ho???ch ng?? c???c t???i thi???u.

C??ng l??c ????, nh???ng ng?????i c???ng s???n chi???m ??o???t t???t c??? nh???ng th???c ph???m h??? c?? th??? t??m ???????c, ????????n t???ng h???t l??a nh??? b?? cu???i c??ng,??? v?? v??o ?????u n??m 1933 bi??n gi???i Ukraine b??? ????ng l???i, ????? ng??n c???n nh???ng ng?????i ??ang d???n ch???t ????i t??m ki???m s??? tr??? gi??p. Nh???ng n??ng d??n ch???t d???n ch???t m??n ph???i thu ho???ch v??? xu??n d?????i h???ng s??ng c???a c??c th??p canh.

H??n 5 tri???u ng?????i ch???t ????i ho???c ch???t v?? nh???ng c??n b???nh c?? li??n quan ?????n ????i kh??t ??? Li??n X?? v??o ?????u th???p ni??n 1930, trong ???? 3,3 tri???u ng?????i ch???t ??? Ukraine, v?? trong con s??? ???? 3 tri???u ng?????i c?? th??? ???? s???ng s??t n???u Stalin ????n thu???n ch??? t???m ng??ng thu mua v?? xu???t kh???u trong v??i th??ng v?? cho ph??p ng?????i d??n ???????c ti???p c???n c??c ngu???n cung c???p l??a m??.

Nh???ng s??? ki???n n??y v???n l?? tr???ng t??m c???a ch??nh tr??? ????ng ??u cho ?????n ng??y h??m nay. M???i th??ng 11, ng?????i Ukraine t?????ng ni???m nh???ng n???n nh??n c???a n??m 1933. Nh??ng Viktor Yanukovych, t???ng th???ng ??????ng nhi???m (v??o th???i ??i???m c???a b??i vi???t ??? ND), kh??ng c??ng nh???n s??? th???ng kh??? ?????c bi???t c???a ng?????i Ukraine, nh?? m???t c??ch ?????ng ?? theo quan ??i???m l???ch s??? c???a Nga, v???n t??m c??ch ????? l??m lu m??? nh???ng t??c h???i c??? th??? c???a ch??nh s??ch h???p t??c h??a th??nh m???t th???m k???ch m?? h??? ?????n m???c kh??ng c?? n???n nh??n v?? nh???ng th??? ph???m c??? th???.

Rafal Lemkin, lu???t s?? ng?????i Ba Lan g???c Do Th??i, ng?????i ???? l???p n??n kh??i ni???m ???genocide??? (di???t ch???ng) v?? ngh?? ra thu???t ng??? n??y, s??? ph???n ?????i ??i???u ????: ??ng g???i n???n ????i ??? Ukraine l?? m???t v?? d??? ??i???n h??nh v??? di???t ch???ng d?????i tay Li??n X??. Nh?? Lemkin ???? bi???t, kh???ng b??? s??? ??i theo n???n ????i: nh???ng ng?????i s???ng s??t qua n???n ????i v?? tr???i c???i t???o tr??? th??nh nh???ng n???n nh??n ti???p theo c???a Stalin. Cu???c ?????i thanh tr???ng v??o th???i k??? 1937-1938 b???t ?????u b???ng m???t chi???n d???ch b???n gi???t nh???m ph???n l???n v??o n??ng d??n, c?????p ??i m???ng s???ng c???a 386.798 ng?????i, ??a ph???n ??? Ukraine.

H???p t??c h??a c?? t??c ?????ng l??u d??i. Khi ?????c Qu???c x?? x??m l?????c ph??a T??y Li??n X??, ng?????i ?????c gi??? nguy??n nh???ng n??ng tr?????ng h???p t??c x??, v?? h??? coi n?? nh?? l?? m???t c??ng c??? cho ph??p h??? ??i???u ?????ng th???c ph???m Ukraine cho nh???ng m???c ????ch ri??ng c???a h???, v?? b??? ????i nh???ng ai h??? mu???n b??? ????i.

Sau khi Mao kh???i ?????ng cu???c c??ch m???ng c???a ??ng v??o n??m 1948, nh???ng ng?????i c???ng s???n Trung Qu???c b???t ch?????c h??nh m???u ph??t tri???n c???a Stalin. ??i???u n??y c?? ngh??a l?? 30 tri???u ng?????i Trung Qu???c ???? ch???t ????i trong giai ??o???n 1958-1961, trong m???t n???n ????i r???t gi???ng nh?? ??? Li??n X??. H???p t??c h??a ki???u Mao c??ng ???????c ti???p theo b???ng nh???ng ?????t b???n gi???t quy m?? l???n.

Th???m ch?? b??y gi???, h???p t??c x?? n??ng nghi???p l?? n???n t???ng cho quy???n l???c ?????c ??o??n ??? Tri???u Ti??n, n??i m?? h??ng tr??m ng??n ng?????i ch???t ????i v??o th???p ni??n 1990. V?? ??? Belarus, n???n ?????c t??i duy nh???t c??n s??t l???i ??? ch??u ??u, h???p t??c x?? n??ng nghi???p kh??ng bao gi??? ch???m d???t, v?? m???t c???u gi??m ?????c h???p t??c x?? n??ng nghi???p, Aleksandr Lukashenko, ??ang ?????ng ?????u ?????t n?????c.

Lukashenko ??ang tranh c??? nhi???m k??? t???ng th???ng th??? t?? li??n ti???p v??o th??ng 12/2010. B???ng c??ch ki???m so??t ?????t ??ai, ??ng ta c??ng ki???m so??t phi???u b???u. T??m m????i n??m sau chi???n d???ch h???p t??c h??a, th??? gi???i c???a Stalin v???n c??n v???i ch??ng ta.

Timothy Snyder l?? gi??o s?? l???ch s??? t???i ?????i h???c Yale. Cu???n s??ch m???i nh???t c???a ??ng l?? Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin.

Copyright: Project Syndicate 2010 ??? Stalin, our

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,794
  • Tháng hiện tại64,889
  • Tổng lượt truy cập8,461,422
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây