12/08/1990: Ph??t hi???n b??? x????ng kh???ng long T. Rex

Thứ hai - 12/08/2019 09:36
V??o ng??y n??y n??m 1990, th??? s??n h??a th???ch Susan Hendrickson ???? ph??t hi???n ra ba chi???c x????ng kh???ng l??? nh?? ra kh???i m???t v??ch ???? g???n Faith, South Dakota. Ch??ng h??a ra l?? m???t ph???n b??? x????ng c???a lo??i kh???ng long Tyrannosaurus Rex l???n nh???t t???ng ???????c ph??t hi???n, m???t m???u v???t 65 tri???u n??m tu???i ???????c ?????t t??n l?? Sue, theo t??n c???a ng?????i ph??t hi???n ra n??.
12/08/1990: Ph??t hi???n b??? x????ng kh???ng long T. Rex

12/08/1990: Ph??t hi???n b??? x????ng kh???ng long T. Rex

Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: Skeleton of Tyrannosaurus rex discoveredHistory.com

Bi??n d???ch: L?? H???ng Loan

V??o ng??y n??y n??m 1990, th??? s??n h??a th???ch Susan Hendrickson ???? ph??t hi???n ra ba chi???c x????ng kh???ng l??? nh?? ra kh???i m???t v??ch ???? g???n Faith, South Dakota. Ch??ng h??a ra l?? m???t ph???n b??? x????ng c???a lo??i kh???ng long Tyrannosaurus Rex l???n nh???t t???ng ???????c ph??t hi???n, m???t m???u v???t 65 tri???u n??m tu???i ???????c ?????t t??n l?? Sue, theo t??n c???a ng?????i ph??t hi???n ra n??.

Th???t ????ng ng???c nhi??n, b??? x????ng Sue c?? m???c ????? ho??n thi???n h??n 90 ph???n tr??m, v?? c??c m???u x????ng ???????c b???o qu???n c???c k??? t???t. C?? quan n??i l??m vi???c c???a Hendrickson, Vi???n Nghi??n c???u ?????a ch???t Black Hills, ???? tr??? 5.000 ???? la cho ch??? s??? h???u ?????t, Maurice Williams, ????? c?? quy???n khai qu???t b??? x????ng kh???ng long.

B??? x????ng n??y sau ???? ???????c l??m s???ch v?? v???n chuy???n ?????n tr??? s??? c???a vi???n ??? Hill City. Peter Larson, ch??? t???ch c???a Vi???n, ???? c??ng b??? k??? ho???ch x??y d???ng m???t b???o t??ng phi l???i nhu???n ????? tr??ng b??y Sue c??ng v???i c??c h??a th???ch kh??c c???a th???i k??? K??? Ph???n tr???ng.

N??m 1992, m???t cu???c chi???n ph??p l?? k??o d??i b???t ?????u t??? Sue. V??n ph??ng ch?????ng l?? Hoa K??? tuy??n b??? r???ng b??? x????ng Sue ???? ???????c thu gi??? t??? khu v???c ?????t li??n bang v?? do ???? l?? t??i s???n c???a ch??nh ph???. Cu???i c??ng ng?????i ta ???? ph??t hi???n ra r???ng Williams, m???t ng?????i M??? b???n ?????a lai v?? l?? th??nh vi??n c???a b??? t???c Cheyenne River Sioux, ???? b??n ?????t c???a m??nh cho b??? l???c t??? hai th???p k??? tr?????c ????? tr??nh ph???i n???p thu??? t??i s???n, v?? do ???? vi???c anh ta b??n quy???n khai qu???t cho Black Hills l?? kh??ng h???p ph??p. V??o th??ng 10 n??m 1997, B???o t??ng Field Chicago ???? mua Sue t???i bu???i ?????u gi?? c??ng khai t???i Sothwards, th??nh ph??? New York, v???i gi?? 8,36 tri???u USD, ???????c t??i tr??? m???t ph???n b???i c??c t???p ??o??n McDonald???s v?? Disney.

B??? x????ng Sue b???t ?????u ???????c tr??ng b??y t???i B???o t??ng Field v??o th??ng 05 n??m 2000. B??? x????ng T.rex kh???ng l??? ??? cao g???n 4m t??nh ?????n h??ng v?? d??i 12,8m t??? ?????u ?????n ch??n ??? ???????c tr??ng b??y t???i m???t trong nh???ng s???nh ch??nh c???a b???o t??ng. M???t cu???c tri???n l??m kh??c mang ?????n cho ng?????i xem m???t c??i nh??n c???n c???nh v??? h???p s??? d??i 1,5m, n???ng 907kg v???i 58 chi???c r??ng, m???t s??? chi???c d??i b???ng c???ng tay ng?????i.

B??? x????ng ???????c b???o qu???n c???c k??? t???t n??y ???? cho ph??p c??c nh?? khoa h???c x??c ?????nh ???????c nhi???u ??i???u v??? cu???c s???ng c???a T.rex. H??? ???? x??c ?????nh r???ng lo??i kh???ng long ??n th???t c?? kh???u gi??c l??? th?????ng, v?? c??c h??nh kh???u gi??c c??n l???n h??n c??? ?????i n??o, trung t??m t?? duy c???a n??o b???. Ngo??i ra, Sue l?? b??? x????ng T.rex ?????u ti??n ???????c ph??t hi???n c?? x????ng ????n, m???t kh??m ph?? quan tr???ng h??? tr??? cho gi??? thuy???t c???a c??c nh?? khoa h???c r???ng chim l?? m???t lo??i kh???ng long c??n s???ng.
 

25/10/1971: Trung Qu???c gi??nh gh???? H????i ??????ng Ba??o an LHQ

Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: The U.N. seats the People???s Republic of China and expels Taiwan, History.com

Bi??n d???ch: Nguy???n Th??? Kim Ph???ng

V??o ng??y n??y n??m 1971, trong m???t s??? ?????o chi???u b???t ng??? tr?????c cam k???t l??u d??i c???a m??nh ?????i v???i ch??nh ph??? ????i Loan v?? ch??nh s??ch kh??ng c??ng nh???n C???ng h??a Nh??n d??n Trung Hoa (Trung Qu???c), c??c ?????i di???n ngo???i giao c???a M??? ??? Li??n Hi???p Qu???c ???? b??? phi???u b???u Trung Qu???c tr??? th??nh th??nh vi??n th?????ng tr???c H???i ?????ng B???o an. M???c cho s??? ph???n ?????i t??? ph??a M???, ????i Loan v???n b??? tr???c xu???t.

L?? do cho s??? thay ?????i r?? r???t trong ch??nh s??ch c???a M??? l?? kh??ng kh?? ????? nh???n ra. M??? ???? ????nh gi?? c??c m???i quan h??? ch???t ch??? h??n v???i Trung Qu???c cao h??n cam k???t l???ch s??? c???a m??nh ?????i v???i ????i Loan. L???i ??ch c???a M??? trong vi???c ???????c Trung Qu???c gi??p ????? gi???i quy???t t??nh h??nh t???i t??? ??? Vi???t Nam; s??? d???ng ???nh h?????ng c???a M??? ?????i v???i Trung Qu???c nh?? l?? ????n b???y ngo???i giao ch???ng l???i Li??n X??; v?? mong mu???n c?? ???????c c??c m???i quan h??? kinh t??? b??o b??? v???i Trung Qu???c, l?? nh???ng y???u t??? t??c ?????ng ?????n quy???t ?????nh c???a M???.

Quan h??? v???i Trung Qu???c k??? t??? ???? ???? ph??t tri???n m???nh m???, n???i b???t l?? chuy???n th??m c???a T???ng th???ng Richard Nixon t???i Trung Qu???c v??o n??m 1972. Kh??ng c?? g?? ng???c nhi??n khi quan h??? ngo???i giao v???i ????i Loan tr??? n??n ngu???i l???nh m???t c??ch r?? r??ng, m???c d?? M??? v???n c??ng khai th???a nh???n r???ng h??? s??? b???o v??? ????i Loan n???u h??n ?????o n??y b??? t???n c??ng.
 

T???i sao c??c c??ng ??o??n ??ang co l???i?

Print Friendly, PDF & Email

20151003_blp504

Ngu???n: ???Why trade unions are declining???, The Economist, 28/09/2015.

Bi??n d???ch: L?? H???nh Nguy??n | Hi???u ????nh: L?? H???ng Hi???p

Kho???ng 500 ?????i di???n ?????n t??? 90 c??ng ??o??n kh??c nhau s??? t??? h???p t???i Paris ????? tham d??? ?????i h???i Li??n ??o??n C??ng ??o??n ch??u ??u v??o ng??y 29 th??ng 9. Trong v??ng b???n ng??y ??? ????y, h??? s??? th???o lu???n v??? nhi???u v???n ????? quan tr???ng, t??? th???t nghi???p trong gi???i tr??? ?????n kh???ng ho???ng di d??n c???a ch??u ??u. V?? t???t nhi??n, h??? s??? ph???i nh???c ?????n nh???ng di???n bi???n ti??u c???c c???a m???t v???n ????? s??t s?????n h??n. ???? l??, tr??? m???t v??i ngo???i l???, s??? l?????ng th??nh vi??n c??ng ??o??n t???i c??c n?????c gi??u ??ang gi???m ????ng k??? trong su???t ba th???p ni??n qua. Theo OECD, m???t t??? ch???c h???p t??c c???a ph???n l???n c??c n?????c gi??u c??, con s??? ???? gi???m t??? ?????nh cao l?? 20 tri???u th??nh vi??n n??m 1979 xu???ng c??n 14,5 tri???u n??m 2013 ??? M???, v?? t??? 12 tri???u xu???ng c??n 6,5 tri???u ??? Anh. C??c qu???c gia ch??u ??u, bao g???m ?????c v?? Ph??p, c??ng ??ang ph???i ch???ng ki???n s??? s???t gi???m n???ng n??? n??y. V???y nguy??n nh??n ??? ????y l?? g???

Xu h?????ng gi???m n??y ch??? y???u l?? do nh???ng thay ?????i v??? m???t c???u tr??c c???a nhi???u n???n kinh t??? ti??n ti???n. T???ng s??? nh??n l???c ng??nh ch??? t???o ??? M??? gi???m t??? 20 tri???u v??o n??m 1979 xu???ng c??n 12 tri???u ng?????i hi???n nay. Nh???ng c??ng nh??n m???t vi???c ??? c??? th??? l?? nh???ng c??ng nh??n kh??ng l??nh ngh??? ??? l???i ch??nh l?? nh???ng ng?????i nhi???u kh??? n??ng s??? tham gia c??ng ??o??n nh???t. C??n nh???ng g?? ??ang xu???t hi???n ????? th??? ch??n h??? s??? c??ng l??m k??m h??m c??c t??? ch???c c??ng ??o??n h??n.

N???u ?????n th??m m???t nh?? m??y v??o nh???ng n??m 1970, b???n s??? nh??n th???y nh???ng d??y chuy???n s???n xu???t v???n h??nh b???i con ng?????i. Nh???ng c??ng nh??n n??y r???t d??? b??? ???nh h?????ng b???i ????? th???c giai c???p???. C??n b??y gi???, khi ?????n m???t nh?? m??y, b???n c?? l??? s??? ch??? th???y m???t v??i ng?????i ??ang gi??m s??t nh???ng con r??-b???t hay nh???ng thi???t b??? m??y m??c hi???n ?????i. Th??m v??o ???? c??n c?? ti???n tr??nh to??n c???u h??a, ??i???u c??ng khi???n vi???c ??i???u ch???nh ??i???u ki???n l??m vi???c c???a c??c c??ng ??o??n tr??? n??n kh?? kh??n, r???i s??? n???i l??n c???a m???t ng??nh d???ch v??? linh ho???t h??n, hay nh???ng ch??nh s??ch c??ng (nh?? nh???ng ch??nh s??ch ???? ???????c ??p d???ng b???i ?????ng B???o th??? ??? Anh trong nh???ng n??m 1980 d?????i th???i Margret Thatcher), t???t c??? nh???ng ??i???u n??y khi???n vi???c c??c c??ng ??o??n b??? m???t ??i quy???n l???c d?????ng nh?? l?? kh??ng th??? tr??nh kh???i. Nh???ng c???i c??ch g???n ????y v??? ti???n l????ng t???i thi???u v?? ch???ng ph??n bi???t ?????i x??? n??i l??m vi???c c??ng l??m gi???m nhu c???u gia nh???p c??ng ??o??n.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay2,962
  • Tháng hiện tại22,018
  • Tổng lượt truy cập9,396,185
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây