08/07/1951: Paris k??? ni???m 2000 n??m th??nh l???p

Thứ tư - 10/07/2019 09:40
V??o ng??y n??y n??m 1951, Paris, th??? ???? c???a n?????c Ph??p, k??? ni???m 2.000 n??m tu???i. Tr??n th???c t???, n???u t??nh m???t c??ch ch??nh x??c h??n th?? s??? c???n c?? th??m m???t v??i ng???n n???n n???a tr??n chi???c b??nh sinh nh???t, v?? Th??nh ph??? ??nh s??ng r???t c?? th??? ???????c th??nh l???p v??o kho???ng n??m 250 tr?????c C??ng nguy??n.
08/07/1951: Paris k??? ni???m 2000 n??m th??nh l???p


08/07/1951: Paris k??? ni???m 2000 n??m th??nh l???p

Ngu???n: Paris celebrates 2,000th birthdayHistory.com
Bi??n d???ch: L?? H???ng Loan
V??o ng??y n??y n??m 1951, Paris, th??? ???? c???a n?????c Ph??p, k??? ni???m 2.000 n??m tu???i. Tr??n th???c t???, n???u t??nh m???t c??ch ch??nh x??c h??n th?? s??? c???n c?? th??m m???t v??i ng???n n???n n???a tr??n chi???c b??nh sinh nh???t, v?? Th??nh ph??? ??nh s??ng r???t c?? th??? ???????c th??nh l???p v??o kho???ng n??m 250 tr?????c C??ng nguy??n.
L???ch s??? c???a Paris c?? th??? ???????c b???t ngu???n t??? m???t b??? l???c Gallic ???????c bi???t ?????n v???i t??n g???i Parisii, nh???ng ng?????i v??o kho???ng n??m 250 tr?????c C??ng nguy??n ???? ?????nh c?? tr??n m???t h??n ?????o (ng??y nay g???i l?? Ile de la Cite) tr??n s??ng Seine, ch???y qua Paris ng??y nay.
?????n n??m 52 tr?????c C??ng nguy??n, Julius Caesar v?? ng?????i La M?? ???? chi???m l???y khu v???c n??y, n??i sau ???? tr??? th??nh khu v???c theo ?????o C?? ?????c v?? ???????c g???i l?? Lutetia, ti???ng Latin ngh??a l?? ???khu nh?? gi???a m???t n?????c???. Khu v???c d??n c?? n??y sau ???? m??? r???ng sang c??? b??? tr??i v?? ph???i c???a s??ng Seine v?? c??i t??n Lutetia ???? ???????c thay th??? b???i Paris. N??m 987 sau C??ng nguy??n, Paris tr??? th??nh th??? ???? n?????c Ph??p. Khi th??nh ph??? ng??y c??ng ph??t tri???n, khu t??? ng???n tr??? n??n n???i ti???ng l?? khu v???c c???a gi???i tr?? th???c trong khi khu h???u ng???n ???????c bi???t ?????n l?? khu v???c kinh doanh.
Trong th???i k??? Ph???c h??ng c???a Ph??p, t??? cu???i th??? k??? 15 ?????n ?????u th??? k??? 17, Paris ???? tr??? th??nh m???t trung t??m ngh??? thu???t, ki???n ??????tr??c v?? khoa h???c. V??o gi???a nh???ng n??m 1800, Napoleon III ???? thu?? ki???n tr??c s?? quy ho???ch ???? th??? Georges-Eugene Hausmann ????? hi???n ?????i h??a Paris. C??c thi???t k??? c???a Hausmann ???? mang ?????n cho th??nh ph??? nh???ng ?????i l??? r???ng r???p b??ng c??y, nh???ng c??ng vi??n l???n, m???t h??? th???ng tho??t n?????c m???i v?? c??c d??? ??n c??ng tr??nh c??ng c???ng kh??c. Th??nh ph??? ti???p t???c ph??t tri???n nh?? m???t trung t??m quan tr???ng cho ngh??? thu???t v?? v??n h??a. V??o nh???ng n??m 1860, m???t phong tr??o ngh??? thu???t v???i t??n g???i Tr?????ng ph??i ???n t?????ng Ph??p ???? xu???t hi???n, v???i t??c ph???m c???a m???t nh??m c??c ngh??? s?? sinh s???ng t???i Paris bao g???m Claude Monet v?? Pierre-Auguste Renoir.
Ng??y nay, Paris l?? n??i sinh s???ng c???a kho???ng 2 tri???u c?? d??n, c???ng th??m 10 tri???u ng?????i s???ng ??? khu v???c ???? th??? xung quanh. Th??nh ph??? v???n gi??? ???????c danh ti???ng l?? m???t trung t??m ???m th???c, th???i trang, th????ng m???i v?? v??n h??a. Paris c??ng ti???p t???c l?? m???t trong nh???ng ??i???m ?????n du l???ch ???????c y??u th??ch nh???t th??? gi???i, n???i ti???ng v???i c??c th???ng c???nh nh?? Th??p Eiffel (???????c x??y d???ng v??o n??m 1889 ????? k??? ni???m 100 n??m C??ch m???ng Ph??p), Kh???i Ho??n M??n, ?????i l??? Champs-Elysees, Nh?? th??? ?????c B?? (???????c x??y d???ng v??o n??m 1163), V?????n Luxembourg v?? B???o t??ng Louvre, n??i l??u gi??? b???c tranh ???Mona Lisa??? c???a Leonardo da Vinci.

10/07/1925: ???Phi??n t??a Kh?????? b???t ?????u
Ngu???n: Monkey Trial beginsHistory.com
Bi??n d???ch: L?? H???ng Loan
V??o ng??y n??y n??m 1925, t???i Dayton, Tennessee, ???Phi??n t??a Kh?????? ???? b???t ?????u v???i vi???c John Thomas Scopes, m???t gi??o vi??n khoa h???c trung h???c tr??? tu???i, b??? bu???c t???i vi ph???m lu???t ti???u bang Tennessee v?? ???? gi???ng d???y v??? thuy???t ti???n h??a.
?????o lu???t n??y, ???????c th??ng qua v??o th??ng 03 n??m ????, ???? bi???n vi???c ???d???y b???t k??? l?? thuy???t n??o ph??? nh???n c??u chuy???n v??? ?????ng s??ng th??? thi??ng li??ng t???o ra con ng?????i nh?? ???????c d???y trong Kinh th??nh, v?? thay v??o ???? d???y r???ng con ng?????i c?? xu???t th??n t??? c??c ?????ng v???t c???p th???p h??n??? l?? m???t khinh t???i c?? th??? b??? ph???t ti???n. C??ng v???i v??? doanh nh??n ?????a ph????ng George Rappalyea, Scopes ???? l??n k??? ho???ch ????? b??? bu???c t???i v?? vi ph???m n??y, v?? sau khi Scopes b??? b???t, h??? ???? tranh th??? s??? h??? tr??? c???a Li??n ??o??n T??? do D??n quy???n Hoa K??? (ACLU) ????? t??? ch???c vi???c bi???n h???.
Khi nghe tin v??? cu???c t???n c??ng ph???i h???p n??y v??o phong tr??o Kit?? gi??o ch??nh th???ng, William Jennings Bryan, ng?????i ba l???n l?? ???ng c??? vi??n t???ng th???ng c???a ?????ng D??n ch??? v?? l?? m???t anh h??ng c???a phong tr??o ch??nh th???ng, ???? t??nh nguy???n h??? tr??? b??n c??ng t???. Ngay sau ????, v??? lu???t s?? n???i ti???ng Clarence Darrow ???? ?????ng ?? tham gia v??? ph??a ACLU trong qu?? tr??nh b??o ch???a, m??? ra b???i c???nh cho m???t trong nh???ng phi??n t??a n???i ti???ng nh???t trong l???ch s??? Hoa K???.
V??o ng??y 10 th??ng 07, ???Phi??n t??a Kh?????? ???? ???????c ti???n h??nh, v?? trong v??i ng??y, h??ng lo???t kh??n gi??? v?? ph??ng vi??n ???? t???i Dayton trong khi c??c nh?? thuy???t gi??o d???ng c??c l???u d???c theo ???????ng ph??? ch??nh c???a th??nh ph??? ????? khu???y ?????ng l??ng m??? ?????o. B??n trong T??a ??n H???t Rhea, ph??a b??? ????n ???? s???m g???p ph???i tr??? ng???i khi Th???m ph??n John Raulston ph??n quy???t ch???ng l???i n??? l???c c???a h??? nh???m ch???ng minh r???ng ?????o lu???t l?? vi hi???n v?? sau ???? t??? ch???i ch???m d???t th??i quen b???t ?????u phi??n t??a h??ng ng??y c???a ??ng b???ng vi???c c???u nguy???n.
B??n ngo??i, Dayton mang b???u kh??ng kh?? gi???ng nh?? m???t l??? h???i h??a trang khi m???t cu???c tri???n l??m v???i hai con tinh tinh v?? th??? ???????c cho l?? ????????ng v???t trung gian??? ???? ???????c khai tr????ng t???i th??? tr???n, v?? nh???ng ng?????i b??n h??ng b??y b??n Kinh Th??nh, kh??? ????? ch??i, x??c x??ch v?? n?????c chanh. ?????ng v???t trung gian tr??n th???c t??? l?? Jo Viens ??? Burlington, Vermont, m???t ng?????i ????n ??ng 51 tu???i, c?? t???m v??c th???p, tr??n h???t ra sau v?? h??m nh?? ra. M???t trong nh???ng con tinh tinh t??n l?? Joe Mendi, mang m???t b??? ????? k??? s???c, m?? ph???t m??u n??u, v?? gi??y gh???t tr???ng, gi??p mua vui cho nh???ng ng?????i d??n th??nh ph??? Dayton b???ng c??ch ch??i ????a tr??n b??i c??? t??a ??n.
T???i ph??ng x??? ??n, Th???m ph??n Raulston ???? ph?? h???y chi???n l?????c c???a b??? ????n b???ng c??ch ph??n quy???t r???ng l???i ch???ng khoa h???c c???a c??c chuy??n gia v??? ti???n h??a l?? kh??ng ???????c ch???p nh???n ??? v???i l?? do Scopes m???i l?? ng?????i ??ang b??? x??t x??? ch??? kh??ng ph???i ?????o lu???t m?? anh ta ???? vi ph???m. Ng??y h??m sau, Raulston ra l???nh cho phi??n t??a ???????c chuy???n ?????n b??i c??? t??a ??n, v?? s??? r???ng s???c n???ng c???a ????m ????ng b??n trong c?? nguy c?? l??m s???p s??n nh??.
Tr?????c h??ng ng??n kh??n gi??? ngo??i tr???i, Darrow ???? thay ?????i chi???n thu???t c???a m??nh v?? g???i Bryan ra l??m nh??n ch???ng duy nh???t c???a ??ng trong m???t n??? l???c ????? l??m m???t uy t??n c??ch di???n gi???i ngh??a theo ngh??a ??en v??? Kinh th??nh c???a v??? lu???t s?? b??n c??ng t???. Trong qu?? tr??nh ki???m tra, Bryan ???? ph???i ch???u s??? ch??? gi???u c???a ng?????i xem v?? bu???c ph???i ????a ra nh???ng tuy??n b??? thi???u hi???u bi???t v?? m??u thu???n tr?????c c???u ??? th??ch th?? c???a ????m ????ng.
V??o ng??y 21 th??ng 07, trong b??i ph??t bi???u b??? m???c, Darrow ???? y??u c???u b???i th???m ??o??n ????a ra b???n ??n c?? t???i ????? b??n b??? c?? th??? kh??ng ??n. Theo quy ?????nh ph??p lu???t t???i Tennessee, trong tr?????ng h???p ???? Bryan kh??ng c?? c?? h???i ????? ?????c b??i ph??t bi???u b??? m???c m?? ??ng ta ???? chu???n b??? trong nhi???u tu???n. Sau t??m ph??t c??n nh???c, b???i th???m ??o??n tr??? l???i v???i b???n ??n c?? t???i v?? Raulston ra l???nh cho Scopes ph???i n???p ph???t 100 ???? la, m???c t???i thi???u m?? lu???t ph??p cho ph??p. M???c d?? Bryan ???? th???ng ki???n, ??ng ta ???? b??? s??? nh???c c??ng khai v?? ni???m tin ch??nh th???ng c???a ??ng ???? m???t uy t??n. N??m ng??y sau, v??o ng??y 26 th??ng 07, ??ng n???m ng??? tr??a v??o ng??y Ch??? nh???t v?? kh??ng bao gi??? th???c d???y n???a.
N??m 1927, T??a ??n T???i cao Tennessee ???? b??c ph??n quy???t c???a Phi??n t??a Kh??? v??? kh??a c???nh chuy??n m??n nh??ng ????? ng??? v???n ????? ?????o lu???t c?? vi hi???n hay kh??ng cho ?????n n??m 1968, khi T??a ??n T???i cao Hoa K??? b??c b??? m???t ?????o lu???t t????ng t??? ??? Arkansas v???i l?? do n?? vi ph???m Tu ch??nh ??n ?????u ti??n c???a Hi???n ph??p Hoa K???.
Nghi??n  c???u Qu???c t??? g???i b???n b??o
p/v
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay2,750
  • Tháng hiện tại21,806
  • Tổng lượt truy cập9,395,973
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây