07/09/1776: V??? t???n c??ng b???ng t??u ng???m ?????u ti??n trong l???ch s???

Thứ bảy - 07/09/2019 07:50
V??o ng??y n??y n??m 1776, trong Chi???n tranh C??ch m???ng M???, t??u l???n Turtle c???a M??? ???? c??? g???ng g???n m???t qu??? bom h???n gi??? v??o th??n t??u c???a ???? ?????c ng?????i Anh Richard Howe, so??i h???m Eagle, ??ang ?????u ??? c???ng New York. ???? l?? l???n ?????u ti??n t??u ng???m ???????c s??? d???ng trong chi???n tranh.
07/09/1776: V??? t???n c??ng b???ng t??u ng???m ?????u ti??n trong l???ch s???

07/09/1776: V??? t???n c??ng b???ng t??u ng???m ?????u ti??n trong l???ch s???

Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: World???s first submarine attackHistory.com

Bi??n d???ch: Nguy???n Th??? Kim Ph???ng

V??o ng??y n??y n??m 1776, trong Chi???n tranh C??ch m???ng M???, t??u l???n Turtle c???a M??? ???? c??? g???ng g???n m???t qu??? bom h???n gi??? v??o th??n t??u c???a ???? ?????c ng?????i Anh Richard Howe, so??i h???m Eagle, ??ang ?????u ??? c???ng New York. ???? l?? l???n ?????u ti??n t??u ng???m ???????c s??? d???ng trong chi???n tranh.

T??u ng???m ???????c ch??? t???o l???n ?????u ti??n b???i nh?? ph??t minh ng?????i H?? Lan Cornelius van Drebel v??o ?????u th??? k??? 17, nh??ng ph???i ?????n 150 n??m sau, ch??ng m???i ???????c s??? d???ng l???n ?????u ti??n trong chi???n tranh h???i qu??n. David Bushnell, m???t nh?? ph??t minh ng?????i M???, ???? b???t ?????u ch??? t???o m??n ?????t d?????i n?????c khi c??n l?? sinh vi??n t???i ?????i h???c Yale. Cho r???ng t??u ng???m s??? l?? ph????ng ti???n t???t nh???t ????? chuy??n ch??? v?? kh?? c???a m??nh trong chi???n tranh, ??ng ???? ch??? t???o m???t chi???c t??u l???n b???ng g??? d??i 2,43m ??? ?????t t??n l?? Turtle (R??a) theo h??nh d???ng c???a n??. ????? l???n ????? ch???a m???t ng?????i ??i???u khi???n, con t??u ho??n to??n ch???y b???ng tay, s??? d???ng ch???n l??u b???ng ch?? ????? gi??? c??n b???ng.

Turtle ???????c quy??n g??p cho nh??m ??i Qu???c sau khi chi???n tranh n??? ra v???i Anh v??o n??m 1775. Ng??y 07/09/1776, khi kh??ng b??? theo d??i, Ezra Lee ???? l??i con t??u t???i s??t t??u HMS Eagle, v???n ???????c trang b??? 64 kh???u s??ng, ??ang ?????u ??? c???ng New York. Khi Lee c??? g???ng g???n qu??? bom h???n gi??? v??o th??n t??u, ??ng c?? th??? nh??n th???y nh??m th???y th??? ng?????i Anh tr??n boong t??u b??n tr??n, nh??ng h??? ???? kh??ng nh???n ra con t??u k??? l??? d?????i n?????c. Lee g???n g???n ???????c qu??? bom, nh??ng c??ng c??? khoan c???a ??ng ???? kh??ng th??? xuy??n th???ng l???p v??? s???t c???a con t??u Anh. ??ng ????nh r??t lui, v?? qu??? bom ph??t n??? g???n th??n t??u, kh??ng g??y h???i ?????n Eagle hay Turtle.

Trong tu???n ti???p theo, Turtle ???? th???c hi???n th??m m???t s??? n??? l???c kh??c ????? ????nh ch??m c??c t??u c???a Anh tr??n s??ng Hudson, nh??ng ?????u th???t b???i b???i ng?????i ??i???u khi???n thi???u k??? n??ng. Ch??? c?? Bushnell l?? th???c s??? c?? th??? th???c hi???n th??nh c??ng c??c ch???c n??ng ph???c t???p c???a Turtle, nh??ng v?? s???c kh???e y???u, ??ng ???? kh??ng th??? ??i???u khi???n con t??u trong b???t k??? nhi???m v??? chi???n ?????u n??o c???a n??. Trong tr???n Fort Lee, Turtle cu???i c??ng ???? ch???u thua khi con t??u c???a M??? v???n chuy???n n?? b??? ng?????i Anh ????nh ch??m.

B???t ch???p th???t b???i c???a Turtle, T?????ng George Washington ???? b??? nhi???m Bushnell l??m k??? s?? qu??n ?????i, v?? c??c qu??? ng?? l??i m?? ??ng ch??? t???o ???? ph?? h???y t??u khu tr???c Cereberus v?? t??n ph?? nhi???u t??u kh??c c???a Anh. Sau chi???n tranh, ??ng tr??? th??nh ch??? huy c???a Qu??n ??o??n K??? thu???t Hoa K??? ????ng qu??n t???i West Point.
 

T???i sao Anh ???ng??n??? ng?????i ???????c EU giao ph??? tr??ch ????m ph??n Brexit?

Print Friendly, PDF & Email

56-Why Britain is unenthusiastic about Michel Barnier???s Brexit job

Ngu???n: ??? Why Britain is unenthusiastic about Michel Barnier???s Brexit job???, The Economist, 28/7/2016

Bi??n d???ch: L?? Th??? H???ng Loan | Bi??n t???p: L?? H???ng Hi???p

???? l?? m???t ???tuy??n b??? chi???n tranh???, theo c??ch n??i s???ng ?????ng tr??n b??o ch?? Anh. Michel Barnier, ch??nh tr??? gia ng?????i Ph??p ho???t ng??n v???i m??i t??c b???c v???a ???????c b??? nhi???m ????? d???n d???t l???c l?????ng ?????c nhi???m v??? Brexit thu???c ???y ban ch??u ??u, c?? th??? tr??ng kh??ng gi???ng nh?? m???t ng?????i ph?? h???p ????? l??m tr???n. Nh??ng quy???t ?????nh c???a Jean-Claude Juncker, Ch??? t???ch ???y ban, b??? nhi???m m???t ng?????i n???i ti???ng v?? nh???ng b???t ?????ng c???a m??nh v???i n?????c Anh ????? l??m m???t c??ng vi???c v???n h???a h???n s??? t???o ra nhi???u b???t ?????ng h??n n???a, ch???c ch???n tr??ng gi???ng nh?? m???t s??? khi??u kh??ch.

Barnier c?? kinh nghi???m ?????i v???i c??ng vi???c n??y. ??ng ???? lu??n chuy???n gi???a c??c v??? tr?? c???p cao ??? Paris v?? Brussels trong h??n 20 n??m, ph???c v??? (ch??? y???u) v???i vai tr?? b??? tr?????ng ngo???i giao c???a Ph??p v?? ?????m nhi???m hai nhi???m v??? trong ???y ban. Nhi???m v??? l???n th??? hai c???a ??ng ???? g??p ph???n v??o kh?? kh??n ??? Anh. T??? 2010 ?????n 2014, Barnier l?? ???y vi??n ph??? tr??ch th??? tr?????ng n???i b???, c??ng vi???c n??y bao g???m vi???c gi??m s??t quy ?????nh v??? c??c d???ch v??? t??i ch??nh. Trong nh???ng ng??y sau s??? s???p ????? c???a ng??n h??ng Lehman Brothers n??y, m???t lo???t c??c quy ?????nh ???? ????? ra t??? Brussels, v?? Barnier ph???i ?????ng ????? th?????ng xuy??n v???i London (v?? ch??nh ph??? Anh) v??? c??c v???n ????? nh?? ti???n th?????ng cho c??c nh?? ??i???u h??nh ng??n h??ng v?? c??c y??u c???u v??? v???n d??? ph??ng. M???t cu???c ?????i ?????u v???i Mervyn King khi???n ng??i th???ng ?????c h??a nh?? c???a Ng??n h??ng Anh qu???c n??y ph???i ?????p b??n trong c??n gi???n d???. Nh??ng ?????n cu???i nhi???m k??? c???a m??nh,  Barnier ???? gi??nh ???????c s??? t??n tr???ng b???t ?????c d?? c???a nhi???u ng?????i ??? London, nh???ng ng?????i ???? ph???i ????nh gi?? cao c??ch ti???p mang t??nh c???n h??a gi???i c???a ??ng v???i c??ng vi???c.

C?? nhi???u c??ch kh??c ????? gi???i th??ch s??? b??? nhi???m n??y. M???t tranh c??i ki???u Brussels c??? ??i???n ??ang ???????c nhen nh??m v??? c??ch x??? l?? nh???ng cu???c ????m ph??n v??? Brexit. ??i???u 50 c???a Hi???p ?????c Li??n minh ch??u ??u, trong ???? quy ?????nh th??? t???c r??t lui, n??i r???ng H???i ?????ng ch??u ??u (g???m nh???ng ng?????i ?????ng ?????u ch??nh ph??? c??c n?????c EU) s??? ????a ra c??c ???h?????ng d???n??? cho c??c cu???c ????m ph??n v???i qu???c gia mu???n ra ??i. Nh??ng h???u h???t m???i ng?????i mong ?????i r???ng ???y ban ch??u ??u, n??i bao g???m nh???ng nh?? chuy??n m??n k??? thu???t, s??? ????ng vai tr?? trung t??m. H???i ?????ng ???? b??? nhi???m Didier Seeuws, m???t nh?? ngo???i giao B??? d??y d???n, l??m ng?????i ?????ng ?????u trong vi???c gi???i quy???t v???n ????? Brexit. Quy???t ?????nh c???a Juncker b??? nhi???m Barnier, ng?????i s??? c?? r???t ??t vi???c ????? l??m cho ?????n khi c??c cu???c ????m ph??n v??? ??i???u 50 ???????c ti???n h??nh trong n??m sau, c?? th??? ???????c xem nh?? l?? c??u tr??? l???i ????p l???i c???a ???y ban. D?? b???ng c??ch n??o, c??c quan ??i???m c???a Barnier s??? c?? ?? ngh??a t????ng ?????i nh??? n???u so v???i quan ??i???m c???a c??c nh?? l??nh ?????o EU nh?? Angela Merkel ho???c Fran??ois Hollande (ch???ng n??o ??ng c??n gi??? ???????c gh??? c???a m??nh).

Tuy nhi??n c??ng c?? c?? s??? ????? l???c quan v??? s??? b??? nhi???m n??y. Barnier hi???u r?? n?????c Anh nh??? v??o c??ng vi???c tr?????c ????y c???a m??nh. ??ng c?? th??? kh??ng n???i ti???ng v??? vi???c ????? ?? t???i chi ti???t, nh??ng kinh nghi???m c???a ??ng trong ng??nh d???ch v??? t??i ch??nh s??? c?? ??ch trong c??c cu???c ????m ph??n v??? quy???n ti???p c???n c???a c??c ng??n h??ng Anh ?????i v???i th??? tr?????ng chung EU, m???t ph???n quan tr???ng trong c??c cu???c ????m ph??n s???p t???i. ??ng n???i ti???ng l?? m???t ng?????i th???c d???ng, ng?????i hi???u ???????c gi?? tr??? c???a s??? th???a hi???p trong xung ?????t. V?? tr??i v???i m???t s??? b??o c??o, ti???ng Anh c???a ??ng l?? ho??n to??n ????? d??ng. Ch??nh ph??? Anh c?? l??? n??n y??n t??m v??? s??? b??? nhi???m n??y.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,541
  • Tháng hiện tại39,920
  • Tổng lượt truy cập8,436,453
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây