Th?? v?? l???i Nguy???n Khoa ??i???m

Thứ năm - 13/12/2018 06:35
V?? L???I NGUY???N KHOA ??I???MNguy??n v??n:C??I L???NGNguy???n Khoa ??i???mC??i l???ng. Anh soi th???y m???t m??nh V???i n???i bu???n trong s???chC??i l???ng. Kh??ng ti???ng ?????ng n??o kh??c Ti???ng ?????p tr??i tim anh
Th?? v?? l???i Nguy???n Khoa ??i???m
Do Hoang
12 Th??ng 12, 2017 ?? 

V?? L???I NGUY???N KHOA ??I???M
Nguy??n v??n:
C??I L???NG 

Nguy???n Khoa ??i???m

C??i l???ng. Anh soi th???y m???t m??nh 
V???i n???i bu???n trong s???ch
C??i l???ng. Kh??ng ti???ng ?????ng n??o kh??c 
Ti???ng ?????p tr??i tim anh
Ng?????i ??i, t??i y??u ng?????i tha thi???t 
T??i s???ng v???i ng?????i, ch???t v?? ng?????i
C??i l???ng. T??i v?????t qua gh???nh th??c 
?????n nh???ng mi???n trong xanh
Ng??y 17-1-2003
Ngu???n: Th?? Nguy???n Khoa ??i???m, tuy???n t???p 40 n??m do t??c gi??? ch???n, NXB V??n h???c, 2012
B??NH GI???NG:
Chuy???n sang V??n xu??i:
C??i l???ng. Anh soi th???y m???t m??nh. V???i n???i bu???n trong s???ch. C??i l???ng. Kh??ng ti???ng ?????ng n??o kh??c, Ti???ng ?????p tr??i tim anh. Ng?????i ??i, t??i y??u ng?????i tha thi???t. T??i s???ng v???i ng?????i, ch???t v?? ng?????i. C??i l???ng. T??i v?????t qua gh???nh th??c. ?????n nh???ng mi???n trong xanh!

Chuy???n sang v??n xu??i m???i bi???t n?? kh??ng ra th??? lo???i g??, ph?? kh??ng ra ph??, s??? kh??ng ra s???, t??? kh??ng ra t???, b???n t??? ki???m ??i???m tr?????c chi b??? kh??ng ra b???n ki???m ??i???m tr?????c chi b??? . B???n khai t?? kh??ng ra b???n khai t??. N?? l?? m???t qu??i thai, qu??? ba ?????u s??u ch??n trong V??n ch????ng Vi???t Nam ??? th???i ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam b???o quy???n to??n tr???! 
T??i ???? c?? chuy??n lu???n ??? C??i L???ng ??? t???p s??ch y???u k??m d?????i trung b??nh??? ??? in tr??n vannghecuocsong.com. Nay ch??? b??nh b??i C??i L???ng.

Nguy???n Khoa ??i???m l??c ??????ng ch???c th?? c?? tr??ng tr??ng ??i???p ??i???p c??c nh?? h???c gi???, h???c th???t, ti???n s?? b??, ti???n s??? tr??u, ti???n s?? v???t, ti???n s?? ch????? b???c th??m, ?????n c???c c???t c???a ??i???m c??ng th?? hay! Duy m???t ng?????i ph???n b??c l???i th?? V?? l???i Nguy???n Khoa ??i???m l?? t??i - ????? Ho??ng
Nguy???n Du c?? ph??ng d???ch m???t c??u r???t h???p c???nh trong Ki???u l??c n??y:
??????? r???ng b??ng k??n mi???ng b??nh
N??o ai c?? kh???o m?? m??nh l???i x??ng.???
Anh v??? C??i l???ng, anh m???i soi th???y m???t m??nh, c??n C??i ???n th?? theo l?? tr??n, anh kh??ng bao gi??? soi th???y ???????c. ??i???u ???y qu?? ????ng, nh??n gian ai c??ng bi???t, C??i ???n anh l??m sao soi th???y m???t m??nh. V?? m???t anh ph???i h??a trang, ??eo m???t n???. C??i ???n kh??ng ph???i m???t m??nh anh, ai nh???p h???i C??i ???n ?????u ph???i nh?? v???y! Nh??n gian bi???t t???ng t??ng tong. Ng?????i ta ph??n l??u r???i: ???C?????p ????m l?? gi???c, c?????p ng??y l?? quan???! C??n c??? T??? nh?? anh n??i: "Quan tr?????ng th??? n?? l??? trung chi n?? l??? h???u n?? l??????. Ai ch??? bi???t. Nh??ng anh gi??? ??eo m???t n??? ????? h?????ng ?????y ?????c quy???n, ?????c l???i trong ???y, gi??? anh m???i ng??? ra, d?? ng??? ch??a ?????, ng?????i ta m???i ch?? ??.
C??u tr??n kh??ng ph???i th??, n?? l?? b???n t??? ki???m ??i???m c??ng t??c c???a con chi??n, ph???t t???. ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam kh??ng bao gi??? c?? ki???u ?????ng vi??n s??m h???i v?? th?? t???i ???????c c??u nh?? th??? n??y..
Th??i th??? c??? cho anh l?? th??nh th???t ??i. V?? m???t gi??? c???a anh ???? l??m bao nhi???u ??i???u t??? h???i, nh??ng m???t th???t c???a anh v?? n???i bu???n trong s???ch c???a anh c?? th???t kh??ng? L??m sao m?? th???t ???????c? Anh c??ng ngo???ng l??n. Ch??a v?? Ph???t c??ng kh??ng d??m t??? x??ng m??nh ??? c?? n???i bu???n trong s???ch???, th??? g?? anh, m???t con ng?????i tr???n ??ang ?????y tham, s??n, si :
???L??m ng?????i ch??a tr???n ki???p ng?????i
C??n m?? ki???p Ph???t cao v???i th??? kia
Ki???p ng?????i ????u d??? d???t ??i
C??i tr???n nh???ng th??? tham si h???i m??nh???
(????? Ho??ng)
Bu???n anh sao m?? trong s???ch ???????c. Anh ??ang o??n b???n l???i qu??? cho anh kh??ng nh?? cam k???t trong phim ??? Nguy???n ??i Qu???c ??? H???ng Kh??ng??? anh k?? duy???t tr??n tri???u ????, ??? L??ng v??n h??a c??c d??n t???c??? 2 tri???u ????, Ph??m ??? D??ng s??ng ph???ng??? l???ng n???a tri???u ???????, v?? nhi???u d??? ??n ma kh??c! C?? d??? ??n anh cu???m h???t kh??ng chia ch??c cho b???n ch??ng, ch??ng ??ang mu???n xin t?? ti???t anh! Bu???n anh l??m sao m?? trong s???ch. R???i c??i bu???n c??? h???u s??? theo anh v??? n???m m??? trong l??ng m??? h??? Nguy???n Khoa l?? anh kh??ng ph???i ?????ng vi??n ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam m?? anh man khai l?? l???ch ????? lu???n s??u leo cao l??n ?????n Nh???t ph???m tri???u ????nh. D?? h???i h??u r???i nh??ng anh v???n n??m n???p lo ??u khi nh???n huy hi???u 40 n??m tu???i ?????ng. V?? ??ng c???u b??n v??? anh l?? Nguy???n ?????c ?????o nguy??n Tr?????ng Ph??n x?? TTX Tr??? - Thi??n th???i ch???ng M???, gi??? ??? Hu??? c??ch nh?? anh kh??ng ?????y c??y s??? ???? l??n t???n tri???u ????nh g???p Vua L?? Kh??? Phi??u l?? b???n chi???n ?????u c???a m??nh ??? chi???n tr?????ng Tr??? - Thi??n t??? c??o anh man khai l?? l???ch ?????ng lu???n s??u leo cao! Anh l??m sao c?? n???i bu???n trong s???ch? R???i nh?? b??o Nguy???n Quang Vinh, t???c Nh?? th?? V??nh Nguy??n (b??? anh danh nh??n b?? th?? Chi b??? H???i V??n ngh??? B??nh Tri Thi??n khai tr??? ra kh???i ?????ng) t??? c??o anh ??? Gi???y chuy???n sinh ho???t ?????ng ??i kh??ng h???p l???, th?? gi???y chuy???n sinh ho???t ?????ng v??? kh??ng th??? h???p l???, sao anh d??m nh???n Huy hi???u 40 n??m tu???i ?????ng????. Bu???n anh l?? bu???n con chu???t, v??? v???n!
Ti???p ?????n l?? hai c??u v?? l???i s?????ng s???o, gi??? d???i, s??o r???ng, mi???ng nam m??, b???ng b??? dao g??m, h?? kh???u hi???u, nh???t nh???o, x?? c???ng, kh?? khan ?????i h???n, v??? v???t,.. v???a k??m t??nh nh??n lo???i, v???a g?????ng g???o, v???a s???n, v???a ????ng k???ch ti vi.. b???c nh???t trong ti???ng n??i nh??n lo???i: 
Ng?????i ??i, t??i y??u ng?????i tha thi???t 
T??i s???ng v???i ng?????i, ch???t v?? ng?????i
C??u k???t s??m h???i r???t b???y b???:
C??i l???ng. T??i v?????t qua gh???nh th??c 
?????n nh???ng mi???n trong xanh
Nh??n qu???n ai c??ng bi???t mi???n anh d???ng n??n n?? ch???ng trong xanh g??. Ng?????i ta c?? quy???n ch???i b??? n??. Nh??ng anh ???? h?????ng th??nh qu??? trong c??i mi???n kh??ng l???y g?? trong xanh ???y. Nh?? anh c?? c?? l??nh g??c, ?????t ???????c phong t?????c v??i tr??m tri???u ????, con c??i v??o l??m nh???ng n??i l???u son, g??c t??a, ch??? h??i ra v??ng, ra b???c. Gi??? v??? C??i l???ng, anh l???i ?????p ????? C??i ???n c???a Anh sao?
T??m l???i b??i V?? l???i C??i L???ng kh??ng ph???i TH?? CA , KH??NG N??N M???T TH?? GI??? T??M HI???U N???I DUNG, NGH??? THU???T D??NG T???, ?????T C??U. N?? c??ng l?? m???t lo???i qu??i th??i V??n ch????ng ??????ng ?????i!
Bu???n nh???t l?? t???p C??i L???ng y???u k??m d?????i trung b??nh nh?? th??? m?? H???i Li??n hi???p v??n h???c ngh??? thu???t Th???a Thi??n - Hu??? trao v??n h???c C??? ???? 5 n??m c??ch ????y m???y n??m. H??? ph???i ch???u t???i v???i nh??n d??n, ch???u t???i v???i l???ch s???!
H?? N???i 12 ??? 12 ??? 2017
?? - H
D???CH RA TH?? VI???T
????? Ho??ng d???ch ra th?? Vi???t

C??I L???NG
C??i l???ng, anh soi th???t m??nh
N???i bu???n trong s???ch, tr???ng trinh gi???a ?????i

C??i l???ng, kh??ng ti???ng n??o r??i
Ti???ng tim anh ?????p mu??n ?????i n??o y??n

Y??u ng?????i tha thi???t thi??ng li??ng
Nguy???n c??ng s???ng ch???t, ?????o ??i??n v?? ng?????i

C??i l???ng, gh???nh th??c v?????t r???i
?????n mi???n trong s???ch, tuy???t v???i xanh trong!

H?? N???i qu???ng 2012

?? ??? H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,797
  • Tháng hiện tại48,967
  • Tổng lượt truy cập9,181,741
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây