B??i Nguy???n ????nh ???m

Thứ sáu - 28/12/2018 18:34
????? Ho??ng

V???NH NGUY???N XU??N PH??C

V???a m???i l??n ch???c ???? t??c oai.
Xe v??? ph??? c??? n??t m??n khoai!
T?? te k??n th???i kinh mi???n ???????c,
Ch?? ch??t k???ng k??u khi???p m???t xo??i!
B??i Nguy???n ????nh ???m

????? Ho??ng

V???NH NGUY???N XU??N PH??C

V???a m???i l??n ch???c ???? t??c oai.
Xe v??? ph??? c??? n??t m??n khoai!
T?? te k??n th???i kinh mi???n ???????c,
Ch?? ch??t k???ng k??u khi???p m???t xo??i!
C??ng n??? qu???c gia c??n ng???c ng???,
T???i t??nh tr???i bi???n ch???a ngu??i ngoai!
V??nh vang chi ????? ng?????i ta ch?????i.
Ti???n thu??? d??n thu ch???y m??u ho??i!

H???i An v??i n??m tr?????c
??- H
????nh ???m Nguy???n
14 gi???

TH??? T?????NG CH??A HI???U R?? "CH??? ?????TA"?

Th??? t?????ng Nguy???n Xu??n Ph??c v???a tuy??n b???: "Ni???m tin c???a nh??n d??n v??o ?????ng ch??a bao gi??? l???n nh?? l??c n??y" n??n t??i xin ????ng l???i b??i c?? h???u b???n n??o ch??a ?????c nh???t l?? nh??n vi??n an ninh c???a th??? t?????ng.

Nguy???n ????nh ???m (VNTB)

??? VTV1 19h ????a tin, v??o ng??y 26/6/2017 t???i bu???i ti???p x??c c??? tri H???i Ph??ng, tr??? l???i c??? tri Nguy???n V??n ??i???n v??? x??? l?? v??? ?????ng T??m, Th??? t?????ng Nguy???n Xu??n Ph??c cho bi???t: ??????i tr???i ??i! ??? ch??? ????? ch??ng ta m?? b???t giam C??ng an m???y ch???c ng?????i, l??m sao c?? chuy???n nh?? v???y???? M?? c??i t???i b???t giam ng?????i tr??i ph??p lu???t ???? ph???i ???????c ??i???u tra, x??? l?? nghi??m t??c c??ng nh?? t???i ph?? ho???i t??i s???n??????

Gi???t m??nh v????? Th??? t?????ng

T??i h??i gi???t m??nh tr?????c ph??t bi???u n??y c???a Th??? t?????ng. B???i th???i gian qua t??i ng?????ng m???, th???y Th??? t?????ng n??i c?? v??? g???n d??n, th???u hi???u ph???n n??o t??nh c???nh c???a ng?????i n??ng d??n khi ??ng y??u c???u xem x??t ch??? ????? thu h???i ?????t ??ai, d???ng c??c c??ng tr??nh th????ng m???i trong s??n golf T??n S??n Nh???t??? Th??? nh??ng, qua ph??t bi???u n??y ch???ng t??? Th??? t?????ng ch??a hi???u r?? ???x?? h???i ta??? ??ang ???v??? tr???n??? b???i c??c qu???c n???n kh??ng th??? ng??n ch???n: Tham nh??ng kinh kh???ng, ph?? r???ng, c??t t???c, ?? nhi???m m??i tr?????ng, l???m ph??t c???p ph??, ???quy tr??nh???, c??? h??? l??m quan, hot girl ??? ?????i gia ph???m t???i ???thi ??ua??? ????o t???u, ??n t??u v??? th??p, qu??n ?????i s??? d???ng ?????t qu???c ph??ng sai m???c ????ch kh???p n??i, Bi???n ????ng b??? gi???c qu???y ph?? kh??ng ??i tu???n b???o v??? d??n l???i khai kh???ng tr???m ti???n x??ng d???u, khai th??c ???? ph?? V???nh H??? Long, t??? l??? tai n???n m??y bay qu??n s??? cao nh???t th??? gi???i??? V??? ph??a l???c l?????ng c??ng an th?? tham nh??ng, b???o k??, l???a ?????o, khi???n d??n ???th??ch t??? t??? trong ?????n c??ng an???,??? ?????c bi???t, Th??? t?????ng ch??a hi???u h???t t??nh c???nh ng?????i n??ng d??n b??? c?????p ??o???t ru???ng ?????t, b??? ????m quan ?????a ph????ng ??? kh???p n??i ?????n c???a d??n kh??ng t??? c??i g?????, tr???n ??p t??n b???o nh?? th??? n??o. Th??? t?????ng c??ng ch??a hi???u th???u ngay c??? v??? b?? con th??n Ho??nh x?? ?????ng T??m ki???m gi??? h??n 30 c??n b???, chi???n s?? c??ng an.

Th??a Th??? t?????ng, d?????i ???ch??? ????? ta??? sao qu??n ?????i nh???n h??n 200 ha ?????t c???a d??n ????? l??m s??n bay nh??ng 36 n??m sau kh??ng l??m l???i kh??ng tr??? cho d??n s???n xu???t, sinh s???ng m?? ????? hoang, ?????u c??, c??n b??? t?? l???i r???i chuy???n cho DN sai m???c ????ch, trong khi ?????t ??ai l?? ngu???n s???ng g???n nh?? duy nh???t c???a ng?????i n??ng d??n.

T???i sao b?? con ki???n c??? bao n??m tr???i m?? ???ch??? ????? ta??? kh??ng gi???i quy???t? T???i sao khi c??? K??nh v?? nh??n d??n theo y??u c???u c???a c??n b??? ???ch??? ????? ta??? ra ?????ng ????? x??c ?????nh m???c gi???i th?? b??? Ph?? C??ng an huy???n b???t ng??? ?????p ki???n ??ng c??? v??? x????ng ch???u, r???i n??m l??n xe ????a l??n H?? N???i giam gi???, ?????ng th???i tuy??n b??? l?? ????????i t?????ng nguy hi???m, g??y r???i tr???t t??? c??ng c???ng???? (Theo t?????ng thu???t c???a c??? K??nh).

??? th??n Ho??nh c?? gi???c gi?? n??o ??ang t??n h???i d??n m?? ???ch??? ????? ta??? l???i ????a c??? ?????i c???nh s??t c?? ?????ng v?? kh?? ?????n t???n r??ng x??ng v??o ????y? V???i m???c ????ch g?? n???u kh??ng ph???i ????? s???n s??ng tr???n ??p h????

Ng?????i d??n y??u c???u ?????i c???nh s??t t???p trung m???t ch???, ch??m nu??i t??? t??? nh?? l?? ???v???t b???o t??n??? ????? ph??ng khi ch??nh quy???n ti???p t???c ra tay tr???n ??p th?? li???u ????y c?? ph???i l?? ???b???t gi??? ng?????i tr??i ph??p lu???t??? kh??ng? Hay ch??? l?? h??nh vi t??? v??? ??n h??a ??? v???n ???????c c??? nh???ng ng?????i b??? gi??? ph???i l??n ti???ng c???m ??n khi ra v????

Xin h???i v?? l???i??? xin h???i Th??? t?????ng

Xin h???i Th??? t?????ng, n???u b?? con th??n Ho??nh kh??ng gi??? c??c c??n b???, chi???n s?? th?? v??? vi???c sai tr??i, b???t c??ng ??? ????y c?? b??? ???ch??m xu???ng??? nh?? ng??n v???n v??? kh??c tr??n kh???p d???i ?????t h??nh ch??? S n??y? Hi???n nay Th??? t?????ng c?? bi???t ??? ???ch??? ????? ta??? c??n bao nhi??u ng?????i oan sai k??? c??? ???l??o th??nh c??ch m???ng??? ki???n 10 n??m ??? 20 n??m, th???m ch?? l?? l??u h??n n???a m?? kh??ng ???????c gi???i quy???t th???u ????o?

B???n th??n Thanh tra Ch??nh ph??? c??ng ch???ng ph???i v???a ???r??t kinh nghi???m??? vi???c ti???p d??n ???kh??ng hi???u qu??????, ng?????i ti???p khi???u n???i ???kh??ng l??m g?? c??ng ch???ng sao?????? ?????y th??i.

L???i xin h???i Th??? t?????ng, d?????i ch??? ????? n??o m?? nh?? kinh doanh b???t ?????ng s???n ch??? tr??? cho ng?????i d??n tr??? t??? v??i tr??m ng??n ?????ng ?????n v??i tri???u/m2 ?????t, sau ???? qua tay nh?? ?????u t?? th?? l??n m???c v??i tr??m tri???u ?????ng/m2? Nh???ng ng?????i kh??ng ch???u ch???p h??nh quy???t ?????nh b???t c??ng n??y b??? ???ch??? ????? ta??? ?????i x??? nh?? nh???ng k??? th??. Ch??? t??nh ri??ng t???i V??n Giang, ch??? v?? 500 ha ?????t ????? ?????i gia x??y nh?? kinh doanh m?? nhi???u ng?????i b??? ng???i t??, hai ng?????i b??? ????nh ch???t, m???t ng?????i d??n b??? b???n th???u ph???i, r???t nhi???u ng?????i b??? th????ng; bao nhi??u ng?????i b??? s??ch nhi???u, b??? sa th???i, chuy???n c??ng t??c ?????n ch??? kh?? kh??n, t?????c m???t quy???n c??ng d??n, b??? kh???ng b??? tinh th???n, b??? mai ph???c ????nh gi???a ???????ng, b??? ph?? ho???i hoa m??u, v???t nu??i; bao m??? m??? b??? san b???i x????ng c???t t??i b???i,bao nhi???u ng?????i m???t c??? c?? nghi???p ph???i tha h????ng l???n h???i ki???m s???ng????

T???i Ph??c ?????ng (qu???n Long Bi??n ??? H?? N???i), ?????i gia Vincom ???????c c??ng an y???m tr??? l??m vi???c th???t ?????c, 5h s??ng gi??p t???t ??inh D???u b???t th??nh l??nh ??em xi m??ng ????? l???p ngh??a trang c??? c???a h??ng ngh??n n??m c???a d??n ch??? ????? l??m ?????p con ???????ng ???? r???ng th??nh thang v??o khu chung c?? c???a h?????? Ph??a B???c l?? v???y, trong Nam c??ng kh??ng h??? y??n b??nh khi t???i qu???n C??i R??ng (C???n Th??), hai m??? con b?? Ph???m Th??? L??i??? ph???i tr???n tru???ng gi???a thanh thi??n b???ch nh???t v???n b??? ?????i c?????ng ch??? l???y bao t???i ??p ch??i.R???i Th??? Thi??m, c??n b??? c???a "ch??? ????? ta" c?????p ?????t, ph?? nh??, ??u???i d??n", oan khu???t th???u tr???i su???t 20 n??m m?? "ch??? ????? ta" ch??a bi???t...

T??nh c???nh bi th????ng n??u tr??n l?? kh??ng th??? n??o k??? si???t ??? ???ch??? ????? ta???.

K???t

Th??? t?????ng c?? th???y ngh???ch l?? kh??ng khi m???t ng?????i n??ng d??n kh??ng ch???u giao cho DN v??i ch???c, v??i tr??m tr??m m??t ?????t ????? h??? kinh doanh ki???m l???i th?? b??? c???m t??, trong khi ?????i gia l???y c??? 157ha ?????t an ninh qu???c ph??ng kinh doanh m???c cho s??n bay t???c ngh???n. Hay m???t t???nh mi???n n??i Y??n B??i nhi???u tr??? em kh??ng c?? ????i d??p ??i trong m??a l???nh gi??, v???a r???i ch??nh Th??? t?????ng ph???i c???p cho 460,7 t???n g???o c???u ????i nh??ng m???t gi??m ?????c s???, c??ng an t???nh,??? m?? ?????n ????i, dinh th??? nh??n tr??n cao nh?? kinh th??nh Hu???!

N???u Th??? t?????ng v???n ch??a hi???u, th?? b???t c??ng v???n di???n ra v?? s??? ph???n kh??ng v???n ??m ??? t??ch t??? ch??? ng??y b???c ph??t. L??c ????, e r???ng, Th??? t?????ng c?? hi???u th?? ???? qu?? mu???n.

???nh: 
- C???nh c??ng an v??y gi??p b???t ng?????i c?????p ?????t ??? V??n Giang 
-C???nh CSC?? c???m t??? b?? con ?????ng T??m khi ra v??. Kh??ng c?? chuy???n b???t giam c??ng an ??? ????y nh??, th??? t?????ng!??ng c?? c???n bi???t t??m t?? c???a h??? trong c??c b???n t?????ng tr??nh khi "b??? b???t giam" ??? ????y kh??ng?

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,830
  • Tháng hiện tại21,886
  • Tổng lượt truy cập9,396,053
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây