D???ch th?? v?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

D???ch th?? v?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

 •   27/03/2019 12:50:56 AM
 •   Đã xem: 857
 •   Phản hồi: 0
D???ch V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t
NH?? TH?? HO??NG V?? THU???T T???I T??M, ????NH ????? T???A ?????, D??NG T??? KH??NG CH??NH X??C, K??M KI???M SO??T
????? Ho??ng
Th??a c??c anh, t??i kh??ng h??? c?? ngo???i c???m, d?? t??i ???? h???c, ????m ?????a v???i Gs Nguy???n Ho??ng Ph????ng, ????? B?? Hi???p. T??i ???? vi???t nhi???u v??? c??ch t??n (l??m m???i). Ki???n th???c ph??? th??ng thu??? ???u tr?? ai c??ng bi???t hi???n th???c, t?????ng t?????ng r???i ?????n s??ng t???o. C?? c??i xe ?????p b??nh g??? m???i c?? c??i Sim S??n, c?? c??i Sim S??n m???i c?? c??i @, dream, Sh...
Th?? v?? l???i Nguy???n KHoa ??i???m khi v??? th?????ng d??n

Th?? v?? l???i Nguy???n KHoa ??i???m khi v??? th?????ng d??n

 •   23/03/2019 05:02:57 AM
 •   Đã xem: 951
 •   Phản hồi: 0
"??ng quan to, nh?? th?? Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng gi???u s??? nu???i ti???c, b???c b???i, c??? c??m t???c khi m??nh b??? bu???c v??? h??u gi???a ch???ng, ??ang l??c ki???m ra nhi???u b???ng l???c. Ti???c kh??ng thay ?????i ???????c th???i gian, th???i gian ???? ????ng ??inh l??n th??n th???; h???i kh??ng l??m ???????c nh?? g?? quan T??u tr?????c ????y ?????i 83 tu???i ra 38 tu???i ????? t???i v??? nhi???u th???p k??? n???a, ????? h???t v??ng, h???t b???c. Bao nhi??u c??i ti???c, bao nhi??u c??i t???c, c??i c??m". (nh?? th?? ????? Ho??ng).
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i Nguy???n Phan Qu??? Mai (ti???p theo...)

D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i Nguy???n Phan Qu??? Mai (ti???p theo...)

 •   21/03/2019 09:08:22 AM
 •   Đã xem: 869
 •   Phản hồi: 0
D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T (***)D???CH V?? L???I Nguy???n Phan Qu??? Mai

Nguy???n Phan Qu??? Mai

Nguy??n b???n;

DICH CHUY??N

L?? m???t c??i c??y ??ang tr??? hoa.
T??i t??? b???ng m??nh l??n
Kh???i ng?????i th??n, b???n b??, ti???ng n??i.
Dihj V?? l???i Ph???m ??????ngc

Dihj V?? l???i Ph???m ??????ngc

 •   21/03/2019 08:56:12 AM
 •   Đã xem: 898
 •   Phản hồi: 0
????? HO??NG: S??? N??I SAU LO???I V?? L???I, V?? C???M C???A PH???M ??????NG, T???M D???CH TH?? TA RA TH?? VI???T ????? M???I NG?????I ?????C
????? Ho??ng d???ch th?? v?? l???i Ph???m ??????ng t??? th?? ta ra th?? Vi???t.

Ph???m ??????ng

??? PH??? KH??M THI??N
Nguy??n b???n:
t???ng kh???i ng?????i lao v??? ph??a tr?????c
nh?? th??? c?? s??ng th???n ??ang ??u???i sau l??ng
b???t m??i b???t m???t kh??ng b???t tai b???t m???t
Duchj V?? l???i Thanh Th???o

Duchj V?? l???i Thanh Th???o

 •   21/03/2019 08:45:55 AM
 •   Đã xem: 929
 •   Phản hồi: 0
Thanh Th???o thu???c th??? h??? nh?? th?? ch???ng M??? ?????ng sau nhi???u c??c nh?? th?? Ph???m Ti???n Du???t, L?? Anh Xu??n, Nguy???n Duy, Nguy???n Khoa ??i???m, L??m Huy Nhu???n, Ho??ng Nhu???n C???m, L??m Th??? M??? D???, H???u Th???nh??? M???t th??? h??? vi???t theo b??i b???n, in s???n trong c??c ngh??? quy???t, ngh??? ?????nh, m???nh l???nh tuy??n hu???n c???p ?????i ?????i, ti???u ??o??n; c??ng v???i d??ng th?? h?? kh???u hi???u ??? h???u ph????ng h??nh th??nh n??n m???t l???p ?????ng ca, c??? ?????ng vi??n c???a k??nh th?? m???u d???ch qu???c doanh ???????c ch??nh th??? ??u ??i tinh th???n, v???t ch???t!
D???ch v?? l???i Ngu???n Khoa ??i???m

D???ch v?? l???i Ngu???n Khoa ??i???m

 •   18/03/2019 10:16:56 AM
 •   Đã xem: 897
 •   Phản hồi: 0
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t Vo loi @ 1B??I V?? L???I "TH???I S??? CU???I NG??Y" C???A NGUY???N KHOA ??I???MB??i n??y ???? in tr??n c??c trang m???ng x?? h???i m???t v??i n??m tr?????c. N?? l?? m???t trong nh???ng b??i theo khuynh h?????ng V?? l???i, m?? Nguy???n Khoa ??i???m l?? m???t trong nh???ng ?????i bi???u. N??i chung V?? l???i l?? s??? b???t l???c c???a s??ng t???o thi ca. T??i kh??ng mu???n ?????ng b??t v?? trang m???ng x?? h???i th?? h??a c??? l??ng, kh??ng ai ch???p. Nh??ng nay n?? ???????c T???p ch?? Nh?? v??n & T??c ph???m
N???i ni???m d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t

N???i ni???m d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t

 •   17/03/2019 10:03:05 PM
 •   Đã xem: 803
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
D???CH BA QU??I ?????I V?? L???I
N???I NI???M D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T
D???ch Vi???t kh?? h??n d???ch T??u
Lo??ng qu??ng ch??? ngh??a ??au ?????u c??? ????m
To??n l?? ?? t?????ng qu??ng xi??n
D???ch ??i d???ch ???i ?????n ??i??n c??i ?????u!
Nh???ng ph?????ng x??? l?? ????u ????u
L??ng x?? THI KH??? ?????ng ?????u ng???n c??y!
B??? b??i Ti???ng v???ng ra kh???i s??ch gi??o khoa...

B??? b??i Ti???ng v???ng ra kh???i s??ch gi??o khoa...

 •   04/03/2019 09:34:13 AM
 •   Đã xem: 1048
 •   Phản hồi: 0
B??? B??I ???TI???NG V???NG??? c???a Nguy???n Quang Thi???u RA KH???I S??CH GI??O KHOA (Ti???ng Vi???t - L???p 5 t???p m???t)
Nh???ng t??c ph???m ???????c tuy???n ch???n v??o s??ch gi??o khoa l?? nh???ng t??c ph???m tinh hoa kinh ??i???n c?? gi?? tr??? cao v??? n???i dung t?? t?????ng, ngh??? thu???t ???????c th??? th??ch qua th???i gian v?? ph?? h???p t??m l?? l???a tu???i h???c sinh. Ch??ng ta ai c??ng c?? tu???i th?? c???p s??ch ?????n tr?????ng v?? nh???ng b??i v??n, b??i th?? t??? thu??? ???u tr?? ???????c ??n s??u trong tr?? nh??? v?? ??i theo su???t cu???c ?????i c???a ch??ng ta, n?? l?? m???u m???c trong s??ng v??? t??nh y??u qu?? h????ng, ?????t n?????c, v??? t??nh c???m y??u th????ng kh??ng th??? x??a nh??a:
V?? l???i ngu ?????n Nguy???n B??nh Ph????ng

V?? l???i ngu ?????n Nguy???n B??nh Ph????ng

 •   05/01/2019 08:56:31 AM
 •   Đã xem: 1275
 •   Phản hồi: 0
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - D???ch V?? l???i Nguy???n B??nh Ph????ng

T??? B???CH TH???I B??NH C???A NGUY???N B??NH PH????NG ??? M???T KI???U VI??T
- V?? L???I N??NG C???N, H??I H???T - K??M H???C - PHI V??N CH????NG ??? B??I NH??? H??NH ???NH ANH B??? ?????I C??? H???

????? Ho??ng
d???ch V??i l???i ra th?? Vi???t

d???ch V??i l???i ra th?? Vi???t

 •   28/12/2018 10:08:33 AM
 •   Đã xem: 1369
 •   Phản hồi: 0
D???ch Th?? Vi???t ra th?? Vi???tD???ch V?? l???i Mai V??n Ph???n(N?????c n??o trao gi???i th?? Th?? cho Mai V??n Ph???n l?? n?????c ??n C???T kh??ng bi???t th???i!)Mai V??n Ph???nGhi ??? V???n L?? Tr?????ng Th??nhM??y x???p l??n vai t???ng t???ng ???? n???ngnho?? m???t c??tth??? ?????y ng???c c??t
huy dong suc manh cua nhan dan tham gia phong chong tham nhung lang phi 1

D???ch B??i V?? l???i

 •   23/12/2018 07:31:38 AM
 •   Đã xem: 924
 •   Phản hồi: 0
D???ch B??i V?? l???i

Nh???ng ng?????i ????n b?? g??nh n?????c s??ng (1)

Nguy???n Quang Thi???u.

Nguy??n b???n:

Nh???ng ng??n ch??n x????ng x???u, m??ng d??i v?? ??en to??? ra nh?? m??ng ch??n g?? m??i.
???? n??m n??m, m?????i l??m n??m, ba m????i n??m v?? n???a ?????i t??i th???y
Nh???ng ng?????i ????n b?? xu???ng g??nh n?????c s??ng
Nh???ng b???i t??c v??? x???i x??? tr??n l??ng ??o m???m v?? ?????t
M???t b??n tay h??? b??m v??o ?????u tr??n g??nh b?? b???ng ch??i v??i
D???ch Th?? Vi???t ra Th?? Vi???t

D???ch Th?? Vi???t ra Th?? Vi???t

 •   23/12/2018 07:21:28 AM
 •   Đã xem: 1771
 •   Phản hồi: 0
Nh?? th?? ????? Ho??ng ???? l??m m???t vi???c g??y x??n xao gi???i c??ch t??n th?? l?? chuy???n ng??? nh???ng b??i th?? t??? do th??nh nh???ng b??i c?? v???n c?? ??i???u. C?? ng?????i ph???n ???ng gay g???t, m?? c??ng c?? ng?????i ???ng h??? nhi???t li???t. ????? b???n ?????c c?? th??m g??c nh??n, lethieunhon.com xin gi???i thi???u m???y d??ng t??? b???ch c???a nh?? th?? ????? Ho??ng v?? b???n t??c ph???m anh ???d???ch??? th?? L?? V??n Ng??n, Nguy???n Quang Thi???u, Phan Th??? V??ng Anh, Vi Th??y Linh sang???th?? Vi???t!
B??I GI??NG SI T??NH

B??I GI??NG SI T??NH

 •   19/01/2016 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 1115
 •   Phản hồi: 0
.
D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T

D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T

 •   20/10/2015 09:33:00 PM
 •   Đã xem: 1789
 •   Phản hồi: 0
Thống kê
 • Đang truy cập10
 • Hôm nay1,952
 • Tháng hiện tại18,936
 • Tổng lượt truy cập8,307,726
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây