Duchj V?? l???i Thanh Th???o

Thứ năm - 21/03/2019 08:45
Thanh Th???o thu???c th??? h??? nh?? th?? ch???ng M??? ?????ng sau nhi???u c??c nh?? th?? Ph???m Ti???n Du???t, L?? Anh Xu??n, Nguy???n Duy, Nguy???n Khoa ??i???m, L??m Huy Nhu???n, Ho??ng Nhu???n C???m, L??m Th??? M??? D???, H???u Th???nh??? M???t th??? h??? vi???t theo b??i b???n, in s???n trong c??c ngh??? quy???t, ngh??? ?????nh, m???nh l???nh tuy??n hu???n c???p ?????i ?????i, ti???u ??o??n; c??ng v???i d??ng th?? h?? kh???u hi???u ??? h???u ph????ng h??nh th??nh n??n m???t l???p ?????ng ca, c??? ?????ng vi??n c???a k??nh th?? m???u d???ch qu???c doanh ???????c ch??nh th??? ??u ??i tinh th???n, v???t ch???t!
Duchj V?? l???i Thanh Th???o

NH?? TH?? ????? HO??NG D???CH V?? L???I, T???C T??? THANH TH???O

 
Thanh Th???o thu???c th??? h??? nh?? th?? ch???ng M??? ?????ng sau nhi???u c??c nh?? th?? Ph???m Ti???n Du???t, L?? Anh Xu??n, Nguy???n Duy, Nguy???n Khoa ??i???m, L??m Huy Nhu???n, Ho??ng Nhu???n C???m, L??m Th??? M??? D???, H???u Th???nh??? M???t th??? h??? vi???t theo b??i b???n, in s???n trong c??c ngh??? quy???t, ngh??? ?????nh, m???nh l???nh tuy??n hu???n c???p ?????i ?????i, ti???u ??o??n; c??ng v???i d??ng th?? h?? kh???u hi???u ??? h???u ph????ng h??nh th??nh n??n m???t l???p ?????ng ca, c??? ?????ng vi??n c???a k??nh th?? m???u d???ch qu???c doanh ???????c ch??nh th??? ??u ??i tinh th???n, v???t ch???t!

Th?? h??? r???p khu??n, s??o r???ng, mu??n ng?????i nh?? m???t, kh??ng c?? b???n s???c, kh??ng c?? c?? t??nh r???t kh???u hi???u x?? c???ng ???quy???t ????nh l?? quy???t th???ng, ???? ????nh l?? ph???i th???ng???. H??? ???????c ??p n?? v?? t??? ??p n?? (??p ?????t) l??n t?? duy, c???m x??c, h??nh ?????ng c???a m??nh v?? c???a m???i ng?????i nh?? robot, nh???ng ki???u n??i l???y ???????c ????? v???y cho ng?????i kh??c. ??? Nh???ng g?? t???t ?????p c???a m??y thu???c v??? tao, nh???ng g?? x???u xa c???a tao thu???c v??? m??y??? (Vi???t Ph????ng). T??? cho m??nh duy nh???t t???t ?????p, c??n ai c??ng x???u:
???Con l???y ??ng,
??ng ?????ng ??n gan ch??u!
Em m???u m??o l??m cho t??i m???u m??o.
Ch?? ????y m??, ch?? l?? gi???i ph??ng qu??n???
(Nguy???n Duy)
N??n bi???t l?? Gi???i ph??ng qu??n, M??? m???o, ng???y ngi???c g?? c??ng ch??i cao Polpot, cao B??nh tr?????ng ????? ch???a kh???p c???!
Thanh Th???o kh??ng h??n g?? c??c b???c ????n anh, m?? l???i c?? ph???n k??m h??n v?? ??p n?? (??p ?????t), n??i l???y ???????c, t??? h??o r??m h??n:
Nh???ng tr??ng ca thu??? tr?????c
Gi??? ch??? trong s??ch th??i
Nh???ng thanh g????m y??n ng???a
C??ng ???? c?? m??m r??i

Ch??? b??i ca ???ng c???ng
???ng c???ng m?? th??i!
(B??i ca ???ng c???ng)
H??nh ???nh thanh y??n ng???a,  b??i tr??ng ca v???n c??n m??i v???i non s??ng. C??i ???ng c???ng ai nh???. N?? kh??ng th??? n??ng l??n h??nh t?????ng ngh??? thu???t ???????c!

Hay:
V???n ?????m h??i ???m thi???t tha
Cho ng?????i sau bi???t ???????ng ra chi???n tr?????ng???
(D???u ch??n qua tr???ng c???)
????ng ra ph???i vi???t c???nh b??o - waring  (D?? chi???n tranh ch??nh ngh??a):
V???n c??n d???u v???t ch??? ra
Cho ng?????i sau bi???t tr??nh xa chi???n tr?????ng???
??i???u ???y m???i ????ng!
Nh??ng Thanh Th???o v?? s??? vi???t c??? ?????ng vi??n ???y ???????c c??c ??ng gi??o kh??? tr?????ng t??, c??c nh?? h???c gi???, h???c th???t, ti???n s??? b??, ti???n s??? gi???y, ph?? b??nh, ph?? ch??n m???u d???ch qu???c doanh nh?? : Chu V??n S??n, Ph???m Quang Trung,  V??n Gi?? , H??? Th??? H??, ????? Lai Th??y v?? nh?? th???p h???c Ph???m Xu??n Nguy??n tung h?? h???t c???!
Sau h???u chi???n khi nh??n l???i th?? m??nh qu?? ng?? ngh??, k???ch c???m, h?? kh???u hi???u chay, Thanh Th???o kh??ng quay v??? b???n ng?? l???i c??? ??i t??m m???t ki???u vi???t t???c t??? h??? n??t, ????nh ????? m??nh v?? ????nh ????? b???n ?????c ho???c vi???t m???t c??ch s?? s??i, qu?? k???ch, b???nh ho???n, ch??n ?????t m???t to??t thi???u s??ng t???o... nh?? ???Kh???i vu??ng ru b??ch???, ??? Metro???, nh??ng ???????c ???m h???t gi???i n??y ?????n gi???i n???.
Xin d???ch b??i v?? l???i, t???c t??? NH???T TH???C c???a Thanh Th???o.

????y l?? m???t b??i v?? c??ng t???c t???, b???nh ho???n v???i l???i l??? dung t???c b???n th???u:
T??i m?? c???t ng???p nh?? anh
Mai gi??u anh tr??? hai m????i ph???n tr??m
...
ngh??nh ngang l??? ch?? chui

C??i nh??n r???t th??? d??m, to??n nh??n v??o h??ng, l??? ??en:
T??i d???ng h??ng cho c??c anh ng???m
...
v??ng t???i ??en
th??m t???i ??en
t???i ??en

t??? thu m??nh
m???t l??? ??en s??u hun h??t

l???m d???ng nh???ng t???:
m??, s???, vu???t, ??m...
 Nh???ng ki???u ????nh ????? kh??ng ai lu???n ra:
???n kh???p g???i
ph??m ????n
b??? r??i
...
tr??a nh???t th???c nh???ng m??? g?? ??eo k??nh
...
tr???ng h???ng
nh???ng b??? b?? ng??p v???t
...
l???i n??i ki???u c??ch, v?? h???c:
n???ng ch???y tr??n m??i nh?? k?? ???c
...
m???t tr???i m?? d??ng s??ng mang thai

Kh??ng th??t n??o k??? h???t.

C??ch vi???t, c??ch ngh?? b???nh ho???n, t???c t??? n??y ???????c n??ng c???p l??n ??? c??i tr?????ng ca Ch??n ?????t m???t to??t, m???t l???i vi???t ph???n l???i th?? ca m?? l???i ???????c H???i Nh?? v??n Vi???t Nam, UB To??n qu???c Li??n hi???p c??c H???i VHNT Vi???t Nam ????a l??n m??y xanh! (Trao gi???i th?????ng ????p th?? n??m 2012)

N??n lo???i b??? ki???u vi???t n??y ra kh???i v??n ch????ng V?????t!

Nguy??n v??n: (1)

NH???T TH???C

I
???n kh???p g???i
ph??m ????n
b??? r??i
nh???ng ???c s??n nh???n ???????ng
b??? r??i
c??i c??y v???t t???ng chi???c l??
im l???ng v???t t???ng ??m thanh
ch??i
??m
ch??i ??m
l??? ??en

n???i tr??i ng??n c???p v??
ng??n h??

II

g???ch b??ng
tr???ng ?????ng
l??ng nh??ng
con ???????ng v???t tong gi???t
tr??a nh???t th???c nh???ng m??? g?? ??eo k??nh
tr???ng h???ng
nh???ng b??? b?? ng??p v???t
chim bay ng???p kho???ng kh??ng

III

t??i m?? c???t ng???p nh?? anh
mai anh gi??u tr??? hai m????i ph???n tr??m
m???t tri???u ???? cho gi???c m?? t??i
m?????i ng??n v?? d??n ?????y m???t tr???i

IV

???anh ?????ng ??n xin, anh ?????ng ??n??? *
m???t tr???i
m???t tr???i m?? d??ng s??ng mang thai
nh???ng tr??i c??y m??a thu ng??? mu???n
m??i h????ng b??ng t???i
ch???y ra ?????c qu??nh

V

anh ch??n s??ng?
t??i bu???n ng???
?????ng ru nh???p ba
?????ng m??n b???ng tr???c
t??i d???ng ch??n cho c??c ng?????i ng???m
v??ng t???i ??en
th??m t???i ??en
t???i ??en
ch??n s??ng

VI

ai ?????nh h?????ng c??n b??o
ai ch??? ?????o d???i h???i t??? nhi???t ?????i

t??? thu m??nh
m???t l??? ??en s??u h??t
n???ng ch???y tr??n m??i nh?? k?? ???c

?????ng n??i
ch??n r???i

c?? th??? ngay ph??t n??y gi??y n??y
l???i b???t ?????u m???i th???

VII

???c s??n ?????a v???t chu???n chu???n
bay th???p bay cao bay v???a
r???i tung t???i om
l???n m?? s??? sao
vu???t m?? v???ng tr??ng
??m l??ng d???i s??ng
m?????i hai l??? gai
s????ng d??y la ch??y
con ???????ng c???c nh???c
v?? ngh??a
Vanga, Saga, Rama, T??yota

VIII

c??ng cua xe dua li???u thua
b??i tr???i
l???t s???p: m??a
l???t ng???a: xong
long tong nhong nhong
ng???c ?????i ng???i ?????c
c?? c?? th?? ch??? th??m ????ng
v???ng c?? th?? ch??? ?????ng Xu??n
b???n m??a

IX

x??e tay che v???ng nh???t
ng??y 14 th??ng 10
ngh??nh ngang l??? ch?? chui
nh???ng d??ng s??ng s???c n?????c

t???t ngay cho ch??ng bi???t
l???i s??ng tr??ng m???y h???i
????m ph?? b??nh v???c di???c
vung v???y s???ng tr??u c?????i

X

n?????c d??ng
bi???n th???p
ng??y nh???ng ????n c?? m???p
di???u h??nh
nh???ng v??ng tr??n hi???n s??ng
kho???nh kh???c
nh???ng gi???c m?? v?????t th??i d????ng h???
l??? ??en gi???a tr??n
m???t ng???n ????n c???c m???nh
c??y h???i h??? nh?? ng?????i
ng?????i ?????ng l???ng nh?? c??y
nh??n v??o m??nh
anh chit th???y m???t tr???i b?? t??
??ong ????a
ph??a tr??n l??? r???n
ch???m ch???m. s??ng d??ng
????m pha-ri-si??u gi???ng ?????o ?????y ???????ng
b??? ng???a ???? gi???t s????ng
xuy??n ph?? b???c t?????ng
con nh???n chuy??n d???t nh???ng ??c m???ng
l?? th??? m??n v??? ?????i nh???t
m???i th???i

(1) b??i in tr??n T???p ch?? Nh?? v??n th??ng 12 n??m 2007
*Ph???ng l???i m???t ca kh??c Vi???t n???i ti???ng (t??c gi??? ch?? th??ch )


Vi???t li???n theo ki???u v??n xu??i - ?????c th???y n?? r???t o???n t?? ro???n!

NH???T TH???C


I
???n kh???p g???i ,ph??m ????n b??? r??i, nh???ng ???c s??n nh???n ???????ng b??? r??i c??i c??y v???t t???ng chi???c l?? im l???ng v???t t???ng ??m thanh ch??i ??m  ch??i ??m l??? ??en n???i tr??i ng??n c???p v?? ng??n h??

II

g???ch b??ng tr???ng ?????ngl??ng nh??ng con ???????ng v???t tong gi???t tr??a nh???t th???c nh???ng m??? g?? ??eo k??nh tr???ng h???ng nh???ng b??? b?? ng??p v???t chim bay ng???p kho???ng kh??ng

III

t??i m?? c???t ng???p nh?? anh mai anh gi??u tr??? hai m????i ph???n tr??m m???t tri???u ???? cho gi???c m?? t??i m?????i ng??n v?? d??n ?????y m???t tr???i

IV

???anh ?????ng ??n xin, anh ?????ng ??n??? * m???t tr???i m???t tr???i m?? d??ng s??ng mang thai nh???ng tr??i c??y m??a thu ng??? mu???n m??i h????ng b??ng t???i ch???y ra ?????c qu??nh

V

anh ch??n s??ng? t??i bu???n ng??? ?????ng ru nh???p ba ?????ng m??n b???ng tr???c t??i d???ng ch??n cho c??c ng?????i ng???m v??ng t???i ??en th??m t???i ??en t???i ??en ch??n s??ng

VI

ai ?????nh h?????ng c??n b??o  ai ch??? ?????o d???i h???i t??? nhi???t ?????i t??? thu m??nh m???t l??? ??en s??u h??t n???ng ch???y tr??n m??i nh?? k?? ???c  ?????ng n??i  ch??n r???i c?? th??? ngay ph??t n??y gi??y n??y l???i b???t ?????u m???i th???

VII

???c s??n ?????a v???t chu???n chu???n bay th???p bay cao bay v???a r???i tung t???i oml???n m?? s??? sao vu???t m?? v???ng tr??ng ??m l??ng d???i s??ng m?????i hai l??? gai s????ng d??y la ch??y con ???????ng c???c nh???c v?? ngh??a Vanga, Saga, Rama, T??yota

VIII

c??ng cua xe ??ua li???u thua b??i tr???i l???t s???p: m??a l???t ng???a: xong long tong nhong nhong ng???c ?????i ng???i ?????c c?? c?? th?? ch??? th??m ????ng v???ng c?? th?? ch??? ?????ng Xu??n b???n m??a

IX

x??e tay che v???ng nh???t ng??y 14 th??ng 10 ngh??nh ngang l??? ch?? chui nh???ng d??ng s??ng s???c n?????c ???t ngay cho ch??ng bi???t ???i s??ng tr??ng m???y h???i ??m ph?? bnh v???c di???c vung v???y s???ng tr??u c?????i

X

n?????c d??ng bi???n th???p ng??y nh???ng ????n c?? m???p di???u h??nh nh???ng v??ng tr??n hi???n s??ng kho???nh kh???c nh???ng gi???c m?? v?????t th??i d????ng h??? l??? ??en gi???a tr??n m???t ng???n ????n c???c m???nh c??y h???i h??? nh?? ng?????i ng?????i ?????ng l???ng nh?? c??y nh??n v??o m??nh anh ch??? th???y m???t tr???i b?? t?? ??ong ????a ph??a tr??n l??? r???n ch???m ch???m. s??ng d??ng ????m pha-ri-si??u gi???ng ?????o ?????y ???????ng b??? ng???a ???? gi???t s????ng xuy??n ph?? b???c t?????ng con nh???n chuy??n d???t nh???ng ??c m???ng l?? th??? m??n v??? ?????i nh???t m???i th???i

(1) B??i in tr??n T???p ch?? Nh?? v??n th??ng 12 n??m 2007
*Ph???ng l???i m???t ca kh??c Vi???t n???i ti???ng ( t??c gi??? ch?? th??ch )

????? Ho??ng d???ch ra th?? Vi???t:

NH???T TH???C


I

???n v??o c??i kh???p g???i
Nh?? ???n v??o ph??m ????n
B??? r??i s??n nh???n ???????ng
B??? r??i tr??n c??? r???
C??y v???n t???ng chi???c l??
Im l???ng v???t ??m thanh
Ch??i tai ti???ng vang ??anh
L??? ??en trong v?? tr???
N???i tr??i ng??n c???p v??
Tr??n m?? cung Ng??n H??!

II

G???ch b??ng, tr???ng ?????ng hoa
L??ng nh??ng con ???????ng nh???
V???t t???ng gi???t s????ng gi??
Tr??a nh???t th???c ch??i l??a
Nh???ng m??? g?? ??eo k??nh
Tr???ng h???ng v?? h???ng tr???ng
Ng??p v???t nh???ng b??? b??
Chim bay ng???p s????ng m???!

III

T??i m?? ph??n ng???p nh?? anh,
Mai gi??u anh tr??? l??i nhanh g???p ng??n.
M?? t??i gi?? tri???u ???? v??ng
V???i m?????i v???n v?? d??n tr??n tr???i cao!

IV

Anh ??i! ?????ng ??n xin
Xin anh ?????ng ??n ?????y
M???t tr???i m?? m???t v???y
D??ng s??ng ??ang mang thai
Nh???ng tr??i c??y m??a thu
Trong ti???t tr???i ng??? mu???n
Trong t???i h????ng n???ng ?????m
Ch???y ra ?????c qu??nh n??y!

V

Anh ch??n s??ng th???t hay
T??i l???i bu???n ng??? l???m
D???ng ru nh???p ba b???n
?????ng m??n tr???n tr???c b???ng
T??i d???ng ch??n ng?????i nh??n
Th??m t???i ??en, ch??n s??ng!

VI

Ai ?????nh h?????ng c??n b??o?
V?? ai ??ang ch??? ?????o
D??i tu nhi???t ?????i n??y
T??? thu m??nh ai hay?
M???t l??? ??en s??u h??t
N???ng ch???y nh?? k?? ???c
?????ng n??i ch??n l???m thay
C?? th??? ph??t gi??y n??y
L???i b???t ?????u m???i th???!

VII

Chu???n chu???n, v???t, s??n, ????a???
Bay th???p, cao, bay v???a.
R???i tung, t???i om m??
L???n m?? s??? sao l???n
?????n vu???t m?? v???ng tr??ng
T???i ??m l??ng d???i s??ng
C?? m?????i hai l??? gai,
S????ng d??y l?? ch??y lo???n
Con ???????ng c???c nh???c thay
T???t c??? d???u v?? ngh??a
Van ga, T?? yo ta n??y???

VIII

Xe ??ua c??ng li???u thua
V??n b??i tr???i s???p ng???a
L???p s???p: th?? l?? m??a
L???t ng???a : xong m???i th???.
Ch??? long tong nhong nhong
M?? ng???c ?????i, ng???i h???c.
C?? c?? ch??? th??m ????ng.
V???ng c?? ch??? ?????y ?????ng
B???n m??a ?????ng Xu??n h???i!

IX

X??e tay che v???ng nh???t
Ng??y m?????i b???n th??ng m?????i
Ngh??nh ngang l??? ch?? chui
Nh???ng d??ng s??ng s???c n?????c

T???t ngang cho ch??ng bi???t
L???i s??ng tr??ng m???y l???n
????m ph?? b??nh v???c di???c
V???y s???ng tr??u c?????i h??nh!

X

N?????c ?????y m?? bi???n th???p
Ng??y nh???ng ????n c?? m???p
Di???u h??nh trong ?????i d????ng
V??ng tr??n hi???n s??ng tr??ng
Qua kho???nh kh???c nh??? b??
M?? v?????t th??i d????ng h???
L??? ??en gi???a tr??n l???i
M???t ng???n ????n c???c m???nh
C??y h???i h??? nh?? ng?????i
Ng?????i im nh?? c??y v???y
Nh??n v??o m??nh s??? th???y
M???t m???t tr???i b?? ti
??ong ????a tr??n l??? r???n
Ch???m ch???m. s??ng d??ng s??ng
V???i ????m pha-ri-s??u
??ang gi???ng ?????o ?????y ???????ng
B??? ng???a ???? gi???t s????ng
Xuy??n ph?? b???c t?????ng l???a
Nh???n d???t ??c m???ng n???a.
Th??? m??n l???n m???i th???i!

????? HO??NG
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay2,658
  • Tháng hiện tại21,714
  • Tổng lượt truy cập9,395,881
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây