D???ch Th?? Vi???t ra Th?? Vi???t

Chủ nhật - 23/12/2018 07:21
Nh?? th?? ????? Ho??ng ???? l??m m???t vi???c g??y x??n xao gi???i c??ch t??n th?? l?? chuy???n ng??? nh???ng b??i th?? t??? do th??nh nh???ng b??i c?? v???n c?? ??i???u. C?? ng?????i ph???n ???ng gay g???t, m?? c??ng c?? ng?????i ???ng h??? nhi???t li???t. ????? b???n ?????c c?? th??m g??c nh??n, lethieunhon.com xin gi???i thi???u m???y d??ng t??? b???ch c???a nh?? th?? ????? Ho??ng v?? b???n t??c ph???m anh ???d???ch??? th?? L?? V??n Ng??n, Nguy???n Quang Thi???u, Phan Th??? V??ng Anh, Vi Th??y Linh sang???th?? Vi???t!
D???ch Th?? Vi???t ra Th?? Vi???t
Nh?? th?? ????? Ho??ng ???? l??m m???t vi???c g??y x??n xao gi???i c??ch t??n th?? l?? chuy???n ng??? nh???ng b??i th?? t??? do th??nh nh???ng b??i c?? v???n c?? ??i???u. C?? ng?????i ph???n ???ng gay g???t, m?? c??ng c?? ng?????i ???ng h??? nhi???t li???t. ????? b???n ?????c c?? th??m g??c nh??n, lethieunhon.com xin gi???i thi???u m???y d??ng t??? b???ch c???a nh?? th?? ????? Ho??ng v?? b???n t??c ph???m anh ???d???ch??? th?? L?? V??n Ng??n, Nguy???n Quang Thi???u, Phan Th??? V??ng Anh, Vi Th??y Linh sang???th?? Vi???t!
 
              V?? sao t??i d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t

      T??i kh??ng ph???i l?? nh?? ph?? b??nh chuy??n nghi???p, n??n th???y th?? th??ch l?? ?????c, kh??ng th??ch th?? th??i. H??n n???a, t??i l?? ng?????i l??m th??, m?? th?? th?? tr??m ng?????i tr??m v???, ng?????i th??ch ki???u n??y, ng?????i th??ch ki???u kia, kh??ng ai gi???ng ai. M??nh ch?? th?? ng?????i ta th?? kh??c n??o ch??? h??ng c?? ngu??t ch??? h??ng th???t. V???y n??n khi c??c ki???u  "th?? " ??ua nhau ra ?????i, th???m ch?? c?? t??c gi??? th?? ???????c l??ng x?? n??y n??? ho???c ??o???t nh???ng gi???i th?????ng do nhi???u t??? ch???c trao t???ng, t??i v???n m???y may l??m im.
    Nh??ng r???i c??ng ng??y c??ng th???y nhi???u ng?????i sa ???? v??o ki???u vi???t t???c t??? ho???c d??i d??ng v??n t???, d??y c?? ra d??y mu???ng, ba voi kh??ng ng???t b??t x??o ( t???c l?? ??a ng??n) th?? kh??ng v???n kh??ng ??i???u,,. kh??ng gi???ng Vi???t c??ng ch???ng ra T??u, ra T??y. Th?? h??? gi???ng nh?? ng?????i n?????c ngo??i h???c 100 ti???t ti???ng Vi???t l??m th?? Vi???t; c??ng nh?? ch??ng ta h???c 100 ti???t ti???ng Anh l??m th?? ti???ng Anh! ???y v???y m?? c??ng c?? ng?????i h???t l???i ca ng???i xem ???? l?? c??ch t??n, ?????i m???i th?? Vi???t. Th???t ra khi ?????c k???, th?? th???y nh???ng ng?????i vi???t ???y ch???ng c?? g?? l?? c??ch t??n, ?????i m???i, h??? ch??? khu???y n?????c ?????c l??n ????? kh??ng ai bi???t c??i ao th?? c???a h??? qu?? c???n m?? tth??i. H??? c??ng l??m t???c t??? ????? c??ng nhi???u ng?????i kh??ng hi???u, ????? h??? c??ng " thi??n t??i"!
  L???i th??m nhi???u ng?????i vi???t b??i ca ng???i. T??i th???y kh??ng ????ng. Ng?????i kh??ng hi???u th?? ca ng???i ???? ????nh, ng?????i hi???u th?? c??ng v?? th??? n??y, th??? n??? m?? ca ng???i l?? kh??ng ???????c. C??i h???i cu???i c??ng kh??ng ph???i l?? ng?????i l??m th?? ????ch th???c m?? h???i cho ng?????i ?????c. Ng?????i ?????c hoang mang kh??ng bi???t ?????nh h?????ng th??? n??o, ????u l?? th???t, ????u l?? gi???, v??ng thau l???n l???n! H??? hoang mang v?? h??? th???y nh???ng nh?? ph?? b??nh c?? t??n tu???i khen, nh???ng nh?? th?? c?? th????ng hi???u khen. Nh?? v???y th???t l?? b???t c??ng!
  T??i th???y t??i ph???i l??m m???t vi???c g?? ????, h???a may cung c???p m???t th??ng tin m?? t??i cho l?? ch??nh x??c cho ng?????i ?????c v??? c??i g???i l?? "Th??" ??ang ng??? tr??? v??n ????n. T??i ch???ng c?? di???n ????n n??o, th??i ch??? c?? c??ch duy nh???t l?? d???ch n?? ra th?? Vi???t, v???a cho m??nh hi???u, bi???t ????u c?? ng?????i n??o ???? hi???u c??ng ???????c, th??? l?? m???ng. R???i ??i ?????c chui, xu???t b???n mi???ng.

                                  ????? HO??NG
 
 
 
L?? V??n Ng??n
Nguy??n b???n  
??? Hu???
Nh???ng ng??y t??i c??n ??? Hu???
l??u v???c s??ng H????ng th?????ng v???ng v??? ti???ng n?????c g???i t??i th???c d???y s???m
D?????i n???n tr???i ch??a t???t nh???ng v?? sao c??c con ???????ng n???m l???ng im ?????i b?????c ch??n ng?????i
V?? ng?????i hi???n ra t??? nh???ng ??nh ????n qu?? kh???
Ng?????i ??i v??? ph??a ng??y mai
Ng?????i qua ?????i ???? l??u nh??ng c??n s???ng gi???a l??ng ng?????i
B??n ng?????i v?? nh???ng c??u chuy???n t??i bi???t qu?? h????ng t??i c?? ti???ng n??i ri??ng ti???ng n??i c???a m???t x??? s??? l???n l??n t??? nh???ng v???t th????ng v?? ni???m vinh d???
D?????ng nh?? trong ????i m???t em d???u d??ng c??n th???p tho??ng nh???ng b??ng h??nh nh???ng v???t th????ng v?? ni???m vinh d???
B??n ng?????i v?? nh???ng c??u chuy???n t??i bi???t qu?? h????ng t??i c??n m??? nh???ng ng??? ???????ng h?????ng ra th??? gi???i h?????ng v??o m???i t??m h???n ng?????i
T??? ????
T??i nh???n ra s??? gi??u c?? kh??ng ch??? v?? ?????ng ti???n
R???i s??? ?????n ng??y t??i kh??ng c??n ??? Hu???
R???i S??ng H????ng s??? v???ng m???t ng?????i l???ng nghe ti???ng n?????c g???i m??nh.
    ( B??i in tr??n T???p ch?? Th?? s??? 2 ??? 2008)

B???n d???ch
??? Hu???
Nh???ng ng??y ??? Hu??? c??n t??i.
S??ng H????ng ngu???n c???i v???ng l???i y??u th????ng.
Ng??n sao ??ang v?????t th??i d????ng.
 ?????i ch??? ng?????i b?????c l??n ???????ng v???ng tin.
Ch???p l??a qu?? kh??? hi???n in,
Ng?????i ??i v??? n???o l??u h??nh m???t mai.
Ng?????i khu??t d?? ???? khu???t r???i.
Nh?? c??n s???ng gi???a t??nh ng?????i m???n y??u.
 B??n ng?????i huy???n tho???i th???t nhi???u
 Qu?? h????ng s??ng s??ng, chi???u chi???u thi??ng li??ng.
Gi???ng qu?? ki??u h??nh ??u phi???n
 D?????ng nh?? c?? ??nh m???t ti??n d???u d??ng
B??ng h??nh v?? ???nh m??nh mang
N???i ??au d???u l???i r??? r??ng ni???m th????ng
C?? ng?????i d???n l???i phi th?????ng.
Nh??n ra b???n c??i, m??? ???????ng t??m linh.
H?????ng v??o s??u th???m con tim,
 Gi??u sang ????u ch??? ti???n in c??i c??m.
 Ng??y t??i ??? Hu??? kh??ng c??n
S??ng H????ng v???ng ti???ng ng?????i con g???i m??nh!

 
 
Phan Th??? V??ng Anh
Nguy??n b???n
Ng??y th?? ba ??? H???i An
Tr??ng s??ng
Ng?? d??n ??? nh?? ch??i v???i v???
?????i ????m c??n ra v???i phong ba
Tr??ng s??ng
?????c b???c, l?????i kh??ng sao gi???u m???t
C?? b??ng tung t???y t???ng ????n
Ng???p th???
Ph??? c??? oi, ????n l???ng v??ng v?? ?????
Ng?????i ??i t???ng ??ang ????? v??? ph??a b??? s??ng
S???c nh??? ra th???t c??? l??ng
L??c ??i c???a ???? kh??ng b???t ????n.
26-3-2004
 
  (Theo T???p th?? G???i VB - Phan Th??? V??ng Anh)

B???n d???ch
Ng??y th??? ba ??? H???i An
Th?????ng khi tr??ng ?????y s??ng
Ng?? d??n vui v??? nh??.
?????i khi ????m ??en ?????n
C??n ra v???i phong ba!
Trong nh???ng ????m tr??ng s??ng
N?????c ??nh b???c, ??nh v??ng,
Soi r?? c??? m???t l?????i
C?? tung t??ng t???ng ????n.
Ph??? c??? oi, ng???p th???.
????? v??ng s???c ????n l???ng,
Ng?????i ??i ????ng ????ng qu??,
????? v??? ph??a b??? s??ng.
S???c nh??? th???t c??? l??ng.
C???a kh??p, ????n kh??ng b???t!
          
H?? N???i ng??y 20 -1 - 2008

 
Nguy???n Quang Thi???u
Nguy??n b???n
Trong qu??n r?????u r???n
Nh???ng con r???n ???????c th???y t??ng trong r?????u
Linh h???n n?? b?? qua mi???ng b??nh n???m cu???n khoanh ????y ch??n
B?? n???a ??i, b?? n???a ??i qua ????i m??i b???c tr???ng
C?? k??? say g??o l??n nh???ng kh??c b???i b???

M???t ch??p m?? v?? m???t ????i gi??y v???i
M???t ng?? ng?? loang m??i ?????n ch??n tr???i
Nh??m u u???t trong nh???ng v??m th??p c???
Ng?????i su???t ?????i l???m nh???m v???i h?? v??

Nh?? ???? v???, nh?? v???t v??? lau ch???t
Th?? ??m ??m, th?? thon th??t gi???t m??nh
Kinh h??i ch???y ??i??n cu???ng nh?? l?????i li???m
Ng???a m???t c?????i trong ti???ng kh??c m???ng du

B?? n???a ??i, b?? n???a ??i, h???i nh???ng linh h???n r???n
N???c ?????c t???ng tia phun ch??i trong b??nh
Ng?????i kh??ng u???ng r?????u m?? u???ng t???ng k?? ???c
M???ch m??u c??ng l??n l??n nh???ng v???t r???n b??

????m v?? ?????i ch??n v??i trong qu??n nh???
R???ng mang mang g???i nh???ng kh??c thu v??ng
R?????u c??m l???ng ch??? nh???ng linh h???n r???n
C?? ng?????i say h??t l??n b???ng n???c ?????c c???a m??nh.

    ( Trong t???p Thi T???u - NXB H???i Nh?? v??n qu?? IV n??m 2007)

B???n d???ch:
Trong qu??n r?????u r???n
L?? r???n ?????c b??? ??em t???u t??ng
H???n b?? quanh ????y ch??n, mi???ng b??nh
B?? n???a ??i qua m??i b???c tr???ng
K??? say g??o gi???ng r?????u th???t kinh!

??o qu???n, m??, t???t gi??y tr??t b???
M???t ngu ng?? hoang m???c ch??n tr???i
N???i u u???t ??? v??m th??p c??
V???i h?? v?? l???m nh???m su???t ?????i!

Nh?? ???? v???, nh?? v???t v??? lau ch???t
H???n r??n l??n, tim thon th??t nh??i l??ng
Kinh ho??ng ch???y ??i??n cu???ng nh?? l???a li???m
Ng???a m???t c?????i kh??c m???ng du kh??ng!

B?? n???a ??i! H???i nh???ng linh h???n ch??t!
N???c ?????c phun b???m c??? ????y v??
Kh??ng u???ng r?????u m?? u???ng t???ng k?? ???c
M???ch m??u c??ng l??n nh???ng v???t r???n b??!

????m d??i r???ng ch??n v??i trong qu??n nh???.
R???ng mang mang g???i t???ng kh??c thu v??ng.
R?????u c??m l???ng ch??? bao linh h???n r???n.
H??t b???ng n???c ?????c m??nh, k??? x???n h?? r???t h??ng!
    
H?? N???i ng??y 13 - 1 ??? 2008

 
Vi Th??y Linh
Nguy??n b???n
Gi???c m?? ??i qua
Em g???p m??nh
M??u xanh m?? ?????c
Sao tr???i phi??u linh
V??m ????m v??? s??ng
V???ng tr??ng m?? m???i tr??n ?????y...

????m r??i qua d???i kh??n m??y
Gi?? ?????i ch??? nhau th?? th??c
N???y ?????t y??u th????ng
L???n tr??n tay nh???ng m???m khao kh??t
Kh??? v??? s???c c??? thanh mi??n...

V?? b??nh minh th??? ph??a tr???i xa
Ng??y l??n! Gi???c m?? tung c??nh
Kh??ng gian m??? bao ???????ng tuy???t ????ch
M??a v??? th???c ?????i ri??ng em

    (Theo ?????c Tr??ng ??? Th??)

B???n d???ch:

C??ch 1:
Gi???c m?? ??i qua
Em ???? g???p l???i m??nh
Trong gi???c m?? c?? th???c
M??u xanh d??ng m???ng ?????c
Gi???a sao tr???i phi??u linh
C?? v??m ????m l??a s??ng
C?? v???ng tr??ng tr??n in...

????m r??i d???i kh??n m??y
Gi?? ?????i ch??? th?? nh???c
Y??u ??????ng ??ang n???y ?????t
Tr??n tay m???m kh??t khao
V??? s???c c??? xanh m??u...

Tr???i xa b??nh minh r???ng
Ng??y l??n! M?? tung c??nh
Tr???i m??? ???????ng tuy???t v???i

M??a th???c ?????i em th??i!

         H?? N???i ng??y 13 - 1 - 2008 

C??ch 2:

Gi???c m?? ??i qua
Em nh?? g???p l???i ch??nh m??nh
Bao thanh ??m b???ng hi???n th??nh gi???c m??
M??u xanh m???ng ?????c ?????i ch???
Sao tr???i m??? nh???t b??n b??? phi??u linh
V??m ????m v??? s??ng th??nh l??nh
V???ng tr??ng tr??n tr???a d??ng h??nh ng??y x??a!

M??y ????m bu??ng xu???ng b???t ng???.
Th?? reo ti???ng nh???c, gi?? ch??? ?????i nhau.
T??nh y??u nh?? ph??p nhi???m m??u
D???n khao kh??t nh??? l??n ?????u ng??n tay.

C??? xanh, s???c li???u bi???c g???y
B??nh minh t???a r???ng cho ?????y tr???i xa
Gi???c m?? tung c??nh ti??n nga
Kh??ng gian r???ng m??? ???????ng ra truy???t v???i.

M??a v??? th???c ?????i em th??i!
        
H?? N???i ng??y 10 - 9 - 2007

 
C?? t???ng c???ng : 4 th???o lu???n cho b??i n??y
???????c g???i b???i : cuxitin - V??o l??c : 2008-05-06 16:24:21
Hai tay c???m ??n b??c ????? Ho??ng. Nh??? B??c em m???i bi???t th?? c???a c??c t??c gi??? tr??n c??ng c??n c?? c??i ????? hi???u ???????c. B??c ????? Ho??ng si??u thi???t, th?? v???y m?? B??c c??ng d???ch ra ???????c ti???ng... Vi???t.N???u B??c c?? "b?? quy???t" g?? xin mail cho em m???t t??, ?????ng sau n??y ?????c c??c lo???i th?? tr??n ????? em hi???u ch??t ch??t kh???i mang danh d???t v???i ?????i. Mail c???a em: cuxitin@gmail.com. H??m n??o b??c v??o S??i G??n em m???i B??c "g??? g???n" (r?????u r???n) ???????c th???y t??n ki???u NGuy???n Quang Thi???u. Nh??ng xin B??c ?????ng d???ch "g??? g???n" c???a em nh??, v?? em b???o ?????m h??ng xin, x??i t???t, kh??ng nh???c m???t, hoa m???t hay ?? tai. Th??nh k??nh m???i B??c (Nh??? mail cho em nh??!)
???????c g???i b???i : quantukiem - V??o l??c : 2008-05-06 17:44:38
Ki???t t??c! Ki???t t??c! Ki???t...ki???t t??c!
???????c g???i b???i : kimcham - V??o l??c : 2008-05-06 17:47:05
Hoan h?? c??i b??c ????? Ho??ng. L??m th?? m???t ph??t c??? l??ng ?????u kinh! Phen n??y thi s?? c??ch t??n. Thi ??ua x???u h??? v?? m???n th?? si??u!
???????c g???i b???i : thuhuong - V??o l??c : 2008-05-06 17:48:49
L???i c?? m???t v??? vui r???i. B?? con ??i, gh?? v??o m?? coi! B??c ????? Ho??ng phen n??y m??nh h??? nan ?????ch qu???n h???!

Vui l??ng ????ng nh???p ????? tham gia th???o lu???n
N???u ch??a ????ng nh???p, nh???n v??o ????y ????? ????ng nh???p
N???u b???n ch??a ????ng k?? l??m th??nh vi??n nh???n v??o ????y ????? ????ng k?? l??m th??nh vi??n.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,925
  • Tháng hiện tại45,782
  • Tổng lượt truy cập8,442,315
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây