Ph???m Quang Trung b???c th??m Ho??ng Quang Thu??n s??? nh???c

Thứ ba - 02/04/2019 02:49
Ph???m Quang Trung b???c th??m th?? Ho??ng Quang Thu???n - ?? danh mu??n thu???
PH???M QUANG TRUNG B??C TH??M TH?? HO??NG QUANG THU???N - ?? DANH MU??N ?????I

????? Ho??ng

Vi???c c??i g???i l?? th?? Ho??ng Quang Thu???n ???????c H???i Nh?? v??n Vi???t Nam ????ng ????n , c??? v?? th???i k??n r???m r??? n??m tr?????c ???? b??? ch??n v??i trong b??n ??en. Ch??a bao gi??? n?????c Vi???t b???n ngh??n n??m v??n hi???n l???i c?? m???t v??? vi???c b???n th???u, ???? ti???n, v?? li??m s??? ????? l???i ti???ng x???u ng??n ?????i nh?? v???y.
Ph???m Quang Trung b???c th??m Ho??ng Quang Thu??n s??? nh???c

Ph???m Quang Trung b???c th??m th?? Ho??ng Quang Thu???n - ?? danh mu??n thu???
PH???M QUANG TRUNG B??C TH??M TH?? HO??NG QUANG THU???N - ?? DANH MU??N ?????I

????? Ho??ng

Vi???c c??i g???i l?? th?? Ho??ng Quang Thu???n ???????c H???i Nh?? v??n Vi???t Nam ????ng ????n , c??? v?? th???i k??n r???m r??? n??m tr?????c ???? b??? ch??n v??i trong b??n ??en. Ch??a bao gi??? n?????c Vi???t b???n ngh??n n??m v??n hi???n l???i c?? m???t v??? vi???c b???n th???u, ???? ti???n, v?? li??m s??? ????? l???i ti???ng x???u ng??n ?????i nh?? v???y.
Nh??ng c??i b??i h???c ????? ?????i cu??? n?? th?? v???n c??n nguy??n v?? nh???ng k??? tung h?? n??, nh???ng nh?? v??n, nh?? ph?? b??nh, nh?? ch??nhtr???, t?????ng l??nh, c??c t??? ch???c c??ng quy???n th?? c??n m??i m??i s??m h???i v?? suy ng???m.
Tr??m n??m bia ???? th?? m??n
Ngh??n n??m bia mi???ng v???n c??n tr?? tr??
(Ca dao c??)
Tr??m n??m bia ????th??m??n
V???n n??m bia ch??? v???n c??n tr?? tr??
(Ca dao m???i)
B??i n??y t??i ch??? n??i v??? c??c nh?? ph?? b??nh ??? nh???ng ng?????i quan t??a, th???m ?????nh v??n ch????ng, h?????ng d???n d?? lu???n ????? t??m c??i hay, c??i ?????p c???a th?? ca. V?? ch??? n??i ?????n nh?? gi??o ki??m nh?? ph?? b??nh v??n h???c Ph???m Quang Trung ??ang ?????ng tr??n b???c gi???ng ?????i h???c m?? th??i .
Trong c??c v??? d???y ?????i h???c c?? h???c h??m h???c v??? l?? Ph???m Quang Trung, H??? Th??? H??, V??n Gi??, Chu V??n S??n???th?? Ph???m Quang Trung ?????ng ?????u b???ng ch???u kh?? khen b???a, khen ???u nh???t. C??i khen nhi???u khi n?? l??? r?? ra l?? khen k??? c?? quy???n v?? khen k?? c?? ti???n. V?? ?????t ti??u ch?? khen ch?? nh?? v???y n??n Ph???m Quang Trung lu??n tr??ng g?? h??a cu???c, x??? chuy???n n??? rachuy???n kia, t??? m???t ph???m ch???t nh?? gi??o, nh?? khoa h???c bi???n ch???t bi???n ch???t l??u manh h??a, tha h??a tr?????c quy???n l???i, ch???c v???, ?????ng ti??n.
Khen k??? c?? quy???n (Quy???n ch??? b???t m?? ??n th??i) nh?? khen th?? H???u Th???nh (??????ng ki??m hai ch???c ch??? t???ch H???i Nh??v??n v?? Ch??? t???ch UBTQLH c??c HVHNTVN), khen v??n L?? V??n Th???o l??c ??????ng ch???c Ph?? Ch??? t???ch H???i Nh??v??n Vi???t Nam.
Th?? v??n hai v??? tr??n ?????ng ??? t???m n??o m???i ng?????i ?????u r?? c???. H??y xem c??c b??i ph?? th?? H???u Th???nh, ph?? v??n L?? V??n Th???o c???a Tr???n M???nh H???o, Ph???m Ng???c Th??i tr??n c??c m???ng x?? h???i l??? tr??i th?? s??? bi???t.
B???n v??? gi??o h???c ??ang gi???ng d???y tr??n th?? ch??? c?? Ph???m Quang Trung ???????c du h???c Nga v??o c??i th???i 80, 90, th??? k??? tr?????c, th???i trong n?????c c??ng kh?? kh??n m?? Nga c??ng kh?? kh??n.


Ph???m Quang Trung
Th???i kh?? kh??n v?? mi???ng c??m manh ??o ng?????i ta th??? t???t cho qua. L???p du h???c th???p k??? ???y c?? ng?????i gi??? ???????c ph???m ch???t, an b???n l???c h???c, nh??ng c??ng c?? ng?????i b??n t???ng c??i may so m???t, thu?? b???n x???p h??ng ????? mua n???i ??p su???t , ch???u nh??m, b??n l?? ??em v??? n?????c b??n ki???m ti???n mua ?????t x??y nh??. C?? l???m k??? l??n m??y bay v??? n?????c kho??c m???t l??c 5 b??? ??o v??t tong v??o ng?????i, ??eo ??? c??? 5 c??i v??ng x??ch l??p xe ?????p. ?????n n???i khi xu???ng s??n bay v??? nh?? c??? kh??ng quay ???????c ph???i v??o b???nh vi???n c???p c???u. Ph???m Quang Trung ch???c kh??ng tho??t nh???ng tr???n b????n ch???i ???y.
B??y gi??? ?????i s???ng ????? h??n vi???c ch???y ch??, c?? h?????ng d???n lu???n v??n cao h???c , th???c s???, ti???n s??? kh??ng c??n b???c b??ch n???a, nh??ng d?? c?? ????i kh??? ?????n m???ynh?? gi??o nh?? lhoa h???c ch??n ch??nh kh??ng ???????c ????nh m???t l????ng t??m c???a m??nh. B??n linh h???n cho qu??? ?????ng ti???n v?? danh v???.
Ti???c thay Ph???m Quang Trung ???? b??n h???t. ??i???n h??nh nh???t l?? b??i b???c th?? m th?? Ho??ng Quang Thu??n ???C???nh v???t trong c???m th???c thi???n t??ng??? th?? Ho??ng Quang Thu???n. B??i in trong k??? y???u H???i th???o khoa h???c Ho??ng Quang Thu???n v???i non thi??ng Y??n T??? -H???i Nh?? v??n ??? H?? N???i th??ng 8 n??m 2012)
Trong t???p n??yc?? 22 v??? vi???t,c?? 6 v??? n???c danh ho???c v?? danh (kh??ng t??n tu???i tr??nv??n ????n). Nhi???u v??? c?? t??n tu???i nh??: Nh?? th?? H???u th???nh- Ch??? t???ch H???i Nh?? v??n Vi???t Nam, nh?? th?? D????ng K??? Anh nguy??n T???ng bi??n t???p b??o Ti???n phong, nh?? th?? Tr???n Nhu???n Minh nguy??n ch??? t???ch H???i v??n ngh??? Qu???ng Ninh, nh?? th?? ?????ng Hi???n, nh?? th?? H???uVi???t, nh?? ph?? b??nh Nguy???nh???u s??n, nh?? ph?? b??nh Nguy??n An???
Vi???c b???c th??m th?? Ho??ng Quang Thu???n l?? s??? nh???c th?? ca, s??? nh???c qu???c th??? xin xem c?? b??i vi??t c???a Tr???n M???nh H???o, Nguy???n Ho??ng ?????c, ????? Ho??ng???tr??nc??c trang m???ng x?? h???i trong v?? ngo??i n?????c.
Ph???m Quang Trung ???? vi???t 10 trang s??ch g???n 4 000 ch??? ????? khen th?? Ho??ng Quang Thu???n.
H??y nghe Ph???m Quang Trung t??n b???a:
Ch??? l?? v??? GS ??? TS Vi???n tr?????ng Vi???n c??ng ngh??? th??ng tin thu???c Vi???n khoa h???c v?? C??ng ngh??? Vi???t Nam n??y tr?????c nay ch??? ch??m ch??m v???i khoa h???c, th??? m?? sau ch??? v??i ????m ???ng??? c??ng gi?? s????ng??? tr??n ?????nh Y??n T???, ??ng b???ng tr??? th??nh ??? ng?????i th????? ????ng ngh??a. Ba ????m li???n kh??ng ch???p m???t v???i bao c???m x??c d??ng tr??o, ??ng ???? vi???t lien t???c 63 b??ith?? tr???n v???n.(trang 35 d??ng 13 tr??n xu???ng ??? S??ch ???? d???n).
Nguy???n Tr??i c??? ?????i l??m th?? vi???t v??? Y??n T??? kh??ng ?????ng l???i qu?? m???t b??i, Ho??ng Quang Thu???n ch??? v??i ????m ????? ra 63 b??i tr???n v???n. Ng??? v???i ca ve th???t c??ng kh??ng ????? ra 63 ?????a trong v???i ????m, ch??? n??i g?? ?????n th??. Vi???t th??? k??? v?? h???c c??n ng?????ng m???m, hu???ng g?? m???t v??? gi??o s?? d???y ?????i h???c.
Sau ???? th?? Ph???m Quang Trung vi???n d???n h???t th?? Tr???n Nh??n T??ng, th?? chua Tr???nh C????ng, nh???c Ph?? ????c Ph????ng, b??ivi???t c???a nh?? b??o Ph???m Ng???c D????ng ????? t?? son tr??t ph???n cho con m???m th?? th???i c?? troi (gi??i) Ho??ng Quang Thu???n.
T??i ngh?? t??c gi??? Thi v??n Y??n T??? ???? bi???t ph??t hi???n ranh gi???i nh???ng g?? c???n ph??t hi???n. N????ng theo T??m m??nh, c??? nhi??n. R???t c???n c?? con m???t tinh ?????i v?? m???t tr??i tim ??a c???m. C??ng c??n c?? m???t s??? tr???i nghi???m ngh??? thu???t th???c s???. Ch???ng ph???i ??? ?????nh n??i n??y, v??o m???t ng??y ?????p tr???i, ta c?? th??? ph??ng t???m m???t ??i th???t xa ???? sao ???non xanh n?????c bi???c nh?? tranh h???a ???????? hi???n ra. M???t b???c tranh to??n c???nh tuy??t v???i hi???n hi???n r?? m???n m???t qua nh???ng c??u th?? nh?? c?? h???n c???a Ho??ng Quang Thu???n:
Tr??n non Y??n T??? ng??y tr???i quang
B???c tranh th???y m???c d?????i n???ng v??ng
Nh???p nh?? nh?? s??ng tri???n ?????i n??i
Xa xa m???t d??i B???ch ?????ng Giang.
(Trang 59, d??ng 4 tr??n xu???ng ??? S??ch ???? d???n)
B??i n??y c??nthua xa b??i c???a ?????a b?? v??? l??ng m???i t???p l??m th??. C??c c??? h??u tr?? v??? h???c l??m th?? c??n h??n c??i b??i n??y. B??i n??y c??ng nh?? t???t c??? c??i g?? Ho??ng Quang Thu???n vi???t ra kh??ng ph???i thi ca, n?? l?? m???t d??? h??nh d??? d???ng. T??n nh?? v???y l?? t??n d??c, khen l???y ???????c. Khen m???t c??ch v?? li??m s???,Khen thi???u hi???u bi???t th?? ca, kh??ng bi???t th???m th?? ca.
C??ng d???n d???t, c??ng ??i s??u v??o g???n 4 000 c??u b???c th??m ng?????i ?????c c??ng kh?? ch???u b???c t???c, c??m gi??n c??i khen b???a khen ???u c???a PhamQuang Trung;
????????c t???p th??,takh??ng th??? qu??n ????y l???cnhr v???t c???a r???ng n??i Y??n T??? - n??i ph??t sinh ra d??ng Thi???n mang ?????m ch???t ?????i Vi???t. B??i??o Ph???t c?? th??? xem l?? b??i ti??u bi???u:
Phong c???nh n??i ????y ?????p m?? h???n
Con ng?????i h??a h???p v???i n??i non
D???i ??o Ph???t ????i m??u xanh th???m
Trung trinh cung n??? t???m l??ng son.
???C??ng ??i s??u v??o t???p th?? nh?? c??ng ??i s??u v??o c??i Thi???n, ta c??ng b???t g???p nhi???u c???nh l???. Tr??a h?? oi n???ng ??? n??i kh??c, trong khi ??? ????y th??:
??ang tr??a kh??ng nh??n th???y m???t tr???i
M??yt??? th??nh su???i t???ng gi???t r??i
V??ng v???ng g?? r???ng chi??m chi???p g???i
C??nh cao lay ?????ng ch?? s??c ch??i.
Nh???ng b??i tr??n mang ch???t Thi???n ?????i Vi???t v?? c??ng ??i s??u v??o t???p th?? nh?? c??ng ??i s??u v??o c??i Thi???n th?? b???n ?????c b?? tay ch???m com tr?????c ki???n th???c v?? ki???n v??n c???a m???t ti???n s???, m???t gi??o s?? ?????i h???c th???i nay!
Nh???ng k??? c???o gi???y s??ch v??? su??ng, kh??ng c?? th???c t??i, ti???n s??? gi???y, ti???n s??? b?? hai ngh??n n??m tr?????c , L?? B???ch ???? c?? l???i khuy??n:
Tr??o L??? Nho:
???Th???i s??? th??? v??? ?????t
Quy canh V???n th???y t??n
(Vi???c ?????i m??? m???t th???
V??? s??ng V???n ??i c??y)
Ch?? ??ng ????? n?????c L???
????? Ho??ng d???ch
Nay:
V??n ?????i ?????n m???t th???
V??? n??ng th??n ??i c??y
????? Ho??ng n??i

H?? N???i ng??y 7 th??ng 8 n??m 2013
?? - H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay3,037
  • Tháng hiện tại22,093
  • Tổng lượt truy cập9,396,260
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây