V??? n??? nh??n vi??n h??ng kh??ng b??? n??? c??ng an ch???i x???i x???: ...

V??? n??? nh??n vi??n h??ng kh??ng b??? n??? c??ng an ch???i x???i x???: ...

 •   23/08/2019 03:01:17 AM
 •   Đã xem: 796
 •   Phản hồi: 0
Khuya 22.8, tr??n trang c?? nh??n c???a m??nh, D.T.T - ng?????i tr?????c ???? ???? ????ng clip v??? ch??? Hi???n ch???i m???ng th???m t??? n??? nh??n vi??n h??ng kh??ng ??? s??n bay T??n S??n Nh???t tr?????c ????, cho bi???t ch??? Hi???n "???? g???i ??i???n xin l???i m??nh".
Ch??? D.T.T ch??nh l?? ng?????i ????ng t???i c??c video clip m?? ch??? Hi???n ???? m???ng ch???i c?? ti???p vi??n ng???i ngay qu???y m???t ?????t. Sau khi c??c clip n??y ????ng t???i, ch??? T c??ng nh???n ???????c nhi???u th??ng tin x??c ph???m.
V??? n??? nh??n vi??n h??ng kh??ng b??? n??? c??ng an ch???i x???i x???: ...

V??? n??? nh??n vi??n h??ng kh??ng b??? n??? c??ng an ch???i x???i x???: ...

 •   23/08/2019 03:00:45 AM
 •   Đã xem: 736
 •   Phản hồi: 0
Khuya 22.8, tr??n trang c?? nh??n c???a m??nh, D.T.T - ng?????i tr?????c ???? ???? ????ng clip v??? ch??? Hi???n ch???i m???ng th???m t??? n??? nh??n vi??n h??ng kh??ng ??? s??n bay T??n S??n Nh???t tr?????c ????, cho bi???t ch??? Hi???n "???? g???i ??i???n xin l???i m??nh".
Ch??? D.T.T ch??nh l?? ng?????i ????ng t???i c??c video clip m?? ch??? Hi???n ???? m???ng ch???i c?? ti???p vi??n ng???i ngay qu???y m???t ?????t. Sau khi c??c clip n??y ????ng t???i, ch??? T c??ng nh???n ???????c nhi???u th??ng tin x??c ph???m.
Ng?????i ????a ????n tr??? tr?????ng Gateway l??m vi???c v???i c??ng an t???i t???i mu???n

Ng?????i ????a ????n tr??? tr?????ng Gateway l??m vi???c v???i c??ng an t???i t???i mu???n

 •   21/08/2019 11:37:25 PM
 •   Đã xem: 761
 •   Phản hồi: 0
T???i bu???i l??m vi???c theo tri???u t???p c???a C??ng an qu???n C???u Gi???y (H?? N???i), b?? Nguy???n B??ch Quy (55 tu???i), ng?????i ????a ????n tr??? tr?????ng Gateway l??m vi???c v???i c??n b??? t???i t???i mu???n m???i v???.
20/08/1940: Trotsky b??? ??m s??t ??? Mexico

20/08/1940: Trotsky b??? ??m s??t ??? Mexico

 •   20/08/2019 05:47:22 AM
 •   Đã xem: 1006
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1940, nh?? c??ch m???ng l??u vong ng?????i Nga, Leon Trotsky, ???? b??? th????ng n???ng sau khi m???t s??t th??? t???n c??ng ??ng b???ng r??u ph?? b??ng t???i khu nh?? b??n ngo??i Th??nh ph??? Mexico. S??t th??? t??n l?? Ram??n Mercader, l?? m???t ng?????i c???ng s???n T??y Ban Nha v?? c?? l??? c??ng l?? ?????c v??? c???a l??nh ?????o Li??n X?? Joseph Stalin. Trotsky ch???t v?? v???t th????ng v??o ng??y h??m sau.
Ho??ng H??ng d???c t??nh th?? l???u v?? l???i, t???c t???...

Ho??ng H??ng d???c t??nh th?? l???u v?? l???i, t???c t???...

 •   05/08/2019 12:03:18 AM
 •   Đã xem: 2707
 •   Phản hồi: 0
V??n ??o??n ?????c l???p khi m???i l?? Ban v???n ?????ng th??nh l???p c?? nhi???u ng?????i k??? v???ng. B???i v?? ng?????i ta ch??n ng??n c??i " H???i Nh?? v??n M???u d???ch" do Nh?? n?????c tr???n thu??? c???a d??n c???p cho ho???t ?????ng d?????i s??? l??nh ?????o to??n di???n c???a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam. L??nh ?????o H???i Nh?? v??n M???u d???ch thao t??ng to??n ph???n l???y ti???n tr??n cho ?????c quy???n ban ph??t, ban ??n ????m c??nh h???u. Hai ba ch???c n??m t???ng th?????ng h??ng tr??m t??c ph???m kh??ng c?? l???y m???t t??c ph???m n??o g???i l?? c?? ch??t v??n ch????ng. V??n ??o??n ?????c l???p ra ?????i, Nguy??n Ng???c tr??m V??n n?? l??m ch??? x???; t??? b??o m???ng V??n Vi???t ho???t ?????ng do c???u t?? Ho??ng H??ng c???m ch???ch. Chu???n b??? v??? tay"V??n ch????ng Vi???t Nam kh?????? s???c"!
03/08/1916: Roger Casement b??? treo c???

03/08/1916: Roger Casement b??? treo c???

 •   04/08/2019 02:26:15 AM
 •   Đã xem: 808
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1916, Sir Roger David Casement, m???t nh?? ngo???i giao g???c Ireland, ng?????i ???????c vua George V phong t?????c hi???p s?? v??o n??m 1911, ???? b??? x??? t??? v?? vai tr?? c???a ??ng trong cu???c N???i d???y Ph???c sinh (Easter Rising) c???a Ireland
S??? th???t v??? ba b???c th?? c???a ?????t Lai L???t Ma

S??? th???t v??? ba b???c th?? c???a ?????t Lai L???t Ma

 •   02/08/2019 09:27:39 PM
 •   Đã xem: 880
 •   Phản hồi: 0
H???i k?? c???a ?????c ?????t Lai L???t Ma th??? 14 c?? t??n ???My Land and People??? (Qu???c Th??? v?? Qu???c D??n t??i) do Ch??nh Quang d???ch v?? ????ng tr??n T???p ch?? T??? Quang s??? 182 (th??ng 10-1967). B??i vi???t ch??? g???m 6 trang nh??ng ???? cho th???y nhi???u minh ch???ng v??? m???t s??? s??? ki???n li??n quan ?????n vi???c C???ng h??a Nh??n d??n Trung Hoa t??? ch???c ????nh T??y T???ng b???ng v?? l???c v??o n??m 1950, m???c d?? ch??nh quy???n Trung Qu???c
????i l???i v???i ????? Ho??ng...

????i l???i v???i ????? Ho??ng...

 •   22/07/2019 07:28:55 PM
 •   Đã xem: 1251
 •   Phản hồi: 0
????i l???i v???i ????? Ho??ng v??? vi???c t???p ch?? Th?? in lu???n v??n c???a ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ngTh??? b???y, 13/09/2014, 13:17 (GMT+7)(B???n ?????c) - M???i ????y, tr??n V??n ngh??? v?? Cu???c s???ng ????ng t???i b??i ???g??p ????? c???a nh?? th?? ????? Ho??ng ??? bi??n t???p vi??n T???p ch?? Nh?? v??n, mang t??n ???T???p ch?? Th?? in lu???n v??n t??c gi??? Nguy???n Ph?? Tr???ng kh??ng c?? l???i cho ??ng ???.
Th??n ph???n ph??? n??? Vi???t Nam C???ng h??a th???i chi???n

Th??n ph???n ph??? n??? Vi???t Nam C???ng h??a th???i chi???n

 •   17/07/2019 04:15:30 AM
 •   Đã xem: 1001
 •   Phản hồi: 0
???? h??n m???t tu???n k??? t??? khi ?????ng Nguy???t Anh ???????c tin v??? m???t cu???c t???n c??ng c???a Vi???t C???ng ??? t???nh Ph?????c Long, ph??a ????ng b???c S??i G??n, d???c bi??n gi???i Campuchia, n??i ch???ng c?? ??ang ????ng qu??n. C?? v???n ch??a nghe tin g?? t??? anh, v?? s??? ?????i ch??? s???m tr??? n??n kh??ng th??? ch???u ?????ng n???i.
L???ch s??? Vi???t Nam th???i t??? ch???:

L???ch s??? Vi???t Nam th???i t??? ch???:

 •   16/07/2019 09:23:46 PM
 •   Đã xem: 2895
 •   Phản hồi: 0
L??nh th??? n?????c ?????i C??? Vi???t th???i Vua L?? ?????i H??nh v??? ph??a b???c r???ng h??n th???i nh?? L??; do b???i d?????i th???i Vua L?? Nh??n T??ng, hai T?? tr?????ng N??ng T??n ????n, N??ng Tr?? H???i t???i bi??n gi???i qui ph??? nh?? T???ng, n???p cho T???ng hai ?????ng V???t D????ng, V???t ??c, nay thu???c T??nh T??y, t???nh Qu???ng T??y . B??? s??? T???c T?? Tr??? Tr?????ng Bi??n c???a L?? ????o ?????i T???ng ch??p nh?? sau:
??m m??u ??m s??t Hitler

??m m??u ??m s??t Hitler

 •   11/07/2019 06:56:19 PM
 •   Đã xem: 1510
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1944, B?? t?????c Claus von Stauffenberg, m???t s?? quan qu??n ?????i ?????c, v???n chuy???n m???t qu??? bom ?????n tr??? s??? c???a Adolf Hitler, ??? Berchtesgaden, Bavaria, v???i ?? ?????nh ??m s??t Hitler.
Tr?????ng th??nh ?????ng...

Tr?????ng th??nh ?????ng...

 •   10/07/2019 11:24:35 PM
 •   Đã xem: 1031
 •   Phản hồi: 0
TR?????NG TH??NH ?????NG
H??n ch???c n??m tr?????c, t??i ?????n ch??c T???t m???t c??n b??? c???p
Ph??ng m?? t??i r???t n??? tr???ng. H???n th??ng minh, ??a t??i, th???ng th???n, ????i
l???n t???ng c??i l???i m???nh l???nh c???a t??i nh??ng c??ng ???? t???ng tham m??u
gi??p t??i kh?? nhi???u ?? ki???n ?????c ????o v?? th?? v???; ?????c bi???t, nh???ng b??i vi???t
c???a h???n d?? r???t gai g??c
Ph???m Ti???n Du???t - Nh?? c?????i h???c

Ph???m Ti???n Du???t - Nh?? c?????i h???c

 •   03/07/2019 06:51:03 PM
 •   Đã xem: 860
 •   Phản hồi: 0
H?? n??m 1975 c?? v??i anh em v??n ngh??? s??? Qu???ng B??nh c??ng anh em V??n ngh??? gi???i ph??ng g???p Nh?? v??n Nguy???n ????nhThi t???i nh?? ri??ng Nh?? v??n L?? V??n S??m ??? S??i G??n. Ch??ng t??i coi th???t vinh h???nh. Nh?? v??n Nguy???n ????nh Thi n??i chuy???n nhi???u v???i anh em v??n ngh??? s???. T??i nh??? ??ng n??i: - ?????t n?????c ch??ng ta ph???i ????nh v???i hai t??n gi???c gi??u m???nh n??n c??c c??? kh??ng cho nh??n ngang, nh??n ng???a, c??c c???
Gi???i thi???u nh?? th?? Minh ?????c Ho??i Trinh

Gi???i thi???u nh?? th?? Minh ?????c Ho??i Trinh

 •   01/07/2019 11:06:09 PM
 •   Đã xem: 855
 •   Phản hồi: 0
Minh ?????c Ho??i Trinh t??n th???t l?? V?? Th??? Ho??i Trinh, sinh ng??y 5-10-1930 t???i Hu???, l?? con g??i quan t???ng ?????c V?? Chu???n. ??ng n???i b?? l?? V?? Li??m, th?????ng th?? b??? L??? c???a tri???u ????nh Hu???. N??m 1945, b?? tham gia phong tr??o kh??ng chi???n ch???ng th???c d??n Ph??p m???t th???i gian r???i tr??? v??? Hu??? ti???p t???c ??i h???c. N??m 1964, b?? ??i Ph??p h???c chuy??n ng??nh b??o ch?? v?? H??n v??n t???i Tr?????ng ng??n ng??? ????ng ph????ng La Sorbonne, Paris, ?????n n??m 1967 th?? ra tr?????ng v?? l??m vi???c t???i ????i truy???n h??nh Ph??p ORTF.
Ch??n dung tam ki???t V??n ch????ng Vi???t

Ch??n dung tam ki???t V??n ch????ng Vi???t

 •   28/06/2019 11:59:53 PM
 •   Đã xem: 915
 •   Phản hồi: 0
Tr???n M???nh H???o sinh n??m 1947, qu?? Ngh??a H??ng, Nam ?????nh. Th???i chi???n tranh ch???ng M??? v??o b??? ?????i B???c Vi???t, l??m th?? vi???t v??n ph???c v??? nhi???m v??? ????nh nhau. Sau chi???n tranh vi???t ti???u thuy???t Ly th??n, ra kh???i ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam. Hi???n nay s???ng ??? S??i G??n. B???t ?????ng ch??nh ki???n v???i th??? ch??? C???ng s???n!
Gi???i thi???u nh?? th?? Ph???m Ng???c L??

Gi???i thi???u nh?? th?? Ph???m Ng???c L??

 •   25/06/2019 11:56:04 PM
 •   Đã xem: 908
 •   Phản hồi: 0
Lts: C??c nh?? th?? mi???n Nam Vi???t Nam th???i t???m b??? chi???m ??a s??? d??ng t??? c??, t??? H??n Vi???t ch??a Vi???t h??a, ?????c r???t n???ng n???. Nh??ng h??? vi???t cho c??i t??i, c??i quy lu???t mu??n ?????i n??n th?? h??? c?? s???c n???ng ??i xa. ??i???u n??y kh??c th?? mi???n B???c. Mi???n B???c Vi???t Nam, v??n ngh??? s?? ?????u b??? bi???n th??nh con h??t (v??n m???u d???ch, v??n n??) n??n kh??ng c?? nhi???u t??c ph???m c?? t???m c???!
??i thi??n l?? t??m c??ng l??

??i thi??n l?? t??m c??ng l??

 •   24/06/2019 06:05:51 AM
 •   Đã xem: 1013
 •   Phản hồi: 0
T???t B??nh Th??n, gia ????nh t??i v??? Hu??? ??n t???t. S??ng m???ng ba T???t, t??i ?????n th??m nh?? nh?? th?? V??nh Nguy??n. Anh r??? t??i xu???ng th??m m???t nh??n v???t r???t k??? l??? ??? Ng?????i vi???t th?? t??? c??o l??n T???ng B?? th?? ?????ng c???a m??nh v??? ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, Tr?????ng Ban T?? t?????ng - V??n H??a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng ph???i ?????ng vi??n???. ???? l?? nh?? b??o ????o Ph????ng Nguy??n (t???c Nguy???n ?????c ?????o).
Gi???i thi???u nh?? th?? Ph???m ?????c

Gi???i thi???u nh?? th?? Ph???m ?????c

 •   22/06/2019 10:59:30 PM
 •   Đã xem: 946
 •   Phản hồi: 0
Nh?? th?? Phamj ?????c t??n th???t l?? Ph???m V??n ?????c, sinh n??m 1945. Qu?? H???i D????ng.Hi???n c??ng t??c ??? H???i Nh?? v??n Vi???t Nam R???i qu??n ng?? sau ng??y th???ng nh???t, Ph???m ?????c chuy???n ng??nh sang l??m b??o, r???i v??? l??m c??ng t??c bi??n t???p t???i Nh?? xu???t b???n Thanh Ni??n cho ?????n l??c ngh??? h??u v???i c????ng v??? Ph?? gi??m ?????c, T???ng bi??n t???p. B???t ?????u vi???t t??? khi ch??a tr??n ????i m????i, ?????n nay nh?? th?? Ph???m ?????c tr??n 75 tu???i (??ng sinh n??m 1945) ??? n???a th??? k??? ?????m ??u???i v???i thi ca ???? l??m n??n gia t??i t??c ph???m kh?? ?????y ?????n v???i 10 t???p th??, trong ???? c?? nhi???u b??i ???????c ch???n ??i ch???n l???i ????? in v??o c??c tuy???n t???p th?? t??nh.
Gi???i thi???u nh?? th?? Nguy???n Vi???t Anh

Gi???i thi???u nh?? th?? Nguy???n Vi???t Anh

 •   20/06/2019 02:29:13 AM
 •   Đã xem: 1059
 •   Phản hồi: 0
Nh?? th?? Nguy???n Vi???t Anh sinh n??m 1982 ,qu?? H?? N???i. Hi???n s???ng ??? H?? N???i. Anh ???? c?? 12 ?????u s??ch ???????c xu???t b???n, Trong ???? c?? 10 t???p th??, c?? 8 t???p th?? in ri??ng. Anh b??? khi???m th??? t??? l??u. B?? n???i anh l?? ng?????i ch??m lo gi??p anh ghi ch??p th??,v??n s??ng t??c c???a anh. Nh??? v???y th?? anh ???????c ?????n v???i b???n ?????c. Xin gi???i thi???u ch??m th?? m???i c???a anh g???i t???i b???n b??o!
vannghecuocsong.com

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay6,054
 • Tháng hiện tại63,060
 • Tổng lượt truy cập8,459,593
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây