Nh??t ch??m ?????u ?????i

Thứ năm - 21/03/2019 09:16
NH??T CH??M ?????U ?????I

Ch???t d???n d???n, ch???t t??? t???, ch???t t??? t???, ch???t t???ng ph???n, ch???t t???ng ph???n, ch???t d???n d???n???gi???ng nh?? x??? t???i t??ng x???o th???i trung c??? b??n T??u v?? s???p ?????m l???y b??n Nga
??i???u ???? r???t ????ng v???i th???m c???nh c???a t??i n??m h???c l???p 10, ni??n kh??a 1967- 1968, th??? k??? tr?????c ??? tr?????ng c???p 3 L??? Th???y A ??? Tuy??n H??a, Qu???ng B??nh, nh???t l?? nh???ng ng??y ?????i ch??? c???t gi???y h??? kh???u chuy???n v??? b???n qu??n lao ?????ng c???i t???o!.
Nh??t ch??m ?????u ?????i
Chuy???n nh???t (ti???p 12)
 
????? Ho??ng

NH??T CH??M ?????U ?????I
 
  Ch???t d???n d???n, ch???t t??? t???, ch???t t??? t???, ch???t t???ng ph???n, ch???t t???ng ph???n, ch???t d???n d???n???gi???ng nh?? x??? t???i t??ng x???o th???i trung c??? b??n T??u v?? s???p ?????m l???y b??n Nga
??i???u ???? r???t ????ng v???i th???m c???nh c???a t??i n??m h???c l???p 10, ni??n kh??a 1967- 1968, th??? k??? tr?????c ??? tr?????ng c???p 3 L??? Th???y A ??? Tuy??n H??a, Qu???ng B??nh, nh???t l?? nh???ng ng??y ?????i ch??? c???t gi???y h??? kh???u chuy???n v??? b???n qu??n lao ?????ng c???i t???o!.
  N??m h???c ???y kh??ng ph???i thi ?????i h???c. Ai ????? t???t nghi???p ?????u ???????c ??i h???c ?????i h???c m?? ai c??ng t???t nghi???p h??t. Nh?? n?????c ??u ti??n s??? m???t cho h???c sinh tuy???n l???a h???c s?? t??n trong chi???n tranh ch???ng M???. Tr?????c ???? v?? sau n??y kh??ng c?? ti???n l??? ???y! Tr?????c ???? v?? sau n??y kh??ng c?? c???nh h???c sinh l???p 10 cu???i c???p ??? t???p th???, sinh ho???t t???p th??? trong m???t nh?? l??n n??i s?? t??n. Ai ?????, ai tr?????t t??y theo n??ng l???c l??m b??i thi, v?? ch??? bi???t khi gi???y b??o b??o v???, v?? c??ng b??o theo ?????a ch??? nh?? ri??ng, ng?????i n??o bi???t ng?????i n???y.
 N??m t??i h???c l???p 10 th?? ph???i s?? t??n ra ngo??i v??ng an to??n Tuy??n H??a (c???c B???c t???nh Qu???ng B??nh gi??p t???nh H?? T??nh). V?? nh?? ????i qu??, t??i ph???i ngh??? h???c m???t n??m, h???c l???i n??m sau m???i ph???i s?? t??n c??ng tr?????ng. T??i h???c thu???c lo???i kh?? gi???i, ???????c ph?? trong h???c b??? l?? c?? n??ng khi???u m??n to??n. To??n t??i t???ng k???t ???????c ??i???m 5 ( h???i ???y ??ang thang ??i???m 5)
  H???c k??? m???t th?? ch??a ch???n r???n (1) g??, ai c??ng ch??m ch?? h???c. Nh??ng ?????n h???c k??? hai khi l??m h??? s?? ??i h???c v?? c??c th???y ch??? nhi???m v??? qu?? th???m tra l?? l???ch ????? ??i ?????i h???c, l??n l???p t??i ????m ????m ?????u th???a lu???n chuy???n ??i h???c ?????i h???c n??? nh?? ng?? rang v?? s??? ph??n h??a th??nh ph???n giai c???p r???t c??ng th???ng. Nh???ng ai con gia ????nh ?????a ch??? n??? m??u, gia ????nh ??i l??nh Ph??p, gia ????nh c?????ng h??o gian ??c, gia ????nh li???t s???, gia ????nh c?? c??ng C??ch \m???ng??? th???y th???m tra l?? l???ch h???c sinh trong l???p bi???t r?? nh?? ban ng??y
  Th???y Ng?? M???nh Qu??t m???t c??n b??? ch??nh tr??? trong qu??n ?????i v??? l??m ch??? nhi???m l???p 10 c???a t??i h???c h??n b??? x??t nh??ng r???t m???n c??n v??? l???i v??ng tuy???n l???a l???a L??? Th???y th???m tra l?? l???ch h???c sinh t???ng ?????a ph????ng m???t ????? x??t ??i ?????i h???c.
  Khi th???y ra l???i tr?????ng th?? s??? ph???n ai n???y ?????u ???? ?????nh ??o???t. H??nh nh?? th???y n??i h???t cho ch??ng n?? bi???t n??n ?????a n??o ?????a n???y vui nh?? t???t. C??? l???p 10 A c???p 3 L??? Th???y ??? Tuy??n H??a ?????u ???????c ?????a ph????ng v?? nh?? tr?????ng cho ??i ?????i h???c trong n?????c v?? n?????c ngo??i. Ch??? ri??ng m???t m??nh t??i duy nh???t ph???i v??? ?????a ph????ng lao ?????ng c???i t???o, kh??ng ???????c ??i h???c tr?????ng h???c n??o d?? l?? tr?????ng s?? c???p...(2)
  T??? m???t t???p th??? l???p vui v??? h??a ?????ng, t??i b??? t??ch ra, b??? c?? l???p nh?? m???t con ch?? gh???. ?????n n???i l???n ????n t???t Nguy??n ????n n??m ???y, h???c sinh ?????n nh?? ??ng Hi???u tr?????ng nghe ????i gi???i ph??ng mi???n Nam n??m M???u Th??n, khi ra v???, ai ??ng c??ng b???t tay th???m thi???t ch??c l??n ???????ng h???c ?????i h???c n?????c ngo??i, h???c ?????i h???c trong n?????c an m???nh. ?????n l?????t t??i, ??ng ???? kh??ng b???t tay, kh??ng n??i m???t c??u n??o m?? c??n nh??n t??i nh?? nh??n m???t th???ng t??? t?? tr???ng t???i. C??i nh??n s???c nh?? dao g??m c???a m???t ng?????i t???ng l??m l??nh b??? c???t tay trong ????nh gi???c!
      - Tao ??i ?????i h???c Th????ng m???i v??? s??? ph???n ????i (radio ??? b??u v???t l??c ????) cho ch??ng m??y! 
-          Tao ??i ?????i h???c Ngo???i giao s??? cho ch??ng m??y ??i th??m Li??n X??!
-          Tao ??i h???c Tuy??n hu???n v??? s??? cho ch??ng m??y l??m quan
-          Tao , tao???.
M?? c??c b???n h???c sinh ???y ???????c ??i h???c th???t. L???p t??i c?? m???y ?????a ???????c ??i h???c n?????c ngo??i, h???c Li??n X??, Bun ga ri, C???ng h??a D??n ch??? ?????c, Cu ba???C??n l???i ??i ?????i h???c trong n?????c.
   V?? Th??? Minh Di???t, Ph???m Th??? Li??n, Nguy???n Nh?? Khai (ch???ng Li??n), ????o Tiu (ch???ng Di???t) Nguy???n Th??? Hoa, Ng?? Minh Kh??i (nh?? nth?? Ng?? Mi.nh -  Ng?? Minh Kh??i gia ??inh H???i ch??? - ????nh c?? gi??u ??? ?????a ch???, b??? b??? b???n ch???t trong C???i c??ch ru???ng ?????t nh??ng ?????a ph????ng v???n ch???ng nh???n cho ??i h???c), Nguy???n V??n B???o ?????u ???????c h???c ?????i h???c Th????ng nhi???p ??? t??n c?? ?????i h???c Th????ng M???i). V?? Th??? Minh Di???t, Ph???m Th??? Li??n, Nguy???n Th??? Hoa (Hoa kh??ng h???c ???????c ?????i h???c, ph???i chuy???n v??? h???c Trung c???p Th????ng nghi???p) - h???c khoa ??n u???ng c??ng v???i Nguy???n Th??? Doan (B?? Doan, Ph?? Ch??? t???ch n?????c hi???n t???i); Ng?? Minh Kh??i, Nguy???n V??n B???o, Nguy???n Nh?? Khai h???c khoa Th????ng ph???m v???i Nguy???n B??ch Khoa (sau n??y l?? Hi???u tr?????ng tr?????ng ?????i h???c Th????ng M???i). Ti???n nhi???m l?? Nguy???n Th??? Doan, k??? nhi???m l?? Ph???m V?? Lu???n ??? B??? tr?????ng B??? Gi??o d???c & ????o t???o b??y gi???
 X?? Ng?? H??a n??i tr?????ng s?? t??n l?? m???t x?? v??ng n??i quanh n??m ch??? c?? m??y m?? v?? s????ng mu???i. M???t n??i c?? t???ch bu???n t??? kh??ng m???t ai qua l???i n???u kh??ng c?? h???c sinh s?? t??n. Khi h???c sinh m???i ?????n h???c kh??ng c?? ti??ng m??y bay, nh??ng h???c ???????c v??i th??ng th??  m??y bay M??? ?????n b???n ph??.  C???nh t?????ng nh?? ch??y, ng?????i ch???t kh??ng kh??c g?? ??? qu??. M???t c?? gi??o c???p 2 b???  bom v???t th????ng s??? n??o ph???i n???m m???t ch??? su???t ?????i.
  C??i nh?? l??n l???p t??i, n???a nh?? n???a h???m do ch??ng t??i t??? l??m l???y ng??y m???t v???ng hoe. T??? th??ng 7 l?? ???? c?? gi???y b??o ??i h???c g???i v???. S??? h???c sinh h???c n?????c ngo??i ra ??i tr?????c. H???c sinh h???c trong n?????c ??i sau.  C??ch m???t v??i ng??y l?? c?? v??i gi???y b??o ??i h???c g???i v???. C??? c?? gi???y b??o l?? m???t v??i ?????a l??n ???????ng. Nh???ng h???c sinh c?? gi???y b??o ??i h???c l??m cho l??n v???ng d???n. Nh??n b???n b?? kho??c ba l?? l??n ???????ng, t??i c?? c???m gi??c nh?? m??nh m???t ??i m??t ph???n m??u trong ng?????i, l??ng t??i ??au nh?? c???t.  Kh??ng ph???i m??nh gh??t ghen b???n b?? m?? x??t th????ng cho s??? ph???n h???m hiu c???a m??nh qu??!
   T??i c?? c???m gi??c nh?? m??nh b??? t??ng x???o (c???t t???ng mi???ng th???t) tinh th???n, c??i ch???t ?????n t??? t??? nh?? ng?????i b??? ng???p trong ?????m l???y. M???t c???m gi??c v?? c??ng gh?? r???n. T??i th???y tr???i ?????t quay cu???ng, khi c???m t??? gi???y c???t h??? kh???u tr??? m??nh v??? b???n qu??n, c??n b???n b?? ???????c c???t chuy???n h??? kh???u ??i h???c n?????c ngo??i. T??i vi???t b??i th??:

M???NH GI???Y ?????NH M???NH

C??ng l?? m???nh gi???y n??y ????y
M?? ?????i l???m n???i ?????ng cay th??? m??.
M???t b??n ?????i gi???a ng??n hoa
M???t ????m t??m t???i ch??? l?? ????m ??en!
C???m t??? gi???y bu???t con tim
B???n nh??n t??i c??ng l???ng nh??n x??t xa
N??i g?? s??? ph???n ?????i ta
C??ng chung ??au kh???, c??ng l?? s??? ??en
?????i sau mong c?? l??m n??n
?????i n??y ?????n th??? l?? ??i??n c??? ?????i.
M??u d???n ??au bu???t tim t??i
C??? l??ng tim b???n, tim ng?????i kh??? ??au!

Ng?? H??a h?? 1968

  Nh??m ??i h???c cu???i c??ng l?? nh??m c?? l?? l??ch b???t h???o nh?? gia ????nh ?????a ch???, gia ????nh ?????a ch???  b??? b???n trong C???i c??ch ru???ng ?????t, gia ????nh ng???y qu??n, ng???y quy???n, gia ????nh d??nh l??u ?????n ch??nh quy???n c??, gia ????nh ch??? ??i???m, gia ????nh c?? b??? m??? l??m tr??m, cai, h????ng v??? ng??y tr?????c, gia ????nh c?? ng?????i ??i Nam (mi???n Nam), s??? n??y ??i h???c s?? ph???m c???p t???c hai th??ng ????? ra d???y c???p hai, th?????ng g???i l?? l???p s?? ph???m M?????i R?? Hai. L???p n??y c?? Tr???n V??n H???i (nh?? th?? H???i K???). H???i c?? b??? ??i linh th??? Ph??p, hi???n ??ang ??? mi???n Nam. T??i kh??ng bi???t gia ????nh m??nh n???m v??o lo???i n??o m?? kh??ng ???????c ??i h???c ph???i v??? lao ?????ng c???i t???o ??? b???n qu??n!
  C??n m???t m??nh t??i trong l??n. T??i nh?? Robinson tr??n hoang ?????o, bu???n ??au v?? c??ng v?? t???n, v?? t??i vi???t ti???p b??i th??:

L??? LOI

Chim vui tung c??nh h???t r???i
C??n con chim nh??? gi???a tr???i l??? loi
Xa xa t???ng l???p m???y tr??i
B???i bu???n theo gi?? m??a r??i d???m d??i
Bu???n ??au ?????n ???? l??ng ai?
Bu???n ng??y h??m ???y, ng??y mai v???n bu???n.
Chim ??i, m?? nh???ng t???ng kh??ng
Nh??ng ?????i s???ng ?????ng trong l???ng n??i ????y.
L??ng vui khao kh??t tr???i m??y
C??nh tung nh?? c??nh chim b???y ???? ??i.
Nh??ng m?? m?? ?????c nh???ng g??
Bu???n trong c?? quanh, n??i chi n???i ?????i
Chim vui tung c??nh h???t r???i
C??n con chim nh??? gi???a tr???i l??? loi!

Ng?? H??a h?? 1968

  T??i ???????c m???i ra kh???i l??n ????? nh?????ng ch??? cho h???c sinh l???p 9 l??n h???c l???p m?????i ni??n kh??a 1968 ??? 1969. T??i ph???i ra ch??i d??n ng??? l???i m???t ????m ????? v??? qu??. ????m b???t h???nh nh???t, v???t ch??m ?????u ?????i ???y l???i l?? m???t ????m tr??ng v?? c??ng ?????p. L??ng t??i ??au ?????n t???t ?????nh c???n l??n ?????p ???m ??o nh?? con s??ng Th??c N???y. V?? c??ng l???n ?????u ti??n trong ?????i t??i th???c tr???ng ????m. T??i vi???t b??i th??:

NG??Y V???

Ng??y v??? ch???c s??? l?? qu??n h???t
To??n l?? ?????i ta nh???ng ?????c mong
M?????i n??m ????n s??ch nay tr?? tr???i
C?? qu???nh quanh m??nh con s??? kh??ng!

S??ch v??? g??i quanh t??? gi???y c??
C??n m?? chi, ?????c m???ng chi ho??i
T???t c??? ???? tr??i v??? d?? v??ng
Bu???n ??au th???t v???ng ?????n ng??y mai!

Ta ngh?? ?????i ta ch??? th??? th??i
Kh??ng n??i l??m chi c??ng bi???t r???i
Ng??y mai ?????ng ngh?? ng??y mai n???a
M???t b??ng m??y ??en cho??n ngang tr???i!

Ng?? H??a h?? 1968

 T??? m??? s??ng, m???t m??nh t??i m???t b??ng, l??? loi gi???a ??i???p tr??ng n??i non r???n ng?????i, kho??c ba l?? nh???m n??i M???ng G?? v??? xu??i!

H?? N???i 22-6-2015
?? - H
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay2,890
  • Tháng hiện tại21,946
  • Tổng lượt truy cập9,396,113
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây