Gi???i thi???u nh?? th?? Ph???m ?????c

Thứ bảy - 22/06/2019 22:59
Nh?? th?? Phamj ?????c t??n th???t l?? Ph???m V??n ?????c, sinh n??m 1945. Qu?? H???i D????ng.Hi???n c??ng t??c ??? H???i Nh?? v??n Vi???t Nam R???i qu??n ng?? sau ng??y th???ng nh???t, Ph???m ?????c chuy???n ng??nh sang l??m b??o, r???i v??? l??m c??ng t??c bi??n t???p t???i Nh?? xu???t b???n Thanh Ni??n cho ?????n l??c ngh??? h??u v???i c????ng v??? Ph?? gi??m ?????c, T???ng bi??n t???p. B???t ?????u vi???t t??? khi ch??a tr??n ????i m????i, ?????n nay nh?? th?? Ph???m ?????c tr??n 75 tu???i (??ng sinh n??m 1945) ??? n???a th??? k??? ?????m ??u???i v???i thi ca ???? l??m n??n gia t??i t??c ph???m kh?? ?????y ?????n v???i 10 t???p th??, trong ???? c?? nhi???u b??i ???????c ch???n ??i ch???n l???i ????? in v??o c??c tuy???n t???p th?? t??nh.
Gi???i thi???u nh?? th?? Ph???m ?????c

Nh?? th?? Ph???m ?????c : N???i ni???m "????n ph????ng"

  V??o ?????u nh???ng n??m 1990, trong s??? ch??p th?? c???a c??c thi???u n??? m???i l???n h???u nh?? kh??ng c?? m???y cu???n l???i thi???u nh???ng b??i ???????n ph????ng???, ???Th?? anh l???i s??????, ???B??n l??????, ???V?? d???u?????? c???a nh?? th?? Ph???m ?????c. V?? c?? nh???ng ch??ng trai ???? ?????n g???c tr??i tim ng?????i con g??i m??nh th???m th????ng tr???m nh??? ch??? sau khi (ra v???) th???n th??? l???m nh???m m???y c??u: ???Anh ???? m???t em/ L??? ra l?? ???????c/ Anh ch???ng c?? em/ L??? ra c?? ???????c??????.

C??? ng??? v???i nh???ng b??i th?? xu???t hi???n r???t s???m, l???i ??i th???ng v??o tr??i tim b???n ?????c, nh???t l?? b???n ?????c tr??? nh?? th???, th?? Ph???m ?????c ph???i n???i ????nh n???i ????m trong l??ng v??n ngh???. Nh??ng nh???ng b??i th?? ?????u ti??n (???????c ????ng tr??n b??o V??n ngh???, t???p ch?? V??n ngh??? qu??n ?????i) c???a anh l??nh th??ng tin Ph???m ?????c kh??ng ???????c ????n ch??o v?? tung h?? nh?? m???t s??? nh?? th?? m???c ??o l??nh c??ng th???i, c?? l??? b???i c??i gi???ng t??m t??nh s??u k??n, ???n ch???a nh???ng n???i ni???m ri??ng t?? ???? n???m ngo??i qu??? ?????o c???a s??? h??o h??ng, bi tr??ng c???n cho th???i cu???c. 

R???i qu??n ng?? sau ng??y th???ng nh???t, Ph???m ?????c chuy???n ng??nh sang l??m b??o, r???i v??? l??m c??ng t??c bi??n t???p t???i Nh?? xu???t b???n Thanh Ni??n cho ?????n l??c ngh??? h??u v???i c????ng v??? Ph?? gi??m ?????c, T???ng bi??n t???p. B???t ?????u vi???t t??? khi ch??a tr??n ????i m????i, ?????n nay nh?? th?? Ph???m ?????c tr??n 74 tu???i (??ng sinh n??m 1945) ??? n???a th??? k??? ?????m ??u???i v???i thi ca ???? l??m n??n gia t??i t??c ph???m kh?? ?????y ?????n v???i 10 t???p th??, trong ???? c?? nhi???u b??i ???????c ch???n ??i ch???n l???i ????? in v??o c??c tuy???n t???p th?? t??nh.

???C?? th??? n??i Gia ????nh

L?? m???t cu???c chi???n chinh

T??? ?????u ?????n cu???i

Quy???t li???t

Ki??n tr??

Gi??nh h???nh ph??c??? D???n s???c l??n m?? gi??nh gi???t

M???t gia ????nh!???.

 

Th?? Ph???m ?????c

N???u ???? t???ng ?????c th?? Ph???m ?????c, s??? nh???n th???y ngay m???t t??m h???n tinh t???, nh??n h???u v?? v?? c??ng cao th?????ng, b???i ph???n nhi???u nh???ng b??i th?? ?????ng v??? phe???th???t t??nh ho???c y??u ????n ph????ng. Nh?? th?? th???m g???i ?????n ng?????i m??nh y??u n???i l??ng c???a k??? ?????n mu???n: ???Tr??i tim t??i v???n ????? d??nh/ Cho em ??? ng?????i v???n v?? t??nh v???i t??i???, r???i c??ng r???t kh???ng kh??i: ???Mong em y??u v?? ???????c y??u/ ?????ng nh?? t??i ch??? m???t chi???u t????ng t???????? Khi y??u, d???u l?? song ph????ng hay ????n ph????ng th?? ?????u kh??ng tr??nh kh???i nh???ng ph??t t????ng t??. Tr???ng th??i t????ng t?? c???a thi s?? lu??n ???????c khu???ch t??n b???ng th??, v?? c??ng t??? th?? m?? ph??t t??n kh???p n??i. Tai h???i thay, nh???ng b??i th?? t??nh ???????c nhi???u ng?????i r??ng r??ng c???t gi??? ???? l???i khi???n cho ng?????i ??? c??ng m???t m??i nh?? v???i t??c gi??? kh??ng th??? ch???u n???i. V???y l?? x???y ra s??? nghi ng???, tra v???n, truy t??m, ghen tu??ng, gi???n d???i??? m?? b???t c??? l???i gi???i th??ch n??o c??ng nh?? l???a ????? th??m d???u. 

Cu???c h??n nh??n ?????u ti??n ch???m d???t sau 12 n??m chung s???ng. N??m n??m sau, nh?? th?? quy???t ?????nh t??i h??n v???i m???t ?????ng nghi???p l??m c??ng Nh?? xu???t b???n. Nh??ng cu???c v?? v??u h???nh ph??c l???n n??y c??ng ch??? k??o d??i ???????c 5 n??m. Sau hai l???n ????? v???, Ph???m ?????c t??? ???????c k???t kinh nghi???m??? b???ng b??i th?? mang t??n ???Gia ????nh??? khi???n kh??ng ??t ng?????i ???a n?????c m???t: ???C?? th??? n??i/ Gia ????nh/ L?? m???t cu???c chi???n chinh/ T??? ?????u ?????n cu???i/ Quy???t li???t/ Ki??n tr??/ Gi??nh h???nh ph??c??? D???n s???c l??n m?? gi??nh gi???t/ M???t gia ????nh!???.
 
Nh?? th?? Ph???m ?????c: Tru??n chuy??n th??, v?? v???i nh?? - ???nh 1
Sau khi ngh??? h??u ??? Nxb Thanh Ni??n, ??ng ???????c m???i v??? H???i Nh?? v??n Vi???t Nam l??m Th?? k?? t??a so???n cho T???p ch?? Th?? nh??ng ng?????i ph??? tr??ch t???p ch?? nh???n ?????nh Ph???m ?????c kh??ng h???p v???i c??ng vi???c ??? ????. Ch??? t???ch H???i Nh?? v??n b??n b??? tr?? cho ??ng theo d??i c??c ???n ph???m c???a trung ????ng H???i v?? c??c h???i V??n h???c ngh??? thu???t ?????a ph????ng, b??n c???nh ???? c??n ch???u tr??ch nhi???m bi??n t???p nh???ng cu???n s??ch, c??c t???p k??? y???u khi H???i t??? ch???c s??? ki???n v??n h???c. V?? nhi???u l?? do c???a cu???c s???ng, nh?? th?? Ph???m ?????c ph???i ??? nh?? thu?? trong m???y n??m. C??? m???i l???n nh?? t??ng gi?? ??ng l???i ph???i chuy???n ?????n m???t c??n ph??ng nh??? h??n, xa trung t??m th??nh ph??? h??n ????? h???p v???i ng??n qu??? c?? h???n. 
  Cu???i n??m 2012, ??ang trong c??n ch??n n???n v???i c???nh chuy???n nh??, nh?? th?? g???p ???????c m???t ng?????i nh???t m???c y??u th?? ??? h???a s?? H?? Huy Hi???p. L??m ??i??u kh???c nh??ng Hi???p ?????c bi???t m?? th?? v?? anh c??ng in ra ?????n ba t???p. Ch??ng h???a s?? x??? ??o??i s???t s???ng: ???Ch??u s??? m?????n cho ch?? m???t c??i nh?? ????? ??? m???t n??m kh??ng ph???i tr??? ti???n. Ti???n ch?? ????? d??nh ???????c bao nhi??u ????a ch??u mua m???nh ?????t ven b??? s??ng, ch??u s??? c???t nh?? cho ch??, h??ng n??m ch?? ch??? c???n tr??? d???n nh?? ti???n thu?? nh?? th??i???. 
V???y l?? l???n n??y cu???c chuy???n nh?? r???i xa trung t??m ?????n ba m????i c??y s???, b?? l???i, nh?? th?? ???????c s???ng gi???a c???nh th??n qu?? thanh b??nh v?? kh??ng ph???i lo l???ng chuy???n nh?? t??ng gi?? b???t ng??? n???a. Ng??i nh?? ???????c ??? mi???n ph?? ch???ng c?? m???t ch??t c?? s??? h??? t???ng t???i thi???u: ??i???n kh??ng, gi???ng n?????c kh??ng, b???p kh??ng??? H???a s?? Hi???p nhanh tr?? ???g???i g???m??? nh?? th?? sang m???t nh?? h??ng x??m li???n k???, h??a ra ???? l?? t?? gia c???a nh?? v??n Tr???nh V??n T??c. Duy??n v??n ch????ng h???i t???, cu???c s???ng d???n tr??? n??n ???n th???a. 
S??? ti???n d??nh d???m v???a ????? mua ???????c m???nh ?????t 60 m??t vu??ng ngay b??n b??? s??ng B??i (thu???c ?????a ph???n x?? T???t ?????ng, huy???n Ch????ng M???), sau v??i cu???c v???n ?????ng ???x?? h???i h??a???, h???a s?? H?? Huy Hi???p b???t tay v??o thi???t k??? v?? x??y d???ng cho nh?? th?? m???t ng??i nh?? s??n ?????i m???i. To??n b??? c???t nh?? ???????c ????? b?? t??ng, n???n s??n l??ng xi m??ng ph???ng l??. Ph??a tr??n l?? c??n nh?? xinh x???n v???i nh???ng ?? c???a s??? m??? r???ng ????n n???ng gi?? m???i ng??y, n???i th???t b??i tr?? gi???n d??? nh??ng r???t th???m m???. Kh??ng gian ???m ??p n??y ???? tr??? th??nh ??i???m h???n cu???i tu???n cho b???n b?? v??n ch????ng ngo??i H?? N???i lu??n th??m n???ng th??m gi?? gh?? th??m. 

Tuy nhi??n, nh?? th?? h??m h???nh k???: ???Nh?? ven s??ng h??i b???t ti???n l?? khi n?????c d??ng cao th?? c?? khi ng???p l??n ?????n t???n t???ng hai, h??m tr?????c m??nh v???a c??i n???i th??m m???t c??i ch??i 9 m??t vu??ng l??n ph??a tr??n ????? s?? t??n nh???ng ????? qu?? gi?? l??n ????. C?? b???n n?????c r??t xong ch??a k???p d???n b??n ?????t, m???y ng??y sau xu???ng b??n d?????i b???t g???p c???m hoa t??c ti??n tr??i t??? ????u v??? n??? h???ng r???c, th??m th??m ng??n ng???t ????ng y??u l???m???. 

T?? m?? h???i ??ng, ????? qu?? gi?? c???a m???t nh?? th?? g???m nh???ng g?? v???y? ??ng c?????i: ?????? th?? ngo??i s??ch ra c??ng to??n l?? tr??u th??i m?????. H??n hai ch???c n??m s??u t???m t?????ng tr??u ???????c ch??? t??c b???ng nhi???u ch???t li???u: g???m, s???, than, ????, ?????ng??? v???i ????? c??c t?? th??? tr??u lao ?????ng, tr??u ngh??? ng??i, tr??u ?????u ch???i??? ?????n nay s??? l?????ng l??n ?????n v??i tr??m nh??ng ??ng v???n nh??? k?? ???ho??n c???nh xu???t th??n??? c???a t???ng ch?? tr??u l???n nh???. 

Nh?? th?? Ph???m ?????c: Tru??n chuy??n th??, v?? v???i nh?? - ???nh 2Nh?? th?? Ph???m ?????c.
T??m ???????c ch???n an c?? v??o tu???i 70, Ph???m ?????c l???i ???????c b???n b?? x???n tay lo chuy???n???nh??n duy??n. Th??i th?? t??? th??nh ph??? cho ?????n l??ng qu??, ai gi???i thi???u ??ng c??ng n??? t??nh ??i ???xem m???t??? v?? m???i ng?????i ta v??? ng??i nh?? ven s??ng ????? t??? t?????ng gia c???nh, nh??ng ch??a th???y ????m n??o ?????u l???i. ??ng b???n v??n l??ng gi???ng mai m???i cho m???t b?? g??a tr??? trong l??ng, v???a ?????n th??m nh?? Ph???m ?????c m???t l???n, b?? v???i v?? r??t lui. Sau, h???i m??i m???i bi???t b?? ???y mong mu???n m???t gia ????nh ng??n n???p ch???n chu ch??? kh??ng ph???i c??i c???nh kh???p nh?? b??y ?????y s??ch b??o, tranh t?????ng r???i b???n tr??? con c??? ch???y ra ch???y v??o nh?? nh??o m?????n s??ch su???t ng??y. ?????ng nghi???p c?? t??m cho m???t c?? gi??o s???p ngh??? h??u, li h??n ???? l??u, xem ra ????i b??n c?? v??? t????ng ?????ng v??? tr??nh ?????. ?????ng nghi???p nhi???t t??nh ????a c?? gi??o v??? t???n T???t ?????ng tr??ng v??o ng??y m??a gi??, ?????n g???n nh?? th?? c??y c???u b??? ng???p, l???i ph???i ??i v??ng m???t qu??ng xa m???i t???i ???????c. 
Kh???i ?????u ???? gian nan th???, ai c??ng mong l?? k???t th??c s??? c?? h???u. M???t th??ng sau ?????ng m???i??? h???i nh?? th?? x??c ti???n t??nh c???m ?????n ????u r???i, ??ng tr??? l???i: ???Ch???c v???n ??ang ?????c??????. Th?? ra tr?????c khi chia tay, nh?? th?? t???ng c?? gi??o cu???n ???Th?? Ph???m ?????c ??? M???t t??m h???n nh??n h???u v?? tinh t?????? do m???t ng?????i b???n y??u th?? b??? c??ng s??u t???m, bi??n so???n v???i l???i nh???n: ???Em v??? ?????c k?? cu???n s??ch n??y ????? hi???u nhau h??n???.

T??m g???p nh?? th?? Ph???m ?????c kh??ng kh??, ch??? c???n ????ng l???ch, v?? nh?? xa n??n ??ng ?????n H???i Nh?? v??n l??m vi???c v??o c??c ng??y th??? Hai, T??, S??u trong tu???n. C??n ph??ng t???ng m???t th???ng l???i v??o v??n ph??ng H???i r???ng ch???ng s??u m??t vu??ng l??n ch???t s??ch b??o, ngo??i b??n l??m vi???c v???n ????? ch??? k?? m???t chi???c b??n nh??? v?? hai chi???c gh??? ?????u l??m b???ng tre, tr??n b??n c?? b??? ???m ch??n ?????t nung nh??? x??u, ch??? ????? ????? kh??ch ng???i nh??m nhi t???ng ng???m tr??, r???i nh??n s??u v??o tr??i tim ch??? nh??n m?? th???m th??a, r???ng ???? g???n c???n m???t ?????i ng?????i sao v???n ch??a d???t nh???ng ???n???o t??m, n???o ?????i, n???o da di???t bu???n?????? (Ba V??). 

L???ng l??? nh??ng b???n r???n v???i th??

Trong khi ng?????i xung quanh c??? s???t v?? v??? n???i c?? ????n c???a Ph???m ?????c l??c x??? chi???u th?? ??ng l???i quanh n??m b???n r???n v???i ????? th??? vi???c li??n quan ?????n th??. N??o lo ki???m ?????m, b???c th??m, s???p x???p ki - ???t th?? cho c??c c??u l???c b??? ?????n t??? m???i mi???n ?????t n?????c tham gia Ng??y Th?? Vi???t Nam r???m th??ng Gi??ng ??? V??n Mi???u; n??o t??? ch???c ho???t ?????ng th?????ng k?? nh???m th??c ?????y s??ng t??c cho CLB S??ng t??c v??n h???c H??? G????m do ??ng l??m ch??? nhi???m (v???i 35 th??nh vi??n); n??o ???l??n s??ng??? c??c ch????ng tr??nh b??nh th?? c???a ????i Ti???ng n??i Vi???t Nam??? 

Ch??a h???t, v??o s??ng Ch??? nh???t trong tu???n, ??ng c??n c?? cu???c tr?? chuy???n v??n ch????ng v???i c??c h???c vi??n nh?? quanh l??ng t???i ng??i nh?? nh??? c???a m??nh. ??ng t??? tay so???n ???gi??o ??n??? v???i 10 ch??? ?????: t??nh y??u qu?? h????ng, l??ng bi???t ??n cha m???, th???y c?? v?? b???n b????? v?? c??ng ch??i ????? ch???, t??m ngh??a c???a c??c t??? v???i c??c em. K???t th??c bu???i h???c bao gi??? c??ng c?? li??n hoan nh??? b???ng ch??t b??nh k???o hay hoa qu??? do nh?? th?? chu???n b??? s???n trong nh??. 

Nh?? th?? Ph???m ?????c chia s???, ??ng mu???n gieo v??o l??ng c??c b???n nh??? t??nh y??u v??n ch????ng, y??u ti???ng Vi???t t??? nh???ng bu???i h???c m?? ch??i nh?? th???. Vi???c l??m l???ng l??? c???a ??ng ???????c ng?????i d??n qu?? ghi nh???n v?? bi???t ??n c??ng r???t l???ng l???, h??? ?????u l?? nh???ng ng?????i n??ng d??n ch??n ch???t, ch??? bi???t r??n d???y con ch??u ph???i ch???u kh?? theo h???c ??ng ?????c, may ra ki???m ???????c th??m ch??t ch??? ????? th??nh ng?????i l????ng thi???n.

????N PH????NG

T??i t??m em, em t??m ai
????? ????i khi ti???ng th??? d??i ho?? chung
G???n nhau m?? ch???ng y??u c??ng
????n ph????ng t??i c??? thu??? chung m???t m??nh
Tr??i tim t??i v???n ????? d??nh
Cho em - ng?????i v???n v?? t??nh v???i t??i

C??n em l???i ?????n v???i ng?????i
T??i kh??ng ghen, ch??? bu???n th??i, th???t bu???n.
C??i b??ng hoa n??? gi???a v?????n
H????ng th??m nhi???u l??c l???i th?????ng bay xa
Th??i th?? em ???? t??i ????y
Kh??ng y??u nhau ???????c d???u ?????y th????ng y??u

Mong em y??u v?? ???????c y??u
?????ng nh?? t??i ch??? m???t chi???u t????ng t??.

 

AO ?????C

T??i mu???n em m??i m??i th?? ng??y
Nh?? s???c t??m m???t ban mai run r???y
Nh?? n??? hoa gi???u h????ng tr???m l???a ch??y
Nh?? trong veo ti???ng h??t c??nh chim r???ng

Gi???a n??n nao m??a gi?? b??o b??ng
Em y??n ??? nh?? t???m l??ng ch??? ?????i
Cho t??i ?????n ng??? t??m h???n m???t m???i
Trong d???u d??ng y??n t??nh c???a t??nh em.

T???I M??NH

T???i m??nh v?? gi??? tr???n m??nh
M?? sao tr???c tr???, g???p gh???nh ?????ng cay
D???u d??ng bao ng??? v???y tay
S???c h????ng quy???n r?? gi??ng ?????y l???i ??i

M?? m??nh s???c c??? ven ????
Tr???n ?????i xanh ni???m say m?? l???ng th???m
 

M???T L???I RI??NG

Anh t??? t??nh
B???ng h???t th??c
V??ng ??ng v?? l???ng im
V??ng nh?? n???ng
L???ng im nh?? ?????t
V?? tr???ng th??m h???t g???o gi???u trong l??ng!

H???t th??c t??? t??nh
C?? khi r??i r???ng
C?? khi b??? n??m ??i
Nh??ng ??? n??i r??i xu???ng
S??? n???y l??n c??y l??a xanh t????i
V?? r???i
Nh???ng h???t v??ng t??? t??nh l???i ch??n
L???i ??m th???m s??u l???ng m???t l???i ri??ng!


17/3/1993

M??A

M??a xu??n v???a kipj gieo m??a
Nh??? cho??ng kh???p kh???p nh???ng t?? non ch???i

M??a cho??ng m??t r?????i t???ng ????i 
Hay t???ng ????i s?????i ???m tr???i m??a bay?

Men g?? ng???t ng???t ng??y ng??y.
Bu??ng bu??ng mu??n loay hoay mu??n ??i???u.


vannghecuocsong.com
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,125
  • Tháng hiện tại97,625
  • Tổng lượt truy cập8,607,678
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây